Pædagog sidder på gulvet og tegner sammen med nogle børn.
Job

Pædagog

Pædagogisk arbejde handler om omsorg, pleje, opdragelse, undervisning og vejledning af børn, unge eller voksne.

Fakta

Arbejdssteder:
Daginstitutioner, Døgninstitutioner, Plejehjem, Hospitaler, Behandlingshjem
Stillingsbetegnelser:
Pædagog, Støttepædagog, Fritidspædagog, Socialpædagog, SSP-medarbejder, Vuggestuepædagog, Børnehaveklasselærer, Kunstpædagog

De fleste pædagoger arbejder i det offentlige. Det kan være i daginstitutioner og døgninstitutioner, inden for psykiatrien, på behandlingshjem, plejehjem og hospitaler.

Fælles for jobbene er, at man arbejder med mennesker, der har behov for støtte og vejledning i større eller mindre grad.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af pædagog
Pædagog - mandlige pædagoger er relativt sjældne, men vigtige for børnene.

Arbejdet kræver, at du har evnen til refleksion og kan sætte dig ind i andres hverdag. Derudover skal du have fysisk og psykisk styrke, tålmodighed, fantasi og initiativ. Gode samarbejdsevner er vigtige, da arbejdet ofte foregår i teams.

De fleste pædagoger arbejder i almindelige daginstitutioner, det vil sige vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, børnehaveklasser, skolefritidsordninger (SFO) og forskelige former for klubber. Arbejdet varierer alt efter, hvilket område du arbejder inden for.

Hvis du arbejder i en daginstitution, er hovedopgaven at give børn og unge omsorg og støtte, så de kan udvikle sig menneskeligt og socialt. Du leger og taler med børnene og skaber oplevelser og aktiviteter, der kan stimulere den sproglige udvikling og børnenes fantasi og kreativitet.

Det tætte samarbejde med forældre har stor betydning i det pædagogiske arbejde. Det betyder, at du skal tale med forældrene om barnets trivsel og udvikling samt rådgive om børn og unges udvikling. Det kan også være samtaler om andre emner vedrørende opdragelse.

Du skal kunne være konkret og sætte ord på det, som børnene kan se, høre og mærke, så børnene bliver støttet i deres udvikling og selvstændighed.

Som fritidspædagog arbejder du med aktiviteter for større børn og unge i fritids- og ungdomsklubber.

Aktiviteterne kan være alle former for værksteds- og hobbyarbejde, fx idræt, musik, spil, teater, film og video, og de unge kan vælge sig ind på dem efter lyst og interesser. Diskotek og festarrangementer er også en del af klublivet, og mange steder tager man på koloniophold, lejrophold eller rejser.

I arbejdet med de større børn og unge er det målet at give dem oplevelser og udfordringer, så de kan få erfaringer og tro på sig selv og andre. Arbejdet tager udgangspunkt i børn og unges interesser inden for fx hobbyarbejde, idræt, musik, spil eller teater, og der arrangeres fester, konkurrencer og lejrture.

De fleste fritids- og ungdomsklubber har åbent om eftermiddagen og aftenen, og man må derfor være indstillet på at arbejde uden for normal arbejdstid og deltage i weekendture, koloniophold, sportsstævner m.v. uden for arbejdsstedet.

En støttepædagog er en pædagog, der arbejder med enkelte børn og unge med særlige vanskeligheder, som kræver særlig opmærksomhed i kortere eller længere perioder.

Støttepædagogen er ansat i kommunens børne- og ungeforvaltning og arbejder med flere børn ad gangen. Opgaven er at støtte barnet eller den unge til at opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som andre.

Det socialpædagogiske arbejde foregår i døgninstitutioner, bofællesskaber, daghjem, beskyttede værksteder, på opholdssteder, familieinstitutioner, børne- og ungdomspensioner osv.

Kendetegnet for det socialpædagogiske arbejde er den tætte, daglige kontakt med mennesker, hvor man skal prøve at få hverdagen til at fungere samtidig med, at du forsøger at indfri de faglige mål.

Socialpædagogiske tilbud til børn og unge med særlige behov er rettet mod børn og unge med adfærdsproblemer eller børn og unge, der har været udsat for fx stærkt omsorgssvigt, overgreb eller misbrug. Arbejdet går især ud på at lære barnet eller den unge at klare sig selv, handle under ansvar og være en del af et fællesskab.

Det socialpædagogiske arbejde med børn, unge og voksne kan også være med mennesker, der har et fysisk eller psykisk handicap. Det kan være personer, der er blinde, hjerneskadede eller har et bevægelseshandicap. Arbejdet foregår i beboernes egne hjem eller på institutioner. Her er dine opgaver at støtte, vejlede og træne den enkelte, så han eller hun kan klare en almindelig dagligdag.

De socialpædagogiske tilbud til udsatte voksne er til fx sindslidende, stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse. Arbejdet foregår bl.a. på krisecentre, i deres hjem, i distrikts- og socialpsykiatrien og ved opsøgende arbejde på gaden. Her er et af de vigtige pædagogiske mål at forsøge at skabe et værdigt liv for brugerne, til trods for de sociale problemer.

En kunstpædagog bruger kunst som inspirationskilde og udtryksform i pædagogisk og socialpædagogisk arbejde med børn, unge og voksne med sociale og adfærdsmæssige problemer, identitetsproblemer, misbrugsproblemer osv.

Arbejdet som kunstpædagog kræver evner inden for mange forskellige udtryksformer, så der kan ydes kvalificeret hjælp til at finde det medie, brugerne bedst udtrykker sig i. Målet er at fremme udtryksevne, selvbevidsthed, selverkendelse, evner til samvær og til handling.

Arbejdsplads

Som pædagog kan du arbejde i både offentlige og private institutioner. Det kan fx være i børnehaver, SFO'er, fritidshjem eller døgninstitutioner og væresteder. Der findes også en række job på biblioteker, plejehjem, familieinstitutioner, bosteder og hospitaler.

Støttepædagoger er ansat direkte i kommunen og arbejder med børn og unge på kommunens institutioner og væresteder.

Pædagoger kan også være ansat på asyl- og flygtningecentre, se mere om Daginstitutioner og dagcentre. Om døgninstitutioner, se Plejehjem mv.

Langt de fleste fritidspædagoger arbejder i fritids- og ungdomsklubber (SFO), men man kan også lave opsøgende arbejde på gaden eller arbejde i ungdoms- og medborgerhuse, væresteder og seniorklubber, i familie- og handicapgrupper, ligesom de kan arrangere fritidsbeskæftigelse for flygtninge og indvandrere.

Pædagoger med Rudolf Steiner-uddannelsen kan oftest kun ansættes i Rudolf Steiner-institutioner.

Inden for undervisning kan pædagoger være ansat som børnehaveklasselærere, se Grundskoler.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Pædagogisk arbejde med unge og voksne30.075 kr.31.473 kr.-
Fritids- og ungdomspædagog, herunder SFO30.530 kr.32.201 kr.-
Børnepædagog27.357 kr.30.547 kr.-
Specialpædagogisk arbejde, ældre og handicappede28.907 kr.32.161 kr.-
Specialpædagogisk arbejde, aktivering mv.-30.504 kr.-
Specialpædagogisk arbejde, rådgivning af voksne-31.803 kr.-
Specialpædagogisk arbejde, kontakt med og
ledsagning af voksne
31.823 kr.32.348 kr.-
Specialpædagogisk arbejde, børn og unge28.644 kr.31.695 kr.-
Andet specialpædagogisk arbejde32.288 kr.32.398 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er muligheder for at avancere til en lederstilling, som fx afdelingslederstillinger, børnehaveleder, daginstitutionsleder, børnehaveklasseleder, souschef i institution, fritidshjemsleder, vuggestueleder, døgninstitutionsleder, forsorgsleder mv.

Pædagoger, der har interesse for specialpædagogik og fx kan tegnsprog, kan søge job som døvekonsulent.

Enkelte pædagoger etablerer egen virksomhed inden for dagpleje, daginstitutionsområdet eller en såkaldt socialøkonomisk virksomhed.

Mere uddannelse

Flere professionshøjskoler udbyder kurser og efteruddannelse inden for det Pædagogiske fagområde.

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS) tilrettelægger efteruddannelseskurser.

Med en professionsbacheloruddannelse som pædagog, har du forskellige muligheder for efter- og videreuddannelse, både på diplom-, master- og kandidatniveau. Du har fx mulighed for at videreuddanne dig med en pædagogisk diplomuddannelse eller med den sociale diplomuddannelse.

Du kan videreuddanne dig med en kandidatuddannelse i fx pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi, pædagogik eller læring og forandringsprocesser.

I hele landet udbydes også pædagogisk relevante masteruddannelser.

Få mere at vide

BUPL - Forbundet for pædagoger og klubfolk
www.bupl.dk

FOA - Fag og arbejde
www.foa.dk

Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS)
www.lfs.dk

Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
www.sl.dk

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og for Social- og Sundhedsområdet (EPOS)
www.epos-amu.dk

Ungdomsringen
www.ungdomsringen.dk

Foreningen Sociale entreprenører
www.sociale-entreprenrer.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Jobkompasset
Jobkompasset

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.