professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation
Professionsbacheloruddannelse

Kristendom, kultur og kommunikation

Uddannelsen lærer dig at varetage opgaver inden for kommunikation, undervisning, organisation og ledelse i kirkelige og andre værdibaserede organisationer.

Fakta

Navn:
Kristendom, kultur og kommunikation
Andre betegnelser:
3K-uddannelsen
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

Du får bl.a. undervisning i kristendomskundskab, kultur, kommunikation, pædagogik og didaktik samt organisation og ledelse.

Efter endt uddannelse har du mulighed for at blive ansat i kirkelige og diakonale organisationer, NGO'er, frivillige organisationer, boligsociale projekter, integrationsprojekter eller på fri- og efterskoler samt højskoler. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage opgaver inden for kommunikation, undervisning, organisation og ledelse.

Du lærer at tilrettelægge, koordinere og gennemføre udviklingsopgaver og projekter. Uddannelsen er målrettet arbejdet i kirkelige organisationer og andre værdibaserede organisationer i civilsamfundet. 

Du kan videreuddanne dig på kandidat- og masterniveau.

Uddannelsessteder

Uddannelserne udbydes på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg (Københavns Professionshøjskole) og på Diakonhøjskolen i Aarhus (VIA University College).

Opbygning

Uddannelsens kerneområder er:

 • Kristendomskundskab
 • Kultur
 • Kommunikation
 • Pædagogik og didaktik
 • Organisation og ledelse
   

Du vil herunder få undervisning i emner som kulturforståelse, religionsmøder, europæisk filosofi- og kulturhistorie, pædagogik, didaktik, organisations- og ledelsesteori, retorik, journalistik, strategisk kommunikation, SoMe, diakoni, kirkehistorie og kristendommens tekster og troslære.

Uddannelsen har et længerevarende tværprofessionelt forløb, og et kristendomsfagligt fordybelsesforløb. Der udbydes en række valgfri uddannelseselementer, hvor du har mulighed for at tone uddannelsen i forskellige retninger.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og felt- og projektarbejde. 

Der arbejdes gennem uddannelsen med personlig professionsfaglig udvikling, herunder samarbejde, samskabelse og professionsforståelse.

Praktik 

Der indgår to praktikforløb i uddannelsen. Det første er placeret på 4. semester (15 ECTS) og det andet er placeret på 7. semester (30 ECTS).

Udlandsophold

Du har mulighed for at tage enkelte uddannelseselementer i udlandet.

Eksamen

Hvert semester afsluttes med en prøve. Der gives karakterer ved alle prøver, undtaget praktikken på 4. semester og de valgfri elementer på 6. semester, som bedømmes bestået/ikke-bestået.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation.

Den engelske titel er Bachelor in Christianity, Culture and Communication.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Højbjerg (Sommerstart)AO
Københavns Professionshøjskole  
Frederiksberg (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Der er også SU i praktikperioderne.

Læs mere i artiklen om SU:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauerne her: 
Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen kan du blandt andet søge arbejde i kirker, frivillige organisationer, kommuner, kulturinstitutioner samt fri- og efterskoler.

Det kan også være andre typer af job, hvor du varertager opgaver indenfor kommunikation, undervisning, organisation og ledelse.

Mere uddannelse

Uddannelsen giver adgang til flere uddannelser på kandidatniveau, bla. Social entrepreneurship og Diakoni.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information