Foto af Musikterapeut
Job

Musikterapeut

Musikterapeuter bruger musik som redskab til at hjælpe mennesker med særlige behov, handicap eller lidelser.

Fakta

Arbejdssteder:
Specialbørnehaver, Specialskoler, Familiecentre, Rehabiliteringscentre, Psykiatriske hospitaler og socialpsykiatriske centre, Plejehjem, Hospices samt privatklinikker
Stillingsbetegnelser:
Musikterapeut, Behandler, Underviser, Forsker

Klienterne er mennesker, der rent sprogligt har svært ved at udtrykke sig og kommunikere med andre. Derfor kan musikken fungere som redskab.

Musikterapeuter samarbejder med andre faggrupper som fx læger, psykologer og specialpædagoger om den terapeutiske behandling.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af musikterapeut
Musik bryder grænser og skaber kontakt til indesluttede børn.

Jobbet som musikterapeut varierer i forhold til klientgruppens behov og problemer, men overordnet set arbejder en musikterapeut med at skabe kontakt og kommunikation med mennesker, der ikke kan eller tør udtrykke sig på anden vis.

Har klienten et sprog, anvendes uddybende samtaler som en del af terapien. Ellers foregår kontakten og kommunikationen alene gennem musikalske aktiviteter. Alle slags lyde er en del af ’musikken’ – der kræves således ingen musikalske forkundskaber hos klienten.

Musikterapiens virkefelt spænder vidt. På specialområdet anvendes musikken fx til at vække social interesse hos børn med autisme, i samspilsramte familier kan musikken anvendes til at få familiemedlemmerne til at dele følelser med hinanden.

Inden for psykiatrien kan aktiv musiceren være vejen ud af sproglig indesluttethed, med demente kan det at synge kendte sange give fællesskabsfølelse, og med døende kan musikken give smertelindring og samhørighed med pårørende.

Som regel samarbejder musikterapeuter med andre faggrupper som fx læger, psykologer og specialpædagoger om den terapeutiske behandling.

Musikterapien begynder med et prøveforløb, som skal vise, om behandlingen kan hjælpe klienten. Herefter tilrettelægger musikterapeuten et forløb med udgangspunkt i sin viden om klientgruppens behov, såvel som generel viden om musikpsykologi og fx udviklingspsykologi.

Arbejdet som musikterapeut kræver både musikalske færdigheder og psykologisk forståelse. Du skal have lyst og mod til at kunne improvisere og indgå i en musikalsk dialog, og du skal have evne til at opfange og sætte ord på, hvad der sker i improvisationer.

For at arbejde etisk forsvarligt som terapeut, skal du som studerende endvidere have været i læreterapi, så du har lært dine egne reaktioner at kende.

Arbejdsplads

Musikterapi praktiseres i dag på en række områder i det danske sundhedsvæsen, primært på plejehjem mv., men også i specialbørnehaver og –skoler, på familiecentre, centre for rehabilitering, psykiatriske hospitaler og socialpsykiatriske centre, plejehjem, hospices samt privatklinikker.

De fleste musikterapeuter er privatpraktiserende, men ansat i kommuner eller regioner. De kan også være ansat på døgninstitutioner for personer med psykiske handicap.

Inden for de sidste par år er teambuilding, musikterapi med flygtninge og torturofre og musikterapi som kulturel formidler blevet nye mulige arbejdsområder for musikterapeuter.

Musikterapeuter har desuden ofte en del undervisningsvirksomhed, fx ved pædagog- og lærerseminarier, ved sociale højskoler og på kurser oprettet under lov om støtte til folkeoplysning, se Voksenundervisning.

I tidsskriftet Dansk Musikterapi, udgivet af Dansk Musikterapeutforening, se web-adresse herunder, er der opdaterede beskrivelser af musikterapeutiske arbejdspladser.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Musikterapeut36.811 kr.36.580 kr.37.615 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Gennem dit valg af praktiksted sidst i uddannelsen har du stor indflydelse på, hvilket fagområde, du kommer til at arbejde indenfor. Musikterapi er dog et lille fag i behandlingsverdenen, så du skal regne med at skulle yde en indsats for at skabe dig et job. Mange stillinger oprettes i forlængelse af den lange praktik på 9. semester.

En kandidatundersøgelse fra 2011 viser, at alle kandidater havde deres første job maks. et år efter endt kandidatuddannelse.

Mere uddannelse

Dansk Musikterapeut-forening arrangerer efteruddannelseskurser

Mulige uddannelser

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.