uddannelsen til logistikøkonom
Erhvervsakademiuddannelse

Logistikøkonom

På uddannelsen lærer du at planlægge og styre varernes vej gennem en virksomhed og ud i verden.

Fakta

Navn:
Logistikøkonom AK
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse samt specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at udføre alle led i en logistisk proces, dvs. fra indkøb af råvarer, over produktionsplanlægning til forsendelsen af de færdige varer. Du får også undervisning i de forhold, der kan påvirke transporten og markedet, fx kulturforskelle.

Du kan arbejde i et bredt felt af danske og internationale firmaer: Shippingfirmaer, rederier, luftfartsselskaber og andre former for virksomheder med Supply Chain Management, indkøb, produktionsplanlægning, produktionsoptimering, distribution og Warehouse Management.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kompetencer til at planlægge, koordinere og styre en virksomheds varestrøm nationalt og internationalt, fra indkøb af råvarer, over produktion til udsendelsen af de færdige produkter.

Du får viden om, hvordan man styrer en virksomheds indkøb, produktion og distribution samt kendskab til transportformer og logistiksystemer, herunder også it.

Du får også undervisning i fag som jura, økonomi, statistik, engelsk samt organisation og ledelse.

Erhvervsakademiuddannelsen varer to år. Undervisningen er opdelt i en national del på 80 ECTS, der er ens på begge uddannelsessteder, en lokal del på 10 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS. 

Fagområder

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Virksomheden og markedet: Du lærer at analysere virksomhedens værdiskabende aktiviteter og logistisk effektivitet sammenholdt med den økonomiske situation både i virksomheden og i forhold til markedet. Fokus er blandt andet på forståelse af virksomhedens interne processer og mål samt forståelse for påvirkning fra markedet, dette med afsæt i analyser af de organisatoriske kulturelle og kommunikationsmæssige aspekter
 • Indkøb og produktion: Der er fokus på indkøbsstrategi, forhandling og juridiske aspekter i relation til indkøbsprocessen. Du lærer også at analysere produktionsprocessen med fokus på strategi, optimering og kvalitetsstyring ved brug af statistik. Fagområdet understøttes af organisatoriske og økonomiske aspekter
 • Distribution og Supply Chain Management: Du lærer om virksomhedens distribution herunder transportjura, returlogistik og lagerstyring. Der er også fokus på, hvordan informationsflowet kan understøtte Supply Chain Management. Der er fokus på projektstyring i forbindelse med ændringer i virksomheden samt i forsyningskæden

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag. Tjek dine muligheder hos det enkelte uddannelsessted.

Undervisningsform

Undervisningen er praksisnær og tilrettelægges i en række temaer. Den foregår som holdundervisning, projekter, cases, gæstelærere og virksomhedsbesøg. Det er muligt at tage dele af uddannelsen i udlandet, herunder praktikdelen.

Uddannelsessted

Den foregår på erhvervsakademier i Hobro, København, Køge og Vejle.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen logistikøkonom AK. Den engelske titel er AP Graduate in Logistic Management.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med engelsk B og enten matematik C, erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med engelsk B og enten matematik C, erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B
 • en erhvervsuddannelse som buschauffør i kollektiv trafik (trin 3), handelsuddannelse (med specialer), kontoruddannelse med specialer, kranuddannelsen (trin 3), kørselsdisponent, lager- og terminaluddannelsen (trin 3), personbefordringsuddannelsen (trin 3), postuddannelsen (trin 3), turistbuschauffør (trin 2) eller vejgodstransportuddannelsen (trin 3)
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med engelsk B og matematik C

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. På UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Vejle er der desuden start på den engelsksprogede udgave af uddannelsen i februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Vejle (Sommerstart)AO
Vejle (Sommerstart, engelsk)AO
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
København K (Sommerstart)AO
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Køge (Sommerstart)AO
Køge (Sommerstart, engelsk)2,5AO
Erhvervsakademi Dania  
Hobro (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Der er jobmuligheder inden for logistik, transport, luftfart eller forsyningsvirksomhed generelt. Typiske arbejdssteder vil være i produktions-, handels - eller servicevirksomheder, hos speditører, shippingfirmaer, rederier eller luftfartsselskaber, både på hjemmemarkedet og internationalt.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med professionsbachelor i innovation og entrepreneurship og professionsbachelor i e-handel.

Du har også mulighed for at efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse.

Merit

Ved visse uddannelser og uddannelsesinstitutioner er der forskellige muligheder for videreuddannelse med merit. For logistikøkonomer kan der evt. være merit til bacheloruddannelserne erhvervsøkonomi (HA) på Syddansk Universitet eller procesøkonomi og værdikædeledelse i Horsens. 

Vær opmærksom på at du udover din meritgivende uddannelse også skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Lars Holm er 45 år. Han tog først en HH, uddannede sig derefter til speditør og arbejdede som...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.