uddannelsen til byggekoordinator
Erhvervsakademiuddannelse

Byggekoordinator

Hvis du er interesseret i at arbejde med byggeri, entrepriseledelse, planlægning og procesoptimering, kan uddannelsen til byggekoordinator være noget for dig.

Fakta

Navn:
Byggekoordinator AK
Andre betegnelser:
Byggeri og business, byggekoordinator
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse
Økonomi:
SU

Du får viden om byggeri, entrepriseledelse, planlægning og procesoptimering, og du lærer at analysere og vurdere byggesagsforløbet i et aktuelt byggeri, ligesom det er dig, der sikrer sammenhæng og kommunikation mellem byggesagens involverede faggrupper.

Som færdiguddannet byggekoordinator vil du typisk være bindeleddet mellem projektleder og formand/håndværkere, og dine primære arbejdsopgaver er optimering og projektledelse af bygge- og anlægsprojekter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til byggekoordinator er både teoretisk og praktisk orienteret. Som færdiguddannet byggekoordinator udgør du en af byggepladsens ledende medarbejdere. Du arbejder tværfagligt og står for samarbejdet mellem byggesagens involverede parter.

På uddannelsen lærer du bl.a. at forstå et udbudsmateriale, og du kan assistere ledelsen i forbindelse med større opgaver eller selvstændigt varetage ledende opgaver på mindre entrepriser.

Uddannelsens elementer

Uddannelsen til byggekoordinator er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen består af:

 • Nationale uddannelseselementer, der er fælles for uddannelsen (60 ECTS)
 • Lokale uddannelseselementer under hensyntagen til lokale regionale behov (30 ECTS). Heraf et valgfag (5 ECTS)
 • En praktikperiode (15 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Uddannelsens fællesdel omfatter:

 • Kommunikation - bl.a. information til byggesagens forskellige faggrupper
 • Byggejura - herunder udbudsmateriale
 • Virksomhedsdrift
 • Planlægning og processer
 • Management, som omfatter budgettering, årsregnskab, prioritering af tid og praktisk forhandling
 • Ressourcestyring/fagtilsyn, som omfatter planlægning af en fagentreprise

I praktikperioden er du tilknyttet en privat eller offentlig virksomhed. Det er muligt at gennemføre praktikforløbet i udlandet, og du kan vælge at følge undervisningen på 3. semester i udlandet.

Den sidste del af uddannelsen består af et afgangsprojekt, hvor du skal demonstrere dine evner til at sammenkæde teori og virkelighed på bedste måde og i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som holdundervisning i faglige emner og temaer og indeholder selvstændige opgaveløsninger og projektarbejde. Der vil i projektarbejdet være et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af erhvervsakademier i København, Aarhus, Odense, Sønderborg, Herning og Esbjerg. 

På nogle uddannelsessteder kan du også læse akademiuddannelsen i byggekoordination på deltid.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt. Emnet for eksamensprojektet formulerer du selv i samråd med skolen.

Uddannelsen giver dig ret til at anvende titlen Byggekoordinator AK. Den engelske titel er AP Graduate in Construction, Construction Coordinator.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Ingen specifikke adgangskrav
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Snedker (med specialer) giver også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)AO 
Sønderborg (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)AO 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)3,7AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet byggekoordinator vil du typisk kunne finde arbejde i bygge- og anlægsvirksomheder, samt større håndværksvirksomheder.

Du kan blandt andet arbejde som byggekoordinator, entrepriseleder, projekt- og byggelederassistent og teamleder.

Du kan også blive selvstændig i egen virksomhed. 

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Byggekoordinatoruddannelsen er forholdsvis ny, og der arbejdes på at udvikle en fagspecifik og relevant overbygningsuddannelse.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 5

Jeanette Lindhardt er 44 år og uddannet teknisk assistent. Hun er ansat i et entreprenørfirma i...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.