uddannelsen til diplomingeniør - eksport og teknologi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - eksport og teknologi

Uddannelsen i eksport og teknologi kombinerer naturvidenskab og teknik med sprog, økonomi og international markedsføring.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - eksport og teknologi
Andre betegnelser:
Global Business Engineering
Varighed:
4½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller adgangseksamen til ingeniøruddannelserne + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Fokus er på eksport, globalisering, international samhandel, innovation og forretningsudvikling samt indsigt i og forståelse af andre kulturer. Du får desuden både undervisning i matematik, fysik og kemi, ligesom grundlæggende ingeniørfag som fx materialelære, it, produktion og produktudvikling indgår.

Som færdiguddannet eksportingeniør kan du finde arbejde som projektleder, eksport- eller produktansvarlig, forretningsudvikler, rådgiver eller konsulent. Du kan typisk blive ansat i en leder- eller mellemlederstilling med opgaver inden for teknisk salg, projektledelse, markedsføring, indkøb samt forretnings- og produktudvikling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er en tværfaglig ingeniøruddannelse, som er rettet mod produktion, rådgivning og salg af produkter og projekter på tværs af nationale, kulturelle og sproglige skel.

Du kan specialisere dig inden for enten maskinteknik eller softwareudvikling i kombination med forskellige business- og kommunikationsfag.

Uddannelsen indeholder følgende overordnede fagområder:

 • Naturvidenskabelige og ingeniørfaglige fag som fx matematik, materialelære, produktudvikling, innovation, produktionsplanlægning, softwareudvikling og programmering.
 • Økonomi og marketing som fx national og international økonomi, erhvervs- og afsætningsøkonomi, markedsanalyse, finansiering, eksportmarkedsføring, strategi og ledelse samt forretningsudvikling.
 • Kultur, global forretningskommunikation og et fremmedsprog.

Du har mulighed for at tilbringe en del af studiet i udlandet i form af studieophold og praktik.

Undervisningen foregår som holdundervisning, forelæsninger, laboratorieøvelser og projektarbejde. Projektarbejde er en hjørnesten i uddannelsen, og hvert semester afsluttes med et studieprojekt af tværfaglig karakter.

Der er på uddannelsen indlagt ½ års praktik i en virksomhed, som foregår i en dansk eller en udenlandsk virksomhed.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk. Den engelske betegnelse er Global Business Engineering. Selvom uddannelsen udbydes på dansk, kan nogle kurser foregå på engelsk. 

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt og får titlen eksportingeniør og diplomingeniør.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk A
 • Enten fransk C eller spansk C eller tysk C, alt efter sprogvalg på uddannelsen
 • Matematik B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Ballerup ved København, Horsens og Aarhus.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder eksport og teknologi som en 4½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Projektundervisningen de første tre år er centreret om it, teknologi, miljø og økonomi, integreret produktudvikling samt international markedsføring. Via tilvalg og tema- og projektområder kan du skabe din egen uddannelsesprofil.

Bemærk: Uddannelsen har også vinterstart. Ved vinteroptaget er ansøgningsfristerne 1. december kl. 12 for kvote 1-ansøgere og 15. oktober for kvote 2-ansøgere. Ønsker du at søge om optagelse til studiestart i februar, skal du indsende et ansøgningsskema, som du kan finde på DTU's hjemmeside.

VIA University College

På VIA University College hedder uddannelsen Eksportingeniør, når den udbydes på dansk samt Global Business Engineering, når den udbydes på engelsk. Det er en 4½-årig diplomingeniøruddannelse.

Studiestart er august/september.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

VIA University College udbyder uddannelsens 1.-4. semester i både Horsens og i Aarhus. Uddannelsens 5.-9. semester foregår kun i Horsens.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Ballerup (Sommerstart)AO
Professionshøjskolen VIA University College  
Aarhus C (Sommerstart)AO
Horsens (Sommerstart, engelsk)AO
Aarhus C (Sommerstart, engelsk)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som eksportingeniør kan du arbejde i internationale virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, salg og rådgivning på eksportmarkedet.

Uddannelsen kvalificerer dig til stillinger inden for udvikling og implementering af tekniske løsninger samt inden for markedsføring og salg. Typiske jobtitler er projektleder, eksportchef eller produktchef.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information