Diplom i ledelse
Diplomuddannelse

Diplom i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse styrker dine kompetencer inden for det personlige lederskab og på områder som strategi og strukturledelse.

Fakta

Navn:
Diplom i ledelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 59 - 101.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen er erhvervsrettet, og du får med udgangspunkt i tidligere job- og uddannelseserfaring nye redskaber og perspektiver til dit arbejde som leder.

Diplomuddannelse i ledelse henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen handler om ledelse i forhold til såvel medarbejdere som organisation og virksomhed.

Du lærer at arbejde professionelt med ledelse og at håndtere forskellige organisatoriske problemstillinger. Du lærer også at indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie - herunder retningsspecifikke - moduler og et afgangsprojekt.

Diplomuddannelsen kan enten gennemføres med en af to uddannelsesretninger eller uden retning.

Uddannelsens retninger er:

 • Ledelse af velfærdsteknologi
 • Skoleledelse

En uddannelsesretning i sundhedsledelse er under afvikling.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsesstedet bestemmer selv, hvordan undervisningen foregår. Det kan være som undervisning i dagtimerne, fx med en fast undervisningsdag hver eller hver anden uge eller som aften-, weekend- eller eventuelt fjernundervisning.

Uddannelsen bliver udbudt i alle regioner. Den kan foregå ved professionshøjskoler, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler og universiteter.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Det kan være en skriftlig, mundtlig eller kombinationsprøve. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Maritim diplomuddannelse i ledelse – Blue Diploma

LedelsesAkademiet Lillebælt tilbyder en særligt tilrettelagt maritim diplomuddannelse i ledelse, den såkaldte Blue Diploma, der henvender sig til navigatører, maskinmestre og andre faggrupper inden for det maritime område.

Uddannelsen, der er udviklet i et samarbejde med den maritime branche, er en fuld diplomuddannelse på 60 ECTS. Den består af moduler fra diplom i ledelse, et enkelt modul fra den teknologiske diplomuddannelse i vedligehold samt et afgangsprojekt:

 • Organisation og processer (5 ECTS)
 • Styring og strategi (5 ECTS)
 • Økonomisk ledelse (5 ECTS)
 • Asset management (10 ECTS) (TD i vedligehold)
 • Lederkommunikation (5 ECTS)
 • Professionelt lederskab (5 ECTS)
 • Den professionelle relation (5 ECTS)
 • Læring og kompetenceudvikling (5 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Som led i uddannelsen introduceres du desuden til den maritime ledelsessimulator ’Top tankers’.

Læs mere om den maritime diplomuddannelse i ledelse på bluediploma.dk.

LedelsesAkademiet Lillebælt er et samarbejde mellem University College Lillebælt, Erhvervsakademiet Lillebælt og Tietgen i Odense.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 5 ECTS, er:

 • Lederkommunikation - Det personlige lederskab 1, der giver dig forudsætninger for at forstå og reflektere over lederens evner til at kommunikere, fx i relation til de ledelsesmæssige udfordringer, du selv møder
 • Professionelt lederskab - Det personlige lederskab 2, der har fokus på udviklingen af det professionelle lederskab i forhold til virksomhedens og organisationens behov
 • Den professionelle relation - Ledelse og medarbejdere 1, hvor du får metoder og redskaber til at udvikle professionelle relationer; du lærer bl.a. at etablere relationer, der kan understøtter samarbejdet om organisationens opgaver
 • Læring og kompetenceudvikling - Ledelse og medarbejdere 2, hvor du får forudsætninger for at igangsætte læring og kompetenceudvikling, der samtidig understøtter medarbejdernes udvikling og opfyldelsen af organisationens mål
 • Organisation og processer - Ledelse og organisation 1, hvor du gennem iagttagelser, analyser, refleksioner og handlinger lærer at forstå organisatoriske processer og handle ledelsesmæssigt
 • Styring og strategi - Ledelse og organisation 2, hvor du bl.a. lærer at indarbejde strategisk ledelse og forankre styringsmæssige tiltag i organisationen

Ved valg af en uddannelsesretning skal du ud over de obligatoriske moduler have retningsspecifikke moduler for et samlet omfang af 15 ECTS.

De retningsspecifikke moduler, der hvert vægter 5 ECTS, er - fordelt på uddannelsesretninger:

Ledelse af velfærdsteknologi

 • Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser
 • Ledelse i velfærdsteknologisk vurdering og udrulning
 • Ledelse i velfærdsteknologiske partnerskaber
 • Ledelse og vurdering af velfærdsteknologiske løsninger

Skoleledelse

 • Pædagogisk ledelse
 • Kvalitetsstyring og evaluering i folkeskolen
 • Ledelse i ledelsesteam i skolen
 • Ledelse af skolens professionelle kultur
 • Ledelse af skoler med tosprogede elever 1
 • Ledelse af skoler med tosprogede elever 2
 • Skoleledelse i et internationalt perspektiv

Sundhedsledelse

 • Interprofessionel ledelse og samarbejde i sundhedsvæsenet
 • Styring af økonomi og aktivitet i sundhedsvæsenet
 • Sundhedspolitik og sundhedsøkonomi

Bemærk: Retningen i sundhedsledelse er under afvikling.

Vælger du at gennemføre uddannelsen uden uddannelsesretning, skal du desuden følge tre valgfrie moduler.

 • Faglig ledelse
 • Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud
 • Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan
 • Forandringsledelse
 • Human ressource management og ledelse
 • Inklusionsledelse
 • Innovationsledelse i offentlige organisationer
 • Institutionsledelse
 • Kommunikation og organisation
 • Kvalitetsudvikling og evaluering
 • Ledelse af digitale processer
 • Ledelse af elevcentreret læring
 • Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer
 • Ledelse af fusioner og sammenlægninger i offentlige organisationer
 • Ledelse af implementering
 • Ledelse af marketing og ekstern kommunikation
 • Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats
 • Ledelse af professioner i offentlige organisationer
 • Ledelse af samskabelsesprocesser
 • Ledelse af social kapital
 • Ledelse i frivillige organisationer
 • Ledelse i relationel kompleksitet
 • Ledelse og coaching
 • Ledelse og de retslige rammer
 • Ledelse og filosofi
 • Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer
 • Ledelse og globalisering
 • Ledelse og jura
 • Ledelse og kompetenceudvikling
 • Ledelse og styring i politisk styrede organisationer
 • Mangfoldighedsledelse i offentlige organisationer
 • Netværksledelse
 • Netværksledelse i den offentlige opgaveløsning
 • Oplevelsesledelse
 • Projektledelse
 • Skoleledelse med data
 • Strategisk ledelse
 • Strategisk ledelse i den offentlige sektor
 • Teamledelse
 • Viden- og innovationsledelse
 • Videnskabsteori, forskning og ledelse
 • Økonomisk ledelse

De valgfrie moduler har hvert et omfang af 5 ECTS. Det er også muligt at vælge et modul uden for uddannelsens faglige område, dog højst til 5 ECTS. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 59 - 101.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Uddannelsen er særdeles bred i sit erhvervssigte. Næsten alle brancher er aftagere af personer med Diplomuddannelsen i ledelse.

De nyuddannede er hovedsalig beskæftiget i det offentlige, især inden for daginstitutionsområdet. Kategorien Andre omfatter andre brancher, hovedsalig i den private sektor.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

audiplom.dk. Viser Danske Erhvervsakademiers udbud af akademi- og diplomuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
6. juni 2018
3. april 2019
Kommunikation og organisation Dagundervisning 4600 Køge
*
1. august 2018
21. december 2018
Afgangsprojekt 8200 Aarhus N
*
13. august 2018
14. december 2018
Afgangsprojekt Dagundervisning 8260 Viby J
*
13. august 2018
19. december 2018
Afgangsprojekt - UniQ (deltid) Dagundervisning 7400 Herning
*
13. august 2018
8. oktober 2018
Forandringsledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
13. august 2018
14. december 2018
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 6100 Haderslev
*
13. august 2018
14. december 2018
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling, Esbje Dagundervisning 6100 Haderslev
*
13. august 2018
11. januar 2019
Ledelse af samskabelsesprocesser Dagundervisning 7800 Skive
*
13. august 2018
10. oktober 2018
Ledelse og coaching, id6301 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
13. august 2018
8. oktober 2018
Lederkommunikation Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
13. august 2018
14. december 2018
Modul 1 Det persolige lederskab og forandring Dagundervisning 6100 Haderslev
*
13. august 2018
21. december 2018
Modul 1 Det personlige lederskab og forandring Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
13. august 2018
14. december 2018
Modul 1: Lederkommunikation, overgang Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
13. august 2018
14. december 2018
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udviklin Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
13. august 2018
14. december 2018
Modul 2 Professionelt lederskab, overgang Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
13. august 2018
12. oktober 2018
Modul 3 Den professionelle relation, overgang Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
13. august 2018
14. december 2018
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
13. august 2018
14. december 2018
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
13. august 2018
12. oktober 2018
Modul 4 Læring og kompetenceudvikling, overgang Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
13. august 2018
8. oktober 2018
Modul 6 Styring og strategi, overgang Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
13. august 2018
14. december 2018
Moudl 5: Organisation og processer, overgang Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
14. august 2018
9. oktober 2018
Den Professionelle relation Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
14. august 2018
14. december 2018
Det personlige lederskab og forandring - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
14. august 2018
4. oktober 2018
Forandringsledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
14. august 2018
12. oktober 2018
Ledelse af fusioner & sammenlægn.i off org. id6209 Dagundervisning 4700 Næstved
*
14. august 2018
14. december 2018
Modul 1 Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 6100 Haderslev
*
14. august 2018
14. december 2018
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udviklin Dagundervisning 6100 Haderslev
*
14. august 2018
18. december 2018
Modul 4 Projektledelse og projektmedarbejdere Dagundervisning 6100 Haderslev
*
14. august 2018
30. oktober 2018
Projektledelse, Morsø Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
14. august 2018
12. november 2018
Styring og strategi - L&O 2 - DSR Dagundervisning 1799 København V
*
14. august 2018
9. oktober 2018
Teamledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
15. august 2018
10. oktober 2018
Den Professionelle relation Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
15. august 2018
10. oktober 2018
Kommunikation og organisation 9210 Aalborg SØ
*
15. august 2018
14. december 2018
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
15. august 2018
3. oktober 2018
Lederkommunikation, Vejle E2018 Politi 7100 Vejle
*
15. august 2018
3. oktober 2018
Lederkommunikation, Vejle efterår 2018 7100 Vejle
*
15. august 2018
14. december 2018
Modul 1 Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 6100 Haderslev
*
15. august 2018
11. oktober 2018
Modul 1 Projektledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
15. august 2018
14. december 2018
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udviklin Dagundervisning 6100 Haderslev
*
15. august 2018
14. december 2018
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
15. august 2018
24. oktober 2018
Organisation og processer del 1 Vejle E2018 Politi 7100 Vejle
*
15. august 2018
24. oktober 2018
Organisation og processer del 1 Vejle efterår 2018 7100 Vejle
*
15. august 2018
5. december 2018
Organisation, udvikling og samskabelse, Grønland Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
15. august 2018
12. oktober 2018
Strategisk ledelse, id6300 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
16. august 2018
26. oktober 2018
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 7400 Herning
*
16. august 2018
3. januar 2019
DPL og forandring - Parat til ledelse Dagundervisning 1799 København V
*
16. august 2018
11. oktober 2018
Lederkommunikation Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
16. august 2018
14. december 2018
Modul 1 Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 6100 Haderslev
*
16. august 2018
14. december 2018
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udviklin Dagundervisning 6100 Haderslev
*
16. august 2018
14. december 2018
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
16. august 2018
14. december 2018
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
16. august 2018
11. oktober 2018
Organisation og processer Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
16. august 2018
27. september 2018
Økonomisk ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
17. august 2018
10. oktober 2018
Faglig ledelse, organisering & udv. af læringsmil Dagundervisning 4000 Roskilde
*
18. august 2018
17. september 2018
OTS - DL17, m6 id 5942 Internat 4500 Nykøbing Sj
*
20. august 2018
23. januar 2019
Afgangsprojekt Vejle efterår 2018 7100 Vejle
*
20. august 2018
8. oktober 2018
Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. august 2018
12. oktober 2018
Kommunikation og organisation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. august 2018
12. oktober 2018
Kvalitetssikring og evaluering i folkeskolen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. august 2018
12. oktober 2018
Led af forandrings- og udviklingsprocesser off org Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. august 2018
12. oktober 2018
Ledelse af fusioner og sammelægn. i off organisati Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. august 2018
12. oktober 2018
Ledelse af marketing og ekstern kommunikation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. august 2018
26. oktober 2018
Ledelse i relationel kompleksitet, id6208 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
20. august 2018
12. oktober 2018
Ledelse og coaching Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. august 2018
22. september 2018
Ledelse og coaching 6 kommuner efterår 2018 5000 Odense C
*
20. august 2018
5. oktober 2018
Ledelse og filosofi Dagundervisning 8260 Viby J
*
20. august 2018
12. oktober 2018
Ledelse og globalisering Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. august 2018
12. oktober 2018
Ledelse og jura - NET Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. august 2018
12. oktober 2018
Ledelse og vurdering af velfærdsteknologiske løsni Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. august 2018
12. oktober 2018
Lederkommunikation hold 1, efterår 2018 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
20. august 2018
26. oktober 2018
Organisation og processer hold 1, efterår 2018 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
20. august 2018
8. januar 2019
Organisation, udvikling og samskabelse , id6056 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
20. august 2018
12. oktober 2018
Projektledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. august 2018
30. november 2018
Afgangsprojekt Diplom i ledelse Dagundervisning 2200 København N
*
21. august 2018
11. januar 2019
Afgangsprojekt, Diplom i Ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. august 2018
12. oktober 2018
Den professionelle relation, efterår 18 Vejle 7100 Vejle
*
21. august 2018
18. december 2018
Det personelige lederskab og forandring, id6354 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
21. august 2018
18. december 2018
Det personlige lederskab og forandring, id6048 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
21. august 2018
18. december 2018
Det personlige lederskab og forandring, id6049 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
21. august 2018
19. december 2018
Det personlige lederskab og forandring, id6051 Dagundervisning 4700 Næstved
*
21. august 2018
21. september 2018
Forandringsledelse Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
21. august 2018
12. oktober 2018
Forandringsledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. august 2018
21. september 2018
Forandringsledelse Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
21. august 2018
12. oktober 2018
Human ressource management og ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. august 2018
12. oktober 2018
Ledelse af digitale processer - NET Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. august 2018
19. december 2018
Ledelse af medarbejdere og falig udvikling, id6053 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
21. august 2018
20. december 2018
Ledelse af medarbejdere og falig udvikling, id6055 Dagundervisning 4700 Næstved
*
21. august 2018
12. oktober 2018
Ledelse af social kapital Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. august 2018
20. november 2018
Ledelse og coaching, fokus på dagplejen (hold 2) Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. august 2018
26. oktober 2018
Ledelse og kompetenceudvikling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. august 2018
2. oktober 2018
Lederkommunikation Dagundervisning 8260 Viby J
*
21. august 2018
9. oktober 2018
Lederkommunikation, PEL 1 VKMFB 18E 5000 Odense C
*
21. august 2018
12. oktober 2018
Oplevelsesledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. august 2018
24. oktober 2018
Organisation og processer Dagundervisning 4600 Køge
*
21. august 2018
24. oktober 2018
Organisation og processer Dagundervisning 4600 Køge
*
21. august 2018
26. oktober 2018
Organisation og processer hold 2, efterår 2018 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
21. august 2018
12. oktober 2018
Strategisk ledelse - NET Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. august 2018
26. oktober 2018
Viden- og innovationsledelse Dagundervisning 7500 Holstebro
*
22. august 2018
5. december 2018
Afgangsprojekt Diplom i ledelse - Bornholm Dagundervisning 3700 Rønne
*
22. august 2018
1. marts 2019
Afgangsprojekt efterår 2018 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
22. august 2018
11. januar 2019
Afgangsprojekt, Diplom i Ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. august 2018
16. november 2018
Afgangsprojekt, Diplom i Ledelse - Fuldtid Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. august 2018
6. februar 2019
Afgangsprojekt, Grønland Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
22. august 2018
26. oktober 2018
Den professionelle relation Dagundervisning 4600 Køge
*
22. august 2018
26. oktober 2018
Den professionelle relation Dagundervisning 4600 Køge
*
22. august 2018
26. oktober 2018
Den professionelle relation Dagundervisning 4600 Køge
*
22. august 2018
10. oktober 2018
Den professionelle relation, LOM1 VKMFB 18E 5000 Odense C
*
22. august 2018
10. oktober 2018
Faglig ledelse, organisering og udvikling af lærin Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. august 2018
12. oktober 2018
Inklusionsledelse - NET Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. august 2018
5. oktober 2018
Kommunikation og organisation Dagundervisning 7400 Herning
*
22. august 2018
12. oktober 2018
Kvalitetsudvikling og evaluering - NET Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. august 2018
26. oktober 2018
Ledelse af digitale processer - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
22. august 2018
20. december 2018
Ledelse af medarbejdereog falig udvikling, id6052 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
22. august 2018
12. oktober 2018
Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats - N Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. august 2018
12. oktober 2018
Ledelse og kompetenceudvikling Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. august 2018
6. december 2018
Lederkommunikation Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
22. august 2018
12. oktober 2018
Netværksledelse - NET Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. august 2018
26. oktober 2018
Oplevelsesledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
22. august 2018
4. januar 2019
Organisation, udvikling og samskabelse , id6057 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
22. august 2018
10. oktober 2018
Projektledelse Vejle 5 ECTS E2018 Politi 7100 Vejle
*
22. august 2018
10. oktober 2018
Projektledelse Vejle 5 ECTS efterår 2018 7100 Vejle
*
22. august 2018
12. oktober 2018
Skoleledelse med data Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. august 2018
12. oktober 2018
Viden- og innovationsledelse - NET Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. august 2018
28. november 2018
Økonomisk ledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
23. august 2018
30. oktober 2018
Den professionelle relation hold 1, efterår 2018 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
23. august 2018
25. september 2018
Det personlige lederskab og forandring, samarb. le Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. august 2018
27. september 2018
Human Ressource Management og ledelse Dagundervisning 2750 Ballerup
*
23. august 2018
27. september 2018
Human Ressource Management og ledelse Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
23. august 2018
26. oktober 2018
Ledelse af digitale processer Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2018
12. oktober 2018
Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. august 2018
26. oktober 2018
Ledelse og forh. i politisk styrede org. - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
23. august 2018
25. oktober 2018
Lederkommunikation Dagundervisning 4600 Køge
*
23. august 2018
25. oktober 2018
Lederkommunikation Dagundervisning 4600 Køge
*
23. august 2018
14. december 2018
Organisation, udvikling og samskabelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
23. august 2018
12. oktober 2018
Pædagogisk ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. august 2018
12. oktober 2018
Teamledelse - NET Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. august 2018
12. oktober 2018
Økonomisk ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
24. august 2018
25. januar 2019
Afgangsprojekt VKMFB efterår 2018 5000 Odense C
*
24. august 2018
30. januar 2019
DL, Afsluttende projektmodul Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2018
22. oktober 2018
Lederkommunikation hold 2, efterår 2018 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
24. august 2018
16. november 2018
Læring og kompetenceudvikling Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2018
11. januar 2019
Organisation, udvikling og samskabelse , id6059 Dagundervisning 4700 Næstved
*
24. august 2018
26. oktober 2018
Projektledelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
24. august 2018
26. oktober 2018
Pædagogisk ledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
24. august 2018
26. oktober 2018
Pædagogisk ledelse, efterår 2018 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
27. august 2018
18. januar 2019
Afgangsprojekt 8200 Aarhus N
*
27. august 2018
26. oktober 2018
Afgangsprojekt 8200 Aarhus N
*
27. august 2018
17. december 2018
Afgangsprojekt - Diplom i ledelse Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
27. august 2018
18. januar 2019
Afgangsprojekt - Online 8200 Aarhus N
*
27. august 2018
12. januar 2019
Det personlige lederskab Dagundervisning 2200 København N
*
27. august 2018
26. oktober 2018
Det personlige lederskab 2 (5 ECTS) Dagundervisning 2200 København N
*
27. august 2018
22. oktober 2018
Forandringsledelse 5 ECTS Vejle E2018 Politi 7100 Vejle
*
27. august 2018
22. oktober 2018
Forandringsledelse 5 ECTS Vejle efterår 2018 7100 Vejle
*
27. august 2018
22. oktober 2018
Forandringsledelse, efterår 2018 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
27. august 2018
5. oktober 2018
Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser Dagundervisning 2200 København N
*
27. august 2018
9. oktober 2018
Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats Dagundervisning 4700 Næstved
*
27. august 2018
9. oktober 2018
Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats Dagundervisning 4600 Køge
*
27. august 2018
12. oktober 2018
Ledelse af samskabelsesprocesser Dagundervisning 2200 København N
*
27. august 2018
9. oktober 2018
Ledelse af samskabelsesprocesser Dagundervisning 4700 Næstved
*
27. august 2018
9. oktober 2018
Ledelse af samskabelsesprocesser Dagundervisning 4600 Køge
*
27. august 2018
5. november 2018
Ledelse af samskabelsesprocesser, id6421 Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
27. august 2018
5. oktober 2018
Ledelse og coaching Dagundervisning 2200 København N
*
27. august 2018
9. oktober 2018
Ledelse og coaching Dagundervisning 4700 Næstved
*
27. august 2018
9. oktober 2018
Ledelse og coaching Dagundervisning 4600 Køge
*
27. august 2018
30. oktober 2018
Ledelse og coaching Aftenundervisning 1366 København K
*
27. august 2018
12. oktober 2018
Ledelse og filosofi Dagundervisning 2200 København N
*
27. august 2018
11. januar 2019
Ledelse og medarbejdere 1+2 Dagundervisning 2200 København N
*
27. august 2018
26. oktober 2018
Ledelse og medarbejdere 2 (5 ECTS) Dagundervisning 2200 København N
*
27. august 2018
9. januar 2019
Ledelse og organisation Dagundervisning 2200 København N
*
27. august 2018
8. januar 2019
Ledelse og organisation 1+2 Dagundervisning 2200 København N
*
27. august 2018
11. januar 2019
Ledelse og organisation 1+2 Dagundervisning 2200 København N
*
27. august 2018
9. oktober 2018
Ledelse og styring i politisk styr organisationer Dagundervisning 4700 Næstved
*
27. august 2018
9. oktober 2018
Ledelse og styring i politisk styr organisationer Dagundervisning 4600 Køge
*
27. august 2018
26. oktober 2018
Læring og komp.udvik. - Ledelse og medarbejdere 2 Dagundervisning 2200 København N
*
27. august 2018
12. oktober 2018
Org. og proces. - Ledelse og organisation 1 Dagundervisning 2200 København N
*
27. august 2018
10. december 2018
Organisation og processer: Ledelse og organisation 1 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
27. august 2018
9. oktober 2018
Projektledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
27. august 2018
9. oktober 2018
Projektledelse Dagundervisning 4700 Næstved
*
27. august 2018
26. oktober 2018
Styring og strategi - Ledelse og organisation 2 Dagundervisning 2200 København N
*
27. august 2018
5. oktober 2018
Teamledelse 2200 København N
*
27. august 2018
22. oktober 2018
Viden- og innovationsledelse Aftenundervisning 1366 København K
*
27. august 2018
5. oktober 2018
Videns- og innovationsledelse Dagundervisning 2200 København N
*
28. august 2018
30. november 2018
Afgangsprojekt Diplom i ledelse Dagundervisning 2200 København N
*
28. august 2018
30. november 2018
Afgangsprojekt Diplom i ledelse Dagundervisning 2200 København N
*
28. august 2018
2. oktober 2018
Den professionelle relation - Ledelse og medarbejdere 1 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
28. august 2018
12. januar 2019
Det personlige lederskab Aftenundervisning 2200 København N
*
28. august 2018
12. januar 2019
Det personlige lederskab Dagundervisning 2200 København N
*
28. august 2018
12. oktober 2018
Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering Dagundervisning 2200 København N
*
28. august 2018
12. oktober 2018
Ledelse af social kapital Dagundervisning 2200 København N
*
28. august 2018
22. oktober 2018
Ledelse og globalisering Dagundervisning 1366 København K
*
28. august 2018
11. januar 2019
Ledelse og medarbejdere 1+2 Aftenundervisning 2200 København N
*
28. august 2018
14. december 2018
Ledelse og medarbejdere 1+2, Bornholm Dagundervisning 3700 Rønne
*
28. august 2018
26. oktober 2018
Ledelse og organisation 2 (5 ECTS) Dagundervisning 2200 København N
*
28. august 2018
24. oktober 2018
Organisation og processer, Blue Diploma E2018 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
28. august 2018
21. december 2018
Proceslederforløb Dagundervisning 2200 København N
*
28. august 2018
20. november 2018
Professionelt lederskab, modul 2 9210 Aalborg SØ
*
28. august 2018
22. oktober 2018
Projektledelse Aftenundervisning 1366 København K
*
28. august 2018
23. oktober 2018
Teamledelse Vejle 5 ECTS efterår 2018 7100 Vejle
*
28. august 2018
30. oktober 2018
Teamledelse, efterår 2018 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
29. august 2018
12. januar 2019
Det personlige lederskab Dagundervisning 2200 København N
*
29. august 2018
10. oktober 2018
Diplom i ledelse, Lederkommunikation Dagundervisning 4000 Roskilde
*
29. august 2018
10. oktober 2018
Diplom i ledelse, Lederkommunikation Dagundervisning 4000 Roskilde
*
29. august 2018
31. december 2018
Forandrings- og procesledelse - Finanskompt. Århus Dagundervisning 2200 København N
*
29. august 2018
23. oktober 2018
Forandringsledelse Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
29. august 2018
23. oktober 2018
Forandringsledelse Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
29. august 2018
23. oktober 2018
Forandringsledelse Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
29. august 2018
24. oktober 2018
Ledelse af org. arbejdsmiljøindsats - FTF Dagundervisning 1799 København V
*
29. august 2018
24. oktober 2018
Ledelse af samskabelsesprocesser - Valgfag Dagundervisning 1799 København V
*
29. august 2018
31. oktober 2018
Ledelse af social kapital - Valgfag Dagundervisning 1799 København V
*
29. august 2018
24. oktober 2018
Ledelse og filosofi efterår 2018 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
29. august 2018
24. oktober 2018
Ledelse og filosofi efterår 2018 Vejle 7100 Vejle
*
29. august 2018
9. januar 2019
Ledelse og medarbejdere Dagundervisning 2200 København N
*
29. august 2018
10. januar 2019
Ledelse og medarbejdere 1+2 Dagundervisning 2200 København N
*
29. august 2018
9. januar 2019
Ledelse og organisation 1+2 Dagundervisning 2200 København N
*
29. august 2018
10. oktober 2018
Lederkommunikation - Det personlige lederskab 1 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
29. august 2018
24. januar 2019
Org., styring og strategi Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
29. august 2018
23. november 2018
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 7400 Herning
*
29. august 2018
12. oktober 2018
Projektledelse Dagundervisning 2200 København N
*
29. august 2018
24. oktober 2018
Projektledelse Aftenundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
29. august 2018
26. september 2018
Projektledelse Dagundervisning 2750 Ballerup
*
29. august 2018
14. november 2018
Pæd. ledelse: Ledelse og medarbejdere Esnord Dagundervisning 2200 København N
*
29. august 2018
14. november 2018
Pæd. ledelse: Ledelse og medarbejdere Esnord Dagundervisning 2200 København N
*
29. august 2018
21. november 2018
Pædagogisk ledelse - Valgfag Dagundervisning 1799 København V
*
29. august 2018
5. december 2018
Skoleledelse med data - Valgfag Dagundervisning 1799 København V
*
30. august 2018
14. december 2018
Afgangsprojekt Dagundervisning 4600 Køge
*
30. august 2018
12. oktober 2018
Kommunikation og organisation Dagundervisning 2200 København N
*
30. august 2018
25. oktober 2018
Kommunikation og organisation efterår 2018 7100 Vejle
*
30. august 2018
2. november 2018
Kommunikation og organisation, efterår 2018 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
30. august 2018
26. oktober 2018
Ledelse og coaching, id6259 Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
30. august 2018
8. november 2018
Ledelse og filosofi Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
30. august 2018
11. januar 2019
Ledelse og organisation 1+2 Dagundervisning 2200 København N
*
30. august 2018
1. november 2018
Modul 6 Agil/adræt projektledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. august 2018
25. oktober 2018
Organisation og processer, LOO 1 VKMFB 18E 5000 Odense C
*
30. august 2018
26. oktober 2018
Prof. lederskab - Det personlige lederskab 2 Dagundervisning 2200 København N
*
30. august 2018
12. oktober 2018
Strategisk ledelse Dagundervisning 2200 København N
*
30. august 2018
12. oktober 2018
Økonomisk ledelse Dagundervisning 2200 København N
*
31. august 2018
30. oktober 2018
Den professionelle relation hold 2, efterår 2018 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
31. august 2018
12. januar 2019
Det personlige lederskab Dagundervisning 2200 København N
*
31. august 2018
25. oktober 2018
Ledelse og coaching, Lederne - Hold 2 Internat 6100 Haderslev
*
31. august 2018
11. januar 2019
Ledelse og organisation 1+2 Dagundervisning 2200 København N
*
31. august 2018
26. oktober 2018
Pædagogisk ledelse Vejle 5 ECTS efterår 2018 7100 Vejle
*
1. september 2018
30. marts 2019
Kommunikation og organisation Dagundervisning 7500 Holstebro
*
1. september 2018
22. december 2018
Ledelse og medarbejdere 1 og 2 Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. september 2018
14. december 2018
Organisation, udvikling og samskabelse Internat 8200 Aarhus N
*
3. september 2018
7. december 2018
Afgangsmodul DIL uden retning - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
3. september 2018
7. december 2018
Human ressource management og lede - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
3. september 2018
28. juni 2019
Innovativ evaluator Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
3. september 2018
31. december 2018
L&O - Styring og strategi 2 - Fakturering Dagundervisning 2200 København N
*
3. september 2018
12. december 2018
Ledelse af forandrings- og udv.proc. i off. org. Dagundervisning 1799 København V
*
3. september 2018
19. oktober 2018
LM 1: Den professionelle relation - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
3. september 2018
19. oktober 2018
LO 1: Organisation og processer - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
3. september 2018
10. december 2018
Org., udvikling og samskabelse - Campus Carlsberg Dagundervisning 1799 København V
*
3. september 2018
19. oktober 2018
PL1: Lederkommunikation - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
3. september 2018
19. oktober 2018
Projektledelse - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
3. september 2018
12. december 2018
Viden og innovationsledelse - Valgfag Dagundervisning 1799 København V
*
4. september 2018
18. december 2018
Det personlige lederskab - Campus Carlsberg Dagundervisning 1799 København V
*
4. september 2018
18. december 2018
Det personlige lederskab - Campus Carlsberg Dagundervisning 1799 København V
*
4. september 2018
11. januar 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
4. september 2018
31. december 2018
DPL - Professionelt lederskab 2 - Fakturering Dagundervisning 2200 København N
*
4. september 2018
31. december 2018
L&M - Lærings og kompetenceudv. 2 - Fakturering Dagundervisning 2200 København N
*
4. september 2018
11. december 2018
Ledelse af medarbejdere - Campus Carlsberg Dagundervisning 1799 København V
*
4. september 2018
11. januar 2019
Ledelse og organisation 1 og 2 Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
4. september 2018
8. januar 2019
Lederskab - personligt og professionelt Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
4. september 2018
2. oktober 2018
Organisation og processer - Modul 5 Dagundervisning 2900 Hellerup
*
4. september 2018
20. december 2018
Styring og strategi Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
5. september 2018
19. december 2018
Det personlige lederskab - Campus Nordsjælland Dagundervisning 3400 Hillerød
*
5. september 2018
11. januar 2019
Det personlige lederskab 1 og 2 Dagundervisning 8900 Randers C
*
5. september 2018
12. december 2018
Ledelse af medarbejdere - Campus Nordsjælland Dagundervisning 3400 Hillerød
*
5. september 2018
11. januar 2019
Ledelse af medarbejdere og fagling udvikling Dagundervisning 8700 Horsens
*
5. september 2018
3. oktober 2018
strategisk ledelse, IBA 1366 København K
*
6. september 2018
17. januar 2019
Afgangsprojekt DIL Dagundervisning 1366 København K
*
6. september 2018
17. januar 2019
Afgangsprojekt DIL Aftenundervisning 1366 København K
*
6. september 2018
12. januar 2019
Det personlige lederskab Dagundervisning 2200 København N
*
6. september 2018
20. december 2018
Det personlige lederskab - Campus Carlsberg Dagundervisning 1799 København V
*
6. september 2018
13. december 2018
Ledelse af medarbejdere - Campus Carlsberg Dagundervisning 1799 København V
*
6. september 2018
11. januar 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
6. september 2018
15. november 2018
Ledelse og coaching 2 6 kommuner efterår 2018 5000 Odense C
*
6. september 2018
11. januar 2019
Ledelse og medarbejdere 1+2 Dagundervisning 2200 København N
*
6. september 2018
11. januar 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
7. september 2018
11. januar 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8700 Horsens
*
7. september 2018
11. januar 2019
Ledelse og medarbejdere 1 og 2 Dagundervisning 8800 Viborg
*
7. september 2018
11. januar 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
10. september 2018
17. december 2018
Kommunikation og organisation, id5923 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
10. september 2018
15. juni 2019
Lederuddannelse - De frie grund- og efterskoler Internat 7100 Vejle
*
10. september 2018
7. december 2018
Teamledelse v/Svendborg Kommune - Incento Dagundervisning 6100 Haderslev
*
11. september 2018
30. november 2018
Forandrings- og procesledelse - Finanskompt. Kbh. Dagundervisning 2200 København N
*
11. september 2018
27. november 2018
Kommunikation og organisation KFUM Internat 8270 Højbjerg
*
11. september 2018
9. oktober 2018
Organisation og processer Dagundervisning 8260 Viby J
*
12. september 2018
21. november 2018
Human Resource Management Dagundervisning 8260 Viby J
*
12. september 2018
14. december 2018
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 6100 Haderslev
*
12. september 2018
29. november 2018
Ledelse af samskabelsesprocesser Dagundervisning 4180 Sorø
*
17. september 2018
30. november 2018
Ledelse og coaching Internat 8200 Aarhus N
*
18. september 2018
27. november 2018
Forandringsledelse - Diplom i Ledelse Dagundervisning 4000 Roskilde
*
18. september 2018
21. november 2018
Ledelse og coaching, id6261 Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
18. september 2018
14. december 2018
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 7500 Holstebro
*
19. september 2018
29. marts 2019
Det personlige lederskab og forandring, i samarbej Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. september 2018
6. december 2018
Kommunikation og org. - Valgfag Dagundervisning 1799 København V
*
20. september 2018
6. december 2018
Ledelse og coaching - Valgfag Dagundervisning 1799 København V
*
22. september 2018
22. oktober 2018
OTS - DL18, m2, id6342 Internat 4500 Nykøbing Sj
*
24. september 2018
5. november 2018
Org. og processer - Ledelse og organisation 1 Aftenundervisning 2750 Ballerup

Uddannelsens veje

Inspiration

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser