professionsbacheloruddannelsen til skibsfører
Professionsbacheloruddannelse

Skibsfører

Skibsføreren er chef om bord på et skib og har ansvaret for navigation, sejlads og sikkerheden på havet.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse (skibsfører)
Varighed:
3 år og 9 måneder
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse + særlige krav
Økonomi:
SU

I starten af uddannelsen lærer du om den teoretiske del af skibsfart, bl.a. søsikkerhed, meteorologi og skibsteknik. Senere kommer du i søpraktik, hvor du afprøver dine teoretiske og tekniske færdigheder såvel som dine personlige lederegenskaber.

Uddannelsen kvalificerer dig til at sejle som styrmand og skibsfører, når du har fået et sønæringsbevis efter din eksamen. Du kan sejle i danske eller internationale farvande og arbejde på færgeoverfarter eller i rederier. Du kan også vælge en lederkarriere på land, fx i det private erhvervsliv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Skibsføreruddannelsen indeholder både nautiske og ledelsesmæssige fag. Du får gennem undervisningen en grundig teoretisk viden, som du bagefter prøver af i praksis i laboratorier og simulatorer. Igennem dine praktikperioder under uddannelsen har du mulighed for at få afprøvet din teoretiske viden og samle erfaringer til teoriperioderne.

Du vil ud over at blive uddannet til kunne lede arbejdet og sørge for sikkerheden ombord, ved bl.a. at skibet er lastet korrekt, vil det også være din opgave at stå for planlægning af sejlruter, navigation af skibet og kontakt til de forskellige landes myndigheder, når skibet er i havn.

Uddannelsen starter med 6 måneders teori og værkstedsundervisning. Derefter er der 6 måneders søpraktik, efterfulgt af 15 måneders teori. Så følger 9 måneders søpraktik. Uddannelsen afsluttes med 6 måneds teori og 3 måneders arbejde med bachelorprojekt.

Den teoretiske del af uddannelsen er i høj grad projektorienteret og består af undervisning i fx ledelse, arbejdssikkerhed, brandbekæmpelse, maritimt engelsk, meteorologi, navigation, skibsadministration, skibsteknik, søsikkerhed, radiokommunikation, lastbehandling og -stuvning.

Du afslutter med et 3-måneders bachelorprojekt, der foregår på land.

En færdig uddannelse giver adgang til betegnelsen professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse. Den engelske betegnelse er Bachelor of Maritime Transport and Nautical Science.

Uddannelsen foregår i Svendborg. Praktikken foregår om bord på skibe i den danske handelsflåde, oftest i international fart.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
  • En erhvervsuddannelse suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene skal mindst være på B-niveau og de resterende på mindst C-niveau
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne og mindst to års relevant erhvervserfaring

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Forudsætning for optagelse er desuden, at du har gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere uden begrænsninger.

Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan efter uddannelsesstedets vurdering og afgørelse i det enkelte tilfælde træde i stedet for kravet om en erhvervsuddannelse.

Bemærk: Du kan også uddanne dig til skibsfører på baggrund af en 9.-10. klasse ved at tage uddannelsen til kyst- og sætteskipper og derefter skibsføreruddannelsen, se mere under Skibsfører (uden gymnasial uddannelse).

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), men er uden for kvotesystemet.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Svendborg International Maritime Academy, SIMAC  
Svendborg (Sommerstart)Uden for kvotesystem 
MARTEC - Maritime and Polytechnic University College  
Frederikshavn (Sommerstart)Uden for kvotesystem 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU til uddannelsen, også i praktikperioderne. Der kan dog aftales praktikløn.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

For at sejle som styrmand og skibsfører skal du have et sønæringsbevis. Efter bestået skibsførereksamen udstedes sønæringsbevis som styrmand af 2. grad.

Efter 12 måneders sejltid som styrmand kan du få bevis som styrmand af 1. grad. For at få sønæringsbevis som skibsfører, skal du derefter opnå mindst 36 måneders sejltid som styrmand i alt, eller mindst 24 måneder, hvor de 12 måneder er som øverste eller eneste styrmand.

Sønæringsbeviset bliver udstedt af Søfartsstyrelsen.

Du kan finde arbejde i handelsflåden, ved færgeoverfarter, hos rederier samt på land i virksomheder inden for søfartsindustrien. Uddannelsen giver gode muligheder for lederjob på land, fx i det private erhvervsliv.

Som skibsfører har du mulighed for at blive kaptajn og dermed den øverst ansvarlige leder om bord. Ud over at lede selve mandskabet er du som skibsfører leder af den virksomhed, som et skib også er – med deraf følgende ansvar for planlægning af sejladsen, sikkerhed og materiale, administrative opgaver m.m.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at efteruddanne dig med en masteruddannelse i MBA in Shipping and Logistics.

 

 

Få mere at vide

Søfartsstyrelsen:
www.sofartsstyrelsen.dk

Det Blå Danmark:
www.worldcareers.dk

Danmarks Rederiforening
www.shipowners.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information