Foto af journaliststuderende © Danmarks Medie-og Journalisthøjskole
Professionsbacheloruddannelse

Journalist

Uddannelsen til journalist på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole giver en grundig indføring i journalistisk arbejde inden for mange genrer og medieplatforme.

Fakta

Navn:
Journalist
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU. Løn under praktik

Du lærer at indsamle information og at formidle denne information til mange forskellige målgrupper.

Du bliver trænet i argumentation og fortælleteknik, og du kommer til at arbejde med formidling på mange platforme (print, radio, tv, sociale medier, mobil, web osv.)

Som færdiguddannet journalist er du kvalificeret til journalistiske job på alle platforme (digitale, aviser, magasiner, radio og tv) og til stillinger som kommunikationsmedarbejder.

Foto: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Første del af uddannelsen til journalist er en introduktion til faget og dets metoder. Du lærer de grundlæggende metoder, der bruges til at indsamle og formidle stof, og du øver dig i ideudvikling, research, interview og kildekritik.

Du har desuden fag, der handler om journalistens rolle i samfundet, om mediejura og om sprog.

Du lærer at fortælle en god historie i forskellige typer af medier og bliver fortrolig med den perspektiverende og analytiske journalistik.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i Aarhus

Opbygning

Journalisthøjskolens uddannelse til journalist varer 4 år.

Uddannelsen består af 2 år på skolen, 1½ år i praktik og derefter ½ år på skolen.

Fag

Obligatoriske elementer i uddannelsen er:

  • Journalistisk teori og metode i forhold til indsamling, bearbejdning og formidling
  • Mediernes og journalistikkens rolle i demokratiske processer
  • Samfundsfaglige, mediejuridiske og etiske forhold, herunder informations- og ytringsfrihed
  • Analyse af journalistisk praksis og refleksion over egen og journalistisk praksis
  • Udvikling af medier og journalistik

Undervejs har du mulighed for at vælge at læse et fag på et af skolens samarbejdsuniversiteter herhjemme eller i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen er både teoretisk og praktisk. Den viden, du får i den teoretiske undervisning, afprøver du ved at løse en række praktiske opgaver. Du lærer at arbejde projektorienteret med innovation og udvikling af medier og journalistik.

En del af undervisningen er fælles med de studerende på fotojournalistuddannelsen.

Du afslutter hele uddannelsen med en bacheloropgave, som er et omfattende, dybdegående journalistisk projekt.

Praktik

Praktikperioden finder sted på redaktioner i medievirksomheder samt i informationsafdelinger i private og offentlige organisationer fordelt over hele landet.

Du har mulighed for at gennemføre 6 måneder af praktiktiden i udlandet på en godkendt praktikplads. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole formidler praktikpladser, men du får ikke tildelt en praktikplads. Du skal selv søge pladsen.

Praktikken er lønnet, men kan i udlandet være ulønnet, hvis der ikke er tradition for lønnet praktik. Se mere om praktik på www.dmjx.dk.

Udlandsophold

Du kan give din uddannelse et internationalt præg via udveksling og/eller forløb med internationale studerende.

Titel

Professionsbachelor i journalistik. Den engelske betegnelse er Bachelor of Journalism.

Adgangskrav

Der kræves ingen bestemt uddannelse, men de fleste, der bliver optaget, har en gymnasial uddannelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Optagelsesprøve

Det formelle adgangskrav er en bestået optagelsesprøve. Ca. 1.000 melder sig hvert år til optagelsesprøven, og 224 bliver optaget.

Der afholdes ikke optagelsesprøve på Færøerne.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en opgave, en optagelsesprøve og et interview.

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Optagelsesprøven

Optagelsesprøven er skriftlig og varer det meste af en dag. Den foregår i Aarhus om foråret.

En del bliver optaget direkte på grundlag af prøven, en anden gruppe inviteres til samtale, og resten kan forvente et afslag. Ved samtalen bliver ca. halvdelen enten optaget eller tilbudt standby-plads.

Optagelsesprøven forudsætter et grundigt kendskab til samfundets opbygning og funktion samt viden om de vigtigste udviklingstendenser kulturelt, socialt, økonomisk og politisk.

Prøven skal dels dokumentere din evne til at iagttage, analysere, prioritere og overskue informationen  inden for en kompleks problemstilling og dels vise din evne til at skrive et korrekt og velformuleret dansk med et stort ordforråd.

Læs, hvordan prøven foregår, på skolens hjemmeside.

 

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder både i februar og september.

På ansøgningsskemaet skal du gøre opmærksom på, hvornår du ønsker at starte uddannelsen.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole  
Aarhus N (Sommer- og vinterstart)Kun kvote 2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. I praktiktiden får man løn, ca. 13.700 kr. om måneden.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

De fleste journalister arbejder i medievirksomheder, f.eks. på tv-stationer og dagblade, der udkommer på en række platforme: web, sociale medier, mobil, print, tv osv.

Du kan også blive selvstændig, udvikle egen virksomhed eller arbejde som freelancer. Journalister kan også arbejde som kommunikationsmedarbejdere og rådgivere i offentlige og private virksomheder.

Avancementsmulighederne vil som regel gå i retning af redaktørstillinger eller ledende stillinger i informationsafdelinger eller kommunikationsvirksomheder.

Mere uddannelse

Som færdiguddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kan du søge optagelse på kandidatuddannelsen i journalistik på Syddansk Universitet.

Du kan også søge Erasmus Mundus Master in Journalism, Media and Globalisation på Aarhus Universitet. Læs mere om programmet hos her:
Erasmus Mundus Masters 

Desuden er der mulighed for at søge optagelse på en række kandidatuddannelser inden for en række områder i Danmark og i udlandet.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole tilbyder også en række diplomkurser inden for det journalistiske område. Se mere i artiklen Journalistik og kommunikation.

Få mere at vide

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
www.dmjx.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Anders Jerking arbejder som journalist på en avis. Det er et spændende og travlt job, der...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.