Bacheloruddannelsen i oldtidskundskab
Bacheloruddannelse

Oldtidskundskab

Uddannelsen giver dig indblik i oldtidens Middelhavskulturer og deres betydning for nutiden.

Fakta

Navn:
Oldtidskundskab
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Oldtidskundskab giver dig en grundig indføring i fagene arkæologi, græsk sprog, historie og litteratur. Du studerer den græske og romerske oldtidskultur gennem de tekster, monumenter og andre levn, den har efterladt. Du ser også på, hvordan den klassiske tradition stadig er til stede i nutidens arkitektur, litteratur, retorik, filosofi, i teatret og på film.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have mulighed for at arbejde som underviser i gymnasiet, med kulturformidling eller med turisme. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Oldtidskundskab handler om antikkens kultur, sprog og materielle levn. Antikkens kultur har haft stor betydning for, hvordan den vestlige verden ser ud i dag, og hvordan mennesker i vesten tænker.

Du vil i undervisningen beskæftige dig med følgende emneområder:

 • Arkæologi, hvor du gennemgår materielle levn, eksempelvis skulpturer, keramik og bygningsværker fra de forskellige perioder af antikken
 • Litteratur, hvor du studerer den antikke litteraturs forskellige genrer, fx historieskrivning, filosofi, komedier, tragedier, taler, digte og epos, der er et heltedigt (fx Homers Illiaden)
 • Historie og samfundsforhold, hvor du lærer om politiske, økonomiske og sociale forhold i de græske bystater og i Rom
 • Filosofi, hvor du lærer om de væsentligste personligheder og filosofiske retninger i oldtiden, fx Platon, Aristoteles og Seneca
 • Receptionshistorie, hvor du lærer om, hvordan den antikke kulturarv er blevet brugt i centrale perioder, værker, forfatterskaber og medier, fx i renæssancen eller hos Holberg

Du vil ud over de traditionelle fag også kunne beskæftige dig med emner som politik og samfundsstudier, europæisk identitet eller religion.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuel vejledning og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion. 

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Græsk A*

*OBS: Hvis du ikke har bestået græsk A, skal du i starten af uddannelsen følge begynderundervisning i oldgræsk og bestå en prøve i dette sprog (propædeutisk undervisning). Det er således ikke en forudsætning, at du har haft dette sprogfag, før du starter på oldtidskundskab.

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0, eller du skal have et karaktergennemsnit på mindst 5,0 i dansk A.

Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder oldtidskundskab som en 3-årig bacheloruddannelse. Har du ikke græsk på A-niveau, følger du undervisning i sproget på 1., 2. og 3. semester.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i oldtidskundskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder oldtidskundskab som et bachelorsidefag (75 ECTS).

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder oldtidskundskab som et 1-årigt tilvalgsfag.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i oldtidskundskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i oldtidskundskab.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for bl.a. kommunikation og kulturformidling, folkeoplysning, undervisning og administration.

Oldtidskundskab er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du ved ansættelse i gymnasiet søge pædagogikum og få undervisningskompetence.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. og Kultur- og museumsarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information