Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi

Med en uddannelse i kvalitet og måleteknologi er du med til at sikre produkters kvalitet og dokumentere, at fastlagte specifikationer eller standarder overholdes.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant eud/GVU eller gymnasial uddannelse med specifikke fagkrav + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at håndtere avanceret udstyr til at måle fx hårdhed, styrke, temperatur, koncentration og andre egenskaber ved materialer, processer eller produkter, og du beskæftiger dig med, hvordan resultater og vurderinger anvendes i virksomhedens løbende kvalitetskontrol og dokumentation.

Uddannelsen henvender sig fx til medarbejdere i virksomheder inden for medicinal-, fødevare-, elektronik-, metal- og plastindustrien. Men også til ansatte i rådgivende eller offentlige virksomheder med fokus på miljø eller kontrol.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver forudsætninger for at arbejde med måleteknologiske problemstillinger – typisk i en produktionsvirksomhed, hvor måleudstyr og kvalitetsprocedurer bidrager til at optimere produktionsflow, sikre kvalitet og reducere spild.

Desuden i virksomheder, der kalibrerer måleudstyr eller selv fremstiller metrologisk udstyr.

I uddannelsen er der fokus på:

 • Måleteknologi
 • Kvalitetssikring
 • Apparatteknik
 • Procesteknologi

Du lærer at udvikle og implementere måleudstyr og at vedligeholde udstyr og instrumenter. Du vil også kunne måle og teste komponenter, udarbejde dokumentation samt vurdere og sammenfatte resultater.

Desuden vil du kunne sikre, at opmålinger og målerapporter er udført måleteknisk korrekt. Ikke mindst vil du med baggrund i din erfaring opøve en kritisk sans for målinger og lære at identificere fejlkilder i forbindelse med målinger og udstyr.

Du får også kendskab til kvalitetssystemer, akkreditering og standarder, og du får forudsætninger for at sagsbehandle i virksomhedens kvalitetssystem.

Afhængigt af den virksomhed, du ønsker at anvende din måletekniske viden i, giver uddannelsens valgfag dig mulighed for specialisering inden for målemetoder og materialer, der er relevante for specifikke brancher.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler og tre til fem valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. 

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Drift og vedligehold af måleudstyr (10 ECTS)
 • Grundlæggende måleteknik (5 ECTS)
 • Usikkerhedsbudget og procesforståelse (10 ECTS)

Du skal følge valgfrie moduler svarende til 25 ECTS.

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Geometriske målinger (10 ECTS)
 • Kvalificering og validering (10 ECTS)
 • Masse-, volumen- og flowmålinger (5 ECTS)
 • Materialeprøvning (5 ECTS)
 • Miljømålinger (5 ECTS)
 • Målinger af væskers egenskaber (5 ECTS)
 • pH og koncentrationsmålinger (5 ECTS)
 • Signalkæden (10 ECTS)
 • Tryk- og temperaturmåling (5 ECTS)

Som valgfag kan du vælge AU-moduler fra andre fagområder, dog højst svarende til 10 ECTS. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse med matematik på B-niveau og fysik på C-niveau
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at varetage funktioner som tekniker, specialist, projektmedarbejder eller kvalitetsmedarbejder i en produktionsvirksomhed.

Du kan desuden arbejde i virksomheder, der kalibrerer måleudstyr eller selv fremstiller metrologisk udstyr. Endelig kan du arbejde i offentlige virksomheder, der varetager kontrolfunktioner.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for metode- og planlægningsarbejde og tværgående arbejde - industriel produktion. Se fx job som:

Mere uddannelse

Vil du læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx de teknologiske diplomuddannelserne inden for It og teknisk faglige område eller diplomuddannelser inden for det Ledelsesfaglige område.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

bygovenpaa.dk. Om akademiuddannelserne på det tekniske og produktionsrettede fagområde. Udgivet af organisationerne, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolerne samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.