Almen pædagogik, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Almen pædagogik, PD

Du får en grundig almen pædagogisk viden, så du kan deltage i uddannelsesplanlægning og undervisning og i øvrigt arbejde med praktisk pædagogisk udvikling.

Fakta

Navn:
Almen pædagogik, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 54 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Undervisningen giver dig fx redskaber til at indgå i kvalificerede diskussioner om uddannelse, undervisning og læring, og du lærer at formidle din viden og indsigt, både til andre professionelle og til offentligheden.

Uddannelsen henvender sig til lærere, pædagoger og professionelle fra andre faggrupper, som arbejder med pædagogiske opgaver i faglige sammenhænge.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for almen pædagogik, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for almen pædagogik.

Undervisningen

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse giver titlen Diplom i Pædagogik. Almen pædagogik.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Education. General Views of Teaching.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler er:

Retningsspecifikke moduler

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Didaktik. Modulet omhandler praktiske og teoretiske problemstillinger inden for både almen og faglig didaktik; emner er desuden kriterier for valg af indhold og læseplansteori
  • Pædagogfaglighed og læreprocesser. Modulet indeholder teorier om didaktik, læring og dannelse; det har desuden fokus på din faglighed, tværfagligt samarbejde samt teori og metoder til evaluering
  • Pædagogik og filosofi. Modulet indeholder emner som den demokratiske skole, pædagogik, filosofi, kommunikationsteorier og formidlingsformer samt opdragelse, uddannelse og læring i livslangt perspektiv (OBS: Nedlægges fra efteråret 2021)
  • Pædagogkompetencer og dansk. Modulet handler om tilegnelse af sprog og ordforråd; desuden emner som kommunikative strategier hos børn og unge, skriftlig og mundtlig anvendelse af sprog, sprog som kulturbærer og kilde til erkendelse
  • Pædagogkompetencer og grundlæggende matematik. Modulet indeholder emner som begrebsdannelse i matematik, talforståelse, sprogets betydning for matematiklæring og læreprocesser i matematik
  • Sciencepædagogiske lege- og læringsmiljøer. Modulet giver indsigt i, hvordan leg og læring indgår i en sciencepædagogisk praksis, samt forudsætninger for at udvikle sciencepædagogik og læringsmiljøer med afsæt i børns perspektiv
  • Udeskoledidaktik. På modulet beskæftiger du dig med såvel praksis som forskning om de læreprocesser, der knytter sig til udeundervisning; tværfagligt samarbejde indgår også

Valgfrie moduler

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfrie moduler.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfrie moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldstidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 54 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en PD i almen pædagogik kan du som lærer eller pædagog arbejde i praksis med de kernefaglige kompetencer inden for læring, didaktik og dannelse.

Mere uddannelse

Med en fuld diplomuddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig på deltid med relevante masteruddannelser, se fx:

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Uddannelsens veje