Master i uddannelse og læring, MUL
Masteruddannelse

Master i uddannelse og læring, MUL

Du beskæftiger dig med uddannelse, kompetenceudvikling og forandring, der i bred forstand har læreprocesser som omdrejningspunkt.

Fakta

Navn:
Master i uddannelse og læring, MUL
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 74.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Fx lærer du at udvikle, analysere og evaluere voksnes læring, bl.a. gennem viden om, hvordan det enkelte menneske lærer ud fra faktorer som køn, kultur og etnicitet.

Uddannelsen henvender sig fx til dig, der er lærer og arbejder med voksenundervisning på forskellige niveauer. Du kan også arbejde med human resources i andre sammenhænge.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder praktisk med uddannelsesplanlægning, organisationsudvikling, undervisning, oplysning og vejledning. Du beskæftiger dig med læring i hverdagen, på arbejdspladser og i uddannelsesinstitutioner.

Master i uddannelse og læring består af fire moduler. Det første modul har fokus på læreprocesser i formelle og uformelle kontekster ud fra et deltagerperspektiv. I andet modul bruger du den viden, du har opbygget i første modul, til at gennemføre en undersøgelse af læreprocesser i social kontekst.

Tredje modul har fokus på institutioner og organisationer som en del af et samfund og en historisk proces i en vekselvirkning med individet, og i det fjerde modul evaluerer du hele forløbet og udarbejder et masterprojekt.

Uddannelsen er projektorganiseret med projektarbejdsforløb både første og andet år. Projektet på andet år i fjerde modul er samtidig det afsluttende masterprojekt.

Undervisningen er tilrettelagt som 3 til 4 to-dages seminarer pr. modul. På seminarerne undervises i relevante temaer, teorier og metoder. Der indgår også tekstdiskussion og projektsparring i mindre grupper.

Den engelske betegnelse for master i uddannelse og læring, MUL er Master of Education and Learning.

Uddannelsen kan udbydes af Roskilde Universitet (RUC).

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Master i uddannelse og læring (MUL) har tidligere heddet Master i voksenuddannelse og haft den engelske betegnelse Master of Adult Education and Human Resource Development.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire moduler:

 1. Hverdagsliv, socialisation og læreprocesser
  Her arbejder du med læreprocesser som kognitive, sociale og psykiske processer og med identitetsdannelse som både social og psykisk proces. Du beskæftiger dig med det livshistoriske og biografiske perspektiv og med livshistorie som socialisation. Endvidere introducerer modulet til begreber som hverdagsliv og hverdagsbevidsthed, og til empiriske forskningsmetoder.
 2. Læreprocesser i kontekst
  Et projektarbejdsmodul, hvor du får lejlighed til at formulere problemstillinger, planlægge og gennemføre en empirisk undersøgelse på baggrund af den viden, du fik i modul 1.
 3. Samfund, organisation og uddannelse
  Modulet har fokus på institutionaliseringen som begreb og på uddannelserne som institutionalisering af socialiserings- og læreprocesser. Du kan beskæftige dig med stat, marked og uddannelse og se uddannelserne som led i forandringsprocesser af materiel, samfundsmæssig og kulturel art. Modulet indeholder også en seminarrække om empirisk forskning.
 4. Evaluering og afsluttende masterprojekt

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Den sidste fjerdel af studiet, dvs. masterprojektet og -afhandlingen, udbydes også som fuldtidsstudium.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant bachelor- eller kandidatgrad
 • En professionsbacheloruddannelse inden for det pædagogiske, det sundhedsfaglige eller det sociale område
 • En pædagogisk diplomuddannelse eller en diplomuddannelse i ledelse

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Uddannelsen koster samlet ca. 74.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

Universiteterne kan udbyde enkeltfag fra deres fuldtidsuddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser