Diplom i ledelse
Diplomuddannelse

Diplom i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse styrker dine kompetencer inden for det personlige lederskab og på områder som strategi og strukturledelse.

Fakta

Navn:
Diplom i ledelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 59 - 101.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen er erhvervsrettet, og du får med udgangspunkt i tidligere job- og uddannelseserfaring nye redskaber og perspektiver til dit arbejde som leder.

Diplomuddannelse i ledelse henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen handler om ledelse i forhold til såvel medarbejdere som organisation og virksomhed.

Du lærer at arbejde professionelt med ledelse og at håndtere forskellige organisatoriske problemstillinger. Du lærer også at indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie - herunder retningsspecifikke - moduler og et afgangsprojekt.

Diplomuddannelsen kan enten gennemføres med en af to uddannelsesretninger eller uden retning.

Uddannelsens retninger er:

 • Ledelse af velfærdsteknologi
 • Skoleledelse

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsesstedet bestemmer selv, hvordan undervisningen foregår. Det kan være som undervisning i dagtimerne, fx med en fast undervisningsdag hver eller hver anden uge eller som aften-, weekend- eller eventuelt fjernundervisning.

Nye obligatoriske moduler fra 2018

Fra 1. august 2018 ændres de obligatoriske moduler på diplom i ledelse fra 6 moduler a 5 ECTS til 3 moduler a 10 ECTS. Har du allerede gennemført de obligatoriske moduler, kan du – afhængigt af hvornår modulerne er gennemført – få merit. Få flere informationer på uddannelsesstedet.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Det kan være en skriftlig, mundtlig eller kombinationsprøve. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Kulturledelse

VIA University College tilbyder et særligt tilrettelagt forløb i kulturledelse, der er målrettet kulturledere og medarbejdere med ledelsesopgaver i kulturorganisationer eller kulturforvaltninger.

Ud over de obligatoriske moduler fra diplom i ledelse består uddannelsen af valgmoduler på i alt 15 ECTS. Kulturledelse kan også omfatte valgmoduler fra diplomuddannelserne i Projektledelse samt Design og business. Det kan fx være:

Læs mere om forløbet Kulturledelse på VIAs hjemmeside.

Ledelse, kunst og kultur

Den Danske Scenekunstskole, EVU i Odsherred tilbyder i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon en diplom i ledelse med fokus på ledelses-, økonomi-, og markedsføringsredskaber inden for det kunstneriske og kulturelle fagområde.

DDSKS’ lederuddannelse henvender sig til ansøgere fra kunst- og kultursektoren og fra relaterede og tilstødende brancher, fx freelance kunstnere, musikere, ansatte i biblioteker, museer, kulturforvaltninger, ungdomsskoler, orkestre, teatre mv.

Uddannelsen er en fuld diplomuddannelse, der består af modulerne:

 • Lederskab og kommunikation
 • Professionelt lederskab
 • Ledelse i dynamiske relationer
 • Ledelse i lærings- og kompetencerelationer
 • Organisation og processer
 • Organisation, styring og strategi
 • Økonomisk ledelse
 • Oplevelsesledelse
 • Ledelse og filosofi
 • Afgangsprojekt

Læs mere om Diplom i ledelse, kunst og kultur på Den Danske Scenekunstskoles hjemmeside og på Professionshøjskolen Absalons hjemmeside.

Maritim diplomuddannelse i ledelse – Blue Diploma

LedelsesAkademiet Lillebælt tilbyder en særligt tilrettelagt maritim diplomuddannelse i ledelse, den såkaldte Blue Diploma, der henvender sig til navigatører, maskinmestre og andre faggrupper inden for det maritime område.

Uddannelsen, der er udviklet i et samarbejde med den maritime branche, er en fuld diplomuddannelse på 60 ECTS. Den består af moduler fra diplom i ledelse, et enkelt modul fra den teknologiske diplomuddannelse i vedligehold samt et afgangsprojekt:

 • Organisation og processer
 • Styring og strategi
 • Økonomisk ledelse
 • Asset management (TD i vedligehold)
 • Lederkommunikation
 • Professionelt lederskab
 • Den professionelle relation
 • Læring og kompetenceudvikling
 • Afgangsprojekt

Som led i uddannelsen introduceres du desuden til den maritime ledelsessimulator ’Top tankers’.

Læs mere om den maritime diplomuddannelse i ledelse på bluediploma.dk.

LedelsesAkademiet Lillebælt er et samarbejde mellem UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Tietgen i Odense.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS), hvor du bl.a. kommer til arbejde med realisering af organisationens mål på baggrund af analyse og refleksion over samspillet mellem ledelse og organisation; elementer som samskabelse, styring og strategier indgår også.
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS), hvor du får forudsætninger for at udvikle og lede professionelle relationer; fx lærer du at understøtte kompetencer og kvaliteter, der er behov for i organisationen for at løse opgaver og skabe resultater for virksomheden.
 • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS), hvor du får den teoretiske baggrund for strategi og styring af organisationens udvikling og samtidig metoder til at iværksætte implementering og forankring af ledelsesmæssige strategier.

Ved valg af en uddannelsesretning skal du ud over de obligatoriske moduler have retningsspecifikke moduler for et samlet omfang af 15 ECTS.

De retningsspecifikke moduler, der hvert vægter 5 ECTS, er - fordelt på uddannelsesretninger:

Ledelse af velfærdsteknologi

 • Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser
 • Ledelse og vurdering af velfærdsteknologiske løsninger

Skoleledelse

 • Kvalitetsstyring, udvikling og evaluering
 • Ledelse af elevcentreret læring
 • Ledelse i skolens professionelle kultur
 • Pædagogisk ledelse
 • Skoleledelse med data

Vælger du at gennemføre uddannelsen uden uddannelsesretning, skal du følge tre valgfrie moduler.

De valgfrie moduler er:

 • Faglig ledelse
 • Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud
 • Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan
 • Forandringsledelse
 • Human Ressource Management og ledelse
 • Inklusionsledelse
 • Institutionsledelse
 • Kommunikation og organisation
 • Kvalitetsudvikling og evaluering
 • Ledelse af digitale processer
 • Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer
 • Ledelse af fusioner og sammenlægninger i offentlige organisationer
 • Ledelse af implementering
 • Ledelse af marketing og ekstern kommunikation
 • Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats
 • Ledelse af samskabelsesprocesser
 • Ledelse af social kapital
 • Ledelse i frivillige organisationer
 • Ledelse i relationel kompleksitet
 • Ledelse og coaching
 • Ledelse og de retslige rammer
 • Ledelse og filosofi
 • Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer
 • Ledelse og globalisering
 • Ledelse og jura
 • Ledelse og kompetenceudvikling
 • Ledelse og styring i politisk styrede organisationer
 • Netværksledelse
 • Oplevelsesledelse
 • Projektledelse
 • Strategisk ledelse
 • Teamledelse
 • Viden- og innovationsledelse
 • Økonomisk ledelse

De valgfrie moduler har hvert et omfang af 5 ECTS. Det er også muligt at vælge et modul uden for uddannelsens faglige område, dog højst 5 ECTS. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 59 - 101.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Uddannelsen er særdeles bred i sit erhvervssigte. Næsten alle brancher er aftagere af personer med Diplomuddannelsen i ledelse.

De nyuddannede er hovedsalig beskæftiget i det offentlige, især inden for daginstitutionsområdet. Kategorien Andre omfatter andre brancher, hovedsalig i den private sektor.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

audiplom.dk. Viser Danske Erhvervsakademiers udbud af akademi- og diplomuddannelser, men ikke det udbud, der finder sted på professionshøjskoler og universiteter.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
6. juni 2018
3. april 2019
Kommunikation og organisation Dagundervisning 4600 Køge
*
20. august 2018
8. januar 2019
Organisation, udvikling og samskabelse , id6056 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
21. august 2018
18. december 2018
Det personelige lederskab og forandring, id6354 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
21. august 2018
18. december 2018
Det personlige lederskab og forandring, id6048 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
21. august 2018
18. december 2018
Det personlige lederskab og forandring, id6049 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
21. august 2018
19. december 2018
Det personlige lederskab og forandring, id6051 Dagundervisning 4700 Næstved
*
21. august 2018
19. december 2018
Ledelse af medarbejdere og falig udvikling, id6053 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
21. august 2018
20. december 2018
Ledelse af medarbejdere og falig udvikling, id6055 Dagundervisning 4700 Næstved
*
22. august 2018
15. januar 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4600 Køge
*
22. august 2018
20. december 2018
Ledelse af medarbejdereog falig udvikling, id6052 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
22. august 2018
4. januar 2019
Organisation, udvikling og samskabelse , id6057 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
22. august 2018
28. november 2018
Økonomisk ledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2018
30. januar 2019
DL, Afsluttende projektmodul Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2018
11. januar 2019
Organisation, udvikling og samskabelse , id6059 Dagundervisning 4700 Næstved
*
28. august 2018
20. november 2018
Professionelt lederskab, modul 2 9210 Aalborg SØ
*
10. september 2018
17. december 2018
Kommunikation og organisation, id5923 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
12. september 2018
29. november 2018
Ledelse af samskabelsesprocesser Dagundervisning 4180 Sorø
*
1. oktober 2018
19. december 2018
Læring og kompetenceudvikling, id6061 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
1. oktober 2018
8. januar 2019
Styring og strategi, id6064 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
2. oktober 2018
4. januar 2019
Professionelt lederskab, id6089 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
3. oktober 2018
18. december 2018
Professionelt lederskab, id6088 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
3. oktober 2018
4. januar 2019
Styring og strategi, id6066 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
4. oktober 2018
7. februar 2019
Faglig ledelse, organisering & udv. af læringsmil Dagundervisning 4000 Roskilde
*
5. oktober 2018
9. januar 2019
Professionelt lederskab, id6090 Dagundervisning 4700 Næstved
*
5. oktober 2018
11. januar 2019
Styring og strateg, id6067 Dagundervisning 4700 Næstved
*
9. oktober 2018
19. december 2018
Faglig ledelse, organisering & udv. af læringsmil Dagundervisning 4000 Roskilde
*
10. oktober 2018
19. december 2018
Ledelse og coaching Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
22. oktober 2018
17. december 2018
Forandringsledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
22. oktober 2018
20. december 2018
Læring og kompetenceudvikling, id6063 Dagundervisning 4700 Næstved
*
22. oktober 2018
17. december 2018
Professionelt lederskab, modul 2 9210 Aalborg SØ
*
23. oktober 2018
18. december 2018
Læring og kompetenceudvikling Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
23. oktober 2018
17. december 2018
Viden og innovationsledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. oktober 2018
19. december 2018
Læring og kompetenceudvikling Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. oktober 2018
20. december 2018
Læring og kompetenceudvikling, id6060 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
25. oktober 2018
20. december 2018
Professionelt lederskab, modul 2 9210 Aalborg SØ
*
29. oktober 2018
4. december 2018
Projektledelse Dagundervisning 1560 København V
*
30. oktober 2018
16. januar 2019
Økonomisk ledelse, id6302 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
5. november 2018
18. december 2018
HRM og ledelse Dagundervisning 4700 Næstved
*
5. november 2018
14. december 2018
HRM og ledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
5. november 2018
18. december 2018
Ledelse af digitale processer Dagundervisning 4700 Næstved
*
5. november 2018
18. december 2018
Ledelse af digitale processer Dagundervisning 4600 Køge
*
5. november 2018
18. december 2018
Ledelse der skaber social kapital Dagundervisning 4700 Næstved
*
5. november 2018
18. december 2018
Ledelse der skaber social kapital Dagundervisning 4600 Køge
*
5. november 2018
18. december 2018
Strategisk ledelse Dagundervisning 4700 Næstved
*
5. november 2018
18. december 2018
Strategisk ledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
5. november 2018
18. december 2018
Viden og innovation Dagundervisning 4700 Næstved
*
5. november 2018
18. december 2018
Viden og innovation Dagundervisning 4600 Køge
*
8. november 2018
28. marts 2019
Faglig ledelse, organisering & udv. af lær. 6557 Dagundervisning 2605 Brøndby
*
19. november 2018
23. november 2018
Projektledelse RP, ID 6579 4180 Sorø
*
20. november 2018
18. december 2018
Den professionelle relation Dagundervisning 8260 Viby J
*
20. november 2018
7. marts 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8260 Viby J
*
29. november 2018
2. maj 2019
Afgangsprojekt Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
29. november 2018
22. februar 2019
Projektledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. december 2018
5. februar 2019
Professionelt lederskab: Det personlige lederskab 2 Dagundervisning 2300 København S
*
3. december 2018
8. marts 2019
HR og proceskonsultation Dagundervisning 8260 Viby J
*
3. december 2018
30. januar 2019
Ledelse og globalissering Dagundervisning 8230 Åbyhøj
*
4. december 2018
25. januar 2019
Projektledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
6. december 2018
19. januar 2019
Kommunikation og organisation Dagundervisning 8260 Viby J
*
12. december 2018
30. januar 2019
Ledelse og globalisering Dagundervisning 8260 Viby J
*
18. december 2018
1. april 2019
Projektledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. januar 2019
30. juni 2019
Forandringsledelse for "demens rejseholdet" Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. januar 2019
15. juni 2019
Pædagogisk ledelse og Forandringsledelse, FSL Internat 7100 Vejle
*
2. januar 2019
14. juni 2019
Afgangsprojekt - Ledelse 7400 Herning
*
7. januar 2019
7. juni 2019
Afgangsprojekt Dagundervisning 8260 Viby J
*
7. januar 2019
1. marts 2019
Ledelse af social kapital Dagundervisning 7400 Herning
*
7. januar 2019
4. marts 2019
Teamledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
8. januar 2019
21. juni 2019
Afgangsprojekt - UniQ (deltid) Dagundervisning 7400 Herning
*
9. januar 2019
29. april 2019
Faglig ledelse, organisering & udv. af læringsmil Dagundervisning 4000 Roskilde
*
10. januar 2019
26. marts 2019
Ledelse af digitale processer Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
11. januar 2019
8. marts 2019
Forandringsledelse for "demens rejseholdet" Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
14. januar 2019
22. marts 2019
Afgangsprojekt - UniQ (fuld tid) Dagundervisning 7400 Herning
*
14. januar 2019
21. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2019
30. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2019
21. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2019
30. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2019
30. juni 2019
Kommunikation og org. - Personlig fremtræden Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2019
8. marts 2019
Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2019
30. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2019
30. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2019
14. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling id6507 Dagundervisning 4700 Næstved
*
14. januar 2019
8. marts 2019
Ledelse af social kapital Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2019
8. april 2019
Ledelse og coaching, id6513 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
14. januar 2019
8. marts 2019
Ledelse og filosofi Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2019
30. marts 2019
Ledelse og styring i politisk styrede org. Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2019
30. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2019
30. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2019
22. maj 2019
Organisation, udvikling og samskabelse, id6511 Dagundervisning 4700 Næstved
*
14. januar 2019
30. juni 2019
Proceslederforløb Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2019
30. juni 2019
Proceslederforløb Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2019
8. marts 2019
Projektledelse Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2019
8. marts 2019
Strategisk ledelse Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2019
8. marts 2019
Økonomisk ledelse Dagundervisning 2200 København N
*
15. januar 2019
7. juni 2019
Afgangsprojekt, id6512 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
15. januar 2019
20. marts 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 6000 Kolding
*
15. januar 2019
30. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring - aftenhold Aftenundervisning 2200 København N
*
15. januar 2019
30. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring - aftenhold Aftenundervisning 2200 København N
*
15. januar 2019
30. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Aftenundervisning 2200 København N
*
15. januar 2019
30. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Aftenundervisning 2200 København N
*
15. januar 2019
12. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling id6506 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
15. januar 2019
1. april 2019
Ledelse af samskabelsesprocesser, id6520 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
15. januar 2019
7. marts 2019
Læring og kompetenceudvikling Dagundervisning 8260 Viby J
*
15. januar 2019
30. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Aftenundervisning 2200 København N
*
15. januar 2019
30. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Aftenundervisning 2200 København N
*
16. januar 2019
30. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
16. januar 2019
3. april 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8260 Viby J
*
16. januar 2019
30. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
16. januar 2019
1. maj 2019
Faglig ledelse, org. og udvikling - Taarnby Dagundervisning 2200 København N
*
16. januar 2019
19. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. Vejle F19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
16. januar 2019
30. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2200 København N
*
16. januar 2019
30. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2200 København N
*
16. januar 2019
14. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
16. januar 2019
13. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling id6505 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
16. januar 2019
3. april 2019
Ledelse af social kapital, id6514 Dagundervisning 4700 Næstved
*
16. januar 2019
30. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2200 København N
*
16. januar 2019
30. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2200 København N
*
16. januar 2019
21. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse (onsdag) Dagundervisning 2200 København N
*
16. januar 2019
22. maj 2019
Organisation, udvikling og samskabelse, id6509 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
16. januar 2019
3. april 2019
Projektledelse Dagundervisning 9000 Aalborg
*
17. januar 2019
23. april 2019
Faglig ledelse, organisering & udv. af læringsmil Dagundervisning 4000 Roskilde
*
17. januar 2019
30. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2200 København N
*
17. januar 2019
30. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2200 København N
*
17. januar 2019
30. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2200 København N
*
17. januar 2019
30. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2200 København N
*
17. januar 2019
28. marts 2019
Projektledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
18. januar 2019
3. maj 2019
Afgangsprojekt Dagundervisning 4600 Køge
*
18. januar 2019
30. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
18. januar 2019
30. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
18. januar 2019
30. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2200 København N
*
18. januar 2019
30. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2200 København N
*
18. januar 2019
14. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling id6508 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
18. januar 2019
29. marts 2019
Ledelse og coaching - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
18. januar 2019
30. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2200 København N
*
18. januar 2019
30. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2200 København N
*
18. januar 2019
22. maj 2019
Organisation, udvikling og samskabelse, id6510 Dagundervisning 4700 Næstved
*
21. januar 2019
6. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
29. maj 2019
Det personlige lederskab og forandring, Aabenraa Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
3. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring, Esbjerg Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
6. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring, Haderslev Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Faglig ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Faglig ledelse, organisering og udvikling af lærin Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Forandringsledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
25. marts 2019
Forandringsledelse 6-kom forår 2019 7100 Vejle
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Human ressource management og ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Kommunikation og organisation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Kvalitetsstyring og evaluering i folkeskolen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Kvalitetsudviking og evaluering Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Ledelse af digitale processor Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Ledelse af elevcentreret læring Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Ledelse af forandrings- og udviklingsproc. off org Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Ledelse af fusioner og sammenlæsninger i off.org. Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Ledelse af implementering Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Ledelse af marketing og ekstern kommunikation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Ledelse af social kapital Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Ledelse og coaching Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Ledelse og globalisering Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Ledelse og jura Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Ledelse og kompetenceudvikling Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Ledelse og vurdering af velfærdstekn løsninger Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Modul 1 Lederkommunikation - overgangsordning Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
4. juni 2019
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udvikli Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
3. juni 2019
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udviklin Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
5. juni 2019
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udviklin Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
3. juni 2019
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udviklin Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
6. juni 2019
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udviklin Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Modul 3 Den professionelle relation, overgangsordn Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
3. juni 2019
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
6. juni 2019
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
5. juni 2019
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
4. juni 2019
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
6. juni 2019
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
6. juni 2019
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Modul 5 Organisation og processer, overgangsordnin Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Netværksledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Oplevelsesledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Projektledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Strategisk ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Teamledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
22. marts 2019
Økonomisk ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. januar 2019
31. maj 2019
Afgangsprojekt Dagundervisning 8260 Viby J
*
22. januar 2019
21. juni 2019
Afgangsprojekt, Diplomuddannelse i Ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. januar 2019
14. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
22. januar 2019
14. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 4600 Køge
*
22. januar 2019
14. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 4700 Næstved
*
22. januar 2019
14. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
22. januar 2019
12. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring 6-kom F19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
22. januar 2019
21. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring, id6494 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
22. januar 2019
20. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring, id6495 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
22. januar 2019
18. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring, id6496 Dagundervisning 4700 Næstved
*
22. januar 2019
25. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring, id6497 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
22. januar 2019
14. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8700 Horsens
*
22. januar 2019
13. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
22. januar 2019
21. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2200 København N
*
22. januar 2019
5. april 2019
Ledelse i relationel kompleksitet - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
22. januar 2019
1. maj 2019
Lederkommunikation, id6556 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
22. januar 2019
1. maj 2019
Lederkommunikation, id6559 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
22. januar 2019
1. maj 2019
Lederkommunikation, id6560 Dagundervisning 4700 Næstved
*
22. januar 2019
1. maj 2019
Lederkommunikation, id6561 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
22. januar 2019
19. marts 2019
Lederkommunikation, PEL 1 6-kommuner F19 7100 Vejle
*
22. januar 2019
21. juni 2019
Modul 2 gl. ordning, id6563 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
22. januar 2019
4. juni 2019
Modul 3 Professionelt projektlederskab Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. januar 2019
26. marts 2019
Organisation og processer, LOO 1 Vejle forår 2019 5000 Odense C
*
22. januar 2019
18. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse V F19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
22. januar 2019
20. juni 2019
Professionelt lederskab gl. ordning, id6564 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
22. januar 2019
18. juni 2019
Professionelt lederskab gl. ordning, id6566 Dagundervisning 4700 Næstved
*
22. januar 2019
21. juni 2019
Professionelt lederskab gl. ordning, id6567 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
23. januar 2019
23. april 2019
Afgangsprojekt - FULDTID, Diplomuddannelse i Ledel Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. januar 2019
21. juni 2019
Afgangsprojekt, Diplomuddannelse i Ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. januar 2019
20. marts 2019
Den professionelle relation, LOM1 6-kommuner F19 7100 Vejle
*
23. januar 2019
27. marts 2019
Den professionelle relation, LOM1 Vejle forår 19 7100 Vejle
*
23. januar 2019
14. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 7500 Holstebro
*
23. januar 2019
30. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring - CN Dagundervisning 3400 Hillerød
*
23. januar 2019
21. juni 2019
LD afgangsprojekt - Skoleledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. januar 2019
14. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8800 Viborg
*
24. januar 2019
21. juni 2019
Afgangsprojekt - Ledelse Internat 8200 Aarhus N
*
24. januar 2019
13. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring V F19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
24. januar 2019
14. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8900 Randers C
*
24. januar 2019
21. marts 2019
Lederkommunikation, PEL 1 Vejle forår 2019 7100 Vejle
*
24. januar 2019
6. juni 2019
Modul 5 Projekter i organisationen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
24. januar 2019
14. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
24. januar 2019
7. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
25. januar 2019
30. april 2019
Faglig ledelse og evalueringskultur - Furesø Dagundervisning 2200 København N
*
25. januar 2019
25. april 2019
Faglig ledelse, organisering & udv. af læringsmil Dagundervisning 4200 Slagelse
*
25. januar 2019
14. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2019
14. juni 2019
Organisation, udvkling og samskabelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. januar 2019
5. april 2019
Afgangsprojekt - Ledelse 8200 Aarhus N
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Afgangsprojekt - Ledelse - Online Fjernundervisning 8200 Aarhus N
*
28. januar 2019
24. juni 2019
Afgangsprojekt Vejle forår 2019 7100 Vejle
*
28. januar 2019
25. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring H1 F2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
28. januar 2019
22. marts 2019
Forandringsledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
28. januar 2019
22. marts 2019
Kommunikation og organisation Dagundervisning 4600 Køge
*
28. januar 2019
22. marts 2019
Ledelse og filosofi Dagundervisning 4600 Køge
*
28. januar 2019
22. marts 2019
Ledelse og forhandling i pol. styr. organisationer Dagundervisning 4600 Køge
*
28. januar 2019
22. marts 2019
Ledelse og forhandling i poli. styrede org Dagundervisning 4600 Køge
*
28. januar 2019
18. marts 2019
Lederkommunikation hold 1, forår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
28. januar 2019
18. marts 2019
Organisation og processer hold 1, forår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
28. januar 2019
25. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse H1 F2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
28. januar 2019
5. april 2019
Skoleledelse med data, videremedPLS Dagundervisning 7100 Vejle
*
28. januar 2019
22. marts 2019
Teamledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
28. januar 2019
18. marts 2019
Økonomisk ledelse, Blue Diploma F2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
29. januar 2019
14. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
29. januar 2019
5. april 2019
Det personlige lederskab og forandring, id6665 Internat 4600 Køge
*
29. januar 2019
30. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - CC Dagundervisning 1799 København V
*
29. januar 2019
26. marts 2019
Ledelse og coaching, Sønderborg Kommune Dagundervisning 6100 Haderslev
*
29. januar 2019
5. april 2019
Ledelse og filosofi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
29. januar 2019
5. april 2019
Ledelse og kompetenceudvikling Dagundervisning 8700 Horsens
*
29. januar 2019
19. april 2019
Organisation og processer hold 2, forår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
29. januar 2019
14. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
29. januar 2019
30. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 3700 Rønne
*
29. januar 2019
30. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse - CC Dagundervisning 1799 København V
*
29. januar 2019
28. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse H2 F2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
29. januar 2019
5. april 2019
Pædagogisk ledelse Dagundervisning 8800 Viborg
*
30. januar 2019
29. juni 2019
Afgangsprojekt, forår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
30. januar 2019
14. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
30. januar 2019
10. maj 2019
led. af digi. process. og foran.led. - digit. inst Dagundervisning 1366 København K
*
30. januar 2019
5. april 2019
Ledelse af digitale processer Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
30. januar 2019
30. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - CN Dagundervisning 3400 Hillerød
*
30. januar 2019
21. marts 2019
Organisation og processer, LOO 1 6-kommuner F19 5000 Odense C
*
30. januar 2019
30. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse - CN Dagundervisning 3400 Hillerød
*
30. januar 2019
21. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse 6-kom F19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
30. januar 2019
27. marts 2019
Teamledelse, Sønderborg Kommune Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. januar 2019
5. april 2019
Viden- og innovationsledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
31. januar 2019
22. marts 2019
Den professionelle relation hold 1, forår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
31. januar 2019
5. april 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 7400 Herning
*
31. januar 2019
30. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring - CC Dagundervisning 1799 København V
*
31. januar 2019
5. april 2019
Kommunikation og organisation Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
31. januar 2019
25. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. H1 F2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
31. januar 2019
30. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - CC Dagundervisning 1799 København V
*
31. januar 2019
28. marts 2019
Projektledelse Aftenundervisning 1366 København K
*
1. februar 2019
17. juni 2019
Afgangsprojekt - Diplom i ledelse Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
1. februar 2019
22. marts 2019
Den professionelle relation hold 2, forår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
1. februar 2019
30. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring - CC Dagundervisning 1799 København V
*
1. februar 2019
30. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring -tonet - CC Dagundervisning 1799 København V
*
1. februar 2019
21. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring H2 F2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
1. februar 2019
30. juni 2019
DPL og forandring - Parat til ledelse Dagundervisning 1799 København V
*
1. februar 2019
28. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. H2 F2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
1. februar 2019
22. marts 2019
Lederkommunikation hold 2, forår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
1. februar 2019
5. april 2019
Økonomisk ledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
4. februar 2019
20. juni 2019
Afgangsprojekt Ledelse Dagundervisning 1366 København K
*
4. februar 2019
19. juni 2019
Afgangsprojekt Ledelse Aftenundervisning 1366 København K
*
4. februar 2019
1. april 2019
Teamledelse, forår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
5. februar 2019
2. april 2019
Forandringsledelse 5 ECTS Vejle forår 2019 7100 Vejle
*
5. februar 2019
2. april 2019
Forandringsledelse, forår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
5. februar 2019
12. juni 2019
Ledelse af medarbejder og faglig udvikling Dagundervisning 8260 Viby J
*
5. februar 2019
2. april 2019
Økonomisk ledelse Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
6. februar 2019
3. april 2019
Kommunikation og organisation forår 2019 7100 Vejle
*
6. februar 2019
3. april 2019
Kommunikation og organisation, forår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
6. februar 2019
20. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 4600 Køge
*
6. februar 2019
20. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 4600 Køge
*
6. februar 2019
11. april 2019
Økonomisk ledelse Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
7. februar 2019
13. juni 2019
Diplom/Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4000 Roskilde
*
7. februar 2019
21. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4600 Køge
*
7. februar 2019
21. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4600 Køge
*
7. februar 2019
4. april 2019
Ledelse og filosofi Aftenundervisning 1366 København K
*
7. februar 2019
24. maj 2019
Organisation, udvikling og samskabelse - Kulturled Internat 8410 Rønde
*
7. februar 2019
4. april 2019
Projektledelse Vejle 5 ECTS forår 2019 7100 Vejle
*
7. februar 2019
4. april 2019
Projektledelse, forår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
8. februar 2019
14. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
8. februar 2019
5. april 2019
Inklusionsledelse forår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
8. februar 2019
5. april 2019
Inklusionsledelse Vejle forår 2019 7100 Vejle

Uddannelsens veje

Inspiration

hvad er voksenuddannelse?
hvad er voksenuddannelse?

Læs mere om, hvad voksenuddannelser er, og hvad de kan bruges til.

Foto af projektarbejde
Foto af projektarbejde

Diplomuddannelserne er videreuddannelse for voksne. Læs mere om niveau, struktur mv.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.