Bacheloruddannelse

Audiologi

Audiologi handler om patienter med hørenedsættelse, og hvordan man undersøger og behandler forskellige former for hørevanskeligheder.

Fakta

Navn:
Audiologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på patienter med hørevanskeligheder. Du lærer at undersøge patienter og diagnosticere forskellige typer af høretab. 

Du får indsigt i moderne høreapparaters funktion, og hvordan det kan tilpasses specifikt til den enkelte person med hørevanskeligheder.

Efter bacheloruddannelsen kan du enten læse videre på en kandidatuddannelse eller arbejde selvstændigt eller i private høreklinikker og på hospitaler. Som færdiguddannet kandidat kan du desuden varetage udviklingsjob hos producenter af høreapparater og audiologisk måleudstyr samt arbejde inden for forskningsområdet.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen som audiolog er en videnskabelig baseret uddannelse suppleret med træning i praktiske færdigheder.

Fokus på hørevanskeligheder

Årsagerne til hørenedsættelse og andre hørevanskeligheder som fx tinnitus er mange, og mange mennesker har problemer med hørelsen og med tinnitus. På uddannelsen lærer du at finde de medicinske årsager til hørevanskeligheder hos børn, unge og voksne samt hjælpe disse mennesker til et liv med mere lyd, forbedrede vilkår for kommunikation og deraf en bedre livskvalitet.

Uddannelsen kvalificerer dig til at udføre, analysere og tolke undersøgelsesresultater, tilpasse de moderne høreapparater og måle på høreapparater samt kontrollere behandlingsresultater, så du kan vælge de rigtige typer og modeller og tilpasse dem til den enkeltes behov.

Hovedområder

Uddannelsen har følgende hovedområder:

 • En sundhedsvidenskabelig del med fagene anatomi og fysiologi, neurobiologi og neurologi samt medicinsk audiologi
 • En sprogvidenskabelig del, hvor du har fag som sprogvidenskab, psykolingvistik og sprogtilegnelse samt psykologi og behandlingskommunikation
 • En naturvidenskabelig og teknisk del, hvor du arbejder med akustik, audiologiske målemetoder og høreapparatbehandling og -tilpasning

Uddannelsen indeholder praktik på audiologisk afdeling på et hospital samt i privat klinik, hvor du får mulighed for at afprøve dine færdigheder og selv arbejde med patienter og klienter.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, lærerstyret undervisning og mere selvstændigt projektarbejde, som ofte er gruppebaseret.

Dertil kommer øvelser i forbindelse med alle dele af uddannelsen.

Praktik

Uddannelsen omfatter praktikforløb på audiologisk afdeling på hospital samt i privat klinik.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik B eller geovidenskab A eller biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.


Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 7,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside (sdu.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense.

Læs mere

Uddannelsen audiologi på Syddansk Universitet (sdu.dk)

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Audiologi

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i audiologi har du jobmuligheder på audiologiske afdelinger, høreklinikker på sygehusene, hos ørelæger og i private høreklinikker. Du kan også nedsætte dig som selvstændig i en privat klinik efter praksisår.

Du kan endvidere læse videre på en kandidatuddannelse i:

Audiologi

Jobmuligheder

Som færdiguddanneet kandidat kan du søge job inden for et bredere felt, fx inden for høreapparatindustrien eller i måleindustrien. Endelig kan du anvende dine generelle kompetencer og søge administrative stillinger på andre felter end det audiologiske.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Teknisk sundhedsarbejde

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information