Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - arktisk byggeri og infrastruktur

Uddannelsen er rettet mod byggeri, fjeldanlæg, byplanlægning, miljø eller bygningsinstallationer i arktiske områder. Uddannelsen foregår både i Grønland og Danmark.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - arktisk byggeri og infrastruktur
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

Ud over almindelige ingeniørkompentencer får du viden om særlige arktiske forhold som permafrost og sne- og vindbelastning.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde som ekspert i arktiske egne som Grønland, Norge, Canada, Alaska og Sibirien, men du vil også kunne arbejde inden for dit specialiseringsområde i Danmark og andre lande.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i arktisk byggeri og infrastruktur sigter mod at udvikle samfundsstrukturen i arktiske områder, fx boliger, infrastruktur, miljøplanlægning og udvinding af naturressourcer.

Struktur

De første tre semestre foregår uddannelsen ved Center for Arktisk Teknologi i Sisimiut i Grønland, hvor undervisningen varetages af undervisere fra DTU og lokale eksperter fra Grønland.

Herefter fortsættes uddannelsen på DTU i Ballerup.

I afsnittet Økonomi kan du læse om de rejseudgifter, du får dækket ifm. studiet. 

Indhold

På uddannelsen kan du specialisere dig inden for følgende områder:

 • Byggeri
 • Energi og indeklima
 • Miljø
 • Anlæg
 • Planlægning og infrastruktur

Fag

Du vil få undervisning i fag, der har en særlig arktisk vinkel, herunder:

 • Digital kortlægning og opmåling med GPS
 • Geologi, geofysik og geoteknik
 • Arktisk miljøteknik
 • By- og bygdeudvikling
 • Multikulturelt samarbjede og ledelse

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Den engelsksprogede titel er Bachelor of Arctic Civil Engineering.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem praktisk feltarbejde, holdundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, opgaveregning og laboratorieøvelser.

Praktik

På tredje år er der indlagt ½ års ingeniørpraktik i uddannelsen. Denne praktik foregår i et ingeniørfirma, en teknisk organisation eller en kommune i Grønland eller en anden arktisk lokalitet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

De første tre semestre af uddannelsen foregår i Sisimiut i Grønland. Derefter følger to semestre i Ballerup og delvist i Lyngby ved København.

Efter 5. semester kan du selv være med til at vælge, hvor din praktik, de valgfrie kurser og dit afgangsprojekt skal foregå.

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Sisimiut (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Rejser

Grønlandske studerende får rejser i forbindelse med studiet betalt gennem Det Grønlandske Hus, og har derigennem også adgang til yderligere tilskud. Der skal søges særskilt om dette via Det Grønlandske Hus samtidigt med ansøgning om optagelse på studiet. 

Øvrige studerende får betalt rejsen fra Købehavn til Sisimiut før studiestart, samt rejsen fra Sisimiut til Købehavn efter 3. semester. Du får mere information om dette, når du er blevet optaget.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet arktisk ingeniør kan du få arbejde i Grønland eller andre arktiske egne, fx Norge, Canada, Alaska eller Sibirien.

Jobmuligheder

Du har forskellige jobmuligheder afhængig af din specialisering: 

 • Specialiseringen i byggeri eller i energi og indeklima giver bl.a. mulighed for at arbejde i et rådgivende ingeniørfirma, et byggefirma eller hos forsyningsselskaber
 • Specialiseringen i miljø giver typisk mulighed for at arbejde i et rådgiverfirma eller hos en myndighed, der udarbejder eller vurderer miljøvurderinger i forbindelse med store anlægsarbejder
 • Specialiseringen i anlæg giver bl.a. jobmuligheder hos entreprenører, der arbejder nede i fjeldet i forbindelse med fx vandkraft, havnebygning eller udvinding af mineraler
 • Specialiseringen i planlægning og infrastruktur giver typisk ansættelse i en offentlig forvaltning

Arktiske ingeniører ansættes dog bredt i mange forskellige stillinger uafhængigt af specialisering.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer