professionsbachelor i leisure management
Professionsbacheloruddannelse

Leisure Management

Som professionsbachelor i Leisure Management bliver du uddannet til at arbejde i leisurebrancherne – event, turisme, kunst, kultur, sport, hotel og restauration.

Fakta

Navn:
Leisure Management
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Leisure Management uddannelsen er en erhvervsøkonomisk uddannelse, der henvender sig til et bredt felt af mulige arbejdspladser både i det private erhvervsliv, den offentlige sektor og blandt frivillige og almennyttige organisationer.

Det betyder, at du har mulighed for at bruge uddannelsen som springbræt til mange forskellige karriereveje. 

Du vil fx kunne arbejde som eventmanager, festivalkoordinator, hotelmanager eller sportsmanager, og du vil lære at løse opgaver inden for projektledelse, koordination, personaleledelse, driftsledelse, forretningsudvikling mm.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Professionsbacheloruddannelsen varer 3½ år og består af en fællesdel på 150 ECTS, en lokal del på 10 ECTS, praktik på i alt 30 ECTS og et bachelorprojekt på 20 ECTS.

Fagområder

Fællesdelen består af følgende fagområder:

 • Økonomi og markedsføring: Du lærer om makro- og mikroøkonomi, finansiering, regnskab, marketing og kommunikation. Der er fokus på analyser af afsætnings-, erhvervs- og samfundsøkonomiske problemstillinger i leisurebranchen.
 • Organisation og ledelse: Du lærer om organisationsdesign, organisationsforståelse, innovationsteori, projektstyring og personaleledelse. Der er fokus på at gennemføre analyser af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger på både organisations-, gruppe- og individniveau.
 • Leisurebranchen: Emnerne er lovgivning, kulturelle forhold og udviklingstendenser i relation til leisurebranchen. Der er fokus på branchens egenart, diversitet og forretningsmæssige muligheder.

Internationalt fokus

Leisurebrancherne bliver ofte påvirket af internationale trends, og derfor har uddannelsen et stærkt internationalt fokus. 
Du bliver fx introduceret til den nyeste internationale viden, og du kan vælge at tage et semester i udlandet hos en af uddannelsens stærke internationale samarbejdspartnere.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem tværfaglig undervisning, projektarbejde, gruppearbejde og holdundervisning, og der bliver lagt stor vægt på praksisnær undervisning, så du bliver klogere på de særlige træk, som kendetegner leisurebrancherne. 

Uddannelsen arbejder tæt sammen med virksomheder, frivillige foreninger og offentlige organisationer gennem bl.a. caseuger, virksomhedsbesøg og studieture, og du kommer i et halvt års praktik.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes i Roskilde og i Nykøbing Falster.

Eksamen

Uddannelsen anvender både gruppeprøver og individuelle prøver og gør brug af praksisnære eksamensformer f.eks. gennem casepræsentationer, pitches af konkrete løsninger til virksomheder mm.

Titel

Den samlede uddannelse giver adgang til titlen professionsbachelor i Leisure Management. Den engelske betegnelse er Bachelor of Leisure Management.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse som eventkoordinator

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk B
 • Matematik B 

Begge fag skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen har ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen Absalon  
Roskilde (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen retter sig mod private og offentlige virksomheder og mod organisationer, der beskæftiger sig med turisme, sport og kultur.

Du vil kunne finde arbejde som fx eventmanager, festivalkoordinator, hotelmanager eller sportsmanager primært i salgs-, marketings-, økonomi- og analyseafdelinger.

Mere uddannelse

Du kan eventuelt videreuddanne dig med fx en HD i organisation. På nogle universiteter kan du videreuddanne dig ved at tage en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse. Det kan dog kræve, at du supplerer med yderligere fag.

Alternativt kan du tage en diplom- eller masteruddannelse, når du har gennemført bacheloruddannelsen og har fået nogle års erhvervserfaring.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information