kandidatuddannelse i agronomi
Kandidatuddannelse

Agronomi

Den engelsksprogede kandidatuddannelse fokuserer på, hvordan vi udvikler og sikrer bæredygtig produktion og brug af planter.

Fakta

Navn:
Agronomi
Andre betegnelser:
Agriculture
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden om nye måder at bruge planter på, muligheder for forbedring af plantekvalitet, design af bæredygtige produktionssystemer og forvaltning af deres effekt på natur, miljø og biodiversitet.

Som uddannet agronom kan du bidrage til den grønne omstilling. Du kan bl.a. arbejde i private virksomheder med udvikling af nye planteprodukter og dyrkningssystemer, og du kan arbejde med rådgivning af landmænd og gartnere. Du kan også arbejde i miljø- og naturforvaltning i kommuner og regioner eller med udviklingsprojekter i ulande.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Agronomi handler om, hvordan mennesker udnytter jordens biologiske ressourcer mest hensigtsmæssigt. Du får indsigt i arbejdet med planter og miljø med henblik på at udvikle planter med nye egenskaber og designe bæredygtige jordbrugssystemer.

Indhold

Uddannelsen har fokus på at bidrage til at løse de globale udfordringer, vores klode står overfor. Du tilegner dig derfor viden om samspillet mellem planter, jord, vand og klima og om de økologiske funktioner i dyrkede økosystemer i relation til miljø og klima.

Udvikling af nye afgrøder til fødevarer eller som leverandører af farvestoffer eller medicin er ligesom bekæmpelse af sygdomme og skadedyr med biologiske midler også en del af uddannelsen.

Specialiseringer

Uddannelsen har to specialiseringer:

  • På specialiseringen plantevidenskab er der fokus på enkeltplanter og planteprodukter (fødevarer, prydplanter og andre plantebaserede produkter), planternes gener og egenskaber, genetiske ressourcer til brug ved forædling, samt indholdsstoffer og plantekvalitet. 
  • På specialiseringen i produktion og miljø studerer du de forhold, som har indflydelse på planteproduktionen, fx næringsstoffer, vand, klima, skadedyr og gødning. Du ser på samspillet mellem produktionsmetoder, miljø og biodiversitet i forskellige jordbrugssystemer, fx inden for økologisk og konventionel produktion.

På begge specialiseringer kan du vælge kurser inden for bl.a. planteøkologi, ukrudtsbekæmpelse, biologisk kontrol af skadedyr og sygdomme, plantenæringsstoffer, jordfrugtbarhed, grønne teknologier og økonomi, statistik samt kommunikation og formidling.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, ekskursioner, felt- og projektarbejde. Der er gode muligheder for virksomhedspraktik eller samarbejde med virksomheder, som kan foregå i udlandet. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Agriculture.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der varer 4, 6 eller 9 måneder alt efter specialisering. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver titlen cand.agro. Den engelske titel er MSc Agriculture.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder agronomi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i agronomi skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse i naturressourcer med specialisering i plantevidenskab fra KU giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som agronom kan du arbejde løsningsorienteret inden for bæredygtig grøn omstilling. Du kan arbejde med planteforædling og produktudvikling i private firmaer eller på universiteter og med rådgivning inden for land- eller havebrug i Danmark eller i internationale udviklingsorganisationer.

Agronomer arbejder også med forvaltning inden for jordbrug, fødevarer, miljø og natur i kommuner, regioner, ministerier og styrelser både i Danmark og internationalt.

Der er desuden jobmuligheder inden for organisationer med relation til jordbrug og miljø, global fødevareproduktion, forarbejdning eller forbrug. Endelig vil du kunne arbejde inden for undervisning og formidling.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Undervisning og vejledning og Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og gartneri.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information