Erhvervsakademiuddannelse

Driftsteknolog offshore

På uddannelsen lærer du at stå for drift og vedligehold af maskintekniske anlæg inden for offshore-området og i industrien.

Fakta

Navn:
Driftsteknolog offshore
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
En gymnasial uddannelse, relevant erhvervsuddannelse eller adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får mulighed for at kombinere en teoretisk og praktisk viden om maskin-, energi- og procestekniske anlæg med en overordnet viden om bl.a. kvalitetsstyring, økonomi og miljøforhold.

Som driftsteknolog offshore har du mulighed for at arbejde med drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg og installationer inden for fx energi- og vandforsyning. Der er også mulighed for at søge arbejde i udlandet.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig viden om den måde, som maskintekniske, energitekniske og procestekniske anlæg virker på. Du lærer at løse grundlæggende problemstillinger, at arbejde tværfagligt med forskellige emner inden for området, og du får viden om kvalitetsstyring og miljømæssige forhold.

Fagområder

 • Maskinteknik: Du lærer om energiomsætning inden for det mekaniske område, herunder om forskellige maskintekniske anlægs opbygninger, data og funktioner inden for offshore og industri. Der er også fokus på drift, energioptimering og miljøforbedringer
 • Elteknik: Du lærer om energiomsætning inden for jævn- og vekselstrøm. Der er fx fokus på elektriske maskiners opbygning, egenskaber og driftsformer, og du lærer om analyse af kredsløb og elektriske maskiner med henblik på energioptimering. Du får også viden om styring og regulering af automation af maskiner og anlæg
 • Virksomheden: Du lærer om ledelse og virksomhedens forhold, herunder organisation, arbejdsmiljø, økonomi, kvalitetsstyring og vedligehold

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Driftsteknolog offshore AK. Den engelske titel er AP Graduate in Management Technology Offshore.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppearbejde, laboratorieøvelser, virksomhedsbesøg, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Uddannelsen online

Du kan tage uddannelsen online. Se hvor i i afsnittet Uddannelsessteder. 

Der er fremmødedage på nogle online-uddannelser.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt med mundtlig fremlæggelse.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Matematik C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Ingen specifikke adgangskrav

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Snedker (med specialer) og mekaniker (trin 2) giver også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Uddannelsen foregår i:

Uddannelsen online

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 KVOTE 1STANDBY
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)IO 
Esbjerg (Sommerstart, e-læring)IO 

IO: Ikke oprettet

Se oversigt over antal ansøgere, optagne og kvotienter for alle uddannelser:

Tal fra seneste optagelsesrunde

 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du søge job i forbindelse med drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg og installationer i offshorebranchen (olie/gas og vind) og i industrien, fx inden for energi- og forsyningsselskaber og større produktionsvirksomheder.

Der er mulighed for arbejde i udlandet.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til professionsbachelor i teknisk manager offshore.

Læs mere her

Love og regler

Bekendtgørelsen om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 708 af 9. juni 2023.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau 

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information