uddannelsen til diplomingeniør i bygning
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - bygning

Bygningsingeniører arbejder bl.a. med bolig- og industribyggeri, vandforsyning, samt vej-, bro- og havnebygning.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - bygning
Andre betegnelser:
Bygningsteknik, Bygningsingeniør, Byggeri og anlæg, Byggeri og infrastruktur
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du er med fra projektets start til byggeriet står færdigt. På uddannelsen lærer du om, hvordan man tegner og beregner et bygge- og anlægsarbejde, udarbejder tilbud, indgår kontrakter samt planlægger og styrer arbejdets udførelse. Du får også kendskab til områdets lovmæssige og administrative rammer.

Som færdiguddannet diplomingeniør kan du finde job i bl.a. et rådgivende ingeniørfirma, et entreprenørfirma, et forsyningsselskab eller en offentlig teknisk forvaltning. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør og specialisere dig yderligere.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På diplomingeniøruddannelsen inden for det byggetekniske område får du en grundlæggende faglig teoretisk viden om fagets teknikker og metoder.

Du lærer at beherske projektering, dvs. at udarbejde en plan for et større projekt af fx bygningskonstruktioner, bygningsinstallationer, renseanlæg og vejanlæg. Du får desuden viden om betydningen af den æstetiske udformning og om konstruktionernes sikkerhed og holdbarhed.

De bygningstekniske områder består bl.a. af:

 • Digitale bygnings- og landskabsmodeller
 • Konstruktioner i træ, stål og beton
 • Styrkelære og beregning af belastninger
 • Materialelære
 • Bygningsenergi
 • Bygningsinstallationer
 • Indeklima
 • Vandforsyning og kloakering
 • Miljøteknologi, fx ved anlæg til vandrensning
 • Anlægskonstruktioner, fx brobygning
 • Geoteknik
 • Vej- og jernbanebygning
 • Trafikteknik
 • Projektledelse og byggeprocesstyring
 • Klimatilpasning

I løbet af uddannelsen får du også undervisning i grundlæggende naturvidenskabelige fag som fx matematik og fysik.

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, forelæsninger og holdundervisning. Der er desuden indlagt ½ års praktik, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Den engelsksprogede titel er Bachelor of Engineering.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.
 

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Der er krav om engelsk på mindst B-niveau.

Fra optagelsen 2021 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 7,0.

Ansøgere med udenlandsk eksamen skal endvidere have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog (tidligere Dansk Prøve 2). Det er et krav, at alle Studieprøvens 4 delelementer er bestået med karakteren 02 på 7-trinskalaen.
 

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0, og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 7,0.

OBS: Ved optagelsen i 2020 er kravet sænket til mindst 6,0 i karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen og mindst 6,0 i karaktergennemsnit i matematik A

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.
 

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet:

Der er desuden krav om engelsk på mindst B-niveau.
 

Yderligere krav på Aalborg Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen i matematik A skal være på mindst 4,0.

Der er desuden krav om Engelsk på B-niveau. 
 

Yderligere adgangskrav på VIA University College i Horsens

På den engelsksprogede udgave af uddannelsener er der krav om bestået Engelsk på B-niveau.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside
   

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Horsens, Lyngby/Ballerup ved København, Odense, Aalborg og Aarhus.

 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

På DTU hedder uddannelsen byggeri og infrastruktur og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan specialisere dig inden for henholdsvis:

 • Bygningsinstallationer og energi
 • Bygningskonstruktioner
 • Anlægskonstruktioner
 • Byer og trafik
 • Forsyning og miljø
 • Bygge- og anlægsledelse

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Bemærk: Uddannelsen har også vinterstart. Ønsker du at søge optagelse til studiestart i februar, skal du indsende et ansøgningsskema, som du kan finde på DTU's hjemmeside. Ved vinteroptaget er ansøgningsfristerne 1. december kl. 12 for kvote 1-ansøgere og 15. oktober for kvote 2-ansøgere.

 

Syddansk Universitet (SDU)

På SDU hedder uddannelsen bygningsteknik og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan specialisere dig inden for henholdsvis:

 • Bygningskonstruktioner
 • Indeklima, energi og miljø
 • Vej- og anlægskonstruktioner
 • Planlægning, økonomi og byggeledelse

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Bemærk: Der er ingen optagelse i februar.

 

VIA University College, Horsens

På VIA University College hedder uddannelsen bygningsingeniør og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan specialisere dig inden for henholdsvis:

 • Energi
 • Geo-, vej- og anlægsteknik
 • Konstruktion

Uddannelsen udbydes også på engelsk med titlen Bachelor of Engineering, Civil Engineering.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Bemærk: Der studiestart i august og i januar. Ansøgningsfristen for begge studiestartsmåneder er 15. marts for kvote 2-ansøgere og 5. juli for kvote 1-ansøgere. Du kan søge på eventuelle ledige pladser frem til studiestart.

 

Aalborg Universitet (AAU) i Aalborg

På AAU i Aalborg hedder uddannelsen byggeri og anlæg og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan specialisere dig inden for henholdsvis:

 • Bygge- og anlægskonstruktion
 • Indeklima og energi
 • Vand og miljø
 • Veje og trafik

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Bemærk: Der er fri adgang til uddannelsen. Det betyder, at alle som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

 

Aalborg Universitet (AAU) i Esbjerg

På AAU i Esbjerg hedder uddannelsen byggeri og anlæg og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan specialisere dig inden for henholdsvis:

 • Bygge- og anlægskonstruktion
 • Maskindesign

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Bemærk: Der er fri adgang til uddannelsen. Det betyder, at alle som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

 

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder bygning som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse. 

På diplomingeniøruddannelsen i Bygning kan du specialisere dig inden for:

 • Bærende konstruktioner (fx beton-, træ- og stålkonstruktioner)
 • Miljøteknik (fx vandrensning og vandindvinding)
 • Geostatik (fx jordens bæreevne og stabilitet)
 • Infrastruktur (fx dimensionering af transportsystemer og planlægning)
 • Byggeproduktion (fx udførelse af byggeprojekter og projektledelse)
 • Energi og indeklima (fx energiforsyning og installationer)

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Bemærk: Der er studiestart både i februar og i august. Ansøgningsfristen for begge studiestartsmåneder er 15. marts for kvote 2-ansøgere og 5. juli for kvote 1-ansøgere. Hvis der er restpladser til vinterstart udbydes de med ansøgningsfrist 1. november.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus N (Sommerstart)AO
Aarhus N (Vinterstart)AO
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommer- og vinterstart)AO
Horsens (Sommerstart, engelsk)AO
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO
Esbjerg (Sommerstart)AO
Danmarks Tekniske Universitet  
Ballerup (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet diplomingeniør kan du gå direkte ud på arbejdsmarkedet. Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for planlægning, projektering og udførelse af bygge- og anlægsprojekter.

I et rådgivende ingeniørfirma kan du arbejde med dimensioneringsprocessen eller føre tilsyn og kontrol med et bygge- og anlægsprojekts opførelse.

I et entreprenørfirma kan du fx arbejde med byggeledelse, udarbejdelse af prisberegninger, arbejdsplanlægning, arbejdsmiljø og kvalitetssikring.

Du har også mulighed for at få arbejde inden for en offentlig teknisk forvaltning, hvor arbejdsopgaverne vil kunne bestå af byggesagsbehandling eller projektering inden for trafik og miljø.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Hvis du ønsker at læse videre til civilingeniør, skal du under din diplomingeniøruddannelse vælge bestemte kurser.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 4

Helle Jønsson Erhiamiatoe er 41 år, klejnsmed og bygningskonstruktør. Hun er ansat som designer...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.