professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning
Professionsbacheloruddannelse

Tegnsprogs- og skrivetolk

Uddannelsen i tegnsprog og tolkning er først og fremmest en sproguddannelse i tegnsprog og dansk.

Fakta

Navn:
Dansk tegnsprog og tolkning
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

Du lærer at kunne forberede og gennemføre tolkeopgaver for døve, hørehæmmede og døvblinde ud fra deres forskellige kommunikationsbehov og -vilkår. At simultantolke betyder at tolke samtidig med, at der bliver talt.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i et tolkebureau, som freelancetolk eller som selvstændig.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På - og skrivetolkeuddannelsen lærer du at kommunikere flydende på dansk tegnsprog og talt dansk. Du lærer også at simultantolke mellem dansk og tegnsprog og at skrivetolke, lige som du får indsigt i døves, hørehæmmedes og døvblindes sproglige vilkår i hverdagen og deres kommunikationsbehov.

Uddannelsen varer 3½ år og består af fag inden for følgende hovedområder:

  • Sprog, der handler om tegnsprogskommunikation, tegnsprogsteori, samt mundtligt og skriftligt dansk
  • Tolkning, der handler om tolkning mellem dansk og dansk tegnsprog for hørende, døve, hørehæmmede og døvblinde
  • Profession, der handler om kultur, tolkeetik og  tolketeori

Du får indsigt i teorier og metoder inden for sprogvidenskab, oversættelsesvidenskab, retorik og etik og lærer at forholde dig til oversættelsesfaglige og etiske problemstillinger i relation til den tolkemæssige praksis.

Undervisningen er tilrettelagt med stor variation i undervisnings- og arbejdsformer. Der indgår ulønnede praktikperioder på i alt et halvt år af uddannelsen. De afvikles i hele landet.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt, der giver ret til betegnelsen Professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning. Den engelske betegnelse er Bachelor of Danish Sign Language and Interpreting.

Uddannelsen foregår i København og i Aarhus.

Eksamen

Uddannelsen indeholder skriftlige og mundtlige prøver, evalueringer og opgaver. Efter første år skal du til en stopprøve, og efter 5., 6. og 7. semester skal du til afsluttende prøver. Uddannelsen afsluttes med et projekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Alle ansøgere  skal søge uddannelsen i kvote 2, hvor der vil være en adgangsprøve.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af adgangsgivende eksamen, specifikke adgangskrav og bestået adgangsprøve.

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Ændring i adgang og optagelse fra 2020

Fra 2020 skal alle ansøgere søge uddannelsen i kvote 2, hvor der indføres en adgangsprøve.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i starten af september.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen UCC  
Aarhus C (Sommerstart)IO 
København V (Sommerstart)4,1AO

IO: Ikke oprettet

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Arbejdet som tegnsprogstolk er udfordrende, varieret og selvstændigt og kan være krævende både fysisk og psykisk. Du må være fleksibel både med hensyn til arbejdstid og -sted samt kunne klare at komme tæt på andre mennesker.

Der er brug for tegnsprogstolke alle steder, hvor døve, hørehæmmede, døvblinde og hørende skal kommunikere med hinanden, fx i undervisningssektoren, på arbejdspladser, i forbindelse med lægebesøg og samtaler med socialrådgivere, ved forældremøder, kirkelige handlinger, retssager mv.

Tegnsprogstolke er ansat ved tolkebureauer på fuld tid, deltid eller freelance eller etablerer sig som selvstændige.

Mere uddannelse

Der oprettes kurser efter behov, fx i dansktolkning, tolkning for døvblinde, fjerntolkning og retstolkning. Du kan også kombinere tolkeuddannelsen med en sproguddannelse, så du kan tolke ved fx internationale konferencer.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Grafikken viser beskæftigelsen for et meget lille antal nyuddannede (mindre end 20).

Daginstitutioner og dagcentre omfatter rådgivningscentre for børn og unge, herunder hjælpemiddelcentraler.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Bliv tegnsprogstolk på Københavns Professionshøjskole.
www.ucc.dk

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information