Diplomingeniør i arktisk teknologi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - arktisk byggeri og infrastruktur

Uddannelsen er rettet mod byggeri, fjeldanlæg, byplanlægning, miljø eller bygningsinstallationer under ekstreme klimatiske forhold i arktiske områder. Uddannelsen foregår dels i Grønland dels i Danmark.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - arktisk byggeri og infrastruktur
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

Ud over almindelige ingeniørkompentencer bliver du ekspert i særlige arktiske forhold som permafrost og sne- og vindbelastning.

Du vil kunne arbejde som ekspert i arktiske egne som Grønland, Norge, Canada, Alaska og Sibirien, men du vil også kunne arbejde inden for dit specialiseringsområde i Danmark og i udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i arktisk byggeri og infrastruktur sigter mod at udvikle samfundsstrukturen i arktiske områder, fx boliger, infrastruktur, miljøplanlægning og udvinding af naturressourcer.

På uddannelsen kan du specialisere dig inden for følgende områder:

 • Byggeri
 • Energi og indeklima
 • Miljø
 • Anlæg
 • Planlægning og infrastruktur
   

Du vil på uddannelsen få undervisning i fag, der har en særlig arktisk vinkel, herunder:

 • Digital kortlægning og opmåling med GPS
 • Geologi, geofysik og geoteknik
 • Arktisk miljøteknik
 • By- og bygdeudvikling
 • Multikulturelt samarbjede og ledelse
   

Undervisningen veksler mellem praktisk feltarbejde, holdundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, opgaveregning og laboratorieøvelser.

De første tre semestre foregår uddannelsen ved Center for Arktisk Teknologi i Sisimiut i Grønland, hvor undervisningen varetages af undervisere fra DTU og lokale eksperter fra Grønland. Herefter fortsættes uddannelsen på DTU i Ballerup. Du får dine rejser mellem Danmark og Grønland betalt.

På tredje år er der indlagt ½ års ingeniørpraktik i uddannelsen. Denne praktik foregår i et ingeniørfirma, en teknisk organisation eller en kommune i Grønland eller en anden arktisk lokalitet.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Den engelsksprogede titel er Bachelor of Arctic Civil Engineering .

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A
 • Engelsk B
   

Alle fag skal være bestået.

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du derudover have studieprøven i dansk eller dansk på A-niveau.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering. Du kan også supplere din eksamen ved at tage enkeltfag på DTU's adgangskursus i Lyngby eller Sisimut.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. OBS: I 2020 er fristen for ansøgning på grund af Covid-19 udsat til 22. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00. OBS: I 2020 er fristen for ansøgning på grund af Covid-19 udsat til 22. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Uddannelsessteder

De første tre semestre af uddannelsen foregår i Sisimiut i Grønland. Derefter følger to semestre i Ballerup og delvist i Lyngby ved København. Efter 5. semester kan du selv være med til at vælge, hvor din praktik, de valgfrie kurser og dit afgangsprojekt skal foregå.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder arktisk teknologi som en 4-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Som dansk studerende får du betalt rejsen til Sisimiut i Grønland ved studiestart samt en ferierejse fra Sisimiut til København i løbet af de første tre semestre. Hvis du er grønlandsk studerende, kan du få betalt rejserne i forbindelse med uddannelsen gennem Det Grønlandske Hus, hvis du søger om det.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet arktisk ingeniør vil du kunne arbejde i Grønland eller andre arktiske egne, fx Norge, Canada, Alaska eller Sibirien.

Har du valgt specialiseringen i byggeri eller i energi og installationer, er der bl.a. mulighed for at arbejde i et rådgivende ingeniørfirma, et byggefirma eller hos forsyningsselskaber.

Med specialiseringen i miljø kan du typisk komme til at arbejde i et rådgiverfirma eller hos en myndighed, der udarbejder eller vurderer miljøvurderinger i forbindelse med store anlægsarbejder.

Specialiseringen inden for anlæg giver bl.a. jobmuligheder hos entreprenører, der arbejder nede i fjeldet i forbindelse med fx vandkraft, havnebygning eller udvinding af mineraler.

Med planlægning som specialisering vil du typisk få ansættelse i en offentlig forvaltning.

Men arktiske ingeniører ansættes bredt i mange forskellige stillinger uafhængigt af specialisering.

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information