bacheloruddannelse i Balkanstudier
Bacheloruddannelse

Østeuropastudier

Du lærer om Østeuropas kultur, sprog, historie og samfundsforhold. Uddannelsen dækker Balkan, Polen og Rusland.

Fakta

Navn:
Østeuropastudier
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

Du specialiserer dig i Rusland, Polen eller Balkan med udgangspunkt i sprogene russisk, polsk eller bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk. Du lærer at læse, skrive og forstå tekster på det pågældende sprog og får indsigt i det valgte sprogområdes historie, kultur og samfund.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet har du afhængigt specialisering mulighed for at arbejde med analyse, oversættelse og formidling inden for fx udenrigs-, sikkerheds- og energipolitik eller inden for handel, turist- eller kulturvirksomhed samt ved humanitære og internationale institutioner.

Bemærk: Bacheloruddannelsen i østeuropastudier er en sammenlægning af de tidligere bacheloruddannelser i øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier, polsk og russisk).

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Østeuropastudier har fokus på enten Polen, Rusland eller Balkan (Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Serbien og Montenegro).

Du får viden om Østeuropas fælles historie og kultur og fordyber dig ved hjælp af stadig større sprogkundskab i det valgte områdes kultur, historie og samfundsforhold.

Uddannelsen indledes med propædeutisk undervisning. Du lærer at læse forskellige typer tekster på det valgte sprog samt at finde og anvende den faglitteratur, der er relevant for at analysere teksterne.

Uddannelsen giver dig indgående viden om Polen, Rusland eller Balkan, og de østeuropæiske landes forhold til hinanden, til Danmark og til resten af verden. Du lærer desuden at beherske det valgte sprog.

Undervisningen omfatter emner som fx:

 • Østeuropas historie og kultur
 • Ruslands/Polens/Balkans historie og kulturhistorie
 • Østeuropas aktuelle forhold
 • Videnskabsteori
 • Oversættelse til dansk
 • Mundtlig/skriftlig kommunikation på det valgte sprog
 • Tekstanalyse

Herudover kan du vælge at følge kurser med fokus på særlige emner inden for Østeuropas og de enkelte landes/regioners historie, samfundsforhold, politik, kultur og litteratur.

Uddannelsens 5. semester foregår i det område i udlandet, du har specialiseret dig i.

Undervisningen foregår som holdundervisning med studenteroplæg og diskussion.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder østeuropastudier som en 3 ½-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen indledes med sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

Bemærk: Uddannelsen er en sammenlægning af de tidligere bacheloruddannelser i øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier, polsk og russisk).

KU udbyder også en kandidatuddannelse i østeuropastudier.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)6,2AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i østeuropastudier kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i østeuropastudier eller på tværfaglige kandidatuddannelser som tværkulturelle studier eller Advanced Migration Studies.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Dine sprogkundskaber og din viden om Østeuropa og landenes historie, kultur- og samfundsforhold giver jobmuligheder hos bl.a. virksomheder, der samarbejder med regionen samt inden for undervisning, oversættelse eller udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde og Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information