kandidatuddannelse i Antropologi
Kandidatuddannelse

Antropologi

På kandidatuddannelsen i antropologi specialiserer du dig inden for et eller flere af fagets områder og forbereder og gennemfører et længerevarende feltarbejde.

Fakta

Navn:
Antropologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du fortsætter studiet af menneskers sociale og kulturelle liv og lærer at benytte fagets teorier og metoder videnskabeligt i dine analyser.

Som færdiguddannet antropolog kan du arbejde bl.a. med undervisning, udvikling, projektledelse, evaluering, innovation, sundhed og det sociale område. Du vil kunne ansættes i fx private konsulentvirksomheder, interesseorganisationer, stat og kommune eller på uddannelsesinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen får du et uddybende kendskab til faget og lærer mere om de teoretiske metoder, og hvordan de anvendes i praksis. Du arbejder videre med antropologiske og sociale teorier om menneske og samfund og får indsigt i centrale antropologiske emner og debatter, hvilket giver forståelse for fagets teorihistorie og udvikling.

Feltarbejde

Et væsentligt element i det antropologiske studie er den kvalitative undersøgelse - feltarbejdet - hvor du i en periode opholder dig blandt de mennesker, du ønsker at forstå og beskrive.

En del af undervisningen er derfor tilrettelagt med henblik på at forberede dig til feltarbejdet og give dig de nødvendige redskaber til at gennemføre din undersøgelse.

I løbet af perioden indsamler du data og observerer og interviewer folk om deres hverdag og vilkår for på den måde at blive klogere på, hvordan de forstår sig selv og den verden, de er en del af.

Der er mulighed for feltarbejde i udlandet, men mange bliver i Danmark.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, selvstudier og holdundervisning suppleret med diskussion og studenteroplæg og forskellige former for øvelser og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer 1 år. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.anth.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder antropologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i antropologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i antropologi giver adgang til uddannelsen. Derudover giver en bacheloruddannelse i europæisk etnologi adgang til uddannelsen, under forudsætning af at du ud over de obligatoriske fag har bestået minimum 30 ECTS antropologiske fag som en del af din uddannelse.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. 

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder antropologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du søger ind på én af to linjer: Almen antropologi (dansksproget, men med dele af undervisningen på engelsk) eller Visual anthropology (engelsksproget). En del af fagene undervises fælles på de to linjer.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i antropologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i antropologi giver adgang til uddannelsen. Du kan også få adgang med en anden samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse, hvis du som del af denne har bestået mindst 45 ECTS i antropologiske fag

For at blive optaget på en dansksproget linje skal du have dansk på A-niveau, og optagelse på en engelsksproget linje kræver engelsk på B-niveau. 

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet antropolog vil du kunne finde arbejde inden for den offentlige administration og beskæftige dig med fx integration, jobformidling, vejledning eller uddannelsesudvikling.

Du vil også kunne blive ansat inden for sundhedssystemet og arbejde med evaluering, kvalitetsudvikling og kommunikation.

Andre finder beskæftigelse i det private erhvervsliv inden for innovation, udvikling, HR eller kommunikation. En del finder job i udviklingsorganisationer eller beskæftiger sig med undervisning eller forskning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, kultur- og museumsarbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information