bacheloruddannelse i Audiologi
Bacheloruddannelse

Audiologi

Audiologi handler om, hvordan man undersøger og behandler forskellige former for hørevanskeligheder.

Fakta

Navn:
Audiologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Bacheloruddannelsen i audiologi har fokus på audiologiske målemetoder og giver bl.a. indsigt i moderne høreapparaters funktion og tilpasningsmuligheder i relation til den enkelte person med hørevanskeligheder.

Som færdiguddannet bachelor har du jobmuligheder i private høreklinikker og på hospitaler. Du kan også læse videre på kandidatuddannelsen i audiolog og som færdiguddannet kandidat kunne varetage udviklingsjob hos producenter af høreapparater og audiologisk måleudstyr samt arbejde inden for forskningsområdet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På audiologi uddanner du dig til at arbejde med mennesker med hørevanskeligheder. Det kan fx være problemer som tinnitus, væske i mellemøret, aldersbetinget, støjbetinget eller genetisk betinget hørenedsættelse eller total døvhed.

Du lærer at udføre og tolke audiologiske målemetoder, du får kendskab til hørelsens fysiologi og til at differentiere hørenedsættelse og døvhed for alle de sygdomme, der kan give hørenedsættelse. Desuden får du forståelse for, hvordan moderne høreapparater virker, så du kan udvælge de rigtige typer og modeller og tilpasse dem til den enkeltes behov.

Uddannelsen har følgende hovedområder:

 • En sundhedsvidenskabelig del med fagene anatomi og fysiologi, neurobiologi og neurologi samt medicinsk audiologi
 • En sprogvidenskabelig del, hvor du har fag som sprogvidenskab, psykolingvistik og sprogtilegnelse samt psykologi og behandlingskommunikation
 • En naturvidenskabelig og teknisk del, hvor du arbejder med akustik, audiologiske målemetoder og høreapparatbehandling og -tilpasning

Uddannelsen indeholder praktik på audiologisk afdeling på et hospital samt i privat klinik.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, lærerstyret undervisning og mere selvstændigt projektarbejde, som ofte er gruppebaseret. Dertil kommer øvelser i forbindelse med alle dele af uddannelsen samt praktikforløb på audiologisk afdeling på hospital samt i privat klinik.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik B eller geovidenskab A eller biologi A og fysik C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Fra optagelsen 2021 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder audiologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i audiologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurderingen af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)4,6AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i audiologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i audiologi.

Du har jobmuligheder på audiologiske afdelinger og høreklinikker på sygehusene, hos ørelæger eller ved private høreklinikker.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for teknisk sundhedsarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information