Kandidatuddannelse

Forest and Nature Management

På den engelsksprogede kandidatuddannelse lærer du at benytte skove, natur og økosystemer på bæredygtig vis og finde balancen mellem natur, økonomi og samfund.

Fakta

Navn:
Forest and Nature Management
Andre betegnelser:
Skovbrugsvidenskab, forstkandidat
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig redskaberne til at bidrage til at udvikle, benytte og beskytte verdens skove, naturarealer og økosystemer på en bæredygtig måde – dvs. finde balancen mellem natur, økonomi og samfund.

Du får et bredt fagligt fundament som udgangspunkt for at kunne lave langsigtet planlægning og forvaltning af skov og natur.

Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde med skov, natur, bæredygtighed, klima, miljø og udvikling i ind- og udland. Det kan være i det private, offentligt, i en NGO, EU eller fx i FN.

Foto: Københavns Universitet
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du, hvordan skov og natur kan bidrage til en bæredygtig fremtid, fx gennem træproduktionens rolle for klimaet og skovenes rolle for biodiversiteten.

Du skaber din faglige profil – fx om bæredygtighed, klima, biodiversitet, økonomi eller nord-syd-dilemmaer om fattigdom og ressourcer.

Fag

Du undervises i følgende:

  • Ecology: Forståelse af skov- og natur-økosystemer med henblik på drift af skov og natur til forskellige formål.
  • Economics: Viden om økonomiske metoder til vurdering af optimale, langsigtede strategier og investeringer i skov og natur.
  • Sampling and Modelling: Kompetence til at kunne indsamle og behandle data statistisk og til at kunne bygge matematiske modeller over skov- og natursystemer.
  • Conflict Management: Evne til at analysere og forstå konfliktsituationer med mange aktører, forskellige interesser, fagligheder og værdier.
  • Forest and Nature Planning: Bæredygtig planlægning og forvaltning af skov og natur økologisk, økonomisk og socialt

Herudover er der valgfrie fag, som du kan tage på Københavns Universitet eller på andre universiteter.

Praktik

Der er gode muligheder for praktikophold.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer, feltarbejde, øvelser, cases og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ - 3/4 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.silv. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Forest and Nature Management.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder Forest and Nature Management som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Hvis du har bestået kurser inden for mindst to af de tre bæredygtighedsdimensioner: natur, økonomi og samfund, kan både natur-, samfundsvidenskabelige og fx tekniske uddannelser give adgang til kandidatuddannelsen.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang:

  • Naturressourcer med specialisering i naturforvaltning
  • Naturressourcer med specialisering i enten miljøvidenskab eller miljøøkonomi
  • Skov- og landskabsingeniør

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder for dig, der vil arbejde med skov, natur, bæredygtighed, klima, miljø eller udvikling, både i Danmark og internationalt. Det kan være i private virksomheder, offentlig forvaltning, i en NGO, EU eller fx i FN.

Du kan fx arbejde med grøn omstilling, bæredygtighed, strategisk planlægning og langsigtede investeringer. Dine kompetencer inden for langsigtet analyse af beslutningers bæredygtighed kvalificerer dig til at arbejde som specialist eller konsulent i private virksomheder, ministerier, fonde, interesseorganisationer eller foreninger.

Endelig er der jobmuligheder inden for forskning og undervisning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for jordbrug, miljø og grøn forvaltning og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information