Foto af Geolog
Job

Geolog

En geolog beskæftiger sig med at undersøge og udforske undergrunden.

Fakta

Arbejdssteder:
Kommuner, Staten og virksomheder i ind- og udland
Stillingsbetegnelser:
Geolog

Jobbet består af en blanding af laboratorie- og kontorarbejde samt feltarbejde. Geologer nærer interesse for miljøet og har en stor viden om geologi, fysik og kemi. Som geolog foretager du målinger, analyser og beregninger af jordskorpen. Disse kan anvendes af erhvervsvirksomheder, privatpersoner og offentlige myndigheder, der har behov for specialiseret viden om bl.a. råstoffer, jordlag og miljø.

Geologer kan finde beskæftigelse mange forskellige steder. Det kan fx være i kommuner, private virksomheder eller offentlige styrelser. Nogle geologer arbejder også med forskning og undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af geologer
Feltarbejde - Geologer igang med at tage prøver af dybtliggende jordlag for at fastslå deres alder.

Som geolog udforsker du jordskorpen, der rummer information om bl.a. Jordens opståen og udvikling, samt om de processer, der konstant forandrer vores planet, og som er grundlaget for vores eksistens.

Geologer kan finde frem til vigtige råstoffer, som vand, kul, olie og metaller. De kan også finde materialer, som sand, grus, kalk og ler, der bliver brugt til fremstilling af beton, cement og teglsten i byggeriet. Og de kan med deres viden om jordlagene og landskaberne være med til at værne om miljøet.

Hvis man vil bygge broer, huse eller veje, kan man ved at kende undergrunden sikre sig, at byggeriet kan holde.

Meget geologisk arbejde foregår på kontorer og i laboratorier, men indsamling af oplysninger ude i landskabet (feltarbejde) er grundlaget for de øvrige arbejdsfunktioner.

Feltarbejdets art afhænger af opgaven eller det geologiske område, du beskæftiger dig med. Det kan bestå i kortlægning af bjergarter, strukturer, jordbund eller landskabsformer. Forekomsterne bliver tegnet ind på kort, luftfotografier eller satellitbilleder. Dybereliggende lag kan afbildes som en slags lodrette profiler.

I forbindelse med kortlægning af lagene nær ved jordoverfladen indsamles der prøver. Ofte udfører man boringer for at få helt præcise oplysninger om undergrunden.

Til at støtte arbejdet med kortlægningen kan man foretage geofysiske undersøgelser, fx seismiske undersøgelser, hvor man udnytter, at kunstigt frembragte lydbølger har forskellig hastighed igennem forskellige typer jordlag.

Undersøgelserne gør det muligt at bestemme alderen på de forskellige dele af jordskorpen, bl.a. på baggrund af fysiske og kemiske analyser eller gennem systematisk registrering af forstenede dyr og planter (fossiler).

Resultaterne af arbejdet bliver brugt i notater, databaser, rapporter, afhandlinger eller geologiske kort. Disse kan anvendes af erhvervsvirksomheder, som udnytter undergrunden, af offentlige myndigheder i forbindelse med administrationen af miljø og råstoffer, eller de kan have et rent videnskabeligt formål.

Arbejdsplads

Geologer arbejder på både det offentlige og private arbejdsmarked.

Det kan for eksempel være i kommuner, offentlige styrelser, forskningsinstitutioner og ved højere læreanstalter. Arbejdet på universiteter er omtalt i Universitetslærer. Se også Videregående uddannelsesinstitutioner.

Geologer i kommuner er bl.a. beskæftiget med råstofudnyttelse (kortlægning, udvindingstilladelser m.v.) og planlægning, fx placering af forurenende virksomheder, fredning eller grundvandsundersøgelser.

Private ansættelser kan være i entreprenørfirmaer, olieselskaber og rådgivende ingeniørfirmaer. Geologer i den private sektor arbejder især med anlægsarbejder, grundvandsovervågning, spildevandshåndtering samt udvinding af råstoffer som for eksempel olie og naturgas.

Der er også mulighed for at arbejde med natur- og videnskabsformidling, it-teknologi og udviklingsprojekter, for eksempel i den tredje verden.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Geolog, Geofysiker43.316 kr.-35.624 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

I private firmaer forhandler geologer selv lønnen. Nyuddannede geologer, som er ansat i staten eller kommunerne, får noget mindre end de privatansatte.

Fremtidsmuligheder

Jobmulighederne varierer en del, bl.a. afhængig af hvor i landet, man søger arbejde.

Mere uddannelse

Dansk Magisterforening arrangerer efteruddannelse for sine medlemmer.

Få mere at vide

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Dansk Magisterforening
www.dm.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.