professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning
Professionsbacheloruddannelse

Tegnsprogs- og skrivetolk

Uddannelsen er en tolkeuddannelse, hvor der arbejdes med de to sprog dansk tegnsprog og dansk.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at kunne forberede og gennemføre tolkeopgaver for døve, døvblevne, døvblinde med flere, ud fra deres forskellige kommunikationsbehov og -vilkår.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i et tolkebureau, som freelancetolk eller som selvstændig.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen lærer du at kommunikere flydende på dansk tegnsprog og talt dansk. Du lærer også at simultantolke mellem dansk og dansk tegnsprog og at skrivetolke med 350 anslag i minuttet, lige som du får indsigt i døves, døvblevnes og døvblindes sproglige vilkår i hverdagen og deres kommunikationsbehov.

Uddannelsen varer 3½ år og består af fag inden for følgende hovedområder:

  • Sprog: tegnsprogskommunikation, tegnsprogsteori, samt mundtligt og skriftligt dansk
  • Tolkning: mellem dansk og dansk tegnsprog, skrivetolkning, fjerntolkning
  • Profession: kultur, tolkeetik og  tolketeori

Du får indsigt i teorier og metoder inden for sprogvidenskab, oversættelsesvidenskab, retorik og etik og lærer at forholde dig til oversættelsesfaglige og etiske problemstillinger i relation til den tolkemæssige praksis.

Undervisningen er tilrettelagt med stor variation i undervisnings- og arbejdsformer. Der indgår ulønnede praktikperioder på i alt et halvt år af uddannelsen. De afvikles i hele landet.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt, der giver ret til betegnelsen Professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning. Den engelske betegnelse er Bachelor of Danish Sign Language and Interpreting.

Uddannelsen foregår i København.

Eksamen

Uddannelsen indeholder skriftlige og mundtlige prøver, evalueringer og opgaver. Efter første år skal du til en stopprøve, og efter 5., 6. og 7. semester skal du til afsluttende prøver. Uddannelsen afsluttes med et projekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Desuden gælder følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A: minimum karakteren 4 både mundtligt og skriftligt
  • Engelsk B
  • Samfundsfag eller samtidshistorie eller historie på C niveau

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering. Vær opmærksom på, at disse fag og niveauer skal være bestået, inden du starter på uddannelsen.

Alle ansøgere  skal søge uddannelsen i kvote 2, hvor der vil være en adgangsprøve.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af adgangsgivende eksamen, specifikke adgangskrav og bestået adgangsprøve.

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Ændring i adgang og optagelse fra 2019

Fra 2019 skal alle ansøgere søge uddannelsen i kvote 2, hvor der indføres en adgangsprøve.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i starten af september.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København V (Sommerstart)100 % kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Arbejdet som tegnsprogs- og skrivetolk er udfordrende, varieret og selvstændigt og kan være krævende både fysisk og psykisk. Du må være fleksibel både med hensyn til arbejdstid og -sted samt kunne klare at komme tæt på andre mennesker.

Der er brug for tegnsprogstolke alle steder, hvor døve, dovblevne, døvblinde og hørende skal kommunikere med hinanden, fx i undervisningssektoren, på arbejdspladser, i forbindelse med lægebesøg og samtaler med socialrådgivere, ved forældremøder, kirkelige handlinger, retssager mv.

Tegnsprogstolke er ansat ved tolkebureauer på fuld tid, deltid eller freelance eller etablerer sig som selvstændige.

Mere uddannelse

Der oprettes kurser efter behov, fx i dansktolkning, tolkning for døvblinde, fjerntolkning og retstolkning.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for de nyuddannede i perioden 2013-2015.

Af de meget få nyuddannede (under 20) er flertallet beskæftiget inden for institutionsområdet samt i tolkebureauer.

Få mere at vide

Bliv tegnsprogs- og skrivetolk på Københavns Professionshøjskole.
www.kp.dk

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information