uddannelsen til diplomingeniør i produktion
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - produktion

Uddannelsen handler om ingeniørvidenskab, ledelse, mennesker og forretning, også i relation til verden uden for Danmark.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - produktion
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at kunne medvirke til udvikling af danske og internationale virksomheder, der produktudvikler, sælger og producerer deres varer og services i hele verden.

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage en lang række job, fx som leder, i forskellige typer af produktionsvirksomheder i den private sektor.

Desuden er der jobmuligheder i handels- og servicevirksomheder, i offentlige organisationer og i konsulentbranchen. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen til diplomingeniør i produktion lærer du om, hvordan man udvikler og effektiviserer både de tekniske og de ledelsesmæssige forløb i en virksomhed.

Du lærer at udvikle strategier og forbedre de eksisterende. Du får også indsigt i de forskellige produktionsprocesser og systemer og lærer at udvikle og implementere helt nye, hvor mennesker og teknologi spiller sammen på en hensigtsmæssig og effektiv måde.

Opbygning

Uddannelsen kombinerer følgende centrale hovedelementer:

 • Etablering og drift af en produktion
 • Analyse og optimering af processer i produktionen
 • Planlægning, ledelse og organisation
 • Driftsøkonomi og erhvervsøkonomi
 • Teknologi og automatisering
 • It-anvendelse og udnyttelse af virksomhedens informationssystemer
 • Udvikling af personlige kompetencer


Du får derudover undervisning i grundlæggende ingeniørfag, herunder statistik og materialekundskaber.

Uddannelsen giver kompetencer til at håndtere samspillet mellem strategiske, driftsmæssige, økonomiske, tekniske, kulturelle og it-mæssige problemstillinger i en virksomhed, der skal agere internationalt, og hvor fx produktudvikling foregår i Tyskland, marketing i Danmark, produktion i Kina og salg i hele verden.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som holdundervisning, øvelser og problemorientet projektarbejde. Gennem tværfaglige projekter lærer du at bruge din teoretiske viden i praksis. Der er i høj grad samarbejde med erhvervslivet.

Praktik

Der er indlagt ½ års praktik i en dansk eller international virksomhed.

Titel

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Manufacturing and Management.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En relevant videregående uddannelse.
 • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
   

Læs mere her om adgangskurset her:
Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav

De specifikke adgangskrav er:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på DTU

DTU har krav om engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside. 

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet

Syddansk Universitet har desuden krav om, at du skal have:

 • Engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.
 • Et karaktergennemsnit på mindst 5,0, når du søger om optagelse i kvote 1.
 • Bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2.

Yderligere adgangskrav på VIA University College

 • Ingen yderligere krav.

Bemærk om adgangskrav fra 2023

 • Fra optagelsen 2023 skal engelsk B være bestået med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 på alle uddannelsessteder.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen har ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Ballerup, Lyngby, Horsens og Odense.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder produktion som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Uddannelsen har også vinterstart. Ved vinteroptaget er ansøgningsfristerne 1. december kl. 12 for kvote 1-ansøgere og 15. oktober for kvote 2-ansøgere. Ønsker du at søge om optagelse til studiestart i februar, skal du indsende et ansøgningsskema, som du kan finde på DTU's hjemmeside.

På alle semestre arbejdes der med løsning af virkelig problemer, som ofte sker i samarbejde med virksomheder. Uddannelsen er tværfaglig og har følgende hovedindhold:

 • Teknologi
 • Organisation og ledelse
 • Økonomi
 • Informationsteknologi
 • ½ års praktik i en virksomhed

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets website:
Produktion ved DTU

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder produktion som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor). Der er kun studiestart i september.

SDU samarbejder med mange typer virksomheder. På alle semestre arbejdes med løsning af virkelige problemer som projektarbejde.

Uddannelsen består af syv semestre med følgende indhold:

 • Hvad er en virksomhed?
 • Hvad er produktion og teknologi?
 • Virksomhedens IT-og kvalitetssystemer
 • Analyse og optimering af virksomheden samt økonomi som beslutningsredskab
 • Ledelse af fremtidens produktionsvirksomhed

Desuden vælges en række fag, fx Robotterne kommer, hvordan integreres de med mennesker i organisationen.

Uddannelsen afslutttes med en praktikperiode og et afgangsprojekt i samarbejde med en virksomhed.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets website:
Produktion ved Syddansk Universitet

VIA University College, Horsens

Via University udbyder produktion (produktionsteknik) som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor). Dele af uddannelsen kan desuden tages på VIAs campus i Holstebro.

Der er fri adgang til uddannelsen. Det betyder, at alle som opfylder adgangskravene, vil blive optaget. Ansøgningsfristen er 15. marts for kvote 2-ansøgere og 5. juli for kvote 1-ansøgere. Du kan søge på eventuelle ledige pladser frem til studiestart.

Uddannelsen er opdelt i syv semestre med hver sit tema:

 • Produktionsforståelse
 • It og integreret produktionsudvikling
 • Flowet igennem virksomheden
 • Integration af systemer og organisation
 • Praktik
 • Specialisering
 • Specialisering og praktik

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets website:
Produktionsingeniør ved Via University College

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Ballerup (Sommerstart)6,65,5
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Produktionsingeniører arbejder tværfagligt med områder som fx fabriksetablering og indretning, ledelse, planlægning, driftsøkonomi og it-anvendelse i en virksomhed.

De kan være beskæftiget i mange stillingstyper, blandt andet som international projektleder, strategikonsulent, business development manager, kvalitetschef, supply chain manager, produktionschef, innovations- og proceskonsulent og meget mere.

Du kan komme til at arbejde i produktionsvirksomheder inden for brancher som maskinindustri, fødevareindustri og medicinalindustri. Men du kan også finde beskæftigelse i handels- og servicevirksomheder, i offentlige organisationer og i konsulentbranchen.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.