professionsuddannelsen i diakoni og socialpædagogik
Professionsbacheloruddannelse

Diakoni og socialpædagogik

På uddannelsen lærer du om pædagogisk socialt omsorgsarbejde i forhold til mennesker i udsatte livssituationer.

Fakta

Navn:
Diakoni og socialpædagogik
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

Professionsbacheloruddannelsen diakoni og socialpædagogik beskæftiger sig med socialpædagogik, diakoni, etik, eksistens, kulturdidaktik, tværprofessionalitet og udviklingsarbejde.

Efter endt uddannelse har du mulighed for at blive ansat i kommunale, regionale og private organisationer, der beskæftiger sig med pædagogik og socialt omsorgsarbejde.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du får pædagogiske kvalifikationer til at arbejde med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og mennesker, der er hjemløse, sindslidende eller misbrugere.

Uddannelsen varer i alt 3½ år.

Kerneområder

Kernen er det socialpædagogiske arbejde, og diakonien er den dimension, der beskæftiger sig med eksistentielle spørgsmål, filosofi, etik, religion og åndelig omsorg.

Undervisningsforløbet indeholder følgende kerneområder:

 • Socialpædagogik
 • Diakoni og socialt arbejde 
 • Kulturdidaktik
 • Samfund og det tværprofessionelle 
 • Sundhed og omsorg
 • Valgfrit uddannelseselement
 • Praktik 
 • Bachelorprojekt

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik og socialdiakon. Den engelske titel er Bachelor of Diaconia and Social Pedagogy.

Undervisning

Undervisningen foregår som holdundervisning, studiegruppearbejde, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde. 

Praktik

Der indgår tre praktikperioder inden for fx dagtilbudsområdet, botilbud, aktivitetscentre, anbragte børn og unge, forsorgshjem og behandlingshjem.

Du kan vælge at tage en af praktikkerne i udlandet.

Eksamen

Alle uddannelsens kerneområder afsluttes med en eksamen. Hele uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse: Den pædagogiske assistentuddannelse eller social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)

Specifikke adgangskrav

Der gælder ingen specifikke adgangskrav. 

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Professionsbacheloruddannelsen i diakoni og socialpædagogik foregår i:

​Uddannelsen udbydes i samarbejde med VIA University College (via.dk)

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Højbjerg (Sommer- og vinterstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Efter uddannelsen vil du kunne arbejde inden for det socialpædagogiske område med udviklings-, lærings- og omsorgsarbejde i både frivillige, offentlige og private organisationer. Du har også mulighed for at arbejde i dagtilbud og SFO.

Mere uddannelse

Du vil kunne videreuddanne dig på flere måder, fx:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information