kandidatuddannelse i Pædagogisk antropologi
Kandidatuddannelse

Pædagogisk antropologi

Uddannelsen giver dig viden om kulturelle forhold og sociale processer i pædagogiske relationer, forhold og institutioner.

Fakta

Navn:
Pædagogisk antropologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig forståelse for menneskers hverdagsliv, perspektiver, handlinger og relationer set ud fra strukturelle betingelser.

Du undersøger forskellige formative processer og praksisser (socialisering, civilisering, integration) i en række kontekster, fx familien, børnehaver, skoler, arbejdspladser, lokalsamfund, transnationale eller teknologisk medierede fællesskaber.

Du lærer at bruge etnografiske metoder og at analysere menneskers vilkår, perspektiver og relationer i hverdagslivet inden for et selvvalgt områder.

Med kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi kan du bl.a. løse opgaver i forbindelse med undersøgelser af kulturelle og sociale processer. Det kan være inden for undervisning eller som pædagogisk konsulent, børne- og ungerådgiver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Pædagogisk antropologi bygger på teorier fra de klassiske fag antropologi og pædagogik.

Læren om mennesket

Antropologi betyder læren om mennesket, og faget beskæftiger sig med de sociale og kulturelle sammenhænge, der former og formes af specifikke menneskers liv forskellige steder i verden. Pædagogik er kort fortalt læren om den teori og praksis, der bidrager til det enkelte menneskes kunnen, viden og værdier.

Fokus på sammenhænge

Kandidatuddannelsen har fokus på sammenhænge, hvor ’nogen vil noget med nogen’, altså forhold, der rummer forskellige former for intentionalitet. Du arbejder med at udforske processer og praksisser som fx socialisering og integration i familier, børnehaver, skoler, på arbejdspladser, i lokalsamfund og på gadeplan. Du får desuden indsigt i komparative studier af pædagogiske forhold på tværs af samfund, kulturelle og sociale skel.

Empiri

Empiriske undersøgelser har en central plads i faget, og du lærer at kombinere etnografiske analyser med systematisk og reflekteret brug af teori og metode.

Indhold

Du undervises i bl.a.:

  • Centrale pædagogisk antropologiske teorier og begreber
  • Temaer og tilgange i pædagogisk antropologi
  • Etnografisk metode
  • Feltarbejde og analyse

Du har på uddannelsen mulighed for at fordybe dig i selvvalgte problemstillinger inden for faget.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde/feltarbejde, der ofte foregår i grupper.

En del af undervisningen foregår på engelsk, og du skal kunne læse faglitteratur på såvel engelsk og dansk som på de øvrige skandinaviske sprog.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.pæd.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen udbydes i København og Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder pædagogisk antropologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

Du skal have en af følgende uddannelser for at blive optaget på kandidatuddannelsen:

  • En bacheloruddannelse i antropologi, pædagogik, europæisk etnologi, sociologi, sociologi og kulturanalyse eller uddannelsesvidenskab
  • En anden humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med 30 ECTS pædagogiske og/eller antropologiske moduler
  • En professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, fysioterapeut, jordemoder, ergoterapeut, politibetjent eller professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik, i ernæring og sundhed eller i kristendom, kultur og kommunikation

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for undervisning, som pædagogisk konsulent, børne- og ungerådgiver, HR-medarbejder, integrationsmedarbejder og uddannelses- og udviklingskonsulent.

Job inden for det pædagogiske fagområde

Inden for det pædagogiske fagområde vil du bl.a. kunne arbejde med analyse af kulturelle og sociale processer som fx relations- og betydningsdannelse, identitetskonstruktioner, socialisering, integration og marginalisering.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning og vejledning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information