Foto af studerende ved uddannelsen til maskinmester
Professionsbacheloruddannelse

Maskinmester

Uddannelsen til maskinmester er en bred, teknisk uddannelse, der gør dig i stand til at lede, drifte og optimere energisystemer.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor som maskinmester
Varighed:
3-4½ år alt efter uddannelsesbaggrund
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Desuden specifikke krav
Økonomi:
SU

Maskinmesteruddannelsen er en bred, videregående uddannelse. Du kommer rundt om de fleste tekniske fag og bliver uddannet inden for teknisk ledelse.

Som maskinmester kan du arbejde i større eller mindre industrivirksomheder, byggebranchen, energiselskaber, offshore eller til søs.

Du kan få job som projektleder, salgsingeniør, miljø- og kvalitetschef, teknisk chef, driftsleder eller energirådgiver.

Foto © Aarhus Maskinmesterskole

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Formålet med maskinmesteruddannelsen er, at du tilegner dig den viden og de færdigheder, du skal bruge for at kunne arbejde på ledelsesniveau i virksomheder på land og offshore. 

Igennem uddannelsen vil du få kompetencer, der gør dig i stand til at varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer. Det gælder både ud fra et sikkerhedsmæssigt, driftsøkonomisk og miljømæssigt hensyn.

Disse kompetencer gør maskinmesteruddannelsen til en central uddannelse i forhold til arbejdet med den grønne omstilling.

Opbygning

Uddannelsen er opdelt i semestre af et halvt års varighed og består både af obligatoriske fag og en række forskellige valgfag. Således kan du selv være med til at forme din uddannelse og fremtidige jobmuligheder.

Maskinmesteruddannelsen indeholder både tekniske og ledelsesmæssige fag, og du vil gennem undervisningen få såvel teoretisk som praktisk viden og færdigheder. Dette sikres ved, at store dele af undervisningen gennemføres i skolernes værksteder, laboratorier og simulatorer.

Den viden og de færdigheder du opnår, kan du bringe i spil igennem dit samarbejde med virksomheder og via dine praktikperioder. 

Specialer

På skolerne kan der være forskellige specialiseringsmuligheder i form af en række valgfag eller valgfagslinjer. Du kan på alle skoler vælge den maritime valgfagslinje, så du efterfølgende kan arbejde til søs, hvis det er det du drømmer om.

Undersøg på skolernes hjemmesider, hvilke valgfagslinjer, de udbyder.  

Det kan f.eks. være: 

 • En energi- og miljølinje/energi og vedligeholdsoptimering 
 • En automationslinje/tekniske anlæg 
 • En maritim linje/søfartslinje, der omhandler det at forstå og varetage drift og vedligehold på hele skibet 
 • En maritim industrilinje/energi på havet, der handler om offshorebranchen
 • En teknisk projektlederlinje

Uddannelseslængde

Har du både en gymnasial baggrund og en godkendt erhvervsuddannelse, er uddannelsen normeret til 3 år. 

Har du en erhvervsuddannelse (men ingen gymnasial baggrund), skal du først gennemføre et ½ års adgangskursus. Med en godkendt erhvervsuddannelse kan du ofte få merit, så selve maskinmesteruddannelsen vil have en varighed på 3 år. 

Hvis du har en gymnasial baggrund (men ikke nogen erhvervsuddannelse) er uddannelsen normeret til 4½ år inklusive 9 måneders værkstedsskole og 9 måneders virksomhedspraktik.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, værkstedsundervisning, projektarbejde og laboratorieøvelser. På de maritime valgfagslinjer vil der også være kurser i bl.a. brandslukning, røgdykning og søredning. 

På Aarhus Maskinmesterskole kan du også tage uddannelsen som fjernundervisning. 

Udlandsophold

På 8. semester har du, på enkelte skoler, mulighed for at tage et studieophold i udlandet. Undersøg mulighederne på skolernes hjemmesider.

Praktik

På uddannelsens sidste semester skal du i en 3 måneders bachelorpraktik i en virksomhed. Herefter afslutter du uddannelsen med et større bachelorprojekt. 

Titel

Uddannelsen giver adgang til betegnelsen Professionsbachelor som maskinmester. Den engelske betegnelse er Bachelor in Technology Management and Marine Engineering.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering. Vær opmærksom på, at disse fag og niveauer skal være bestået, inden du starter på uddannelsen.

Praktik til søs

Vil du i praktik til søs, skal du desuden bestå en helbredsundersøgelse for søfarende.

Relevant erhvervserfaring

Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed sammen med beståede dele af andre uddannelser kan efter uddannelsesinstitutionens vurdering og afgørelse virke som adgangskrav.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), men er uden for kvotesystemet.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Bemærk: Der kan være krav om vedlæggelse af CV og motiveret ansøgning. Se nærmere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Hvor foregår uddannelsen?

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, Kongens Lyngby, Svendborg, Viborg og Aarhus.

Uddannelsesstationer

Martec i Frederikshavn udbyder uddannelsen med mulighed for at tage dele af den i Aalborg.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Maskinmesterskolen København  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)Uden for kvotesystem 
Fredericia Maskinmesterskole  
Fredericia (Sommer- og vinterstart)Uden for kvotesystem 
Esbjerg (Sommer- og vinterstart)Uden for kvotesystem 
Aarhus Maskinmesterskole  
Aarhus C (Sommerstart)Uden for kvotesystem 
Aarhus C (Vinterstart, e-læring)Uden for kvotesystem 
Aarhus C (Vinterstart)Uden for kvotesystem 
Viborg (Sommer- og vinterstart)Uden for kvotesystem 
MARTEC - Maritime and Polytechnic University College  
Frederikshavn (Sommerstart)Uden for kvotesystem 
Svendborg International Maritime Academy, SIMAC  
Svendborg (Sommerstart)Uden for kvotesystem 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Praktik under uddannelsen er som udgangspunkt ulønnet, men der kan aftales lønnet praktik. På nogle skoler kan praktik til søs være lønnet, dog ikke hvis den foregår på et skib, der er registreret i udlandet. 

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan føre til job som teknisk leder – i både Danmark og udlandet.

De fleste maskinmestre arbejder som mellemledere eller chefer på land, hvor de står for driften af større maskinanlæg ved kraftværker, elværker, rensningsanlæg, gas-, vand- og varmeværker osv.

På visitkortet kan der for eksempel stå:

 • projektleder
 • salgsingeniør
 • miljø- og kvalitetschef
 • teknisk chef
 • driftsleder
 • energirådgiver

Maskinmestre kan også arbejde med fx salg af tekniske produkter, projektering og rådgivning.

I moderne handelsskibe og passagerskibe er maskinanlæggene ofte meget store. Men de har også en høj grad af automatik og kræver derfor kun pasning af få personer. Her er det maskinmesterens arbejde at sørge for drift og reparation af maskiner og installationer.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at søge optagelse på kandidatuddannelsen i produktion.

Du kan også videreuddanne dig på deltid igennem relevante master- og diplomuddannelser. Det kan fx være en teknisk diplomuddannelse eller diplomuddannelsen i ledelse. Ledelsesakademiet Lillebælt tilbyder en særligt tilrettelagt maritim diplomuddannelse i ledelse, den såkaldte Blue Diploma. Læs mere om uddannelsen i Diplom i ledelse.

En relevant masteruddannelse kan fx være Master in Management of Technology, MMT eller en anden masteruddannelse i ledelse.

Aarhus Universitet optager også maskinmestre på specialiseringsmodulet til forretningsingeniør, hvis der er ledige pladser.  

Få mere at vide

Maskinmester
www.maskinmester.dk

Det Blå Danmark
www.worldcareers.dk

Søfartsstyrelsen
www.sofartsstyrelsen.dk

Maskinmestrenes Forening
www.mmf.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information