professionsbacheloruddannelsen til skibsofficer
Professionsbacheloruddannelse

Skibsofficer

Uddannelsen til skibsofficer indeholder en junior- og en seniordel og veksler mellem praktikperioder til søs og skoleperioder på land.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse (Skibsofficer)
Andre betegnelser:
Juniorofficer, Seniorofficer
Varighed:
Juniorofficer 4 år, seniorofficer yderligere 6-18 måneder
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + særlige krav
Økonomi:
SU

Du lærer, hvordan man leder både personale og skib via en lang række praktiske og teoretiske fag. I undervisningen lærer du bl.a. om meteorologi, navigation, management, skibsteknik, kedellære og motorlære.

De fleste studerende på junioruddannelsen fortsætter deres uddannelse til seniorniveau. Som skibsofficer kan du arbejde i dansk og internationalt farvand for fx rederier eller færgeoverfarter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til skibsofficer er en international lederuddannelse. Den er opdelt i en juniordel, som er professionsbacheloruddannelsen og en seniordel, som er en tillægsuddannelse.

Juniorofficer

Uddannelsen til juniorofficer varer 4 år.

Du begynder uddannelsen med 6 måneders basisuddannelse, der både indeholder teoretisk undervisning og værkstedsskole. Herefter har du 3 måneders praktik samt 3 måneders værkstedsskole. Derefter følger 21 måneders teori og 12 måneders søpraktik. Du afslutter uddannelsen med et 3-måneders bachelorprojekt.

Den teoretiske uddannelse består af undervisning i bl.a. navigation, skibsteknik (lastbehandling og stuvning), vagttjeneste, termiske maskiner og anlæg (motorlære, damp- og kedellære) maritimt engelsk, økonomi, ledelse og sikkerhed samt brandkursus og førstehjælpskursus.

Den praktiske sejltid (fartstid) foregår ombord på skibe i den danske handelsflåde, oftest i international fart. Skoleperioderne foregår på Simac i Svendborg

Efter endt uddannelse til juniorofficer opnår du titlen professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse. Den engelske titel er Bachelor of Maritime Transport and Ship Management.

Seniorofficer

Efter afsluttet eksamen på juniordelen kan du fortsætte på uddannelsen til seniorofficer. På seniordelen kan du vælge at specialisere dig på navigatørlinjen (skibsfører) eller maskinlinjen (maskinchef) - eller en kombination af begge linjer (dual purpose skibschef).

Seniorofficerseksamen som skibsfører varer 1 semester. Du får fagene: Skibsoperationer, Søret og skibsadministration, Procesanalyse og automation, samt Ledelse, organisation og økonomi. Der er desuden et valgfag.

Seniorofficerseksamen som maskinchef er opdelt i 2 semestre. Du får fagene: Termiske maskiner og anlæg, Elektriske og elektrotekniske maskiner, anlæg og udstyr, Ledelse, organisation og økonomi, samt valgfag. Der er mulighed for at tage et ekstra semester i El-autorisation, så du også får titel af Elinstallatør.

Seniorofficerseksamen som skibschef er opdelt i 3 semester med alle de fag, der er nævnt i de to øvrige linjer, samt faget Tværfaglige elementer. Der er også her valgfag, samt mulighed for at tage et ekstra semester i El-autorisation, så du også får titel af Elinstallatør

Seniorofficersuddannelsen fører frem til job som enten skibsfører, maskinchef eller dual purpose skibschef. Betegnelsen dual vil sige, at du både får ansvaret for broen og for maskinrummet.

Efter endt uddannelse til seniorofficer opnår du titlen Post Graduate Diploma as Master Mariner (skibsfører), Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer (maskinchef) eller Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer and Master Mariner (Dual Purpose Skibschef).

Uddannelsen udbydes i Svendborg.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne og mindst to års relevant erhvervserfaring
  • En erhvervsuddannelse suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene på mindst B-niveau og de resterende på mindst C-niveau

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Forudsætning for optagelse er, at du har gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere uden begrænsninger.

Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan efter uddannelsesinstitutionens vurdering og afgørelse i det enkelte tilfælde træde i stedet for en erhvervsuddannelse.

For at blive optaget på seniorofficersuddannelsen skal du have gennemført juniorofficersuddannelsen (professionsbacheloruddannelsen i maritim transport og skibsledelse).

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), men er uden for kvotesystemet.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

 

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Svendborg International Maritime Academy, SIMAC  
Svendborg (Sommerstart)Uden for kvotesystem

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU til uddannelsen, også i praktikperioderne. Der kan dog aftales praktikløn.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Så godt som alle studerende på junioruddannelsen fortsætter deres uddannelse til seniorniveau.

Som skibsofficer er du leder på store handels- og passagerskibe. Dine ansvarsområder dækker både sikkerheden om bord, mandskabsledelse, planlægning af sejlruter og navigation. Det er også dig, der står for kontakten til de fremmede myndigheder, når skibet er i havn.

Er du seniorofficer kan du desuden få ansvar for både broen og maskinrummet.

Du kan både arbejde som skibsfører, maskinmester eller på en kontrakt, hvor du laver begge dele (dual) -  på handelsskibe verden rundt eller i dansk farvand på f.eks. færger. Der er også mulighed for at arbejde på land med store tekniske anlæg eller på kontor ved et rederi.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig med fx en masteruddannelse i MBA in Shipping and Logistics.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information