professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation
Professionsbacheloruddannelse

Kristendom, kultur og kommunikation

Uddannelsen lærer dig at varetage opgaver inden for kommunikation, undervisning, organisation og ledelse i kirkelige og andre værdibaserede organisationer.

Fakta

Navn:
Kristendom, kultur og kommunikation
Andre betegnelser:
3K-uddannelsen
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

Du får bl.a. undervisning i kristendomskundskab, kultur, kommunikation, pædagogik og didaktik samt organisation og ledelse.

Som færdiguddannet har du mulighed for at blive ansat i kirkelige og diakonale organisationer, NGO'er, frivillige organisationer, boligsociale projekter, integrationsprojekter eller på fri- og efterskoler samt højskoler. 

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage opgaver inden for kommunikation, undervisning, organisation og ledelse.

Du lærer at tilrettelægge, koordinere og gennemføre udviklingsopgaver og projekter. Uddannelsen er målrettet arbejdet i kirkelige organisationer og andre værdibaserede organisationer i civilsamfundet. 

Opbygning

Uddannelsens kerneområder er:

 • Kristendomskundskab
 • Kultur
 • Kommunikation
 • Pædagogik og didaktik
 • Organisation og ledelse

Du vil få undervisning i emner som kulturforståelse, religionsmøder, europæisk filosofi- og kulturhistorie, pædagogik, didaktik, organisations- og ledelsesteori, retorik, journalistik, strategisk kommunikation, SoMe, diakoni, kirkehistorie og kristendommens tekster og troslære.

Uddannelsen har et længerevarende tværprofessionelt forløb og et kristendomsfagligt fordybelsesforløb. Der udbydes en række valgfri uddannelseselementer, hvor du har mulighed for at tone uddannelsen i forskellige retninger.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation. Den engelske titel er Bachelor in Christianity, Culture and Communication.

Undervisning

Undervisningen foregår som holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og felt- og projektarbejde. 

Der arbejdes gennem uddannelsen med personlig professionsfaglig udvikling, herunder samarbejde, samskabelse og professionsforståelse.

Praktik 

Der indgår to praktikforløb i uddannelsen. Det første er placeret på 4. semester, og det andet er placeret på 7. semester.

Udlandsophold

Du har mulighed for at tage enkelte uddannelseselementer i udlandet.

Eksamen

Hvert semester afsluttes med en prøve. Der gives karakterer ved alle prøver, undtaget praktikken på 4. semester og de valgfri elementer på 6. semester, som bedømmes bestået/ikke-bestået.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.
Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Ingen specifikke adgangskrav

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelserne udbydes på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg (Københavns Professionshøjskole) og på Diakonhøjskolen i Aarhus (VIA University College).

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Højbjerg (Sommerstart)AO 
Københavns Professionshøjskole  
Frederiksberg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen kan du fx søge arbejde i kirker, frivillige organisationer, kommuner, kulturinstitutioner samt fri- og efterskoler.

Det kan også være andre typer af job, hvor du varertager opgaver inden for kommunikation, undervisning, organisation og ledelse.

Mere uddannelse

Uddannelsen giver adgang til flere uddannelser på kandidatniveau.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauerne her: 
Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information