uddannelsen til diplomingeniør - eksport og teknologi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - eksport og teknologi

Uddannelsen i eksport og teknologi kombinerer naturvidenskab og teknik med sprog, økonomi og international markedsføring.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - eksport og teknologi
Andre betegnelser:
Global Business Engineering
Varighed:
4½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller adgangseksamen til ingeniøruddannelserne + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Fokus er på eksport, globalisering, international samhandel, innovation og forretningsudvikling samt indsigt i og forståelse af andre kulturer. Du får desuden både undervisning i matematik, fysik og kemi, ligesom grundlæggende ingeniørfag som fx materialelære, it, produktion og produktudvikling indgår.

Som færdiguddannet eksportingeniør kan du finde arbejde som forretningsudvikler, rådgiver eller konsulent. Du kan typisk blive ansat i en leder- eller mellemlederstilling med opgaver inden for eksportsalg, projektledelse, markedsføring, indkøb samt forretnings- og produktudvikling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er en tværfaglig ingeniøruddannelse, som er rettet mod markedsføring og salg af produkter og projekter på tværs af nationale, kulturelle og sproglige skel.

Du arbejder i krydsfeltet mellem teknologi, kultur og økonomi og lærer om, hvordan man udarbejder forretningsmodeller på eksportmarkedet, der er gavnlige for en given virksomhed, således at den kan afsætte sine produkter på verdensmarkedet.

Uddannelsen indeholder følgende overordnede fagområder:

 • Naturvidenskabelige fag som matematik, fysik, kemi, statistik miljølære og it
 • Ingeniørfag som fx materialelære, styrkelære, innovation, produktudvikling, produktionsplanlægning it-netværk og programmering
 • Økonomi og marketing som fx national og international økonomi, erhvervs- og afsætningsøkonomi, markedsanalyse, finansiering, eksportmarkedsføring, logistik, forretningsudvikling og industriel markedsføring
 • Kultur og engelsk som obligatorisk fag

Du har mulighed for at tilbringe en del af studiet i udlandet, enten i form af studieophold eller praktik.

Undervisningen foregår som holdundervisning, forelæsninger, laboratorieøvelser og projektarbejde.

Der er på uddannelsen indlagt ½ års praktik i en virksomhed, som foregår i en dansk eller en udenlandsk virksomhed.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk. Den engelske betegnelse er Global Business Engineering.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk A
 • Enten fransk C eller spansk C eller tysk C, alt efter sprogvalg på uddannelsen
 • Matematik B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Ballerup ved København, Horsens og Aarhus.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder eksport og teknologi som en 4½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Projektundervisningen de første tre år er centreret om it, teknologi, miljø og økonomi, integreret produktudvikling samt international markedsføring. Via tilvalg og tema- og projektområder kan du skabe din egen uddannelsesprofil.

Bemærk: Uddannelsen har også vinterstart. Ved vinteroptaget er ansøgningsfristerne 1. december kl. 12 for kvote 1-ansøgere og 15. oktober for kvote 2-ansøgere. Ønsker du at søge om optagelse til studiestart i februar, skal du indsende et ansøgningsskema, som du kan finde på DTU's hjemmeside.

VIA University College

På VIA University College hedder uddannelsen Global Business Engineering og udbydes som en 4½-årig diplomingeniøruddannelse.

Der er ikke undervisning i fagene kemi og logistik. Derimod undervises i dansk som 2. fremmedsprog.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

VIA University College udbyder uddannelsens 1.-4. semester i både Horsens og i Aarhus. Uddannelsens 5.-9. semester foregår kun i Horsens.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommerstart)5,3AO
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommerstart)IO 
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Horsens (Sommerstart, engelsk)AO 
Aarhus C (Sommerstart, engelsk)AO 

IO: Ikke oprettet

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Eksportingeniører arbejder som regel i internationale virksomheder, der afsætter produkter og tilbyder rådgivning på eksportmarkedet. Det kan være inden for fx tele- og it-branchen, medicinalbranchen, elektronikbranchen eller transportområdet.

Du kan komme til at arbejde med teknisk rådgivning på fremmedsprog, markedsføring, salg og projektledelse eller innovation, produktudvikling og økonomistyring. Typiske jobtitler kan være Export Manager, teknisk salgsingeniør, Area Sales Manager og salgskoordinator.

Bredden i uddannelsen betyder, at eksportingeniører også kan bruges i andre sammenhænge, der ikke har noget med eksport at gøre.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information