professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed
Professionsbacheloruddannelse

Ernæring og sundhed

På uddannelsen i ernæring og sundhed lærer du om ernæringsrigtig kost, og den betydning kosten har for mennesker.

Fakta

Navn:
Ernæring og sundhed
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse. Desuden specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i emner inden for ernæring, fødevarer og forbrug. Du stifter desuden bekendtskab med pædagogisk teori og praksis og lærer at formidle din viden om sund mad og livsstil.

Jobmulighederne inden for ernæring og sundhed er bl.a. som kostvejleder i social- og sundhedssektoren. Du har også kompetencer til at vejlede og rådgive om hygiejne og rengøring på hospitaler, plejehjem og andre institutioner - eller til at stå for kvalitetssikring af produkter i levnedsmiddelindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed får du viden om forskellige fødevarers betydning for krop og helbred. Du lærer om forskellen på sund og dårlig livsstil og om ernæringsrigtig mad i relation til forskellige sygdomme og forebyggelse.

Uddannelsen består af en fællesdel  og en institutionsspecifik del.

Fællesdelen strækker sig over uddannelsens første 4 semestre, hvor det overordnede indhold er ens på alle uddannelsessteder. Tilrettelæggelsen kan dog være forskellig, det betyder, at fx rækkefølge og undervisningsmetoder ikke nødvendigvis er ens. Der er 3 fælles temaer:

 • Ernæring, sundhedsfremme og forebyggelse
 • Fødevarer, forbrugeradfærd og ledelse
 • Metode og formidling

Det fjerde tema afhænger af, hvilken  af de to studieretninger, du har:

 • Sundhedsfremme og diætetik: Behandling og intervention i et formidlende perspektiv
 • Fødevarer og ledelse: Organisation, ledelse og produktion

Den institutionsspecifikke del strækker sig over 3 semestre og tilrettelægges på hvert enkelt uddannelsessted. Indholdet vil afhænge af, hvilken studieretning, du har. Studieretningen kan enten være Fødevarer og ledelse eller Sundhedsfremme og diætetik, hvor der er to toninger: Sundhedsfremme og forebyggelse, samt Klinisk diætetik.

Hver studieretning består af en række obligatoriske fag samt en række valgfag, som giver dig mulighed for at præge uddannelsen i den retning, du ønsker. Har du valgt studieretningen klinisk diætik, får du autorisation i henhold til loven om kliniske diætister.

I løbet af studiet er du i praktik. Længden af praktikperioden kan variere afhængig af studieretning og uddannelsessted.

Undervisningen foregår som i hold- og gruppeundervisning, og i perioder arbejder du projektorienteret, både gruppevis og individuelt.

Uddannelsen giver ret til betegnelsen professionsbachelor i ernæring og sundhed. Den engelske titel er Bachelor in Nutrition and Health.

Uddannelsen foregår i Haderslev, København, Sorø og Aarhus. I Sorø udbydes uddannelsen også som delvis e-læring.

Sorø udbyder også uddannelsen som e-læring.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i ernæring og sundhed. Hvis du har gennemført studieretninger Sundhedsfremme og Diætetik med toningen Klinisk Diætetik, kan du autoriseres med titlen Klinisk Diætist. Uddannelsens engelske titel er Bachelor's Degree Programme of Nutrition and Health.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt inden for den valgte studieretning. Projektet afsluttes med en ekstern prøve, hvor det skriftlige projekt og den mundtlige eksamination bedømmes i sin helhed.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller særligt hf- forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En af følgende erhvervsuddannelser: bager (trin 2), detailslagter med specialer, ernæringsassistent (trin 2), gastronom (med specialer), industrislagter (med specialer), konditor (trin 2), social- og sundhedsuddannelsen (trin 2), tjener (trin 2)

Specifikke adgangskrav: engelsk C og bioteknologi A eller kemi C og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i midten af august. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2016

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC  
København K (Sommer- og vinterstart)7.1AO
Professionshøjskolen Sjælland University College  
Sorø (Sommerstart)5.4AO
Sorø (Vinterstart)AO 
Sorø (Sommerstart, e-læring)5.63,2
Sorø (Vinterstart, e-læring)AO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Aarhus N (Sommerstart)9.28,0
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Haderslev (Sommerstart)6.45,3

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed med studieretning i Sundhedsfremme og Diætetik kan bl.a. arbejde som konsulenter i staten eller i kommunerne med at vejlede borgerne og de ansatte i social- og sundhedssektoren i sund kost, rengøring og hygiejne og lignende. De kan også være ansat som cateringleder eller køkkenchef ved større køkkener på hospitaler, plejehjem og andre institutioner.  De kan også arbejde som undervisere på skoler, fx husholdningsskoler, social- og sundhedsskoler samt tekniske skoler. Hvis de har toningen Klinisk Diætetik kan du arbejde som Klinisk Diætist.

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed med studieretning i Fødevarer og ledelse kan bl.a arbejde med at sikre og udvikle ernæringsrigtige og forbrugervenlige produkter i levnedsmiddelindustrien og arbejde med ledelse og drift af måltider til mange, fx storkantinedrift. De kan også arbejde med at lede fx økologiomlægning, cateringvirksomheder, konsulent inden for mad og måltider og hygiejnestyring.

Andre er beskæftiget med bistandsarbejde i udviklingslande. Enkelte arbejder som forbrugerjournalister eller som forfattere af faglitteratur inden for området.

Mere uddannelse

Du har som færdiguddannet mulighed for at videreuddanne dig (eventuelt efter supplering) til kandidatniveau i fx fødevarevidenskab, human ernæring, integrerede fødevarestudierklinisk ernæring, sundhedsfaglig kandidatuddannelse eller læring og forandringsprocesser.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figurerne nedenfor viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Brancher med over 100 nyuddannede

Hovedparten af de knapt 2.800 nyuddannede har fået beskæftigelse med kostvejledning inden for institutionsområdet, som selvstændige kostvejledre, på plejehjem, i restauranter, sportsklubber eller på hospitaler.

Kategorien Andre omfatter godt 1.200 nyuddannede. Fordelingen af disse på brancher er vist i figurerne nedenfor.

Brancher med 31-100 nyuddannede

Brancher med 16-30 nyuddannede

De resterende (ca. 930) nyuddannede har fået beskæftigelse i knapt 60 meget forskellige brancher med lidt eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 8

Da Anne Grete Loukakis besluttede sig for at uddanne sig til økonoma, var hun slet ikke...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.