Foto af Museumsinspektør
Job

Museumsinspektør

Museernes hovedopgaver er forskning og indsamling af viden og genstande.

Fakta

Arbejdssteder:
Museer og samlinger
Jobtyper:
Museumsinspektør, Kurator, Museumsleder

Dertil kommer bevaring af museets genstande og formidling gennem udstillinger og bøger. Museumsinspektørerne er museernes videnskabelige medarbejdere, som sørger for, at museets indsamling og formidling er faglig korrekt.

Museumsinspektører har som regel en universitetsuddannelse inden for det område, som museet dækker.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af museumsinspektør
Som museumsinspektør er du museets videnskabelige medarbejder.

Museernes hovedopgaver er forskning og indsamling af viden og genstande (videnskabeligt arbejde), bevaring af museets genstande og formidling gennem udstillinger og bøger.

Det er din opgave at sørge for, at museernes indsamling og formidling er faglig korrekt. Jobbet kræver organisationstalent og gode evner for samarbejde, ledelse og vidensformidling.

Gennem arkæologisk, naturhistorisk eller etnologisk feltarbejde bliver der indsamlet viden og museumsgenstande. Kunstmuseernes inspektører sørger gennem indkøb fra auktioner, kunsthandlere eller kunstnerne selv for, at museernes samlinger udvikles.

Mange genstande kommer også til museerne som gaver fra samlere og andre privatpersoner, som ønsker, at tingene skal bevares for eftertiden. Gennem samarbejde med landets andre museer tilstræber museumsinspektøren, at der ikke indsamles unødigt meget materiale.

Museumsgenstandene skal bevares for eftertiden, og derfor må man konservere dem, og som inspektør er det dit ansvar, at det bliver gjort. Selve arbejdet bliver udført af en konservator, ofte på konserveringsværksteder, som flere museer er fælles om.

Det indsamlede materiale bliver beskrevet, mærket og registreret omhyggeligt, så man gennem opslag i kartoteker og databaser kan finde frem til dem igen. Herefter forskes der i genstandenes oprindelse og historie, hvorved de bliver sat ind i en større sammenhæng. De videnskabelige undersøgelser og resultater bliver offentliggjort i artikler og bøger eller i kataloger i forbindelse med store udstillinger.

Formidlingen sker gennem udstillinger, bøger, skolemateriale osv. Ved moderne udstillingsvirksomhed tilstræber man at gøre stoffet så levende og forståeligt som muligt. Ofte opbygger man hele rekonstruktioner, hvor genstandene kan ses i deres naturlige omgivelser, ledsaget af plancher med billeder og tekster. Der bruges alle slags hjælpemidler, såsom lydbånd, video, lysbilleder, film og multimedier. Der bliver også arbejdet meget med rumopbygning og belysning, ofte i samarbejde med arkitekter, designere, filmfolk og pædagoger.

Kunstmuseernes udstillinger er ofte bygget op omkring en enkelt kunstner eller en gruppe af kunstnere med et vist fællesskab. Af og til søger kunstmuseerne at belyse et aktuelt tema eller en kunsthistorisk periode.

En vigtig del af formidlingen sker gennem undervisning af skoleklasser og andre grupper. Kontakten med medierne (presse og tv) er også vigtig.

Museumsinspektører kan foruden de nævnte uddannelser fx have en humanistisk uddannelse, en naturvidenskabelig uddannelse eller en samfundsfaglig uddannelse.

Arbejdsplads

Der er mere end 100 statsanerkendte museer.

Ved de fleste museer er der en eller flere fastansatte museumsinspektører. På nogle af de større museer er der også ansat særlige museumsformidlere eller museumspædagoger, som tager sig især af det publikumsrelaterede arbejde. De sørger for rundvisninger og udarbejder skriftligt materiale til brug under eller efter besøget.

Se mere om Biblioteker, museer mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Museumsinspektør33.719 kr.-34.138 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

På de kulturhistoriske museer kan museumsinspektører få ansættelse med en universitetsuddannelse i fx europæisk etnologi, etnografi, folkloristik, forhistorisk arkæologi, historie, klassisk arkæologi, middelalderarkæologi eller nærorientalsk arkæologi, se alle humanistiske uddannelser på universiteterne eller evt. antropologi, se alle samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteterne.

På kunstmuseerne ansættes især museumsinspektører med universitetsuddannelse i kunsthistorie eller, hvis museet har samlinger af antik kunst, klassisk arkæologi, se humanistiske uddannelser på universiteterne.

På de naturhistoriske museer har museumsinspektørerne normalt en universitetsuddannelse i biologi eller geologi, se alle naturvidenskabelige uddannelser på universiteterne.

Desuden findes ganske få stillinger som museumsleder.

Mere uddannelse

Museumsinspektører kan deltage i efteruddannelseskurser for museumsansatte, og de foregår blandt andet på Danske Museers Efteruddannelse. De kan også deltage i generelle kurser, fx i ledelse eller formidling, tilrettelagt af Dansk Magisterforening.

Mere omfattende efter- og videreuddannelse fås via en masteruddannelse, se fx

Få mere at vide

Dansk Magisterforening
www.dm.dk

Organisationen Danske Museer
www.dkmuseer.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.