professionsuddannelsen i diakoni og socialpædagogik
Professionsbacheloruddannelse

Diakoni og socialpædagogik

Professionsbacheloruddannelsen diakoni og socialpædagogik retter sig mod pædagogisk socialt omsorgsarbejde i forhold til mennesker i udsatte livssituationer.

Fakta

Navn:
Diakoni og socialpædagogik
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen beskæftiger sig med socialpædagogik, diakoni, etik, eksistens og religiøsitet, kulturdidaktik, tværprofessionalitet og udviklingsarbejde.

Efter endt uddannelse har du mulighed for at blive ansat i kommunale, regionale og private organisationer, der beskæftiger sig med pædagogik og socialt omsorgsarbejde.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Professionsbacheloruddannelsen diakoni og socialpædagogik giver pædagogiske kvalifikationer til at arbejde med  mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, mennesker, der er hjemløse, misbrugende eller har sindslidelse. Du har også mulighed for at arbejde i dagtilbud og SFO.

Uddannelsen varer i alt 3½ år.

Undervisningsforløbet indeholder følgende kerneområder:

 • Socialpædagogik (40 ECTS)
 • Diakoni og socialt arbejde (25 ECTS)
 • Kulturdidaktik (15 ECTS)
 • Samfund og det tværprofessionelle (15 ECTS)
 • Sundhed og omsorg (10 ECTS)
 • Valgfrit uddannelseselement (15 ECTS)
 • Praktik (75 ECTS)
 • Bachelorprojekt (15 ECTS)

Kernen er det socialpædagogiske arbejde, og diakonien er den dimension, der beskæftiger sig med eksistentielle spørgsmål, filosofi, etik, religion og åndelig omsorg.

Undervisningen foregår som holdundervisning, studiegruppearbejde, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde. Desuden indgår der tre praktikperioder inden for fx dagtilbudsområdet, botilbud, aktivitetscentre, anbragte børn og unge, forsorgshjem og behandlingshjem.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik og socialdiakon. Den engelske titel er Bachelor of Diaconia and Social Pedagogy

Uddannelsen foregår på Diakonhøjskolen i Århus.

Eksamen

Alle uddannelsens kerneområder afsluttes med karaktergivende eksamen. Uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af bachelorprojekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Den pædagogiske assistentuddannelse
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis den tidligere social- og sundhedsuddannelse)

Opfylder du ingen af ovenstående adgangskrav, kan du eventuelt blive optaget efter en realkompetencevurdering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder to gange om året i henholdsvis august og februar.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Højbjerg (Sommer- og vinterstart)6,7AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen vil du kunne arbejde inden for det socialpædagogiske område med udviklings-, lærings- og omsorgsarbejde i både frivillige, offentlige og private organisationer.

Mere uddannelse

Du vil kunne videreuddanne dig på kandidatuddannelsen i Diakoni. Du kan også videreuddanne dig på deltid med fx en diplomuddannelse i pædagogik eller en masteruddannelse i specialpædagogik og socialpædagogik.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information