Professionsbacheloruddannelse

Maskinmester

Uddannelsen til maskinmester er en bred, teknisk uddannelse, der giver dig adgang til at arbejde på land eller til søs/offshore - alt efter hvor du ønsker at arbejde.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor som maskinmester
Varighed:
3-4½ år alt efter uddannelsesbaggrund
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Desuden specifikke krav
Økonomi:
SU

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der favner bredt. Du kan enten specialisere dig i fag, der er rettet mod job på land, eller du kan læse til maskinmester med de maritime fag, så du kan komme ud at sejle. 

Som færdiguddannet maskinmester kan du f.eks. arbejde som projektleder, miljø- og kvalitetschef eller driftsleder. Du vil typisk arbejde med drift og vedligehold af maskiner, elinstallationer og it i tekniske anlæg. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er opdelt i semestre af et halvt års varighed og består både af obligatoriske fag og en række forskellige valgfag. Således kan du selv være med til at forme din uddannelse og fremtidige jobmuligheder.    

Formålet med maskinmesteruddannelsen er, at du tilegner dig den viden og de færdigheder, du skal bruge for at kunne arbejde på ledelsesniveau i skibe og i virksomheder på land. Igennem uddannelsen vil du få de kompetencer du (ud fra et sikkerhedsmæssigt, driftsøkonomisk og miljømæssigt hensyn) skal bruge for at kunne varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer. 

Disse kompetencer gør maskinmesteruddannelsen til en central uddannelse i forhold til arbejdet med den grønne omstilling. 

Maskinmesteruddannelsen indeholder både tekniske og ledelsesmæssige fag, og du vil gennem undervisningen få såvel teoretisk som praktisk viden og færdigheder. Dette sikres ved at store dele af undervisningen gennemføres i skolernes værksteder, laboratorier og simulatorer. Den viden og de færdigheder du opnår, får du mulighed for at sætte i spil igennem samarbejdet med virksomheder og via dine praktikperioder. 

Uanset hvilken skole du vælger at studere på, har du mulighed for at vælge en maritim valgfagslinje, som gør det muligt for dig at komme til søs, hvis det er er det, du drømmer om. 

På skolerne kan der være forskellige specialiseringsmuligheder i form af en række valgfag eller valgfagslinjer. Det kan f.eks. være: 

  • En energi- og miljølinje/energi og vedligeholdsoptimering 
  • En automationslinje/tekniske anlæg 
  • En maritim linje/søfartslinje, der omhandler det at forstå og varetage drift og vedligehold på hele skibet 
  • En maritim industrilinje/energi på havet, der handler om offshorebranchen 
  • En teknisk projektlederlinje 

Undersøg på skolernes hjemmesider, hvilke valgfagslinjer, de udbyder.  

På uddannelsens sidste semester skal du i en 3 måneders bachelorpraktik i en virksomhed. Herefter afslutter du uddannelsen med et større bachelorprojekt. 

Uddannelseslængde

Har du både en gymnasial baggrund og en godkendt erhvervsuddannelse, er uddannelsen normeret til 3 år. 

Har du en erhvervsuddannelse (men ingen gymnasial baggrund), skal du først gennemføre et ½ års adgangskursus. Med en godkendt erhvervsuddannelse kan du ofte få merit, så selve maskinmesteruddannelsen vil have en varighed på 3 år. 

Hvis du har en gymnasial baggrund (men ikke nogen erhvervsuddannelse) er uddannelsen normeret til 4½ år inklusive 9 måneders værkstedsskole og 9 måneders virksomhedspraktik. 

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, værkstedsundervisning, projektarbejder og laboratorieøvelser. På de maritime valgfagslinjer vil der også være kurser i bl.a. brandslukning, røgdykning og søredning. 

På Aarhus Maskinmesterskole kan du også tage uddannelsen som fjernundervisning. 

Uddannelsen giver adgang til betegnelsen Professionsbachelor som maskinmester. Den engelske betegnelse er Bachelor in Technology Management and Marine Engineering.

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, Kongens Lyngby, Svendborg og Aarhus.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
  • En erhvervsuddannelse suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene på mindst B-niveau og de resterende fag på mindst C-niveau
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene på mindst B-niveau og de resterende på mindst C-niveau

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering. Vær opmærksom på, at disse fag og niveauer skal være bestået, inden du starter på uddannelsen.

Vil du i praktik til søs, skal du desuden bestå en helbredsundersøgelse for søfarende.

Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed sammen med beståede dele af andre uddannelser kan efter uddannelsesinstitutionens vurdering og afgørelse træde i stedet for adgangskravet om en erhvervsuddannelse.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), men er uden for kvotesystemet.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Nogle uddannelsessteder har også studiestart om vinteren. Se det enkelte uddannelsessteds hjemmeside for nærmere information om studiestart og ansøgningsfrist. 

Bemærk: Der kan være krav om vedlæggelse af CV og motiveret ansøgning. Se nærmere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Hvor foregår uddannelsen?

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, Kongens Lyngby, Svendborg og Aarhus.
 
Uddannelsesstationer

Martec i Frederikshavn udbyder uddannelsen med mulighed for at tage dele af den i Aalborg.

Læs mere om uddannelsesstationer.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også studiestart i januar/februar. Se det enkelte uddannelsessteds hjemmeside for nærmere information om studiestart og ansøgningsfrist.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Maskinmesterskolen København  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)Uden for kvotesystem
Fredericia Maskinmesterskole  
Fredericia (Sommer- og vinterstart)Uden for kvotesystem
Esbjerg (Sommer- og vinterstart)Uden for kvotesystem
Aarhus Maskinmesterskole  
Aarhus C (Sommerstart)Uden for kvotesystem
Aarhus C (Vinterstart, e-læring)Uden for kvotesystem
Aarhus C (Vinterstart)Uden for kvotesystem
MARTEC - Maritime and Polytechnic University College  
Frederikshavn (Sommerstart)Uden for kvotesystem
Svendborg International Maritime Academy, SIMAC  
Svendborg (Sommerstart)Uden for kvotesystem
Svendborg (Vinterstart)Uden for kvotesystem

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Praktik under uddannelsen er som udgangspunkt ulønnet, men der kan aftales lønnet praktik. På nogle skoler kan praktik til søs være lønnet, dog ikke hvis den foregår på et skib, der er registreret i udlandet. 

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

De fleste maskinmestre arbejder som mellemledere eller chefer på land, hvor de står for driften af større maskinanlæg ved kraftværker, elværker, rensningsanlæg, gas-, vand- og varmeværker osv.

På visitkortet kan der for eksempel stå projektleder, salgsingeniør, miljø- og kvalitetschef, teknisk chef, driftsleder eller energirådgiver. Kort fortalt, kan uddannelsen føre til job som teknisk leder – i både Danmark og udlandet

Maskinmestre kan også arbejde med fx salg af tekniske produkter, projektering og rådgivning.

I moderne handelsskibe og passagerskibe er maskinanlæggene ofte meget store. Men de har også en høj grad af automatik og kræver derfor kun pasning af få personer. Her er det maskinmesterens arbejde at sørge for drift og reparation af maskiner og installationer.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at søge optagelse på kandidatuddannelsen i produktion.

Du kan også videreuddanne dig på deltid igennem relevante master- og diplomuddannelser. Det kan fx være en teknisk diplomuddannelse eller diplomuddannelsen i ledelse. Ledelsesakademiet Lillebælt tilbyder en særligt tilrettelagt maritim diplomuddannelse i ledelse, den såkaldte Blue Diploma. Læs mere om uddannelsen i Diplom i ledelse.

En relevant masteruddannelse kan fx være Master in Management of Technology, MMT eller en anden masteruddannelse i ledelse.

Aarhus Universitet optager også maskinmestre på specialiseringsmodulet til forretningsingeniør, hvis der er ledige pladser.  

Få mere at vide

Maskinmester
www.maskinmester.dk

Det Blå Danmark
www.worldcareers.dk

Søfartsstyrelsen
www.sofartsstyrelsen.dk

Maskinmestrenes Forening
www.mmf.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information