Foto af Diakon og diakonisse
Job

Diakon

Diakoner arbejder inden for det kirkelige, sociale og pædagogiske område.

Fakta

Arbejdssteder:
Hospitaler, Dag- og døgninstitutioner, Hospice, Kirkens Korshær, KFUM's sociale arbejde og Blå Kors
Stillingsbetegnelser:
Diakon, Socialpædagog, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Social- og sundhedsassistent, Sygeplejerske

Det kan være som socialpædagog, sygeplejerske eller sognemedhjælper. Fælles for dem er, at de arbejder på et kristent grundlag.

Ud over den uddannelsesbestemte jobplacering er der flere arbejdsfelter, som er fælles. Det kan være menighedsarbejde, velfærdsarbejde eller missionsarbejde. I dette arbejde deltager også mange frivillige, fx i forbindelse med væresteder o.l.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af diakonisse
Diakoner kan bl.a. arbejde som sygeplejersker på hospitaler.

Som diakon arbejder du på et kristent grundlag inden for kirkelige, sociale, pædagogiske og plejemæssige områder. Hvor du arbejder afhænger af, hvilken uddannelse du har taget. Det kan være som socialpædagog, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, social- og sundhedsassistent e.l.

En del diakoner har ansættelse som kordegn eller som sognemedhjælper.

Arbejdet kan også bestå i at besøge syge og gamle i lokalområdet og vejlede i sociale og religiøse spørgsmål. Stillinger som sognemedhjælper findes især i flere af byerne.

Arbejdsplads

Forskellige frie kirkelige organisationer, fx Kirkens Korshær, KFUM og Blå Kors, danner rammerne for socialt velfærdsarbejde, som diakoner udfører. Arbejdet går ud på at støtte mennesker i nød, socialt, psykisk, pædagogisk eller erhvervsmæssigt. Se mere om Organisationer og foreninger.

Socialpædagogiske diakoner ansættes i døgninstitutioner inden for store dele af forsorgsområdet på lige fod med socialpædagoger.

Diakoner med uddannelse som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent vil kunne få ansættelse inden for den kommunale hjemmepleje, ved dagcentre og plejecentre, på sygehuse, hospice, behandlingshjem osv. Se mere om Plejehjem mv.

I soldaterhjem og i sømandshjem både her i landet og i udlandet udfører diakonerne almindeligt velfærdsarbejde.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Diakon, Diakonisse26.073 kr.33.954 kr.33.178 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Lønnen afhænger normalt af det arbejdsområde, man er beskæftiget i og desuden afhængig af uddannelsesbaggrund.

Fremtidsmuligheder

Inden for de fagområder, hvor diakoner arbejder, er beskæftigelsesmulighederne generelt gode.

Mere uddannelse

Institutionerne for diakoniuddannelse afholder kurser i kirkelig-diakonale fag. Oplysning om kursuspriser og -tidspunkter fås på uddannelsesinstitutionerne for diakoni.

Få mere at vide

Diakonissestiftelsen
www.diakonissen.dk

Diakonhøjskolen
www.diakonhoejskolen.dk

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen
www.sanktlukas.dk

Center for Diakoni og Ledelse
www.filadelfia.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.