Foto af Fysiker
Job

Fysiker

Fysikere er typisk uddannet inden for fysik, og de beskæftiger sig mest med udviklingsarbejde og forskning.

Fakta

Arbejdssteder:
Private virksomheder, Offentlige institutioner, Universiteter, Sygehuse, Forskningscentre
Stillingsbetegnelser:
Forsker, Sygehusfysiker, Atomfysiker, Geofysiker, Underviser, Patentkonsulent

Dog kan fysikere også have deres viden om fysik fra andre naturvidenskabelige, ingeniørmæssige eller matematiske uddannelser Nogle udfører kontrolopgaver eller de underviser på universiteter eller i gymnasiet.

En del fysikere arbejder med biofysik eller medicinsk fysik, eksempelvis på hospitaler, hvor de typisk indgår i et team med andre faggrupper. Eller de arbejder i offentlige institutioner, fx Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af fysiker
Udland - Nogle fysikere arbejder i en årrække på laboratorier i USA, Canada, Schweiz eller andre steder.

Et typisk arbejdsområde for fysikere er at afprøve teorier gennem fysiske eksperimenter eller at overføre teoretisk viden til fysiske processer. Et eksempel herpå er udviklingen af kvanteelektronmikroskopet eller laser-teknologien, som først blev beskrevet i teorien.

Et andet eksempel er målingen af lysets afbøjning, når det passerer en stor genstand som Solen, der støttede Einsteins teorier om tyngekraftens påvirkning på lysstråler.

Typiske opgaver for en fysiker kan også være at analysere forskellige materialers egenskaber, og at arbejde med systemer til udvinding og distribution af energi.

Du kan også udvikle instrumenter til analyse af jord, luft og vand, eller konstruere udrustning, som beskytter mod farlig stråling eller udvikle udstyr til kontrol af stråling fra radioaktive anlæg.

Andre udvikler medicinsk udrustning og udstyr til diagnose og behandling, eller de arbejder med lys og lyd, fx laserlys, i systemer, der anvendes til kommunikation eller målinger. Du kan også arbejde som fysiker inden for rumforskning.

En biofysiker studerer biologiske systemers fysiske egenskaber. Til biofysikerens arbejdsfelt hører også biomekanik, fx studiet af mekaniske belastninger af menneskets bevægelsesapparat. Ved nogle universiteter, fx i København, er der uddannelser, hvor man specialiserer sig i biofysik.

Sygehusfysikeren er hospitalets strålingsekspert. De arbejder med behandling og undersøgelser af patienter på områder, hvor man anvender stråler af den ene eller anden slags, fx forskellige typer skanning.

Nogle fysikere arbejder som patentkonsulent, hvor de beskæftiger sig med tekniske nyskabelser inden for fysik og elektronik. Arbejdet er en blanding af teknik og jura, hvor du udarbejder patentansøgninger og patentstrategier.

En geofysiker arbejder med de fysiske forhold og processer i jordbunden, på havbunden og i undergrunden.

Som fysiker formulerer du ofte selv problemstillingen og vælger selv metoder og udstyr til dine undersøgelser. Du analyserer fx de informationer, der indsamles ved hjælp af computere. Nogle fysikere kender til programmering og kan selv konstruere og udvikle teknisk udstyr til målinger og beregninger.

Som fysiker arbejder du ofte i projektgrupper med eksperter fra andre fagområder. Det kan være matematikere, statistikere, biologer eller kemikere. Ofte leder du projektet og har ansvar for planlægning og administration.

Dit kendskab til computere skal være solidt. Du skal også være god til engelsk, da næsten al litteratur inden for fysik publiceres på engelsk.

Forskning

De store forskningsområder i Danmark er atomfysikken, kernefysikken og elementarpartikelfysikken. Teorierne omkring de tre områder kaldes kvanteteorien.

Nyere områder inden for fysikken er nanoteknik og bioteknik. En del af denne forskning går ud på at efterligne naturens egne systemer til udvikling af energi og materialer.

Af kendte forskningsmiljøer kan nævnes Niels Bohr Instituttet og universiteterne i Aarhus og København samt DTU.

Institutter for fysik findes desuden på universiteterne i Odense, Roskilde og Aalborg.

En anden betydelig del af den danske forskning foregår i europæiske centre som CERN i Genève og synkrotronfaciliteterne i Hamburg og Grenoble.

Endelig har danske virksomheder igennem de seneste år i stigende grad bidraget til fysisk forskning inden for især optik og elektronik.

Nogle fysikere forsker i atom- og molekylefysik, laserkøling og kolde atomer. Andre forsker i iskapper og klima eller is på andre planeter, især på Mars, modeller for iskappers flydning og massebalance, Grønlands Indlandsis og iskerner.

Nanoteknologi er et forholdsvis nyt område. Forskere som tidligere gik under betegnelser som faststoffysikere eller syntesekemikere, kaldes nu nanoforskere.

Nanoteknologi betegner teknologier, hvor der indgår elementer med størrelser omkring en milliardedel af en meter - en nanometer. En nanometer er fx ca. 100.000 gange mindre end diameteren på et menneskehår.

Et vigtigt træk ved nanoforskning og nanoteknologi er, at forskere med forskellig baggrund arbejder inden for området.

De fleste store computerfabrikanter har forskningsafdelinger, der arbejder med forskellige aspekter inden for nanoteknologien, fx transistorer bestående af enkelte molekyler.

En anden udvikling drejer sig om såkaldte skanning-probe teknikker, som gør det muligt for forskere at undersøge og manipulere med enkelte molekyler og atomer.

Et eksempel på et resultat af nanoforskningen er solcreme, der stopper ultraviolet og infrarød stråling, men som er gennemskinnelig over for synligt lys og klar i modsætning til traditionel solcreme.

Også de enorme mængder data, der kan lagres på en harddisk skyldes anvendelse af nanoteknologi.

Astrofysik er en vigtig gren af den moderne fysik, der dels benytter resultater fra alle fysikkens øvrige discipliner til at forklare astronomiske data, dels kan bidrage til afprøvning af fysiske teorier under ekstreme forhold, som ikke kan udføres i laboratorier. Se Astronom.

Kemiker er en fællesbetegnelse for personer, der arbejder med anvendt kemi. Grænsen mellem kemi og andre videnskaber har været og er stadig flydende. Se Biolog, Biokemiker, Laborant, Kemiingeniør og Farmaceut.

Arbejdsplads

Fysikere er ansat i det private erhvervsliv, i forskerstillinger, nogle er i udlandet, mens en del er ansat som undervisere på universiteter eller i offentlige institutioner, herunder sygehuse.

En del kandidater fortsætter i en forskeruddannelse. Andre søger til udlandet, hvor de fortrinsvis ansættes i forskerstillinger i erhvervslivet eller i offentlige forskningsinstitutioner, fx universiteter, CERN, ESO eller ESA. Se mere om Forskning og udvikling.

På det private arbejdsmarked ansættes fysikere især i større erhvervsvirksomheder inden for avanceret industri, fx ved fremstilling af lyslederkabler og andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler samt større it-virksomheder inden for software, se mere om Elektronikindustri.

Nogle fysikere opnår lederstillinger i erhvervslivet eller i det offentlige. Endelig underviser en del fysikere, dels på universiteter og højere læreanstalter og dels i gymnasiet.

Geofysikere kan være beskæftiget med jordbundsundersøgelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas eller funderingsundersøgelser i forbindelse med store anlægsarbejder.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Fysiker41.656 kr.-36.768 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Som fysiker har man mange karrieremuligheder, både herhjemme og i udlandet.

Du kan arbejde i private virksomheder, undervise i gymnasiet eller forske i enten erhvervsvirksomheder eller ved offentlige forsningsinstitutioner.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at blive forsker, ved at søge ind på ph.d.-uddannelsen, som normalt tager 3 år.

Fysikeres arbejde hviler i udpræget grad på forskning i nye områder. Forskningen udgør samtidig den eneste form for efteruddannelse. Mange fysikere efteruddanner sig ved ophold i udlandet.

Få mere at vide

Niels Bohr Instituttet
www.nbi.ku.dk

Institut for Fysik og Astronomi
www.phys.au.dk

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)
www.gl.org

Akademikernes Centralorganisation
www.ac.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.