Pædagogisk diplomuddannelse, PD, uden uddannelsesretning
Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse, PD, uden uddannelsesretning

En pædagogisk diplomuddannelse, PD, giver mange muligheder for at specialisere sig.

Fakta

Navn:
Pædagogisk diplomuddannelse, PD, uden retning
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 5.500 - 14.500 kr. pr. modul. SVU kun i særlige tilfælde

Du kan vælge uddannelsesretning inden for en række faglige, pædagogiske og fagdidaktiske områder, eller du kan sammensætte en pædagogisk diplomuddannelse uden retning. Fx kan du vælge moduler inden for tværfaglige emner som evaluering, konflikthåndtering og forældresamarbejde.

Den pædagogiske diplomuddannelse henvender sig til lærere og pædagoger m.fl., som vil have yderligere kvalifikationer inden for pædagogiske eller fagdidaktiske emner.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelserne

På den pædagogiske diplomuddannelses obligatoriske moduler får du basiskompetencer inden for pædagogisk viden, forskning og praksis.

Derefter kan du specialisere dig inden for områder som:

 • Faglig vejledning
 • Pædagogik, psykologi og kommunikation
 • Fag og læring
 • Organisationsudvikling

Over 30 PD-retninger

Der findes over 30 retninger på den pædagogiske diplomuddannelse.

Læs mere om de enkelte PD-retninger, og find udbud af retningsspecifikke moduler og afgangsmoduler i de enkelte artikler under Diplomuddannelse i pædagogik.

Opbygning

En pædagogisk diplomuddannelse, PD, består af:

 • 2 obligatoriske moduler, som er fælles for alle PD-retninger, i alt 15 ECTS
 • Valgmoduler, herunder retningsspecifikke, svarende til et omfang af 30 ECTS
 • Afgangsprojekt på 15 ECTS

Hvis du følger valgmoduler i et omfang af mindst 20 ECTS fra én uddannelsesretning og skriver afgangsprojekt inden for retningen, får du en pædagogisk diplomuddannelse med retningsbetegnelse.

Kombiner modulerne efter behov

Du kan godt vælge moduler fra forskellige uddannelsesretninger. Vælger du moduler fra forskellige retninger i et mindre omfang end 20 ECTS og/eller fælles valgmoduler, får du en pædagogisk diplomuddannelse uden uddannelsesretning.

Tal med uddannelsesstedet om, hvordan du bedst kombinerer modulerne efter dit eget behov.

PD uden retning

I denne artikel om den pædagogiske diplomuddannelse uden retning finder du omtale og udbud af de elementer, der går på tværs af PD-retningerne:

 • Obligatoriske moduler
 • Det fælles retningsspecifikke modul for vejlederuddannelserne
 • Fælles valgmoduler for alle uddannelsesretningerne

Blandt de fælles valgfrie moduler finder du desuden de moduler, du skal vælge, hvis du vil være praktikvejleder til pædagoguddannelsen eller til læreruddannelsen.

Undervisning

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsessteder

Diplomuddannelserne foregår ved professionshøjskoler i hele landet:

Desuden ved Den frie Lærerskole i Ollerup.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler for alle pædagogiske diplomuddannelser med eller uden retning er:

 • Pædagogisk viden og forskning (10 ECTS).  Modulet sætter pædagogisk viden ind i en professionskontekst og relaterer forestillinger om videnudvikling til praktisk pædagogisk arbejde og undervisning; centrale emner er fx redskaber til metodologiske overvejelser, professionsidentitet samt evaluering og validering af professionsviden
 • Undersøgelse af pædagogisk praksis (5 ECTS). Modulet indeholder emner som kvalitative og kvantitative metodetilgange, undersøgelsesintention og -metode, metodeovervejelser og -stringens, fortolkning og vurdering af data samt inddragelse af empiri

Fælles modul for vejlederuddannelserne

Det fælles retningsspecifikke modul, som er obligatorisk for vejlederuddannelserne: danskvejleder, engelskvejleder, matematikvejleder og naturfagsvejleder

 • Faglig vejledning i skolen (10 ECTS). Modulet indeholder emner som praksislæring og institutionskultur, procesledelse, vejlednings- og evalueringsteori og -metode

Fælles valgfrie moduler

De fælles valgfrie moduler på den pædagogiske diplomuddannelse, PD, er:

 • Begynderdidaktik i engelsk, fransk og tysk med fokus på flersprogethed (10 ECTS). Modulet handler bl.a. om at tilrettelægge og udvikle en differentieret begynderundervisning, der bidrager til at udvikle elevernes interkulturelle kommunikative kompetencer 
 • Bæredygtighed i pædagogisk praksis (10 ECTS). Modulet handler bl.a. om at understøtte dannelse og kompetencer i forhold til bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab; du får viden om begreber, der er relevante i den pædagogiske praksis, og indsigt i sociale, miljømæssige, socioøkonomiske og kulturelle aspekter af bæredygtig udvikling
 • Evaluering og evalueringskompetence (10 ECTS), der giver redskaber til at gennemføre evalueringer i relation til læringsprocesser og kommunikere resultater af forløbet
 • Forældresamarbejde i dagtilbud og skole (5 ECTS). Modulet giver bl.a. kompetencer til at lede samarbejdet med forældre med forskellig social og kulturel baggrund, livsmønster og ønsker; blandt emnerne er kommunikationsteori, målgruppeviden og interkulturel pædagogik og didaktik
 • Kommunikation (10 ECTS). Modulet giver redskaber til den kommunikation, der finder sted i den professionelles sampil med borgere og brugere, samarbejdspartnere og kolleger, studerende, elever og børn
 • Konflikthåndtering (10 ECTS). Modulet giver kompetencer til at håndtere og forstå konflikter i professionelle sammenhænge; emner er fx konfliktmønstre, konfliktkultur og psykisk arbejdsmiljø, social kompetence, metoder til samarbejde og gruppeprocesser i et konfliktperspektiv
 • Kønsreflekteret pædagogik og lige deltagelsesmuligheder (10 ECTS). Modulet giver forudsætninger for at udvikle en kønsreflekteret pædagogisk praksis, der understøtter børns, unges og voksnes sociale identitetsdannelse og lige deltagelse; du lærer desuden at styrke pædagogisk arbejde, der modvirker kønsstereotyper, kønsdiskriminerende aktiviteter og holdninger
 • Lærende partnerskab - dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse og museum (10 ECTS). Modulet giver forudsætninger for at udvikle og gennemføre oplevelses- og læringsforløb for børn og unge og arbejde med partnerskaber mellem dagtilbud, grundskoler, gymnasier og museer eller andre kulturinstitutioner
 • Mobning og sociale in- og eksklusionsprocesser (10 ECTS). Modulet giver forudsætninger for at identificere, forebygge og håndtere mobbesituationer i sociale og institutionelle sammenhænge
 • Nyere fremmedsprogspædagogik og -didaktik (10 ECTS). Modulet giver fremmedsprogslærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne faglig opdatering til at udvikle fremmedsprogsundervisningen og styrke elevernes sprogtilegnelse (Bemærk: Modulet vil fra august 2022 have status som retningsspecifikt modul på den nye uddannelsesretning Sprogfagsvejleder, PD)
 • Pædagogisk arbejde i relation til negativ social kontrol (10 ECTS). Modulet giver metoder til at arbejde forebyggende og opspore tidlige tegn på negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter - samt sikre, at børn og unge får hjælp tidligt i forløbet; der er desuden fokus på samarbejdet med forældrene
 • Pædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS). Modulet giver indsigt i faser, processer og handlemuligheder i udviklingsarbejdet; emner er fx formulering af mål og gennemførelse af handleplaner og evaluering mhp. implementering samt samarbejde såvel inden for som uden for eget fagområde
 • Samarbejde med forældre og pårørende i dagtilbud, skoler og pædagogiske institutioner (10 ECTS)
 • Skriftlig fremstilling og formidling (5 ECTS). Modulet handler om, hvordan man skriver en vellykket faglig tekst; emner er fx teorier om skriveprocesser, kommunikation og skriftlige genrers retorik
 • Åben skole: samarbejde på tværs (10 ECTS). Modulet har fokus på aktiviteter, hvor skolen åbner sig mod det omgivende samfund og inddrager lokalsamfundets ressourcer i skoledagen; målet er, at du kan udvikle, planlægge og mestre åben skole-aktiviteter i et tværprofessionelt samarbejde med lærere og pædagoger samt skolens aktører og eksterne partnere

Fælles valgfrie moduler til praktikvejledning

De fælles valgfrie moduler for praktikvejledning til lærer- og pædagoguddannelsen er:

 • Praktikvejleder til læreruddannelsen (10 ECTS). Modulet giver kompetencer til at vejlede og bedømme lærerstuderende i praktik, støtte de lærerstuderendes læring i praksis samt udvikle og understøtte skolens uddannelseskultur, herunder kollegers vejledningspraksis
 • Praktikvejleder til pædagoguddannelsen (10 ECTS). Modulet giver redskaber til at håndtere praktikvejlederfunktionens fire studieområder: tilrettelæggelse af praktik som uddannelseselement i pædagoguddannelsen, pædagogisk arbejde som profession, iagttagelse og vurdering af læreprocesser samt vejledning og bedømmelse, herunder af egen praksis

Andre muligheder for valgmoduler

Selv om du ikke sigter efter en pædagogisk diplomuddannelse med retningsbetegnelse, kan du godt vælge retningsspecifikke moduler fra forskellige PD-retninger.

Læs mere om de enkelte PD-retninger, og find udbud af retningsspecifikke moduler i de enkelte artikler under Diplomuddannelse i pædagogik.

Afgangsprojekt

Du afslutter den pædagogiske diplomuddannelse uden uddannelsesretning med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Deltagerbetaling

Uddannelsen koster typisk 5.500 - 14.500 kr. pr. modul.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
22. august 2022
14. oktober 2022
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Kolding Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. august 2022
16. december 2022
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Aabenraa Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. august 2022
16. december 2022
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Esbjerg Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. august 2022
16. december 2022
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Kolding Dagundervisning 6100 Haderslev

Uddannelsens veje