foto af institutionsleder
Job

Institutionsleder

Institutioner er offentlige (og nogle private) virksomheder, der arbejder med bestemte fastlagte samfundsrettede formål, fx børnepasning, pleje af ældre eller uddannelse og undervisning.

Fakta

Arbejdssteder:
Offentlige og private institutioner
Stillingsbetegnelser:
afdelingsleder, asylcenterleder, efterskoleforstander, institutionsleder, kontorchef, kontorleder, plejehjemsleder, sekretariatschef, souschef, uddannelseschef, uddannelsesleder

Lederne kan have forskellige titler afhængig af institutionens faglige område, men løser de samme typer opgaver som chefer og direktører i private erhvervsvirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Foto af institutionsleder
Administration - Meget af institutionslederens tid går med administrative opgaver.

Institutionerne udfører deres opgaver på vegne af det offentlige og er som regel styret og reguleret af lovgivning.

Institutioner er af central betydning for alle former for samfundsmæssige opgaver og underlagt bestemte regler og love. Institutionens chef vil derfor i sit arbejde som regel skulle indgå i juridiske og politiske sammenhænge.

Institutionsleder er en bred betegnelse for den øverste chef i institutionen. Afhængig af institutionstypen kaldes chefen for plejehjemsleder, asylcenterleder, skoleleder mv.

Der vil som regel også være en souschef og et antal afdelingsledere med ansvar for dele af institutionen.

Ledere af institutioner har mange af de samme opgaver som ledere i det private, fx økonomi og personaleledelse. De har desuden ofte et udstrakt samarbejde med politikere i kommunalbestyrelser, regionsråd og folketing.

Ledere af daginstitutioner og skoler har ud over det administrative opgaver inden for pædagogik. Ansatte ledere i det offentlige kan have titel af direktør (fx kommunaldirektør eller skoledirektør), de kan være chef (fx departementschef eller styrelseschef), eller de kan hedde forstander eller skoleleder.

I undervisningssektoren finder vi topchefer som rektorer, inspektører, efterskoleforstandere. De er ansvarlige for både institutionens økonomi, personalet og arbejdsopgaverne.

Institutioner og organisationer, der udfører et arbejde på vegne af klienter eller medlemmer, kan have en kontorchef, kontorleder eller sekretariatschef.

Andre ledere i det offentlige er officerer og befalingsmænd i forsvaret samt ledere inden for politiet og i Skat.

Se mere om lederes arbejde generelt i Leder.

Faglige ledere og ledere på mellemniveau

På mellemniveau er der som regel ansat en faglig leder, dvs. en person der varetager ledelsesopgaver inden for institutionens faglige område. På undervisningsinstitutioner vil det fx være en uddannelsesleder eller uddannelseschef. I sociale institutioner kaldes de ofte faglig leder, afdelingsleder eller teamleder.

Ledere på det faglige område rekrutteres ofte blandt institutionens personale eller tilsvarende faggrupper. De har som typisk en uddannelse inden for det pågældende fagområde som baggrund for deres ansættelse. Deres opgaver er beskrevet i de respektive jobartikler.

Institutionslederne har, ud over viden og indsigt i institutionens arbejdsområde, kompetencer inden for økonomistyring, personaleledelse og administration.

De vil derfor ofte have en faglig uddannelse inden for området suppleret med en efteruddannelse inden for ledelse og administration.

Arbejdspladser

Institutionsledere findes i vuggestuer, børnehaver, skolefritidsordninger og fritidshjem, døgninstitutioner, behandlingshjem, beskyttede boliger o.l., dagcentre og revalideringsinstitutioner, fritids- og ungdomsklubber, flygtninge- og asylcentre. Se mere om Daginstitutioner- og dagcentre.

Det kan desuden være foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål, erhvervsorganisationer, faglige sammenslutninger, fagforeninger, religiøse institutioner og foreninger og politiske partier. Se Offentlig administration samt Organisationer og foreninger.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Leder af børnehjem, fritidshjem, klub og vuggestue-43.838 kr.-
Ledelse inden for undervisningsområdet 44.084 kr.--
Klubbestyrer32.839 kr.33.589 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Man kan opnå lederstillinger på flere forskellige måder. Mange avancerer i den institution eller institutionstype, de er ansat i, andre søger annoncerede lederjob.

Som oftest vil de, udover en uddannelse inden for institutionsområdet - pædagogisk, socialt eller sundhedsfagligt - have en lederuddannelse rettet både mod det personlige lederskab og ledelse i relation til såvel institution som medarbejdere.

Til de administrative funktioner vil lederne ofte have en juridisk eller økonomisk uddannelse.

Mere uddannelse

Mange organisationer og uddannelsesinstitutioner tilbyder efteruddannelse for ledere, både virksomhedstilpassede og etablerede uddannelser, fx diplomuddannelser og masteruddannelser.

Få mere at vide

FTF
www.ftf.dk

Dansk Magisterforening
www.dm.dk

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF)
www.djoef.dk

Ledernes Hovedorganisation
www.lederne.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.