uddannelsen til diplomingeniør i bygning
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - bygning

På uddannelsen lærer du, hvordan du planlægger, projekterer, tegner og beregner fx bygge-­ og anlægsarbejde.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - bygning
Andre betegnelser:
Bygningsteknik, Bygningsingeniør, Byggeri og anlæg, Byggeri og infrastruktur
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du er med fra projektets start til slut, hvor bygningen eller vejen står færdig. Du lærer, hvordan man beregner forskellige konstruktioner, sikrer et godt indeklima eller bestemmer hvor vejen skal placeres.

Du lærer at planlægge og styre arbejdets udførelse og tegne 3D modeller af projekterne. Du kommer også til at arbejde med bæredygtighed og hvordan klimaændringerne kan have indflydelse på konstruktionerne.

Som færdiguddannet bygningsingeniør kan du få job i fx et rådgivende ingeniørfirma, et entreprenørfirma, et forsyningsselskab eller en offentlig teknisk forvaltning.

Du kan også læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at beherske projektering, dvs. at udarbejde en plan for et større projekt. Det kan være konstruktion af bygninger, bygningsinstallationer eller infrastrukturelle anlæg, som fx veje.

Du lærer at anvende fagets metoder og teknikker til at løse problemstillinger indenfor bygge- og anlægsbranchen.

Du får viden om betydningen af konstruktioners holdbarhed og sikkerhed og kommer til at arbejde med bæredygtighed, digitalisering og klimasikring.

Områder

De bygningstekniske områder består bl.a. af:

 • Digitale bygnings- og landskabsmodeller
 • Konstruktioner i træ, stål og beton
 • Styrkelære og beregning af belastninger
 • Materialelære
 • Bygningsenergi
 • Bygningsinstallationer
 • Indeklima
 • Vandforsyning og kloakering
 • Anlægskonstruktioner
 • Geoteknik
 • Vej- og jernbanebygning
 • Trafikteknik
 • Projektledelse og byggeprocesstyring
 • Klimatilpasning

Fag

I løbet af uddannelsen får du også undervisning i grundlæggende naturvidenskabelige fag som fx matematik og fysik.

På de sidste semestre er der mulighed for at præge din uddannelse gennem en række valgfag, så du i større grad kan fokusere på det område, som har din største interesse.

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Den engelsksprogede titel er Bachelor of Engineering.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem problemorienteret læring, dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, laboratoriearbejde og projektarbejde. Uddannelsen er praksisnær og der er fokus på aktiv deltagelse fra de studerende.

Praktik

Der er indlagt ½ års praktik, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet. Praktikken er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Engelsk B
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.


Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 5,0 eller du skal have mindst 5,0 i gennemsnit i matematik A
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 5,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside 

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 88
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Aalborg Universitet

 • Matematik A med et gennemsnit på mindst 4,0

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 85
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

VIA University College

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Følgende uddannelsessteder har også vinterstart:

 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • VIA University College, Horsens
 • Aarhus Universitet (AU)

Se mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)5.3AO
Aarhus C (Vinterstart)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommer- og vinterstart)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
Esbjerg (Sommerstart)AO 
Danmarks Tekniske Universitet  
Ballerup (Sommerstart)6.34.9

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for planlægning, projektering og udførelse af bygge- og anlægsprojekter:

 • Rådgivende ingeniørfirmaer: Du kan arbejde med dimensioneringsprocessen eller føre tilsyn og kontrol med et bygge- og anlægsprojekts opførelse.
 • Entreprenørfirmaer: Du kan fx arbejde med byggeledelse, udarbejdelse af prisberegninger, arbejdsplanlægning m.m
 • Offentlig teknisk forvaltning: Du kan fx arbejde med byggesagsbehandling eller projektering inden for trafik.
 • Producent: Hos en producent kan du fx arbejde med statiske beregninger og projektledelse.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Hvis du ønsker at læse videre til civilingeniør, skal du under din diplomingeniøruddannelse vælge bestemte kurser.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne: www.engineerthefuture.dk

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Helle Jønsson Erhiamiatoe er 41 år, klejnsmed og bygningskonstruktør. Hun er ansat som designer...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.