kandidatuddannelse i Antropologi
Kandidatuddannelse

Antropologi

På kandidatuddannelsen i antropologi specialiserer du dig inden for et eller flere af fagets områder og forbereder og gennemfører et længerevarende feltarbejde.

Fakta

Navn:
Antropologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du fortsætter studiet af menneskers sociale og kulturelle liv og lærer at benytte fagets teorier og metoder videnskabeligt i dine analyser.

Som færdiguddannet antropolog kan du arbejde bl.a. med undervisning, udvikling, projektledelse, evaluering, innovation, sundhed og det sociale område.

Du vil kunne ansættes i fx private konsulentvirksomheder, interesseorganisationer, stat og kommune eller på uddannelsesinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen får du et uddybende kendskab til faget og lærer mere om de teoretiske metoder, og hvordan de anvendes i praksis. Du arbejder videre med antropologiske og sociale teorier om menneske og samfund og får indsigt i centrale antropologiske emner og debatter, hvilket giver forståelse for fagets teorihistorie og udvikling.

Feltarbejde

Et væsentligt element i det antropologiske studie er den kvalitative undersøgelse - feltarbejdet - hvor du i en periode opholder dig blandt de mennesker, du ønsker at forstå og beskrive.

En del af undervisningen er derfor tilrettelagt med henblik på at forberede dig til feltarbejdet og give dig de nødvendige redskaber til at gennemføre din undersøgelse.

I løbet af perioden indsamler du data og observerer og interviewer folk om deres hverdag og vilkår for på den måde at blive klogere på, hvordan de forstår sig selv og den verden, de er en del af.

Der er mulighed for feltarbejde i udlandet, men mange bliver i Danmark. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.anth.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, selvstudier og holdundervisning suppleret med diskussion og studenteroplæg og forskellige former for øvelser og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer 1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser

Bacheloruddannelse i:

Sprogkrav

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre veje

Andre bacheloruddannelser kan give adgang til uddannelsen.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Læs mere

Adgangskrav på www.ku.dk

Adgangskrav på www.au.dk

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Læs mere

Ansøgning og optagelse på www.ku.dk

Ansøgning og optagelse på www.au.dk

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Læs om

KU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i antropologi.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet antropolog vil du kunne finde arbejde inden for den offentlige administration og beskæftige dig med fx integration, jobformidling, vejledning eller uddannelsesudvikling.

Du vil også kunne blive ansat inden for sundhedssystemet og arbejde med evaluering, kvalitetsudvikling og kommunikation.

Andre finder beskæftigelse i det private erhvervsliv inden for innovation, udvikling, HR eller kommunikation. En del finder job i udviklingsorganisationer eller beskæftiger sig med undervisning eller forskning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information