journalistuddannelsen
Professionsbacheloruddannelse

Journalist

Uddannelsen til journalist giver en grundig indføring i journalistisk arbejde inden for alle genrer og alle medier.

Fakta

Navn:
Journalist
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3,5 år
Adgangskrav:
Bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU. Løn under praktik

Du kommer fx til at arbejde med artikler til aviser og internet eller produktioner til radio og fjernsyn. Du vil bl.a. lære at indsamle information og at formidle denne information til mange forskellige målgrupper. Du bliver også trænet i argumentation og fortælleteknik.

Som færdiguddannet fra journalisthøjskolen kan du finde beskæftigelse på dagblade, aviser, radio- og tv-stationer samt på online platforme. Nogle journalister bliver ansat i virksomheder eller i produktionsselskaber.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Første del af uddannelsen til journalist er en introduktion til faget og dets metoder. Du lærer de grundlæggende metoder, der bruges til at indsamle og formidle stof, og du øver dig i ideudvikling, research, interview og kildekritik.

Endvidere har du fag, der handler om journalistens rolle i samfundet, om mediejura og om sprog.

Du lærer også at fortælle en god historie i forskellige typer af medier og bliver fortrolig med den perspektiverende og analytiske journalistik.

Journalisthøjskolens uddannelse til journalist varer 3½ år. Den består af 1½ år på skolen, derefter 1 års praktik og til sidst 1 år på skolen.

Obligatoriske elementer i uddannelsen er:

  • Journalistisk teori og metode i forhold til indsamling, bearbejdning og formidling
  • Mediernes og journalistikkens rolle i demokratiske processer
  • Samfundsfaglige, mediejuridiske og etiske forhold, herunder informations- og ytringsfrihed
  • Analyse af journalistisk praksis og refleksion over egen og journalistisk praksis
  • Udvikling af medier og journalistik

Efter praktikperioden følger journalistuddannelsens anden del, hvor du arbejder med større projekter og har mulighed for et mediespeciale inden for tv, web, radio, kommunikation eller tryk.

På det sidste semester har du mulighed for at vælge at læse et fag på et af skolens samarbejdsuniversiteter herhjemme eller i udlandet. Du skal også lave dit bachelorprojekt.

Undervisningen er både teoretisk og praktisk. Den viden, du får i den teoretiske undervisning, afprøver du ved at løse en række praktiske opgaver. En del af undervisningen er fælles med de studerende på fotojournalistuddannelsen.

Uddannelsen giver titlen Professionsbachelor i journalistik. Den engelske betegnelse er Bachelor of Journalism.

Den foregår i Aarhus.

Praktik

Praktikperioden finder sted på dagblade, i radio og tv, private og offentlige informationsafdelinger samt på fagblade og magasiner fordelt over hele landet.

Du har mulighed for at gennemføre 6 måneder af praktiktiden i udlandet på en godkendt praktikplads. Journalisthøjskolen formidler praktikpladser, men du får ikke tildelt en praktikplads. Du skal selv søge pladsen.

Praktikken er lønnet, men kan i udlandet være ulønnet, hvis der ikke er tradition for lønnet praktik. Se mere om praktik på www.dmjx.dk.

Eksamen

Der er eksamen i flere fag i løbet af uddannelsen. Du afslutter hele uddannelsen med et bachelorprojekt, der kan have form af en større skriftlig opgave eller en radio-, tv- eller web-produktion.

Værd at vide

Journalisthøjskolen udbyder en uges journalistisk vinterskole som smagsprøve til journalistuddannelsen.

I en 5-årig forsøgsperiode fra 2017 er journalistuddannelsen forkortet et halvt år. Det skyldes en kortere praktikperiode, som nu er på 1 år.

Adgangskrav

Der kræves ingen bestemt uddannelse, men de fleste, der bliver optaget, har en gymnasial uddannelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Det formelle adgangskrav er en bestået optagelsesprøve. Ca. 1.000 melder sig hvert år til optagelsesprøven, og ca. 250 bliver optaget.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en opgave, en optagelsesprøve og et interview.

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Optagelsesprøven

Optagelsesprøven er skriftlig og varer det meste af en dag. Den foregår i Aarhus om foråret. Hvis der er flere end fem ansøgere, der er bosat på Færøerne, afholdes der også prøve i Thorshavn.

En del bliver optaget direkte på grundlag af prøven, en anden gruppe inviteres til samtale, og resten kan forvente et afslag. Ved samtalen bliver ca. halvdelen enten optaget eller tilbudt standby-plads.

Optagelsesprøven forudsætter et grundigt kendskab til samfundets opbygning og funktion samt viden om de vigtigste udviklingstendenser kulturelt, socialt, økonomisk og politisk.

Prøven skal dokumentere din evne til at iagttage, referere, prioritere og klargøre problemer i et stofområde og din evne til at skrive korrekt og velformuleret dansk.

Læs, hvordan prøven foregår, på skolens hjemmeside.

 

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder både i februar og september.

På ansøgningsskemaet skal du gøre opmærksom på, hvornår du ønsker at starte uddannelsen.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole  
Aarhus N (Sommer- og vinterstart)100 % kvote 2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen. I praktiktiden får man løn, ca. 16.000 kr. om måneden.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Mange journalister finder arbejde i dagspressen og på fag- og ugebladene. Men flere og flere kommer til at arbejde med formidling i radio, tv eller på internettet.

Der er også stadig flere informationsafdelinger på offentlige og private virksomheder, som ansætter journalister.

Avancementsmulighederne vil som regel gå i retning af redaktørstillinger eller ledende stillinger i informationsafdelinger eller kommunikationsvirksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job i radio- og tv-virksomhed og presse og forlagsvirksomhed.

Mere uddannelse

Som færdiguddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kan du søge optagelse på kandidatuddannelsen i journalistik på Aarhus Universitet eller Syddansk Universitet.

Der findes også mulighed for en international kandidatoverbygning i form af en Erasmus Mundus uddannelse.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole tilbyder en række kurser under åben uddannelse inden for specielle journalistiske områder. Se mere i artiklen Journalistik og kommunikation.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Hovedparten af nyuddannede er beskæftiget i pressen og elektroniske medier. En stor gruppe er ansat som informations- og kommunikationsmedarbejdere i organisationer, foreninger og i det offentlige.

Virksomhedskonsulenter omfatter bl.a. PR- og presserådgivere. Kategorien Andre omfatter få ansættelser i 49 brancher.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Anders Jerking arbejder som journalist på en avis. Det er et spændende og travlt job, der...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.