bacheloruddannelse i Jura
Bacheloruddannelse

Jura

Jura handler om hele retssystemet. Du får et overblik over lovene, og hvordan de bliver til, og du lærer også at fortolke lovene og bruge dem i praksis.

Fakta

Navn:
Jura
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen studerer du både danske og internationale retsforhold. Du kan vælge at specialisere dig inden for et juridisk område som fx formueret eller strafferet, hvor du bl.a. lærer om fremførelse af beviser og argumentation.

Bacheloruddannelsen i jura sigter mod videre uddannelse på en kandidatuddannelse. De efterfølgende jobmuligheder findes inden for både den private og den offentlige sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen beskæftiger du dig med retsvidenskab, som er videnskaben om lovene, og den retsorden, der gælder. Du får et overblik over retssystemet og indblik i, hvordan love bliver til, og hvordan de bruges i samfundet.

Du studerer fx Folketingets behandling og vedtagelse af lovforslag, EU's rolle i behandlingen af lovforslag, og hvordan lovene påvirker danskernes hverdag.

En væsentlig del af uddannelsen handler om, hvordan love og regler skal fortolkes og administreres. Du får forudsætninger for at arbejde med problemstillinger inden for alle dele af retssystemet på et videnskabeligt grundlag.

Fagområder

Du har undervisning i fagområder som fx:

 • Formueret, hvor du lærer om de rettigheder og pligter, der knytter sig til det at eje noget, fx ejendomsret og brugsret
 • Forfatningsret, hvor du får indsigt i de regler, som danner grundlag for vores stat og politiske system
 • Forvaltningsret, hvor du lærer om reglerne for den administration, der foregår i staten og kommunerne
 • Folkeret, hvor du lærer om, hvad folkeretten og de folkeretlige menneskerettigheder er
 • EU-ret, hvor du får kendskab til de særlige problemstillinger, fortolkningsprincipper og retskilder, der gør sig gældende inden for det EU-retlige område
 • Familie- og arveret, hvor du bl.a. studerer de regler, der gælder, når man bliver gift og skilt, eller når nogen dør, og formuen skal deles
 • Retslære, hvor du får en forståelse for, hvad retten er
 • Strafferet, hvor du lærer om lovene i forbindelse med strafudmåling og om, hvordan man bærer sig ad under en retssag, fx med hensyn til fremførelse af beviser og argumentation

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og arbejde i studiegrupper.

Bemærk, at det kræver en stor arbejdsindsats at studere jura. Der er meget at læse, når du skal lære betydningen af de skrevne regler, hvordan de bruges, og hvordan de spiller sammen.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet i Aarhus:

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

København Universitet (KU)

KU udbyder jura som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i jura og i samfundsvidenskabelig jura.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder jura som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i jura.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder jura som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i jura.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder jura som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i jura.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)9,08,6
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)8,8 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)9,18,5
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)8,78,6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Med en bacheloruddannelse i jura kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område med juridisk indhold. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i jura, i samfundsvidenskabelig jura og i internationale studier.

Jobområder

Som færdiguddannet jurist har du jobmuligheder inden for domstolene, advokatbranchen og politiet eller i den statslige og kommunale administration, i erhvervslivet eller i private organisationer.

Læs mere om jobbet som advokat eller jurist.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for juridisk arbejde, organisation, udvikling og rådgivning samt forskning og universitetsundervisning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information