kandidatuddannelse i Pædagogisk antropologi
Kandidatuddannelse

Pædagogisk antropologi

Uddannelsen i pædagogisk antropologi har fokus på, hvordan mennesker lever, og hvordan kultur og samfund hænger sammen.

Fakta

Navn:
Pædagogisk antropologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig forståelse for menneskers hverdagsliv, perspektiver, handlinger og relationer set i lyset af strukturelle betingelser. Under studiet arbejder du med forskellige former for kulturelle og sociale dynamikker, processer inden for pædagogikken samt med analyse af centrale problemstillinger omkring uddannelse, læring og det pædagogiske felt.

Med kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi kan du bl.a. arbejde med emner inden for etnicitets- og integrationsområdet, med problematikker inden for velfærdsinstitutioner som fx dagtilbud, skole, efterskole og højskole, med læringskulturer eller sproget som social praksis.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Pædagogisk antropologi bygger på teorier fra de klassiske fag antropologi og pædagogik.

Antropologi betyder læren om mennesket, og faget beskæftiger sig med de sociale og kulturelle sammenhænge, der former og formes af specifikke menneskers liv forskellige steder i verden. Pædagogik er kort fortalt læren om den teori og praksis, der bidrager til det enkelte menneskes kunnen, viden og værdier.

Centralt i kandidatuddannelsen er interessen for pædagogiske forhold, der rummer forskellige former for intentionalitet, dvs. hvor nogen vil noget med andre.  Det kan fx være lærere, ledere, sundhedsplejersker, eller politikere, der vil og gør noget med nogen andre, men også fx teknologier, arkitektur, eller lovgivning, der får betydning for menneskers liv.  Du beskæftiger dig på uddannelsen med både med tilsigtede og utilsigtede konsekvenser af det pædagogiske.

Empiriske undersøgelser har en central plads i faget, og igennem etnografiske analyser undersøger du, hvordan mennesker handler og skaber betydning, når de indgår i pædagogiske sammenhænge som fx skole, organisation og familie. Den feltnære, empiriske tilgang kvalificeres ved systematisk og reflekteret brug af teori og metode.

Du undervises i bl.a.:

  • Centrale pædagogisk antropologiske teorier og begreber
  • Temaer og tilgange i pædagogisk antropologi
  • Etnografisk metode
  • Feltarbejde og analyse

Du har på uddannelsen mulighed for at fordybe dig i selvvalgte problemstillinger inden for faget.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde/feltarbejde, der ofte foregår i grupper.

En del af undervisningen foregår på engelsk, og du skal kunne læse faglitteratur på såvel engelsk og dansk som på de øvrige skandinaviske sprog.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.pæd.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen udbydes i København og Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder pædagogisk antropologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at blive optaget på kandidatuddannelsen:

  • En bacheloruddannelse i antropologi, pædagogik, europæisk etnologi, sociologi, sociologi og kulturanalyse eller uddannelsesvidenskab
  • En anden humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med 30 ECTS pædagogiske og/eller antropologiske moduler
  • En professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, fysioterapeut, jordemoder, ergoterapeut, politibetjent eller professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik, i ernæring og sundhed eller i kristendom, kultur og kommunikation

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for undervisning, som pædagogisk konsulent, børne- og ungerådgiver, HR-medarbejder, integrationsmedarbejder og uddannelses- og udviklingskonsulent.

Inden for det pædagogiske fagområde vil du bl.a. kunne arbejde med analyse af kulturelle og sociale processer som fx relations- og betydningsdannelse, identitetskonstruktioner, socialisering, integration og marginalisering.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning og vejledning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information