professionsbachelor i finans
Professionsbacheloruddannelse

Finans

På uddannelsen i finans kan du specialisere dig i rådgivning inden for den finansielle sektor, fx i pengeinstitutter, hos ejendomsmæglere og i forsikrings- eller revisionsbranchen.

Fakta

Navn:
Finans
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får et grundigt kendskab til økonomiske og juridiske emner som fx samfunds- og privatøkonomi samt erhvervsjura.

Du beskæftiger dig desuden med salg og kunderådgivning, og med hvordan man kommunikerer og præsenterer sine løsningsforslag bedst muligt med udgangspunkt i kundernes ønsker og behov.

Alt efter specialisering kan du fx arbejde i banksektoren, i forsikrings- og ejendomsselskaber, hos ejendomsmæglere eller i revisionsfirmaer og/eller økonomiafdelinger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Professionsbachelor i finans er en uddannelse, der retter sig mod rådgivende og administrative funktioner i finansielle virksomheder.

Du lærer at arbejde kundeorienteret og analytisk og at anvende de finansielle værktøjer i din planlægning af opgaverne, lige som du lærer at anvende branchens beregningsredskaber og it-værktøjer.

Uddannelsen varer 3½ år og består af en fællesdel på 135 ECTS, en en studieretning på 25 ECTS, praktik på i alt 30 ECTS og et bachelorprojekt på 20 ECTS.

Fællesdelen består af følgende fagområder:

Fagområder

 • Økonomi: Du lærer om samfundsøkonomi, erhvervsøkonomi og privatøkonomi koblet med internationale kapitalmarkeder, samt finansiering og finansiel risikostyring. Der er fokus på vurdering af økonomiske problemstillinger i den finansielle og private sektor i et nationalt og internationalt perspektiv samt relevante løsningsmodeller i forhold til kunder, samarbejdspartnere og brugere.
 • Erhvervs- og finansjura: Du lærer juridisk teori og metode, herunder relevante retsreglers anvendelse i den finansielle og private sektor og andre områder, hvor økonomisk, skattemæssig og finansiel rådgivning er relevant. Der er fokus på refleksion over branchespecifikke og generelle juridiske og etiske problemstillinger i en salgs- og rådgivningssituation.
 • Kommunikation, salg og rådgivning: Du lærer om kommunikation, salg og rådgivning inden for den finansielle og private sektor. Der er fokus på ansvar for situationsbestemt kommunikation, behovsafdækning i relation til kunder, samarbejdspartnere og brugere, samt professionel formidling af relevante løsningsmuligheder.
 • Forretningsforståelse og –udvikling: Branchespecifik forretningsforståelse og –udvikling. Der er fokus på fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på at udvikle og innovere forretningen, både egen virksomhed og kundens forretning. Du lærer også om deltagelse i og ledelse af komplekse og udviklingsorienterede processer samt rådgivning herom i forhold til kunder og samarbejdspartnere.

Studieretninger

Herefter vælger du én blandt fem mulige studieretninger:

 • Ejendomshandel: Du lærer om handel med de forskellige ejendomstyper inden for fast ejendom, de gældende regler og love inden for området samt ejendomshandels forløb, herunder formularer, relevante dokumenter og oplysninger for ejendomshandel. Fokus er på mæglerens rådgiverrolle herunder de særlige juridiske og etiske forhold, der gør sig gældende, når man betjener kunder i ejendomsmæglervirksomheden.
 • Ejendomsadministration: Du lærer om administration af forskellige ejendomstyper, herunder erhvervs- og boligudlejningsejendomme samt ejer- og andelsboligforeninger. Der er fokus på den lovmæssige regulering af området, bl.a. lejefastsættelse i udlejningsejendomme samt fastsættelse af boligafgift og fællesudgifter samt overdragelse af lejligheder i andelsboligforeninger. Der er fokus på udvikling og drift af ejendomme og den tilhørende rådgivning, kommunikation og kundekontakt. Endvidere gennemgås grundlæggende regnskabs- og bogføringsprincipper.
 • Finansielle forretninger: Du beskæftiger dig med regulering af branchen samt ind- og udlånsprodukter. Der er også fokus på pengeinstitutternes og realkreditinstitutternes rolle i samfundet, kreditvurdering, aftaleindgåelse omkring ind- og udlånsprodukter samt selskabernes forretningsmuligheder og lønsomhed.
 • Økonomistyring: Du arbejder med eksternt regnskab for små og mellemstore virksomheder. Det centrale er udarbejdelsen af årsrapporten med baggrund i det tilhørende datagrundlag og den gældende lovgivning, ligesom der er fokus på analyse af årsrapporten. Der er også fokus på omkostningsteori og -fordeling samt økonomistyring med baggrund i virksomhedens data.
 • Forsikring og pension: Du kommer til at arbejde med de forskellige kundetypers behovsdækninger, risici og produktmuligheder inden for det danske forsikrings- og pensionsmarked samt de lovgivningsmæssige reguleringer af skades- og summaforsikringer samt pensionsordninger. Der er også fokus på forsikringsselskabers rolle i samfundet, forsikringsaftaleindgåelse, vilkårsdækninger, samspillet med offentlige pensionsudbetalinger samt selskabernes forretningsmuligheder og lønsomhed.

Ud over de nævnte fagområder omfatter uddannelsen valgfag samt det afsluttende bachelorprojekt.

Praktik

Det 5. semester består af 6 måneders praktikophold i en finansiel virksomhed.

Undervisningsform

Undervisningen er varieret og praksisnær og veksler mellem tværfaglig undervisning, projektarbejde, caseopgaver, gruppearbejde og holdundervisning.

Uddannelsen kan udbydes både på dansk og på engelsk.

Uddannelsessteder

Den foregår i København, Odense, Kolding, Herning, Aalborg og Aarhus.

Eksamen

Uddannelsen indeholder interne og eksterne prøver, både skriftlige og mundtlige. Du afslutter uddannelsen med bachelorprojektet.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i finans. Den engelske betegnelse er Bachelor of Financial Management and Service.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En af følgende erhvervsuddannelser:
  • Finansuddannelsen
  • Handelsuddannelse med specialer
  • it-supporter
  • Kontoruddannelse med specialer

Specifikke adgangskrav

Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Alle specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen har ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart)5,3AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)4,5AO
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
København K (Sommerstart)6,35,3
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)6,55,1
Viby J (Sommerstart, engelsk)8,8
IBA Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)AO
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Der er jobmuligheder i forskellige typer af finansielle virksomheder, som banker, finansieringsselskaber, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, ejendomshandlere, revisionsfirmaer og lignende.

Du har også mulighed for at læse videre og tage fx en kandidatuddannelse i samfundsvidenskabelig jura. Du kan også læse videre på deltid på en relevant diplom- eller masteruddannelse.

 

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information