Professionsbachelor Ernæring og sundhed
Professionsbacheloruddannelse

Ernæring og sundhed

På uddannelsen i ernæring og sundhed lærer du at formidle og vejlede om sundhed, kost og fysisk aktivitet, og du lærer om fødevarer samt ledelse i relation til mad og måltider.

Fakta

Navn:
Ernæring og sundhed
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen arbejder du med emner som ernæring, fødevarer, sundhedsfremme, forebyggelse, ledelse, bæredygtighed, forbrug samt fysisk aktivitet.

Du lærer om mange forskellige perspektiver på mad og måltider. Du skal arbejde både praktisk og teoretisk med emnerne, og undervisningen vil være en kombination af fx køkken- og laboratorieøvelser samt teoretisk undervisning.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed arbejder du med mad og måltider i centrum. Der er fokus på sundhed, forebyggelse og behandling blandt raske og syge personer og deres udfordringer i forhold til mad.

Opbygning

Uddannelsen er opdelt i en basisdel og en studieretningsdel. Hver studieretning består af en række obligatoriske fag, samt valgfrie elementer der giver dig mulighed for at præge uddannelsen i den retning, du ønsker.

Fag

Du får undervisning i emner inden for ernæring, fødevarer, sundhedsfremme, forebyggelse, ledelse, miljø og forbrug. Du stifter desuden bekendtskab med pædagogiske og psykologiske teorier og praksis og lærer at formidle din viden om fødevarer, sund mad og livsstilsændring.

Studieretninger

Studieretningen kan enten være Fødevarer og Ledelse eller Sundhedsfremme og Diætetik, hvor der er to toninger: Sundhedsfremme og Forebyggelse samt Klinisk Diætetik.

 • Fødevarer og Ledelse: Du arbejder med ledelse, innovation, produkt- og konceptudvikling af fødevarer og måltider, sundhed og service i et samfundsmæssigt, teknologisk og brugerorienteret perspektiv. 
 • Sundhedsfremme og Diætetik: Du arbejder med samspillet mellem mad, ernæring og sundhed for forskellige målgrupper samt de kontekster, som de indgår i. Du lærer derudover at vejlede og formidle kost og ernæring. 
 • Sundhedsfremme og Forebyggelse: Du arbejder med samspillet mellem fysisk aktivitet mad, måltider, ernæring og sundhed både for almindelige og professionelle idrætsudøvere og de kontekster de indgår i. 
 • Klinisk Diætetik: Du får undervisning i sygdomslære og farmakologi samt i vejledning om rigtig ernæring/diætbehandling ved sygdom.

Titel

Uddannelsen giver ret til betegnelsen professionsbachelor i ernæring og sundhed. Med studieretningen Sundhedsfremme og Diætetik med toningen Klinisk Diætetik autoriseres du med titlen Klinisk Diætist.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor in Nutrition and Health.

Undervisning

Undervisningen foregår som hold- og gruppeundervisning, og i perioder arbejder du problembaseret, projektorienteret, både gruppevis og individuelt.

Praktik

I løbet af studiet er du i praktik. Den samlede varighed af praktikken er et semester fordelt på et varierende antal praktikperioder reguleret af udbudsstedet.  

Eksamen

Hvert semester afsluttes med en semesterprøve, som enten er mundtlig, skriftlig eller en kombination af begge. Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt inden for den valgte studieretning. Projektet afsluttes med en ekstern prøve, hvor det skriftlige projekt og den mundtlige eksamination bedømmes i sin helhed.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: engelsk C og kemi C og biologi C eller engelsk C og bioteknologi A eller engelsk C og kemi C og matematik C eller engelsk C og kemi C og samfundsfag C
 • Relevant erhvervsuddannelse: engelsk C og kemi C og biologi C eller engelsk C og bioteknologi A eller engelsk C og kemi C og matematik C eller engelsk C og kemi C og samfundsfag C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen starter 1. september eller 1. februar. Uddannelsesinstitutionerne i Sorø, Aarhus og Haderslev har kun studiestart i september. Se det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Læs mere

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)AOAO
København N (Vinterstart)AO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Aarhus N (Sommerstart)6,9AO
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Haderslev (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen Absalon  
Slagelse (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

De overvejende jobmuligheder er indenfor mad, fødevarer og sundhed. Uddannelsen kan føre til forskellige jobfunktioner i det offentlige og private erhvervsliv. Du kan fx undervise på tekniske skoler, høj- og efterskoler, at arbejde med fødevarelovgivning, kvalitetssikring og produktudvikling i fødevareindustrien. Du kan også arbejde med ledelse af mad- og måltidsproduktion i offentlige og private organisationer, eller være kostvejleder eller sundhedskonsulent i kommuner og organisationer.

Uagtet hvilken studieretning du vælger, kan du finde beskæftigelse inden for begge retningers profil. I følgende kan du læse om hvor dimittender typisk finder arbejde.

Fødevare og ledelse

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed med studieretning i Fødevarer og ledelse kan bl.a. arbejde med at sikre og udvikle bæredygtige, ernæringsrigtige og forbrugervenlige produkter i fødevareindustrien samt arbejde med ledelse og drift af måltider til mange. Du kan fx arbejde med store kantiner og storkøkkendrift på institutioner eller med det pædagogiske måltid i mindre sammenhænge som fx på bosteder og i børneinstitutioner.

Du kan også arbejde med at lede fx bæredygtighedstiltag, økologiomlægning, cateringvirksomheder, være konsulent inden for mad og måltider, fødevarekontrol, lovgivning og fødevarekvalitet. Området Facility management for store virksomheder og institutioner på sygehuse og i virksomheder er ligeledes et relevant virksomhedsfelt. Du kan desuden arbejde med entreprenørskab og iværksætteri samt blive selvstændig.

Sundhedsfremme og diætetik

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed med studieretning i Sundhedsfremme og Diætetik kan bl.a. søge job indenfor mad og måltidsproduktion samt måltidsværtskab i institutioner som børnehaver, vuggestuer, botilbud, plejehjem og lignende. Andre jobmuligheder er som sundheds- eller kostkonsulenter i staten og i kommunerne, hvor de typisk arbejder med at vejlede borgerne og de ansatte i social- og sundhedssektoren i sund kost, livsstilsændring, fysisk aktivitet i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse.

Det er muligt at søge job inden for projektarbejde med sundhedsfremmende og forebyggende projekter rettet mod borgerne, som fx rygestopforløb og vægttabsforløb. Mange vælger også at arbejde som underviser på især social- og sundhedsskoler, hotel- og restaurationsskoler, tekniske skoler, og det er også muligt at undervise på høj- og efterskoler samt frie fagskoler.

Klinisk Diætetik

Toningen Klinisk Diætetik giver mulighed for at få en stilling som Klinisk Diætist på fx sygehuse eller i kommunerne. En klinisk diætist arbejder typisk med forebyggelse og behandling af sygdomme via diætetisk vejledning.

Der er desuden et stort overlap i ansættelserne af Professionsbachelorer i ernæring og sundhed med forskellig studieretningsbaggrund.

Mere uddannelse

Du har som færdiguddannet mulighed for at videreuddanne dig (eventuelt efter supplering) til kandidatniveau i fx:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere i artiklen:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Da Anne Grete Loukakis besluttede sig for at uddanne sig til økonoma, var hun slet ikke...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.