professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning
Professionsbacheloruddannelse

Tegnsprogs- og skrivetolk

På tolkeuddannelsen arbejder du med to sprog: dansk tegnsprog og dansk.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

En tegnsprogs- og skrivetolk tolker mellem døve og hørende, så de kan kommunikere med hinanden. Arbejdet med sprog og formidling foregår i tæt kontakt med andre mennesker og forudsætter stærke sproglige, sociale og kommunikative kompetencer.

Tolkearbejde foregår fx på arbejdspladser, hvor døve er ansat, i sociale situationer, på uddannelsessteder og ved møder med offentlige myndigheder.

Arbejdet som tegnsprogs- og skrivetolk kræver robusthed, selvstændighed og gode samarbejdsevner, fordi man som tolk indgår i mange forskellige situationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen lærer du at kommunikere flydende på dansk tegnsprog og talt dansk. Du lærer også at simultantolke mellem dansk og dansk tegnsprog og at skrivetolke med 350 anslag i minuttet. Du får også indsigt i døves, døvblevnes og døvblindes sproglige vilkår i hverdagen og deres kommunikationsbehov.

Uddannelsens hovedområder

Uddannelsen varer 3½ år og består af fag inden for følgende hovedområder:

  • Sprog: tegnsprogskommunikation, tegnsprogsteori samt mundtligt og skriftligt dansk
  • Tolkning: mellem dansk og dansk tegnsprog, skrivetolkning, fjerntolkning
  • Profession: kultur, tolkeetik og tolketeori

Du får indsigt i teorier og metoder inden for sprogvidenskab, oversættelsesvidenskab, retorik og etik, og du lærer at forholde dig til oversættelsesfaglige og etiske problemstillinger i den tolkemæssige praksis.

Undervisningsform

Der er stor variation i undervisnings- og arbejdsformerne. Der er i alt 20 ugers praktik på uddannelsen. Der er praktikperioder af varierende længde på alle studieår. Praktikkerne er ulønnede men SU-berettigede. 

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i København.

Eksamen

Uddannelsen indeholder skriftlige og mundtlige prøver, evalueringer og opgaver. Efter første år skal du til en stopprøve, og efter 5., 6. og 7. semester skal du til afsluttende prøver. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver ret til betegnelsen Professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning. Den engelske betegnelse er Bachelor of Danish Sign Language and Interpreting.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Specifikke adgangskrav

  • Bestået adgangsprøve samt dansk A, engelsk B og enten samfundsfag C, samtidshistorie C eller historie C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Andre krav

  • Som tegnsprog- og skrivetolk skal du kunne sidde, stå og gå i længere tid adgangen
  • Du skal have normal bevægelighed i arme, hænder og fingre, og du skal vide, at ordblindhed kan være et problem

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af adgangsgivende eksamen, specifikke adgangskrav og bestået adgangsprøve.

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. 

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København V (Sommerstart)Kun kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Der er brug for tegnsprogstolke steder, hvor døve, døvblevne, døvblinde og hørende skal kommunikere med hinanden, fx i undervisningssektoren, på arbejdspladser, i forbindelse med lægebesøg og samtaler med socialrådgivere, ved forældremøder eller retssager.

Jobmuligheder

Tegnsprogs- og skrivetolke er ansat ved tolkebureauer på fuld tid, deltid eller freelance eller etablerer sig som selvstændige.

Arbejdet som tegnsprogs- og skrivetolk er udfordrende, varieret og selvstændigt og kan være krævende både fysisk og psykisk. Du skal være fleksibel med hensyn til arbejdstid og -sted, og du skal være forberedt på at komme tæt på andre mennesker.

Mere uddannelse

Der oprettes kurser efter behov, fx i dansktolkning, fjerntolkning og retstolkning.

Få mere at vide

Læs mere om tegnsprogs- og skrivetolk på Københavns Professionshøjskole.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information