uddannelsen til diplomingeniør i bygning
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - bygning

Bygningsingeniører arbejder bl.a. med bolig- og industribyggeri, vandforsyning, samt vej-, bro- og havnebygning.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - bygning
Andre betegnelser:
Bygningsteknik, Bygningsingeniør, Byggeri og anlæg, Byggeri og infrastruktur
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du er med fra projektets start til byggeriet står færdigt. På uddannelsen lærer du om, hvordan man tegner og beregner et bygge- og anlægsarbejde, udarbejder tilbud, indgår kontrakter samt planlægger og styrer arbejdets udførelse. Du får også kendskab til områdets lovmæssige og administrative rammer.

Som færdiguddannet diplomingeniør kan du finde job i bl.a. et rådgivende ingeniørfirma, et entreprenørfirma eller en offentlig teknisk forvaltning. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør og specialisere dig yderligere.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På diplomingeniøruddannelsen inden for byggeområdet får du en grundlæggende faglig teoretisk viden om fagets teknikker og metoder.

Du lærer at beherske projektering, dvs. at udarbejde en plan for et større projekt af fx bygningskonstruktioner, bygningsinstallationer, renseanlæg og vejanlæg. Du får desuden viden om betydningen af den æstetiske udformning og om konstruktionernes sikkerhed og holdbarhed.

De bygningstekniske områder består bl.a. af:

 • Digitale bygnings- og landskabsmodeller
 • Konstruktioner i træ, stål og beton
 • Styrkelære og beregning af belastninger
 • Materialelære
 • Bygningsenergi
 • Bygningsinstallationer
 • Indeklima
 • Vandforsyning og kloakering
 • Miljøteknologi, fx ved anlæg til vandrensning
 • Anlægskonstruktioner, fx brobygning
 • Ingeniørgeologi
 • Vej- og jernbanebygning
 • Trafikteknik
 • Projektledelse og byggeprocesstyring

I løbet af uddannelsen får du også undervisning i grundlæggende naturvidenskabelige fag som fx matematik og fysik.

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, forelæsninger og holdundervisning. Der er desuden indlagt ½ års praktik, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Den engelsksprogede titel er Bachelor of Engineering in Civil Engineering.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse på Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet:

Der er desuden krav om engelsk på mindst B-niveau.

Optagelse på Aalborg Universitet:

Fra sommeren 2019 skal du have et gennemsnit på mindst 4,0 i matematik A.

Optagelse på Aarhus Universitet:

Fra og med optagelsen i 2019 indføres et karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i matematik A.

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos det enkelte uddannelsessted. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse, hvis du har en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Horsens, Lyngby/Ballerup ved København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

På DTU hedder uddannelsen byggeri og infrastruktur og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan specialisere dig inden for henholdsvis:

 • Bygningsenergi og installationer
 • Bygningskonstruktioner
 • Anlægskonstruktioner
 • Byer og trafik
 • Forsyning og miljø
 • Bygge- og anlægsledelse

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Bemærk: Ønsker du at søge optagelse til studiestart i februar, skal du indsende et ansøgningsskema, som du kan finde på DTU's hjemmeside. Ved vinteroptaget er ansøgningsfristerne 1. december kl. 12 for kvote 1-ansøgere og 15. oktober kl. 12 for kvote 2-ansøgere.

Du skal opfylde de specifikke adgangskrav senest den 5. juli for sommeroptag og senest 1. december for vinteroptag. Dog kan du blive betinget optaget, hvis du kun mangler ét fag på et bestemt niveau. Faget skal være afsluttet og bestået inden studiestart.

Syddansk Universitet (SDU)

På SDU hedder uddannelsen bygningsteknik og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan specialisere dig inden for henholdsvis:

 • Bygningskonstruktioner
 • Indeklima, energi og miljø
 • Vej- og anlægskonstruktioner
 • Planlægning, økonomi og byggeledelse

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Bemærk: Der er ingen optagelse i februar.

VIA University College, Horsens

På VIA University College hedder uddannelsen bygningsingeniør og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan specialisere dig inden for henholdsvis:

 • Energi
 • Geo-, vej- og anlægsteknik
 • Konstruktion

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Bemærk: Der studiestart i august og i januar. Ansøgningsfristen for begge studiestartsmåneder er 15. marts for kvote 2-ansøgere og 5. juli for kvote 1-ansøgere. Du kan søge på eventuelle ledige pladser frem til studiestart.

Aalborg Universitet (AAU) i Aalborg

På AAU i Aalborg hedder uddannelsen byggeri og anlæg og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan specialisere dig inden for henholdsvis:

 • Bygge- og anlægskonstruktion
 • Indeklima og energi
 • Vand og miljø
 • Veje og trafik

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Bemærk: Der er fri adgang til uddannelsen. Det betyder, at alle som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

Aalborg Universitet (AAU) i Esbjerg

På AAU i Esbjerg hedder uddannelsen byggeri og anlæg og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan specialisere dig inden for henholdsvis:

 • Bygge- og anlægskonstruktion
 • Maskindesign

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Bemærk: Der er fri adgang til uddannelsen. Det betyder, at alle som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder bygning som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse. Herefter kan du vælge at læse videre til fx civilingeniør i byggeri på AU, hvilket tager to år ekstra.

Du kan specialisere dig inden for henholdsvis:

 • Bærende konstruktioner (fx betonteknologi og stålkonstruktioner)
 • Miljøteknik (fx vandrensning og vandindvinding)
 • Geostatik (fx jordens bæreevne og stabilitet)
 • Infrastruktur (fx dimensionering af transportsystemer og planlægning)
 • Byggeproduktion (fx udførelse af byggeprojekter og projektledelse)
 • Energi og indeklima (fx energiforsyning of installationer)

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Bemærk: Der er studiestart både i februar og i august. Ansøgningsfristen for begge studiestartsmåneder er 15. marts for kvote 2-ansøgere og 5. juli for kvote 1-ansøgere. Hvis der er restpladser til vinterstart udbydes de med ansøgningsfrist 1. november.

Adgangskvotienter 2016

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7.1AO
Aarhus C (Vinterstart)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommer- og vinterstart)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 
Esbjerg (Sommerstart)AO 
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommer- og vinterstart)5.14.1

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik kan være lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for planlægning, projektering og udførelse af bygge- og anlægsprojekter.

I et rådgivende ingeniørfirma kan du arbejde med dimensioneringsprocessen eller føre tilsyn og kontrol med et bygge- og anlægsprojekts opførelse.

I et entreprenørfirma kan du fx arbejde med byggeledelse, udarbejdelse af prisberegninger, arbejdsplanlægning, arbejdsmiljø og kvalitetssikring.

Du har også mulighed for at få arbejde inden for en offentlig teknisk forvaltning, hvor arbejdsopgaverne vil kunne bestå af byggesagsbehandling eller projektering inden for trafik og miljø.

Du kan læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 4

Helle er fascineret af store tunge ting: ”Jeg er godt nok ikke bygget som en smed, men det...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.