uddannelsen til e-designer
Erhvervsakademiuddannelse

Entreprenørskab og design

Uddannelsen har fokus på design, business og trends.

Fakta

Navn:
Entreprenørskab og design
Andre betegnelser:
E-designer AK
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav + optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Som studerende på uddannelsen Entreprenørskab og Design, arbejder du ud fra en designcentreret og entreprenøriel tankegang med det formål at skabe nye forretningsmuligheder og med forretningsudvikling. Du lærer at facilitere og varetage innovative opgaver fra ideudvikling af produkter, processer, services, forretningsmodeller, til implementering af koncepter.

Som færdiguddannet vil du typisk blive iværksætter i egen virksomhed eller finde arbejde i en eksisterende virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen varer to år.

Det første studieår består af obligatoriske fag. Her får du forståelse for fagenes arbejdsprocesser og værktøjsmetoder samt kendskab til entreprenørskab og processen fra idé til forretning. På 3. semester vælger du mellem forskellige valgfag, og på 4. semester skal du i et kortere praktikforløb samt lave dit afsluttende eksamensprojekt.

Uddannelsens fagområder

  • Designprocesser: Du arbejder med med udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af design- og innovationsopgaver. Der tages afsæt i etnografiske metoder til behovsafklaring ud fra kreative teknikker og brugerorienterede innovations- og designmetoder. Gennem produktudvikling og prototypeudvikling, hvor principper for bl.a. bæredygtighed er en væsentlig faktor, arbejdes der med at løse behov, som er indkredset gennem brugerorienterede innovations- og designmetoder. Gennem anvendelse af visuelle virkemidler og designparametre dannes grundlaget for den endelige konceptformidling.
  • Forretningsprocesser: Du arbejder med analyser og vurderinger af et koncepts økonomisk forretningspotentiale i forhold til opstart af en virksomhed eller implementering i en eksisterende virksomhed. Gennem markedsføring og forretningsmodellering arbejdes der med forskellige former for kunderelationer med henblik på at skabe værdi, bl.a. ved at have fokus på anvendelse af digitale metoder og data til understøttelse af konceptudviklingen. Fagområdets tilgangsvinkel er at arbejde med entreprenørielle virksomheds- og samarbejdsformer samt innovation i forhold til skabelsen og udviklingen af bl.a. andet produkter, services, processer og markeder med hensyntagen til ofte begrænsede ressourcer.
  • Kultur, trends og kommunikation: Du arbejder bl.a. med kulturanalyse, trendspotting og forecasting med henblik på forretnings- og produktudvikling. Formålet er at identificere, afkode og beskrive de hovedtræk i samfundet, som har relevans for at træffe kvalificerede beslutninger funderet i viden om samfundsmønstre, der peger fremad, dvs. spotte trends og megatrends. Gennem praksisarbejdet med kommunikation omsat til kommunikationsplaner, præsentationsteknikker samt formidlingsformer som storytelling, lærer du at arbejde med branding og kernefortælling i relation til produkt og forretningskoncepter.

Undervisningsform

Undervisningen er projektorienteret og fokuserer på virkelighedsnære opgaver gennem samarbejde med udvalgte virksomheder. Der lægges op til, at du siden hen kan arbejde som selvstændig.

Undervisningssted

Uddannelsen foregår i Kolding og København. Den udbydes på dansk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen efter to år med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen AK i entreprenørskab og design (AP Graduate in entrepreneurship and design).

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C og engelsk C
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C og engelsk C
  • En erhvervsuddannelse inden for beklædningshåndværker, boligmontering (autosadelmager og møbelpolstrer), detailhandel (med specialer), digital media, eventkoordinator, grafisk tekniker, guld- og sølvsmed (med specialer), handelsuddannelsen (med specialer), maskinsnedker, mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning), skiltetekniker, snedker (med specialer), teater-, event- og AV-tekniker eller  teknisk designer
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med matematik C og engelsk C

Du skal desuden bestå en optagelsesprøve.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en optagelsesprøve.

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
  • Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)100 % kvote 2 
IBA Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)100 % kvote 2 

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en uddannelse indenfor entreprenørskab og design, er du uddannet til at se muligheder og at skabe nye forretningsmuligheder og/eller arbejde med forretningsudvikling. Det betyder, at du lærer at facilitere og varetage innovative opgaver fra ideudvikling af produkter, processer, services, forretningsmodeller til implementering af koncepter.

Du er således uddannet til at varetage en lang række centrale opgaver i egen virksomhed eller i en virksomhed inden for handel/livsstil- eller modeindustrien, videnservice eller i det kreative erhvervs udadvendte funktioner som kommunikationsafdelinger, event-bureauer mm.

Der er også mulighed for at arbejde som selvstændig eller freelancer.

Mere uddannelse

Du kan bl.a. videreuddanne dig med følgende overbygningsuddannelser:

Du har også mulighed for at efteruddanne dig på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information