Optagelse og adgang til euv
Artikel

Optagelse og adgang til euv

Overvejer du en erhvervsuddannelse? Der er flere måder at gå i gang på.

Her kan du læse mere om optagelse på euv og om de krav, du skal opfylde for at starte på uddannelsens grundforløb og hovedforløb.

Fold alle afsnit ud

Lærepladsvej og skolevej

Lærepladsvejen - uddannelsesaftale med en virksomhed

Vil du være faglært, kan din adgang til erhvervsuddannelsen være en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Er du fx ansat som ufaglært i en virksomhed, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du begynder på en erhvervsuddannelse og skifter din ansættelse som ufaglært ud med en læreplads i virksomheden.

Du kan også søge en læreplads i en virksomhed, som annoncerer efter lærlinge eller elever. Det kan fx være en mulighed, hvis du er ledig. Eller hvis du vil skifte branche.

I begge tilfælde indgår du en skriftlig uddannelsesaftale med virksomheden (dvs. en aftale om læreplads.) Med uddannelsesaftalen er du sikret en uddannelsesplads på erhvervsskolen. 

Skolen vurderer dine kompetencer og aftaler med dig, hvordan du starter, og hvordan din uddannelse skal sammensættes.

Ny mesterlære

Hvis du frem for alt ønsker en praktisk vej til erhvervsuddannelsen, kan du gennemføre din euv som mesterlære.

I ny mesterlære begynder din uddannelse på lærepladsen, hvor praktisk oplæring erstatter grundforløbet på erhvervsskolen. Langt de fleste erhvervsuddannelser kan tages som ny mesterlære. Se undtagelserne i artiklen Ny mesterlære på UG.

For at starte i ny mesterlære skal du have en uddannelsesaftale. Tal med erhvervsskolen og lærepladsen om muligheden for at tilrettelægge uddannelsen som ny mesterlære.

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde pjecer, film og andet materiale om Ny mesterlære, herunder eksempler på voksne i mesterlære.

Skolevejen – ansøgning og optagelse på erhvervsskolen

Hvis du endnu ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed, søger du optagelse på erhvervsuddannelsen, og din uddannelse begynder på erhvervsskolen. Så skal du som hovedregel opfylde nogle generelle adgangskrav.

Når du er over 25 år og søger euv, optager erhvervsskolen dig på grundforløb 2 eller – hvis du har tilstrækkelig joberfaring – direkte på uddannelsens hovedforløb. Skolen vurderer dine kompetencer og aftaler med dig, hvordan du starter, og hvordan din uddannelse skal sammensættes.

Hvis du starter på grundforløb 2, skal du i løbet af det første halve år skaffe en læreplads for at kunne starte på hovedforløbet, som veksler mellem skole og oplæring på lærestedet.

Hvis du har minimum 2 års relevant erhvervserfaring og kan starte direkte på hovedforløbet, gennemfører du uddannelsen uden oplæring, og der er ikke krav om, at du opfylder de generelle adgangskrav.

Generelle adgangskrav

For at søge optagelse på en euv skal du opfylde nogle krav til alder og uddannelsesbaggrund.

Alder

  • 25 år eller derover

Uddannelsesbaggrund

Du skal som hovedregel:

  • have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende undervisning
  • have mindst 2,0 i både dansk og matematik (6 efter gl. skala), enten ved afgangseksamen i 9. klasse, afsluttende prøver i 10. klasse eller en tilsvarende prøve

Samtale

For at blive optaget, skal du desuden have en samtale med erhvervsskolen; erhvervsskolen skal vurdere, at du kan gennemføre uddannelsen

Tilsvarende prøver

Kravet til dansk og matematik vil også være opfyldt, hvis du:

  • har gennemført en anden ungdomsuddannelse og/eller bestået eksamen i dansk og matematik på et højere niveau

Du opfylder desuden kravet til dansk, hvis du har bestået Danskuddannelse 3 eller Studieprøven.

Undtagelser fra de generelle adgangskrav

Hvis du indgår uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du ikke opfylde kravet til dansk og matematik.

Du skal heller ikke opfylde karakterkravet, hvis du har to års relevant erhvervserfaring, og skolen vurderer, at du kan starte direkte på hovedforløbet og gennemføre uddannelsen uden oplæring i en virksomhed.

Samtale med skolen

Når du søger om optagelse på euv, kommer du til en samtale med skolen. Skolen ser på, om du opfylder adgangskravene. Gør du ikke det, kan skolen tilbyde dig en optagelsesprøve.

Optagelsesprøve

Hvis du ikke opfylder karakterkravet om 2,0 i dansk og matematik, kan erhvervsskolen tilbyde dig en optagelsesprøve i dansk og matematik. Samtidig får du en personlig samtale.

Mulighed for at hæve niveauet i dansk og matematik

Opfylder du ikke karakterkravet, kan du hæve dit niveau i dansk og matematik på erhvervsskolen eller på VUC.

Adgangskursus til erhvervsuddannelserne

Erhvervsskolerne kan tilbyde et adgangskursus til personer, der søger optagelse på en euv.

Du tilmelder dig adgangskurset, samtidig med at du tilmelder dig erhvervsuddannelsen. Erhvervsskolen kan så optage dig på betingelse af, at du efterfølgende opfylder kravet til dansk og matematik.

læs om erhvervsskolernes Adgangkursus til erhvervsuddannelserne.

Tal i øvrigt med erhvervsskolen om dine muligheder for at skaffe de nødvendige kvalifikationer i dansk og matematik.

Afklaring med grundforløb plus (GF+)

Har du brug for ekstra kompetencer og afklaring, inden du vælger en erhvervsuddannelse, kan grundforløb plus (GF+) være en mulighed for at

  • genopfriske nogle skolefag og erhvervsfaglige færdigheder
  • forbedre dine chancer for at gennemføre euv
  • træffe et endeligt valg af erhvervsuddannelse

Grundforløb plus (GF+) er et 10-ugers forløb, der foregår på en erhvervsskole.

Læs om Grundforløb plus (GF+).

Vurdering af kompetencer

Din erhvervsuddannelse starter med en vurdering af dine kompetencer, en realkompetencevurdering (RKV). På baggrund af vurderingen afgør skolen, om du skal starte på grundforløb 2 eller direkte på hovedforløbet.

RKV før eller efter ansøgning

Vurderingen kan finde sted, når du er optaget, men du kan også vælge at få en RKV, inden du søger. Det kan fx være aktuelt, hvis du er i beskæftigelse og sammen med din arbejdsgiver vil undersøge, hvad det indebærer at tage uddannelsen. Til det formål har I mulighed for at indgå en uddannelsesaftale, der i første omgang omfatter RKV’en.

RKV før ansøgning kan også være relevant, hvis du ønsker at skifte branche og på forhånd vil vide, hvor meget joberfaring og tidligere uddannelse du kan få godskrevet, inden du træffer beslutning om at skifte spor og starte på ny.

Læs mere om RKV til euv.

Hvis du har et gammelt grundforløb

Hvis du har et grundforløb fra en tidligere eller ikke afsluttet erhvervsuddannelse, indgår det i den samlede vurdering af dine kompetencer. Om du kan få merit, afhænger af forskellige ting. For eksempel af, hvor gammel din uddannelse er, og hvor fagligt beslægtet den er med den uddannelse, du nu vil søge ind på.

Overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb

Specifikke overgangskrav

Ud over de generelle adgangskrav er der nogle såkaldt specifikke overgangskrav, du som hovedregel skal opfylde ved overgangen fra grundforløb 2 til hovedforløbet.

At overgangskravene er specifikke betyder, at de varierer fra uddannelse til uddannelse. De består af bestemte fag og certifikater, der undervises i på grundforløbet, og som du skal tage, inden du starter på hovedforløbet.

På en uddannelse som dyrepasser skal du fx have fag som biologi og naturfag på F-niveau og certifikater til bl.a. at køre traktor og yde førstehjælp for at kunne starte på hovedforløbet.

Kravene fremgår af afsnittet ”Adgangskrav” i UG’s artikel om den enkelte erhvervsuddannelse. Tal med erhvervsskolens vejleder om, hvilke overgangskrav du skal opfylde.

For at starte på uddannelsens hovedforløb, skal du desuden have en uddannelsesaftale med en virksomhed eller en aftale om skoleoplæring i et skoleoplæringscenter.

Hvis du skal starte direkte på hovedforløbet, men mangler et certifikat

Normalt skal overgangskravene være opfyldt, inden du starter på hovedforløbet. Men hvis du mangler certifikater, og skolens vurdering af dine kompetencer i øvrigt viser, at du har nok praktisk erfaring til at starte direkte på hovedforløbet, har du mulighed for at tage certifikaterne sideløbende med hovedforløbets undervisning.

Overgangskrav på uddannelser med eux

Udbydes erhvervsuddannelsen med eux, har du mulighed for at gennemføre euv som et eux-forløb. Det kræver dog, at du har - eller i løbet af grundforløb 2 opnår - C-niveau i bestemte fag for at opfylde overgangskravene til hovedforløbet eller – på de merkantile uddannelser – det studiekompetencegivende forløb.

Overgangskrav på tekniske eux-uddannelser

På tekniske eux-uddannelser skal du opnå C-niveau i seks fag forud for hovedforløbet.

Overgangskrav på merkantile eux-uddannelser

På merkantile eux-uddannelser skal du opnå C-niveau i otte fag forud for det studiekompetencegivende forløb.

De specifikke fagkrav, som du skal opfylde ved overgangen til hovedforløb eller studiekompetencegivende forløb, finder du under afsnittet ”Eux” i beskrivelsen af den enkelte erhvervsuddannelse.

Erhvervsuddannelser med eux

Du finder en oversigt over de erhvervsuddannelser, der udbydes med eux, og flere oplysninger om strukturen på henholdsvis teknisk og merkantil eux i UG's artikel om eux.

Gå til artiklen Eux.

Obligatorisk eux på kontor og finans

På to uddannelser, nemlig kontoruddannelsen og finansuddannelsen, er eux en fast del af uddannelsen og kan ikke fravælges.

På kontor- og finansuddannelserne er 2 års erhvervserfaring derfor ikke nok til at starte på hovedforløbet. Du skal gennemføre det studiekompetencegivende forløb før hovedforløbet, så oven i din erhvervserfaring er der krav om, at du har C-niveau i otte fag for at blive optaget.

Skolen kan oplyse dig om, hvordan du bedst forbereder dig til optagelse på de merkantile uddannelser med obligatorisk eux.

Hvis du har en gymnasial eksamen

Hvis du i forvejen har en gymnasial eksamen, får du enten helt godskrevet eller afkortet grundforløbet, og på de merkantile uddannelser skal du ikke tage det studiekompetencegivende år. Det afhænger af, hvilken gymnasial eksamen du har, og hvilken uddannelse du søger ind på.

Supplering

Har du behov for at supplere, kan du benytte eud-enkeltfag på en erhvervsskole eller hf-enkeltfag på VUC.

Har du fx ikke en gymnasial eksamen med merkantile fag, kan handelsskolen tilbyde et 5 ugers grundforløb, som gør dig klar til at søge læreplads og starte på uddannelsens hovedforløb. Skolerne kan bruge betegnelsen Erhvervsuddannelse for studenter, EUS.

Få flere oplysninger om dine muligheder for supplering på erhvervsskolen.

Dimensionerede uddannelser

Nogle erhvervsuddannelser er ’dimensionerede’. Det betyder, at der er adgangsbegrænsning på grundforløbets 2. del.

Som hovedregel skal du have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, dvs. skaffet en læreplads, før du kan gå i gang med grundforløbets 2. del og hovedforløbet på en uddannelse med dimensionering.

Se en liste over Dimensionerede erhvervsuddannelser.

Ansøgning

Når du har truffet beslutning om, hvilken erhvervsuddannelse og hvilken skole du vil søge ind på, søger du om optagelse på grundforløbet gennem Optagelse.dk.

Via Optagelse.dk finder du en vejledning til, hvordan du udfylder din ansøgning.

Hvis du vil søge optagelse på hovedforløbet

Hvis du vil søge optagelse direkte på uddannelsens hovedforløb, skal du henvende dig til skolen i stedet for at søge via Optagelse.dk.

Hvis du har en uddannelsesaftale

Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed, indeholder den også en aftale om skoleforløbet. Virksomheden sender uddannelsesaftalen til skolen, og aftalen fungerer som skoleindmeldelse.

Uddannelsesstart

Der er typisk uddannelsesstart to gange om året, i august og i januar.

Du finder datoer for uddannelsesstart på skolernes hjemmeside.

Vejledning om euv

Erhvervsskolen

Når skolen modtager din ansøgning, indkalder de dig til en samtale. Men de kan også vejlede dig, inden du søger, hvis du fx har spørgsmål til optagelsesproceduren eller til muligheden for supplering. Skolen kan desuden oplyse om uddannelsesstart og datoer for realkompetencevurdering.

eVejledning

Hos eVejledning kan du fx få sparring til en afklaring af dine muligheder, hvis du overvejer at skifte branche eller er i tvivl om, om en erhvervsuddannelse er det rigtige valg for dig.

Find eVejledning.

Få mere at vide

Læs om Euv - Erhvervsuddannelse for voksne på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Læs om Ny mesterlære på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.