amu i vejgodstransport
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Vejgodstransport

Områdets kurser giver forudsætninger for godskørsel med lastbiler og varebiler, fx distribution, entreprenørkørsel, fragtmandskørsel og containerkørsel - eller særlige transporter af fx tømmer og biler.

Fakta

Navn:
Vejgodstransport
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2280

Du får bl.a. kendskab til alle de regler, der regulerer området vedr. håndtering af gods, køre- og hviletider, arbejdstid mv., og du får indsigt i energi- og miljørigtig transport. Nogle kurser giver dig viden om driftsøkonomi. På andre lærer du at yde kundeservice og sikre kvalitet i virksomheden.

Kurserne henvender sig især til godschauffører, chaufføruddannede eller personer med anden faglig uddannelse. Du kan også fungere som kørselsleder eller disponent.

Se alle AMU-kurser inden for området Vejgodstransport på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Vejgodstransport omfatter kurser inden for emnerne:

  • Eftersyn og vedligehold af transportmateriel
  • Kendskab til vejgodstransportområdets konkurrenceforhold, organisering, økonomi og regler
  • Levering af kvalitet og service inden for vejgodsområdet
  • Planlægning og gennemførelse af vejgodstransporter
  • Transport og godshåndtering
  • Udførelse af rationel, defensiv, sikker og økonomisk godstransport

Kurserne udbydes typisk af erhvervsskoler og tekniske skoler flere steder i landet.

Værd at vide

Vejgodstransport omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Transporterhvervene.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Vejgodstransport er en af flere kompetencebeskrivelser under Transporterhvervets Uddannelsesråd.

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Ajourføring i kørsel med el-lastbiler
Kørsel med sættevogn
Suppleringsmodul for kvalifikationsuddannelse - V
ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7
ADR Repetition - Grundkursus
Kørsel med modulvogntog
Sikker adfærd - nul arbejdsulykker
International godstransport
Transport af temperaturfølsomt gods
Køre- og hviletidsregler
Transportpapirer inden for vejtransport
Manøvrering, forsikringer og færdselsregler
Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer
Sundhed, sikkerhed, service og logistik
Håndtering af olie- og kemikalieaffald
Kørsel med vogntog, kategori C/E
Lastsikring og stuvning af gods
ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.
ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank
Udvidelse af GK for buschauffører
ADR Grund- og Sepcialiseringskursus - Klasse 1
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 + 7
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank
ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 7+Tank
ADR Specialiseringskursus - Klasse 1
ADR Specialiseringskursus - Klasse 7
ADR Specialiseringskursus - Tank
ADR Repetition - Grundkursus
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 + Klasse 7
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 7
ADR Repetition - Grundkursus + Tank
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1
Godstransport med lastbil -
Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil -
Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil -
Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan. -
Vejgodstransport for buschauffører -
Modulvogntog sammenkobling og regler
Køreteknik for erhvervschauffører, trin 1
Køreteknik for erhvervschauffører - Ajourføring
Skadestop for erhvervschauffører
Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør
Ajourføring for kølevognschauffører
Ajourføring for entreprenørchauffører
Ajourføring for chauffører af mejeriprodukter
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
Efteruddannelse for varebilschauffører
Brancherettet kørsel, m. high fidelity simulator
Grundlæggende kørsel med el-lastbiler
Energirigtig kørsel
Forebyggelse af uheld for erhvervschauffører
Brug af takograf og takografkort

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Sidemandsoplæring
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Grundlæggende flakkøretøjer
Praktik for F/I
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Energirigtig kørsel, kategori B
Grundlæggende faglig regning
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Kundeservice
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Kunde/leverandørforhold for operatører
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Sundhed for erhvervschauffører
Konflikthåndtering
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I)
Medspiller til grøn omstilling i produktionen
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information