Diplomuddannelse i ledelse
Diplomuddannelse

Diplom i ledelse

Diplom i ledelse styrker dig på det personlige lederskab og på organisatoriske områder som strategi og strukturledelse.

Fakta

Navn:
Diplom i ledelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 59 - 101.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at arbejde professionelt med kommunikation, relationer, medarbejderudvikling og forandring i organisationen. Du kan dygtiggøre dig bredt inden for tværgående emner som coaching og projektledelse eller fokusere på områder som skoler eller velfærdsteknologi.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor. Arbejder du inden for kunst og kultur eller det maritime område, kan du finde uddannelsessteder, der toner uddannelsen i de retninger, evt. ved et miks med moduler fra andre diplomuddannelser.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen handler om ledelse i forhold til såvel medarbejdere som organisation og virksomhed.

Du lærer at arbejde professionelt med ledelse og at analysere og håndtere forskellige organisatoriske problemstillinger. Du lærer også at indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie - herunder retningsspecifikke - moduler og et afgangsprojekt.

Diplomuddannelsen kan enten gennemføres med en af to uddannelsesretninger eller uden retning.

Uddannelsens retninger er:

 • Ledelse af velfærdsteknologi
 • Skoleledelse

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsesstedet bestemmer selv, hvordan undervisningen foregår. Det kan være som undervisning i dagtimerne, fx med en fast undervisningsdag hver eller hver anden uge eller som aften-, weekend- eller eventuelt fjernundervisning.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Det kan være en skriftlig, mundtlig eller kombinationsprøve. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Kulturledelse

VIA University College tilbyder et særligt tilrettelagt forløb i kulturledelse, der er målrettet kulturledere og medarbejdere med ledelsesopgaver i kulturorganisationer eller kulturforvaltninger.

Ud over de obligatoriske moduler fra diplom i ledelse består uddannelsen af valgmoduler på i alt 15 ECTS. Kulturledelse kan også omfatte valgmoduler fra diplomuddannelserne i Projektledelse samt Design og business. Det kan fx være:

Læs mere om forløbet Kulturledelse på VIAs hjemmeside.

Ledelse, kunst og kultur

Den Danske Scenekunstskole, EVU i Odsherred tilbyder i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon en diplom i ledelse med fokus på ledelses-, økonomi-, og markedsføringsredskaber inden for det kunstneriske og kulturelle fagområde.

DDSKS’ lederuddannelse henvender sig til ansøgere fra kunst- og kultursektoren og fra relaterede og tilstødende brancher, fx freelance kunstnere, musikere, ansatte i biblioteker, museer, kulturforvaltninger, ungdomsskoler, orkestre, teatre mv.

Uddannelsen er en fuld diplomuddannelse, der består af modulerne:

 • Lederskab og kommunikation
 • Professionelt lederskab
 • Ledelse i dynamiske relationer
 • Ledelse i lærings- og kompetencerelationer
 • Organisation og processer
 • Organisation, styring og strategi
 • Økonomisk ledelse
 • Oplevelsesledelse
 • Ledelse og filosofi
 • Afgangsprojekt

Læs mere om Diplom i ledelse, kunst og kultur på Den Danske Scenekunstskoles hjemmeside og på Professionshøjskolen Absalons hjemmeside.

Maritim diplomuddannelse i ledelse – Blue Diploma

LedelsesAkademiet Lillebælt tilbyder en særligt tilrettelagt maritim diplomuddannelse i ledelse, den såkaldte Blue Diploma, der henvender sig til navigatører, maskinmestre og andre faggrupper inden for det maritime område.

Uddannelsen, der er udviklet i et samarbejde med den maritime branche, er en fuld diplomuddannelse på 60 ECTS. Den består af moduler fra diplom i ledelse, et enkelt modul fra den teknologiske diplomuddannelse i vedligehold samt et afgangsprojekt:

 • Organisation og processer
 • Styring og strategi
 • Økonomisk ledelse
 • Asset management (TD i vedligehold)
 • Lederkommunikation
 • Professionelt lederskab
 • Den professionelle relation
 • Læring og kompetenceudvikling
 • Afgangsprojekt

Som led i uddannelsen introduceres du desuden til den maritime ledelsessimulator ’Top tankers’.

Læs mere om den maritime diplomuddannelse i ledelse på bluediploma.dk og på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles hjemmeside.

LedelsesAkademiet Lillebælt er et samarbejde mellem UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Tietgen i Odense.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS), hvor du bl.a. kommer til arbejde med realisering af organisationens mål på baggrund af analyse og refleksion over samspillet mellem ledelse og organisation; elementer som samskabelse, styring og strategier indgår også.
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS), hvor du får forudsætninger for at udvikle og lede professionelle relationer; fx lærer du at understøtte kompetencer og kvaliteter, der er behov for i organisationen for at løse opgaver og skabe resultater for virksomheden.
 • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS), hvor du får den teoretiske baggrund for strategi og styring af organisationens udvikling og samtidig metoder til at iværksætte implementering og forankring af ledelsesmæssige strategier.

Nye obligatoriske moduler fra 2018: Fra 1. august 2018 blev de obligatoriske moduler på diplom i ledelse ændret fra 6 moduler a 5 ECTS til 3 moduler a 10 ECTS. Har du allerede gennemført de obligatoriske moduler efter gammel ordning, kan du – afhængigt af hvornår modulerne er gennemført – få merit. Få flere informationer på uddannelsesstedet.

Ved valg af en uddannelsesretning skal du ud over de obligatoriske moduler have retningsspecifikke moduler for et samlet omfang af 15 ECTS.

De retningsspecifikke moduler - fordelt på uddannelsesretninger - er:

Ledelse af velfærdsteknologi

 • Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser (5 ECTS)
 • Ledelse og vurdering af velfærdsteknologiske løsninger (5 ECTS)

Skoleledelse

 • Kvalitetsstyring, udvikling og evaluering (5 ECTS)
 • Ledelse af elevcentreret læring (5 ECTS)
 • Ledelse i skolens professionelle kultur (5 ECTS)
 • Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS)
 • Pædagogisk ledelse (5 ECTS)
 • Skoleledelse (5 ECTS)
 • Skoleledelse med data (5 ECTS)

Vælger du at gennemføre uddannelsen uden uddannelsesretning, skal du følge tre valgfrie moduler.

De valgfrie moduler er:

 • Faglig ledelse
 • Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud
 • Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan
 • Forandringsledelse
 • Human Ressource Management og ledelse
 • Inklusionsledelse
 • Institutionsledelse
 • Kommunikation og organisation
 • Kvalitetsudvikling og evaluering
 • Ledelse af digital transformation
 • Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer
 • Ledelse af fusioner og sammenlægninger i offentlige organisationer
 • Ledelse af implementering
 • Ledelse af marketing og ekstern kommunikation
 • Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats
 • Ledelse af samskabelsesprocesser
 • Ledelse af social kapital
 • Ledelse i frivillige organisationer
 • Ledelse i relationel kompleksitet
 • Ledelse og bæredygtighed
 • Ledelse og coaching
 • Ledelse og de retslige rammer
 • Ledelse og filosofi
 • Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer
 • Ledelse og globalisering
 • Ledelse og jura
 • Ledelse og kompetenceudvikling
 • Ledelse og styring i politisk styrede organisationer
 • Netværksledelse
 • Oplevelsesledelse
 • Projektledelse
 • Strategisk ledelse
 • Teamledelse
 • Viden- og innovationsledelse
 • Økonomisk ledelse

De valgfrie moduler har hvert et omfang af 5 ECTS. Det er også muligt at vælge et modul uden for uddannelsens faglige område, dog højst 5 ECTS. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 59 - 101.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Uddannelsen er særdeles bred i sit erhvervssigte. Næsten alle brancher er aftagere af personer med Diplomuddannelsen i ledelse.

De nyuddannede er hovedsalig beskæftiget i det offentlige, især inden for daginstitutionsområdet, Offentlig administration, Plejesektoren og Hospitaler.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

audiplom.dk. Viser Danske Erhvervsakademiers udbud af akademi- og diplomuddannelser, men ikke det udbud, der finder sted på professionshøjskoler og universiteter.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. august 2019
1. november 2019
Skoleledelse, Vejle E19 7100 Vejle
*
12. august 2019
12. december 2019
Afgangsprojekt Dagundervisning 8260 Viby J
*
12. august 2019
20. december 2019
Afgangsprojekt - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
12. august 2019
7. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse, NÆS id6707 Dagundervisning 4700 Næstved
*
12. august 2019
20. januar 2020
UniQ Makerspace - Ledelse af relationel kompleksit Dagundervisning 7400 Herning
*
13. august 2019
3. oktober 2019
Forandringsledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
13. august 2019
25. oktober 2019
HRM og ledelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
13. august 2019
31. oktober 2019
Teamledelse, SLA id7093 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
14. august 2019
23. januar 2020
Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsud Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
14. august 2019
30. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2200 København N
*
14. august 2019
9. oktober 2019
Ledelse og filosofi Dagundervisning 8260 Viby J
*
14. august 2019
18. december 2019
Organisation, udvikling og samskabelse V E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
15. august 2019
17. december 2019
Det personlige lederskab og forandring V E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
15. august 2019
31. december 2019
Lederkommunikation, PEL 1 Vejle efterår 2019 7100 Vejle
*
15. august 2019
31. december 2019
Lederkommunikation, PEL 1 Vejle efterår 2019 7100 Vejle
*
15. august 2019
9. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Aftenundervisning 4600 Køge
*
16. august 2019
25. oktober 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 7400 Herning
*
16. august 2019
25. oktober 2019
Organisation og processer Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
16. august 2019
5. december 2019
OTS - DL17, Afgangsprojekt id 6695 Internat 4500 Nykøbing Sj
*
16. august 2019
25. oktober 2019
Teamledelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
19. august 2019
1. februar 2020
Afgangsprojekt, Vejle efterår 2019 Dagundervisning 7100 Vejle
*
19. august 2019
17. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring H1 E2019 Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. august 2019
16. december 2019
Det personlige lederskab og forandring OBL 1 Dagundervisning 9000 Aalborg
*
19. august 2019
16. december 2019
Det personlige lederskab og forandring OBL 1 Dagundervisning 9000 Aalborg
*
19. august 2019
11. oktober 2019
Faglig ledelse, organisering og udvikling af lærin Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
11. oktober 2019
Forandringsledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
11. oktober 2019
HR Management og ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
11. oktober 2019
Inklusionsledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
11. oktober 2019
Kommunikation og organisation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
11. oktober 2019
Kvalitetsudviikling og evaluering Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
11. oktober 2019
Led af forandrings- og udviklingsprocesser i org Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
11. oktober 2019
Ledelse af fusioner og sammenlægninger i off org Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
11. oktober 2019
Ledelse af implementering Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
11. oktober 2019
Ledelse af marketing og ekstern kommunikation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
20. december 2019
Ledelse af medarbejdere & faglig udvikling NÆS6702 Dagundervisning 4180 Sorø
*
19. august 2019
11. oktober 2019
Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
11. oktober 2019
Ledelse af social kapital Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
22. oktober 2019
Ledelse i relationel kompleksitet, id6515 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2019
11. oktober 2019
Ledelse og coaching Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
2. oktober 2019
Ledelse og filosofi Dagundervisning 2200 København N
*
19. august 2019
11. oktober 2019
Ledelse og globalisering Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
11. oktober 2019
Ledelse og jura Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
11. oktober 2019
Ledelse og kompetenceudvikling Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
11. oktober 2019
Ledelse og vurdering af velfærdstekn løsninger Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
21. oktober 2019
Netværksledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
19. august 2019
11. oktober 2019
Netværksledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
11. oktober 2019
Oplevelsesledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
17. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse H1 E2019 Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. august 2019
11. oktober 2019
Projektledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
18. december 2019
Projektstyring i praksis - projektledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
19. august 2019
11. oktober 2019
Strategisk ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
11. oktober 2019
Teamledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
27. september 2019
Viden- og innovationsledelse Dagundervisning 7400 Herning
*
19. august 2019
11. oktober 2019
Viden- og innovationsledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
11. oktober 2019
Økonomisk ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
24. oktober 2019
Økonomisk ledelse, id6720 Dagundervisning 4700 Næstved
*
20. august 2019
10. januar 2020
Afgangsprojekt, id6627 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
20. august 2019
13. november 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8260 Viby J
*
20. august 2019
13. december 2019
Det personlige lederskab og forandring - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
20. august 2019
4. december 2019
Det personlige lederskab og forandring, Dansk skol Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. august 2019
20. december 2019
Det personlige lederskab og forandring, HOL id6712 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
20. august 2019
20. december 2019
Det personlige lederskab og forandring, NÆS id6699 Dagundervisning 4700 Næstved
*
20. august 2019
20. december 2019
Det personlige lederskab og forandring, ROS,id6697 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
20. august 2019
20. december 2019
Det personlige lederskab og forandring, SLA id6698 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
20. august 2019
17. december 2019
Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsud Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. august 2019
17. december 2019
Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. august 2019
8. november 2019
Faglig ledelse, organisering og udvikling - 4K Dagundervisning 1799 København V
*
20. august 2019
18. december 2019
Faglig ledelse, organisering og udvikling af lær. Dagundervisning 8300 Odder
*
20. august 2019
28. oktober 2019
Kommunikation og organisation Dagundervisning 8700 Horsens
*
20. august 2019
23. oktober 2019
Kommunikation og organisation - Valgfag DSR Dagundervisning 1799 København V
*
20. august 2019
9. januar 2020
Ledelse af medarbejdere & faglig udvikling SLid670 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
20. august 2019
17. december 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling OBL 2 Dagundervisning 9000 Aalborg
*
20. august 2019
25. oktober 2019
Ledelse af samskabelsesprocesser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. august 2019
25. oktober 2019
Netværksledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. august 2019
26. november 2019
Oragnisation, udvikling og samskabelse, IBA Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. august 2019
15. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
20. august 2019
15. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
20. august 2019
24. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse H2 E2019 Dagundervisning 5000 Odense C
*
20. august 2019
26. november 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Hold 1 M3 Dagundervisning 6000 Kolding
*
20. august 2019
26. november 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Hold 1 M3 Dagundervisning 6000 Kolding
*
20. august 2019
26. november 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Hold 1 M3 Dagundervisning 6000 Kolding
*
20. august 2019
10. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse id6708 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
20. august 2019
12. december 2019
Procesledelse - Valgfag Dagundervisning 3400 Hillerød
*
21. august 2019
20. december 2019
Afgangsprojekt - Ledelse Dagundervisning 7400 Herning
*
21. august 2019
1. marts 2020
Afgangsprojekt efterår 2019 Dagundervisning 5000 Odense C
*
21. august 2019
14. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 4600 Køge
*
21. august 2019
14. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 4600 Køge
*
21. august 2019
14. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 4600 Køge
*
21. august 2019
12. december 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 4300 Holbæk
*
21. august 2019
14. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 4600 Køge
*
21. august 2019
20. december 2019
Det personlige lederskab og forandring - DIGITALT Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
21. august 2019
19. december 2019
Det personlige lederskab og forandring 6-kom E19 5000 Odense C
*
21. august 2019
23. oktober 2019
Faglig ledelse, evalueringskultur - 4K Dagundervisning 1799 København V
*
21. august 2019
23. oktober 2019
Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. august 2019
25. oktober 2019
Faglig ledelse, org. og udv. af læringsmiljøer Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. august 2019
20. december 2019
Forandringsledelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
21. august 2019
23. oktober 2019
Kommunikation og organisation Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. august 2019
8. januar 2020
Ledelse af medarbejdere & faglig udvikling ROid670 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
21. august 2019
13. december 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
21. august 2019
18. december 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling OBL 2 9000 Aalborg
*
21. august 2019
20. december 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling-DIGITA Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
21. august 2019
25. oktober 2019
Ledelse i relationel kompleksitet Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
21. august 2019
20. december 2019
Ledelse og coaching Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
21. august 2019
7. november 2019
Ledelse og filosofi Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
21. august 2019
7. november 2019
Ledelse og filosofi Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
21. august 2019
18. december 2019
Organisation, udvikling og samskabelse OBL 3 Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. august 2019
7. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse, ROS id6705 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
21. august 2019
23. oktober 2019
Projektledelse Vejle 5 ECTS E19 7100 Vejle
*
21. august 2019
25. oktober 2019
Strategisk ledelse Dagundervisning 7500 Holstebro
*
21. august 2019
25. oktober 2019
Økonomisk ledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
22. august 2019
19. december 2019
Det personlige lederskab og forandring OBL 1 Dagundervisning 9000 Aalborg
*
22. august 2019
7. januar 2020
DPL og forandring - Parat til ledelse Dagundervisning 1799 København V
*
22. august 2019
25. oktober 2019
Ledelse af implementering Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
22. august 2019
17. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. H1 E2019 Dagundervisning 5000 Odense C
*
22. august 2019
12. december 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. Vejle E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
22. august 2019
10. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 4600 Køge
*
22. august 2019
10. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 4600 Køge
*
22. august 2019
20. december 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 4300 Holbæk
*
22. august 2019
10. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 4600 Køge
*
22. august 2019
10. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 4600 Køge
*
22. august 2019
13. december 2019
Organisation, udvikling og samskabelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
22. august 2019
19. december 2019
Organisation, udvikling og samskabelse OBL 3 Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
22. august 2019
9. januar 2020
Strategisk ledelse - Selveje DK E19 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
22. august 2019
3. oktober 2019
Økonomisk ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
23. august 2019
24. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring H2 E2019 Dagundervisning 5000 Odense C
*
23. august 2019
10. januar 2020
Ledelse af medarbejdere & faglig udvikling HOL6727 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
23. august 2019
24. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. H2 E2019 Dagundervisning 5000 Odense C
*
23. august 2019
22. oktober 2019
Ledelse af samskabelsesprocesser, id6721 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
23. august 2019
25. oktober 2019
Ledelse og kompetenceudvikling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2019
10. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse, SLA id6706 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
26. august 2019
17. januar 2020
Afgangsprojekt - Ledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
26. august 2019
15. november 2019
Afgangsprojekt - Ledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
26. august 2019
11. januar 2020
Afgangsprojekt - Ledelse - Online Fjernundervisning 8200 Aarhus N
*
26. august 2019
31. december 2019
Det pers. leders og forandring-målrettet Skolel-CC Dagundervisning 1799 København V
*
26. august 2019
30. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
26. august 2019
30. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
26. august 2019
30. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring - Bornholm Dagundervisning 3700 Rønne
*
26. august 2019
31. december 2019
Det personlige lederskab og forandring - CC Dagundervisning 1799 København V
*
26. august 2019
21. oktober 2019
Faglig ledelse Dagundervisning 2750 Ballerup
*
26. august 2019
8. oktober 2019
HRM og ledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
26. august 2019
8. oktober 2019
HRM og ledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
26. august 2019
30. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2200 København N
*
26. august 2019
30. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2200 København N
*
26. august 2019
30. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2200 København N
*
26. august 2019
11. oktober 2019
Ledelse af organisationers arbejdsmiljø Konventum Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
26. august 2019
8. oktober 2019
Ledelse og coaching Dagundervisning 4600 Køge
*
26. august 2019
31. oktober 2019
Ledelse og coaching Dagundervisning 2200 København N
*
26. august 2019
8. oktober 2019
Ledelse og coaching Dagundervisning 4600 Køge
*
26. august 2019
21. oktober 2019
Ledelse og filosofi Dagundervisning 1366 København K
*
26. august 2019
8. oktober 2019
Ledelse og styring i politisk styrede org. Dagundervisning 4600 Køge
*
26. august 2019
8. oktober 2019
Ledelse og styring i politisk styrede org. Dagundervisning 4600 Køge
*
26. august 2019
19. december 2019
Modul 1 Det personlige lederskab og forandring 6100 Haderslev
*
26. august 2019
19. december 2019
Modul 1 Det personlige lederskab og forandring 6100 Haderslev
*
26. august 2019
19. december 2019
Modul 1 Det personlige lederskab og forandring 6100 Haderslev
*
26. august 2019
19. december 2019
Modul 1 Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 6100 Haderslev
*
26. august 2019
19. december 2019
Modul 1 Det personlige lederskab og forandring Aftenundervisning 6100 Haderslev
*
26. august 2019
11. oktober 2019
Modul 1 Lederkommunikation, gl. ordning Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
26. august 2019
19. december 2019
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udviklin 6100 Haderslev
*
26. august 2019
19. december 2019
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udviklin Dagundervisning 6100 Haderslev
*
26. august 2019
19. december 2019
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udviklin 6100 Haderslev
*
26. august 2019
19. december 2019
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udviklin 6100 Haderslev
*
26. august 2019
11. oktober 2019
Modul 3 Den professionelle relation, gl. ordning Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
26. august 2019
19. december 2019
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse 6100 Haderslev
*
26. august 2019
19. december 2019
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse 6100 Haderslev
*
26. august 2019
19. december 2019
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse 6100 Haderslev
*
26. august 2019
19. december 2019
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse 6100 Haderslev
*
26. august 2019
11. oktober 2019
Modul 5 Organisation og processer, gl. ordning Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
26. august 2019
30. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2200 København N
*
26. august 2019
6. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
26. august 2019
30. januar 2020
Proceslederforløb Dagundervisning 3700 Rønne
*
26. august 2019
8. oktober 2019
Projektledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
26. august 2019
8. oktober 2019
Projektledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
26. august 2019
28. oktober 2019
Pædagogisk ledelse, efterår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
26. august 2019
28. oktober 2019
Pædagogisk ledelse, Vejle E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
26. august 2019
25. oktober 2019
Skoleledelse med data, videremedPLS Dagundervisning 5000 Odense C
*
27. august 2019
11. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8700 Horsens
*
27. august 2019
7. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 4000 Roskilde
*
27. august 2019
30. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
27. august 2019
7. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 4000 Roskilde
*
27. august 2019
31. december 2019
Det personlige lederskab og forandring - CC Dagundervisning 1799 København V
*
27. august 2019
30. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring aften Dagundervisning 2200 København N
*
27. august 2019
10. juni 2020
Faglig ledelse, LMFU og PLF Dagundervisning 1799 København V
*
27. august 2019
20. december 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udv., 6-kom E19 5000 Odense C
*
27. august 2019
20. december 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 7500 Holstebro
*
27. august 2019
8. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4600 Køge
*
27. august 2019
30. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2200 København N
*
27. august 2019
30. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2200 København N
*
27. august 2019
8. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4600 Køge
*
27. august 2019
8. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4600 Køge
*
27. august 2019
8. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4600 Køge
*
27. august 2019
6. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
27. august 2019
31. december 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - CC Dagundervisning 1799 København V
*
27. august 2019
29. november 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Modul2 Dagundervisning 6000 Kolding
*
27. august 2019
29. november 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Modul2 Dagundervisning 6000 Kolding
*
27. august 2019
29. november 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Modul2 Dagundervisning 6000 Kolding
*
27. august 2019
10. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling VOR709 Dagundervisning 4700 Næstved
*
27. august 2019
15. oktober 2019
Ledelse af social kapital Dagundervisning 2200 København N
*
27. august 2019
12. december 2019
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. august 2019
11. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
27. august 2019
30. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2200 København N
*
27. august 2019
30. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Aftenundervisning 2200 København N
*
27. august 2019
31. december 2019
Organisation, udvikling og samskabelse - CC Dagundervisning 1799 København V
*
27. august 2019
17. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse, 6-kom E19 5000 Odense C
*
27. august 2019
10. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse, id7061 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
27. august 2019
18. december 2019
Proceslederforløb Dagundervisning 2200 København N
*
27. august 2019
14. november 2019
Pædagogisk ledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
27. august 2019
10. oktober 2019
Strategisk ledelse - Valgfag Dagundervisning 1799 København V
*
27. august 2019
29. oktober 2019
Teamledelse, efterår 2019 Dagundervisning 5000 Odense C
*
27. august 2019
29. oktober 2019
Teamledelse, V efterår 2019 Dagundervisning 7100 Vejle
*
28. august 2019
17. januar 2020
Afgangsprojekt, Diplom i Ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
28. august 2019
25. november 2019
Afgangsprojekt, Diplom i Ledelse - Fuldtid Dagundervisning 6100 Haderslev
*
28. august 2019
20. november 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2750 Ballerup
*
28. august 2019
30. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
28. august 2019
30. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
28. august 2019
24. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
28. august 2019
31. december 2019
Det personlige lederskab og forandring - CN Dagundervisning 3400 Hillerød
*
28. august 2019
6. november 2019
Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
28. august 2019
7. november 2019
Forandringsledelse Dagundervisning 4300 Holbæk
*
28. august 2019
4. oktober 2019
Forandringsledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. august 2019
25. september 2019
Human ressource management Dagundervisning 2750 Ballerup
*
28. august 2019
12. juni 2020
Innovativ evaluator Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. august 2019
29. oktober 2019
Kommunikation og organisation Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
28. august 2019
16. januar 2020
Kommunikation og organisation - SIlkeborg Kommune Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. august 2019
13. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8700 Horsens
*
28. august 2019
8. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4000 Roskilde
*
28. august 2019
30. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling 2200 København N
*
28. august 2019
31. december 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - CN Dagundervisning 3400 Hillerød
*
28. august 2019
25. september 2019
Ledelse og coaching Dagundervisning 2750 Ballerup
*
28. august 2019
30. oktober 2019
Ledelse og coaching, 6-kom E19 5000 Odense C
*
28. august 2019
30. oktober 2019
Ledelse og filosofi efterår 2019 Dagundervisning 5000 Odense C
*
28. august 2019
30. oktober 2019
Ledelse og filosofi, Vejle E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
28. august 2019
8. november 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 7400 Herning
*
28. august 2019
30. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2200 København N
*
28. august 2019
31. december 2019
Organisation, udvikling og samskabelse - CN Dagundervisning 3400 Hillerød
*
28. august 2019
20. november 2019
Professionelt lederskab, modul 2 Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
28. august 2019
1. oktober 2019
Projektledelse Dagundervisning 2750 Ballerup
*
28. august 2019
15. oktober 2019
Projektledelse Dagundervisning 2200 København N
*
28. august 2019
31. december 2019
Pæd., didaktisk og datainf. ledelse - Valgfag Dagundervisning 1799 København V
*
29. august 2019
17. januar 2020
Afgangsprojekt, Diplomuddannelse i Ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
29. august 2019
9. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
29. august 2019
30. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
29. august 2019
30. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
29. august 2019
9. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
29. august 2019
7. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 1366 København K
*
29. august 2019
8. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Aftenundervisning 1366 København K
*
29. august 2019
9. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
29. august 2019
1. februar 2020
Det personlige lederskab og forandring OBH E19 5000 Odense C
*
29. august 2019
19. december 2019
Det personlige lederskab og forandring, Sønderborg Dagundervisning 6100 Haderslev
*
29. august 2019
30. januar 2020
DL, Afsluttende projektmodul Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
29. august 2019
31. oktober 2019
Faglig ledelse, evalueringskultur - 4K Dagundervisning 1799 København V
*
29. august 2019
1. oktober 2019
Forandringsledelse Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
29. august 2019
15. oktober 2019
Kommunikation og organisation Dagundervisning 2200 København N
*
29. august 2019
31. oktober 2019
Kommunikation og organisation, Vejle E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
29. august 2019
31. oktober 2019
Kommunikation og organisation, Vejle/Odense Dagundervisning 5000 Odense C
*
29. august 2019
11. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
29. august 2019
30. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2200 København N
*
29. august 2019
30. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2200 København N
*
29. august 2019
16. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 1366 København K
*
29. august 2019
9. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Aftenundervisning 1366 København K
*
29. august 2019
31. december 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - CC Dagundervisning 1799 København V
*
29. august 2019
31. december 2019
Ledelse og coaching - Valgfag Dagundervisning 1799 København V
*
29. august 2019
24. oktober 2019
Modul 6 Agil/adræt projektledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
29. august 2019
20. december 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8900 Randers C
*
29. august 2019
9. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 4000 Roskilde
*
29. august 2019
30. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2200 København N
*
29. august 2019
30. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2200 København N
*
29. august 2019
9. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Aftenundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
29. august 2019
16. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 1366 København K
*
29. august 2019
31. december 2019
Organisation, udvikling og samskabelse - CC Dagundervisning 1799 København V
*
29. august 2019
15. oktober 2019
Økonomisk ledelse Dagundervisning 2200 København N
*
30. august 2019
13. december 2019
Afgangsprojekt Dagundervisning 4600 Køge
*
30. august 2019
13. december 2019
Afgangsprojekt Dagundervisning 4600 Køge
*
30. august 2019
23. oktober 2019
DDSKS - DL18, m6 Styring og strategi id 6885 Internat 4500 Nykøbing Sj
*
30. august 2019
30. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
30. august 2019
30. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
30. august 2019
18. december 2019
Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. august 2019
1. november 2019
Forandringsledelse, efterår 2019 Dagundervisning 5000 Odense C
*
30. august 2019
1. november 2019
Forandringsledelse, Vejle E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
30. august 2019
11. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
30. august 2019
30. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2200 København N
*
30. august 2019
30. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2200 København N
*
1. september 2019
30. marts 2020
Kommunikation og organisation 7500 Holstebro
*
2. september 2019
13. december 2019
Afgangsmodul DIL uden retning - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
2. september 2019
13. december 2019
Den nye leder. Det personlige lederskab og forandr Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
2. september 2019
13. december 2019
Det personlige lederskab og forandring - Online Fjernundervisning 1366 København K
*
2. september 2019
18. oktober 2019
Human ressource management og lede - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
2. september 2019
13. december 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikli - Online Fjernundervisning 1366 København K
*
2. september 2019
28. oktober 2019
Ledelse og coaching Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 2300 København S
*
2. september 2019
13. december 2019
Organisation, udvikling og samskabsledels - Online Fjernundervisning 1366 København K
*
2. september 2019
18. oktober 2019
Projektledelse - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
2. september 2019
28. oktober 2019
Strategisk ledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 2300 København S
*
3. september 2019
21. januar 2020
Afgangsprojekt, diplom i ledelse Aftenundervisning 1366 København K
*
3. september 2019
21. januar 2020
Afgangsprojekt, diplom i ledelse Dagundervisning 1366 København K
*
3. september 2019
11. december 2019
Det personlige lederskab Hold 3 modul 1 Dagundervisning 6000 Kolding
*
3. september 2019
11. december 2019
Det personlige lederskab Hold 3 modul 1 Dagundervisning 6000 Kolding
*
3. september 2019
11. december 2019
Det personlige lederskab Hold 3 modul 1 Dagundervisning 6000 Kolding
*
3. september 2019
30. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
3. september 2019
24. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 1780 København V
*
3. september 2019
31. december 2019
Forandrings- og procesledelse - Finanskompt. Kbh. Dagundervisning 2200 København N
*
3. september 2019
31. oktober 2019
Ledelse og bæredygtighed Dagundervisning 8260 Viby J

Uddannelsens veje