bacheloruddannelse i Audiologi
Bacheloruddannelse

Audiologi

Audiologi handler om, hvordan man undersøger og behandler forskellige former for hørevanskeligheder.

Fakta

Navn:
Audiologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Bacheloruddannelsen i audiologi har fokus på audiologiske målemetoder og giver bl.a. indsigt i moderne høreapparaters funktion og tilpasningsmuligheder i relation til den enkelte person med hørevanskeligheder. På uddannelsen arbejder du med lyd, tekniske målinger og hørehabilitering, men også med anatomi og fysiologi, med sygdomme, der giver tinnitus og hørenedsættelse samt med sprog, kommunikation og psykologi.

Som færdiguddannet bachelor har du mulighed for at arbejde selvstændigt eller i private høreklinikker og på hospitaler. Du kan også læse videre på kandidatuddannelsen i audiolog. Som færdiguddannet kandidat kan du desuden varetage udviklingsjob hos producenter af høreapparater og audiologisk måleudstyr samt arbejde inden for forskningsområdet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen som audiolog er en videnskabelig baseret uddannelse suppleret med træning i praktiske færdigheder.

Fokus på hørevanskeligheder

Årsagerne til hørenedsættelse og andre hørevanskeligheder som fx tinnitus er mange, og mange mennesker har problemer med hørelsen og med tinnitus. Uddannelsen i audiologi sætter dig i stand til at finde de medicinske årsager til hørevanskeligheder hos børn, unge og voksne samt hjælpe disse mennesker til et liv med mere lyd, forbedrede vilkår for kommunikation og deraf en bedre livskvalitet.

Uddannelsen kvalificerer dig til at udføre, analysere og tolke undersøgelsesresultater, tilpasse de moderne høreapparater og måle på høreapparater samt kontrollere behandlingsresultater, så du kan udvælge de rigtige typer og modeller og tilpasse dem til den enkeltes behov.

Hovedområder

Uddannelsen har følgende hovedområder:

 • En sundhedsvidenskabelig del med fagene anatomi og fysiologi, neurobiologi og neurologi samt medicinsk audiologi
 • En sprogvidenskabelig del, hvor du har fag som sprogvidenskab, psykolingvistik og sprogtilegnelse samt psykologi og behandlingskommunikation
 • En naturvidenskabelig og teknisk del, hvor du arbejder med akustik, audiologiske målemetoder og høreapparatbehandling og -tilpasning

Uddannelsen indeholder praktik på audiologisk afdeling på et hospital samt i privat klinik, hvor du får mulighed for at afprøve dine færdigheder og selv arbejde med patienter og klienter.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, lærerstyret undervisning og mere selvstændigt projektarbejde, som ofte er gruppebaseret. Dertil kommer øvelser i forbindelse med alle dele af uddannelsen samt praktikforløb på audiologisk afdeling på hospital samt i privat klinik.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik B eller geovidenskab A eller biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder audiologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i audiologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i audiologi har du jobmuligheder på audiologiske afdelinger, høreklinikker på sygehusene, hos ørelæger og i private høreklinikker. Du kan også nedsætte dig som selvstændig i en privat klinik efter praksisår.

Du kan endvidere læse videre på en kandidatuddannelse i audiologi.

Jobmuligheder

Som færdiguddanneet kandidat kan du søge job inden for et bredere felt. Endelig kan du anvende dine generelle kompetencer og søge administrative stillinger på andre felter end det audiologiske.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for teknisk sundhedsarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information