kandidatuddannelse i Historie
Bacheloruddannelse

Historie

Historie handler om, hvordan vi forstår og beskriver fortiden og de historiske begivenheder, og du lærer at arbejde analytisk og kritisk med fortidens kilder.

Fakta

Navn:
Historie
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i historiens lange linjer, som giver dig et overblik over de forskellige historiske perioder, og lærer at beherske litteratur- og informationssøgning.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som uddannet i historie kan du fx arbejde med undervisning, eller du kan blive ansat på arkiver eller museer. Det er også muligt at arbejde med kommunikation i det offentlige eller det private erhvervsliv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Historievidenskaben fokuserer på mennesket og samfundets udvikling gennem tiderne. Det handler om at få overblik over en historisk periode og om at sætte begivenheder og personer ind i deres rette sammenhæng for at give en forståelse og et billede af fortiden.

På bacheloruddannelsen undersøger du fortiden ud fra bl.a. de kilder, der er blevet bevaret for eftertiden. Du får samtidig indføring i kildekritik, så du kan forholde dig kritisk til de kilder, du har til et historisk emne. Kilderne kan fx være artikler, lovtekster, breve eller digte, men det kan også være billeder, monumenter, film eller tv-udsendelser.

Desuden får du indsigt i historisk metode og historisk samfundsanalyse og kulturanalyse, lige som du lærer om historieformidling og formidlingsteori.

Da det ikke er muligt at lære om alle områder af verdenshistorien, vælger du de områder, du har interesse for. Der er dog krav til, hvor meget undervisning du skal have i ældre og nyere historie.

Områder, du kan beskæftige dig med, kan fx være:

 • Danmarkshistorie
 • Globalhistorie
 • Antikken
 • Moderne tid
 • Økonomisk historie
 • Politisk historie
 • Militærhistorie

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA. På Roskilde Universitet afhænger titlen af dit individuelle studieforløb.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Samt en af flg.:

 • Historie A
 • Samfundsfag B og historie B
 • Samfundsfag B og idehistorie B
 • Samfundsfag B og samtidshistorie B
 • Historie B, samfundsfag C og religion C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Adgangskrav på Roskilde Universitet:

Historie er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for historie på de forskellige bacheloruddannelser. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

For at læse historie og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Bemærk: Der er forskellige adgangskrav til de forskellige bacheloruddannelser. Se adgangskravene under den enkelte bacheloruddannelse på RUC's hjemmeside.

Uanset hvilken bacheloruddannelse du læser på, er historie A et adgangskrav for at kunne læse historie. I stedet for historie A kan du have en af følgende kombinationer:

 • Historie B, samfundsfag B og religion C
 • Samfundsfag B i kombination med historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B

Fagene skal være bestået

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Roskilde, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder historie som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i historie.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder historie i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i historie og et andet bachelorfag. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for historie på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i historie i kombination med et andet kandidatfag.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder historie som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i historie.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder historie som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i historie.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder historie som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i historie.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)7,66,7
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)5,5 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,56,5
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)5,44,7

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i historie kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i historie, amerikanske studier, Europastudier, kultur og formidling, mellemøststudier m.fl.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du har fremtidige jobmuligheder inden for bl.a. undervisning, kommunikation og formidling samt i medieverden og i den offentlige administration. Traditionelt får historikere job ved gymnasier, seminarier, arkiver, museer, videnskabelige biblioteker og højere læreanstalter.

Du kan også få job i offentlig administration og i erhvervslivet, hvor du typisk arbejder med kommunikation, information og formidling.

Historie er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde, Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. samt Kultur- og museumsarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer