kandidatuddannelse i Dansk
Bacheloruddannelse

Dansk

På bacheloruddannelsen i dansk er der fokus på litteratur, sprog og medier.

Fakta

Navn:
Dansk
Andre betegnelser:
Nordisk sprog og litteratur
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Gennem faglig indsigt i hovedområderne litteratur, sprog og medier samt samspillet imellem dem bliver du ekspert i at læse, skrive og formidle og i at arbejde på tværs af alsidige danskfaglige problemstillinger.

I løbet af studietiden arbejder du med litteraturhistorie og litteraturanalyse samt sprogets opbygning og strukturer og dets mangeartede udtryk i forskellige medier og medietyper. Du kan specialisere dig inden for flere områder af faget.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine fremtidige jobmuligheder vil være inden for tekstproduktion, kommunikation, HR eller formidling, bl.a. undervisning i gymnasiet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På bacheloruddannelsen i dansk vil du få indsigt i litterære, sproglige og mediemæssige problemstillinger, og du vil arbejde analytisk med sprog, tekster og medier.

Litterære fag

De litterære fag giver dig et overblik over dansk litteraturhistorie. Gennem studier af litteraturvidenskabelige teorier og metoder lærer du desuden at arbejde systematisk med analyse af litterære tekster som fx digte, noveller og romaner, og du får et indblik i teksternes kulturelle og mediemæssige sammenhæng.

Sproglige fag

De sproglige emner giver en grundlæggende viden om, hvordan man beskriver sprogets opbygning og struktur, som igen danner udgangspunkt for arbejdet med samtaleanalyse, sprogbrug, dansk som andet- og fremmedsprog og studiet af ældre danske og nordiske sprog.

Mediekulturelle fag

Inden for de mediekulturelle emner arbejder du analytisk og teoretisk med vores samtidskultur i form af medietyper som fotografi, film, tv og sociale medier.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen varierer på de forskellige universiteter, og du har mulighed for at specialisere dig inden for forskellige områder af faget. Fælles for uddannelserne er, at de dækker en bred vifte af kulturelle udtryk. Det betyder, at du også kan specialisere dig inden for områder som kulturformidling, kommunikation eller medier og kultur.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, som ofte er gruppebaseret. Du kommer til at læse en del både teoretisk litteratur og skønlitteratur, og du skal udarbejde flere større skriftlige opgaver undervejs.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA. På Roskilde Universitet afhænger titlen af dit individuelle uddannelsesforløb.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet

Dansk er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC. Se, hvilke bachelorfag du kan kombinere, på RUCs hjemmeside.

For at læse dansk og et andet fag skal du søge optagelse på humanistisk bachelor eller samfundsvidenskabelig bachelor på RUC.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 4,0.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet fra 2022

 • Fra optagelsen 2022 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Kolding, København, Roskilde, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder dansk som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i dansk.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder dansk i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på følgende hovedområde:

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i dansk og et andet bachelorfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, på RUC’s hjemmeside. Her kan du også læse mere om bacheloruddannelsen.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i dansk i kombination med et andet kandidatfag.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder dansk i Odense som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i dansk.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder dansk som en 3-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen er en to-faglig uddannelse og læses sammen med et andet fag.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i dansk.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet (AU)

På AU hedder uddannelsen nordisk sprog og litteratur og udbydes som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i nordisk sprog og litteratur.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)6,9AO
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)5,8AO
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,76,8

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i dansk/nordisk sprog og litteratur kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i dansk og nordisk sprog og litteratur.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for især formidling, kommunikation og undervisning. Du kan fx finde arbejde inden for kulturformidling.

Dansk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde og Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. samt Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information