bacheloruddannelse i Audiologi
Bacheloruddannelse

Audiologi

Audiologi handler om, hvordan man undersøger og behandler forskellige former for hørevanskeligheder.

Fakta

Navn:
Audiologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Bacheloruddannelsen i audiologi har fokus på de audiologiske målemetoder og giver bl.a. indsigt i digitale høreapparaters funktion og tilpasningsmuligheder i relation til den enkelte person med hørevanskeligheder.

Du kan efter bacheloruddannelsen læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder på høreklinikker, hospitaler eller hos udviklere og forhandlere af høreapparater.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På audiologi uddanner du dig til at arbejde med mennesker med hørevanskeligheder. Det kan fx være problemer som tinnitus, væske i mellemøret, aldersbetinget hørenedsættelse eller total døvhed.

Du lærer at benytte de audiologiske målemetoder, ligesom du får forståelse for, hvordan et digitalt høreapparet virker, så du kan udvælge det rigtige høreapparet og tilpasse det til den enkeltes behov.

Uddannelsen har følgende hovedområder:

 • En sundhedsvidenskabelig del med fagene anatomi og fysiologi, neurobiologi og neurologi samt medicinsk audiologi
 • En sprogvidenskabelig del, hvor du har fag som sprogvidenskab, psykolingvistik og sprogtilegnelse samt psykologi og behandlingskommunikation
 • En naturvidenskabelig og teknisk del, hvor du arbejder med teknisk akustik, audiologiske målemetoder og høreapparatbehandling og -tilpasning

Uddannelsen indeholder praktik på audiologisk afdeling på et hospital samt i privat klinik.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, lærerstyret undervisning og mere selvstændigt projektarbejde, som ofte er gruppebaseret. Dertil kommer der øvelser i forbindelse med alle dele af uddannelsen.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik B eller geovidenskab A eller biologi A og fysik C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder audiologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i audiologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurderingen af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)5,8AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i audiologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i audiologi.

Du har jobmuligheder på audiologiske afdelinger og høreklinikker på sygehusene, hos ørelæger eller ved private høreklinikker.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for teknisk sundhedsarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter din gymnasiale eksamen.

Se videregående uddannelser ud fra dine interesser.

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.