Foto af Arkivar
Job

Arkivar

Arkivarer systematiserer og bevarer historisk kildemateriale.

Fakta

Arbejdssteder:
Rigsarkivet, Lokalhistoriske arkiver, Byarkiver, Folketingets Bibliotek, Dansk Folkemindesamling
Stillingsbetegnelser:
Arkivar, Stadsarkivar, Arkivmedarbejder

Det kan fx være kirkebøger, papirdokumenter, fotos og lydbånd. Som arkivar hjælper du forskere og studerende med at finde materialer om bestemte emner, og du skriver fortegnelser over arkivernes indhold.

Du står for systematisering af indkomment materiale og hjælper fx historikere, der skriver danmarkshistorie, med at finde det, de har brug for.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af arkivar
Arkivarer rådgiver administrationerne i stat og kommune i arkivspørgsmål.

I arkivernes samlinger findes mange dokumenter, som oplyser om det offentliges administration af den private borger. Dokumenterne kaldes arkivalier, og de kan være flere hundrede år gamle. Men arkiverne modtager også dagligt nyere materiale. Det er fx kirkebøger, opgørelser over folketællinger, dokumenter fra offentlige myndigheder og private virksomheder, private regnskaber samt fotos, video- og lydbånd. Det kan også dreje sig om opbevaring af elektroniske arkivalier.

Arkivernes vigtigste opgave er at bevare historisk kildemateriale og gøre det tilgængeligt for forskningen og befolkningen.

Arkivarer systematiserer og ordner det indkomne materiale. Arkivalierne bliver arkiveret efter proveniensprincippet. Det betyder, at de bliver anbragt efter samme system, som man formoder, at de har været anbragt i under arbejdet i de forskellige institutioner.

Det hører også med til arbejdet at skrive og udgive fortegnelser, de såkaldte registraturer, over arkivernes indhold samt vejledninger i at benytte dem.

Især Statens Arkivers medarbejdere hjælper med ved planlægningen af statsadministrationernes og kommunernes journal- og kontorsystemer. Samtidig undersøger arkivarerne, hvilke dele af de nye arkiver der kan kasseres, og hvilke der skal bevares af hensyn til fremtidig forskning.

Stadsarkivarens ansvarsområde er de kommunale arkivalier, dvs. alt det, der bliver produceret i kommunen. De arbejder meget med it-arkivering og med at udarbejde strategier for fremtidige arkivering, journalisering, fremfindelse af sager til internt og eksternt brug. Arkivaren kan desuden have personale- og budgetansvar.

På arkivernes læsesale hjælper arkivarerne forskere, studerende og andre interesserede med at finde materiale om de emner, de arbejder med. De besvarer et stort antal forespørgsler udefra, også mange fra udlandet. Endelig fremskaffer arkivarerne ældre sager til brug for de institutioner og forvaltninger, som oprindeligt har afleveret arkivalierne.

Akademisk uddannede arkivarer udfører ofte også forskning som en del af deres arbejde. I Statens Arkiver og i enkelte andre institutioner bliver nogle ansat som forsker eller seniorforsker med pligt til at forske.

Arkivarer tager sig desuden af arbejdsledelse, administration og bevaringsplanlægning. På flere arkiver er ansat arkivassistenter og arkivmedhjælpere til at bistå arkivarerne i deres arbejde.

For at blive ansat som arkivar ved Statens Arkiver og ved en del andre arkiver kræves en universitetsuddannelse. Endvidere lægges der vægt på erfaring med it. I mange år har man foretrukket kandidater eller magistre med historie som fag, se humanistiske uddannelser.

Men også kandidater og magistre med samfundsvidenskabelige fag, datalogi eller informationsvidenskab kan komme i betragtning. Det kan være uddannelser fra de naturvidenskabelige uddannelser på universiteterne og de samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteterne.

Man kan søge ansættelse som arkivar umiddelbart efter, at man har bestået sin universitetseksamen. Hvis man vil ansættes som forsker eller seniorforsker, skal man ud over sin eksamen have et videnskabeligt niveau svarende til ph.d.-niveau. Det behøver man ikke som arkivar uden forskningspligt.

Ved en del arkiver kan man blive ansat med eksamen fra andre uddannelser, fx Informationsvidenskab og kulturformidling.

Arbejdsplads

Arkivarer arbejder i alle former for offentlige og private arkiver. De fleste akademisk uddannede arkivarer arbejder i Statens Arkiver, i lokalhistoriske arkiver, i kommunernes arkiver samt i en række specialarkiver.

Statens Arkiver består af et hovedarkiv og 3 landsarkiver samt af Erhvervsarkivet, Dansk Data Arkiv og Filmingscentret.

Hovedarkivet kaldes Rigsarkivet, og det ligger i København. Rigsarkivet er samtidig arkiv for Sjælland og omliggende øer. Landsarkiver ligger i Odense (for Fyn), i Viborg (for Midt- og Nordjylland) og i Åbenrå (for Sønderjylland). Erhvervsarkivet ligger i Aarhus, Dansk Data Arkiv i Odense, og Filmingscentret i Viborg. Statens Arkiver ledes af rigsarkivaren.

Ud over de arkiver, der ledes af rigsarkivaren, er der flere selvstændige statslige specialarkiver, der beskæftiger arkivarer, fx Folketingets Bibliotek, Udenrigsministeriets Arkiv og Dansk Folkemindesamling.

Hertil kommer private institutioner som fx Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv samt arkiver i enkelte større erhvervsorganisationer og virksomheder, fx de store dagblade. En del af disse offentlige og private virksomheders arkiver bliver passet af bibliotekarer og biblioteksassistenter.

Se mere om Biblioteker, museer mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Arkivar, Byarkivar, Museumsregistrator33.719 kr.-34.138 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er mange forskellige arkiver at arbejde i. De seneste år er der blevet ansat en del arkivarer.

Mere uddannelse

Sammenslutningen af Lokalarkiver afholder løbende efteruddannelseskurser for arkivarer.

Mere omfattende efter- eller videreuddannelse fås via en masteruddannelse, fx

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.