Foto af Pædagog
Job

Pædagog

Pædagogisk arbejde handler om omsorg, pleje, opdragelse, undervisning og vejledning af børn eller voksne.

Fakta

Arbejdssteder:
Daginstitutioner, Døgninstitutioner, Plejehjem, Hospitaler, Behandlingshjem
Stillingsbetegnelser:
Pædagog, Støttepædagog, Fritidspædagog, Socialpædagog, Vuggestuepædagog, Børnehaveklasselærer, Kunstpædagog

De fleste pædagoger arbejder i det offentlige. Det kan være i børnehaver, behandlingshjem, plejehjem og hospitaler.

Fælles for jobbene er, at man arbejder med mennesker, der har behov for støtte og vejledning i større eller mindre grad.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af pædagog
Pædagog - mandlige pædagoger er relativt sjældne, men vigtige for børnene.

Arbejdet kræver, at du har evnen til refleksion og kan sætte dig ind i andres hverdag. Derudover skal du have fysisk og psykisk styrke, tålmodighed, fantasi og initiativ. Gode samarbejdsevner er vigtige, da arbejdet ofte foregår i teams.

De fleste pædagoger arbejder i almindelige daginstitutioner, det vil sige vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, børnehaveklasser, skolefritidsordninger (SFO) og forskelige former for klubber. Arbejdet varierer alt efter, hvilket område du arbejder inden for.

Hvis du arbejder i en daginstitution, er hovedopgaven at give børn og unge omsorg og støtte, så de kan udvikle sig menneskeligt og socialt. Du leger og taler med børnene og skaber oplevelser og aktiviteter, der kan stimulere den sproglige udvikling og børnenes fantasi og kreativitet.

Du skal kunne være konkret og sætte ord på det, som børnene kan se, høre og mærke, så børnene bliver støttet i deres udvikling og selvstændighed.

I arbejdet med de større børn og unge er det målet at give dem oplevelser og udfordringer, så de kan få erfaringer og tro på sig selv og andre. Arbejdet tager udgangspunkt i børn og unges interesser inden for fx hobbyarbejde, idræt, musik, spil eller teater, og der arrangeres fester, konkurrencer og lejrture.

Det tætte samarbejde med forældre har stor betydning i det pædagogiske arbejde. Det betyder, at du skal tale med forældrene om barnets trivsel og udvikling samt rådgive om børn og unges udvikling. Det kan også være samtaler om andre emner vedrørende opdragelse.

En støttepædagog er en pædagog, der arbejder med enkelte børn og unge med særlige vanskeligheder, som kræver særlig opmærksomhed i kortere eller længere perioder.

Støttepædagogen er ansat i kommunens børne- og ungeforvaltning og arbejder med flere børn ad gangen. Opgaven er at støtte barnet eller den unge til at opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som andre.

Det socialpædagogiske arbejde foregår i døgninstitutioner, bofællesskaber, daghjem, beskyttede værksteder, på opholdssteder, familieinstitutioner, børne- og ungdomspensioner osv.

Kendetegnet for det socialpædagogiske arbejde er den tætte, daglige kontakt med mennesker, hvor man skal prøve at få hverdagen til at fungere samtidig med, at du forsøger at indfri de faglige mål.

Socialpædagogiske tilbud til børn og unge med særlige behov er rettet mod børn og unge med adfærdsproblemer eller børn og unge, der har været udsat for fx stærkt omsorgssvigt, overgreb eller misbrug. Arbejdet går især ud på at lære barnet eller den unge at klare sig selv, handle under ansvar og være en del af et fællesskab.

Det socialpædagogiske arbejde med børn, unge og voksne kan også være med mennesker, der har et fysisk eller psykisk handicap. Det kan være personer, der er blinde, hjerneskadede eller har et bevægelseshandicap. Arbejdet foregår i beboernes egne hjem eller på institutioner. Her er dine opgaver at støtte, vejlede og træne den enkelte, så han eller hun kan klare en almindelig dagligdag.

De socialpædagogiske tilbud til udsatte voksne er til fx sindslidende, stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse. Arbejdet foregår bl.a. på krisecentre, i deres hjem, i distrikts- og socialpsykiatrien og ved opsøgende arbejde på gaden. Her er et af de vigtige pædagogiske mål at forsøge at skabe et værdigt liv for brugerne, til trods for de sociale problemer.

En kunstpædagog bruger kunst som inspirationskilde og udtryksform i pædagogisk og socialpædagogisk arbejde med børn, unge og voksne med sociale og adfærdsmæssige problemer, identitetsproblemer (specielt nydanskere), misbrugsproblemer osv.

Arbejdet som kunstpædagog kræver evner inden for mange forskellige udtryksformer, så der kan ydes kvalificeret hjælp til at finde det medie, brugerne bedst udtrykker sig i. Målet er at fremme udtryksevne, selvbevidsthed, selverkendelse, evner til samvær og til handling.

Arbejdsplads

Som pædagog kan du arbejde i både offentlige og private institutioner. Det kan fx være i børnehaver, SFO'er, fritidshjem eller døgninstitutioner og væresteder. Der findes også en række job på biblioteker, plejehjem, familieinstitutioner, bosteder og hospitaler.

Støttepædagoger er ansat direkte i kommunen og arbejder med børn og unge på kommunens institutioner og væresteder.

Pædagoger kan også være ansat på asyl- og flygtningecentre, se mere om Daginstitutioner og dagcentre. Om døgninstitutioner, se Plejehjem mv.

Pædagoger med Rudolf Steiner-uddannelsen kan oftest kun ansættes i Rudolf Steiner-institutioner.

Inden for undervisning kan pædagoger være ansat som børnehaveklasselærere, se Grundskoler.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2017), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Pædagogisk arbejde med unge og voksne28.841 kr.29.838 kr.-
Fritidspædagog30.602 kr.32.074 kr.-
Børnepædagog29.481 kr.30.102 kr.-
Specialpædagogisk arbejde, ældre og handicappede28.512 kr.32.029 kr.-
Specialpædagogisk arbejde, aktivering mv.---
Specialpædagogisk arbejde, rådgivning af voksne-31.967 kr.-
Specialpædagogisk arbejde, kontakt med og
ledsagning af voksne
30.603 kr.32.429 kr.-
Specialpædagogisk arbejde, børn og unge29.310 kr.30.723 kr.-
Andet specialpædagogisk arbejde-32.142 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er muligheder for at avancere til en lederstilling, som fx afdelingslederstillinger, børnehaveleder, daginstitutionsleder, børnehaveklasseleder, souschef i institution, fritidshjemsleder, vuggestueleder, døgninstitutionsleder, forsorgsleder mv.

Pædagoger, der har interesse for specialpædagogik og fx kan tegnsprog, kan søge job som døvekonsulent.

Mere uddannelse

Flere professionshøjskoler udbyder kurser og efteruddannelse inden for det Pædagogiske fagområde.

Få mere at vide

BUPL - Forbundet for pædagoger og klubfolk
www.bupl.dk

FOA - Fag og arbejde
www.foa.dk

Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS)
www.lfs.dk

Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
www.sl.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

At være pædagog i en børnehave er ikke kun fryd og gammen, fortæller 34-årige Kenneth Nilsson,...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.