Pædagogisk diplomuddannelse, PD, uden uddannelsesretning
Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse, PD, uden uddannelsesretning

En pædagogisk diplomuddannelse, PD, giver mange muligheder for at specialisere sig. På uddannelsens obligatoriske moduler får du basiskompetencer inden for pædagogisk viden, forskning og praksis.

Fakta

Navn:
Pædagogisk diplomuddannelse, PD, uden retning
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 5.500 - 14.500 kr. pr. modul. SVU kun i særlige tilfælde

Derefter kan du vælge uddannelsesretning inden for en række faglige, pædagogiske og fagdidaktiske områder, eller du kan sammensætte en pædagogisk diplomuddannelse uden retning. Fx kan du vælge blandt en række fælles moduler inden for tværfaglige emner som evaluering, konflikthåndtering og forældresamarbejde.

Den pædagogiske diplomuddannelse henvender sig til lærere og pædagoger m.fl., som vil have yderligere kvalifikationer inden for pædagogiske eller fagdidaktiske emner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelserne

Den pædagogiske diplomuddannelse, PD, rummer næsten 30 uddannelsesretninger. Du kan specialisere dig inden for områder som kommunikation, ledelse og organisation og inden for pædagogik, didaktik og social inklusion. Endelig finder du retninger, hvor du kan fordybe dig i undervisning og læring inden for de humanistiske, de naturvidenskabelige og de æstetiske fag.

Læs mere om de enkelte PD-retninger og find udbud af retningsspecifikke moduler og afgangsmoduler i de enkelte artikler under Diplomuddannelse i pædagogik.

En pædagogisk diplomuddannelse, PD, består af:

 • 2 obligatoriske moduler, som er fælles for alle PD-retninger, i alt 15 ECTS
 • Valgmoduler, herunder retningsspecifikke, svarende til et omfang af 30 ECTS
 • Afgangsprojekt på 15 ECTS

Hvis du følger valgmoduler i et omfang af mindst 20 ECTS fra én uddannelsesretning og skriver afgangsprojekt inden for retningen, får du en pædagogisk diplomuddannelse med retningsbetegnelse.

Du kan godt vælge moduler fra forskellige uddannelsesretninger. Vælger du moduler fra forskellige retninger i et mindre omfang end 20 ECTS og/eller fælles valgmoduler, får du en pædagogisk diplomuddannelse uden uddannelsesretning. Tal med uddannelsesstedet om, hvordan du bedst kombinerer modulerne efter dit eget behov.

I denne artikel om den pædagogiske diplomuddannelse uden retning finder du omtale og udbud af de elementer, der er fælles for PD-retningerne: De obligatoriske moduler, det fælles retningsspecifikke modul for vejlederuddannelserne og de fælles valgmoduler for alle uddannelsesretningerne.

Blandt de fælles valgfrie moduler finder du desuden de moduler, du skal vælge, hvis du vil være praktikvejleder til pædagoguddannelsen eller til læreruddannelsen.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Diplomuddannelserne foregår ved professionshøjskoler i hele landet:

Desuden ved Den frie Lærerskole i Ollerup.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler for alle pædagogiske diplomuddannelser med eller uden retning er:

 • Pædagogisk viden og forskning (10 ECTS), der sætter pædagogisk viden ind i en professionskontekst og relaterer forestillinger om videnudvikling til praktisk pædagogisk arbejde og undervisning; redskaber til metodologiske overvejelser er sammen med professionsidentitet og evaluering og validering af professionsviden centrale emner
 • Undersøgelse af pædagogisk praksis (5 ECTS) med emner som kvalitative og kvantitative metodetilgange, undersøgelsesintention og -metode, metodeovervejelser og -stringens, fortolkning og vurdering af data samt inddragelse af empiri

Selv om du ikke sigter efter en pædagogisk diplomuddannelse med retningsbetegnelse, kan du godt vælge retningsspecifikke moduler fra forskellige PD-retninger. Læs mere om de enkelte PD-retninger, og find udbud af retningsspecifikke moduler i de enkelte artikler under Diplomuddannelse i pædagogik.

Vejlederuddannelserne under den pædagogiske diplomuddannelse: danskvejleder, engelskvejleder, matematikvejleder og naturfagsvejleder har et fælles retningsspecifikt modul, som er obligatorisk for alle fire vejlederuddannelser:

 • Faglig vejledning i skolen med emner som praksislæring og institutionskultur, procesledelse, vejlednings- og evalueringsteori og -metode

De fælles valgfrie moduler på den pædagogiske diplomuddannelse, PD, er:

 • Begynderdidaktik i engelsk, fransk og tysk med fokus på flersprogethed (10 ECTS), hvor det bl.a. handler om at tilrettelægge og udvikle en differentieret begynderundervisning, der bidrager til at udvikle elevernes interkulturelle kommunikative kompetencer 
 • Didaktik for undervisning i filmproduktion (10 ECTS), der giver kompetencer til at undervise og udvikle nye undervisningskoncepter inden for filmproduktion med særligt fokus på vækstlag og talentudvikling
 • Evaluering i organisationer (10 ECTS) med emner som evalueringskultur, -modeller og design af evaluering; evalueringers betydning for didaktiske overvejelser og interessenternes betydning for evalueringsarbejdet indgår også
 • Forældresamarbejde i dagtilbud og skole (5 ECTS), der bl.a. giver kompetencer til at lede samarbejdet med forældre med forskellig social og kulturel baggrund, livsmønster og ønsker; blandt emnerne er kommunikationsteori, målgruppeviden og interkulturel pædagogik og didaktik
 • Kommunikation (10 ECTS), der giver redskaber til den kommunikation, der finder sted i den professionelles sampil med borgere og brugere, samarbejdspartnere og kolleger, studerende, elever og børn
 • Konfliktforståelse - en kulturkompetence (10 ECTS), der giver redskaber til at åbne, håndtere og opløse konflikter; emner er fx menneske- og samfundssyn, konfliktforståelse, kommunikation, aktiv lytning, værdsættende dialog og dilemmaer i metoder til konfliktløsning
 • Konflikthåndtering (10 ECTS), der giver kompetencer til at håndtere og forstå konflikter i professionelle sammenhænge; emner er fx konfliktmønstre, konfliktkultur og psykisk arbejdsmiljø, social kompetence, metoder til samarbejde og gruppeprocesser i et konfliktperspektiv
 • Lærende partnerskab - dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse og museum (10 ECTS), hvor du får forudsætninger for at udvikle og gennemføre oplevelses- og læringsforløb for børn og unge og arbejde med partnerskaber mellem dagtilbud, grundskoler, gymnasier og museer eller andre kulturinstitutioner
 • Mobning og sociale in- og eksklusionsprocesser (10 ECTS), der giver forudsætninger for at identificere, forebygge og håndtere mobbesituationer i sociale og institutionelle sammenhænge
 • Pædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS), der giver indsigt i faser, processer og handlemuligheder i udviklingsarbejdet; emner er fx formulering af mål og gennemførelse af handleplaner og evaluering mhp. implementering samt samarbejde såvel inden for som uden for eget fagområde
 • Skriftlig fremstilling og formidling (5 ECTS) drejer sig om, hvordan man skriver en vellykket faglig tekst; emner er fx teorier om skriveprocesser, kommunikation og skriftlige genrers retorik
 • Åben skole: samarbejde på tværs (10 ECTS) har fokus på aktiviteter, hvor skolen åbner sig mod det omgivende samfund og inddrager lokalsamfundets ressourcer i skoledagen; målet er, at du kan udvikle, planlægge og mestre åben skole-aktiviteter i et tværprofessionelt samarbejde med lærere og pædagoger samt skolens aktører og eksterne partnere

De fælles valgfrie moduler for praktikvejledning er:

 • Praktikvejleder til læreruddannelsen (10 ECTS), som giver redskaber til at udvikle professionalitet inden for studieområder som: læreruddannelsesdidaktik og lærerprofessionalitet, almene og fagdidaktiske problemstillinger i relation til praktik, vurdering af undervisnings- og læreprocesser, praktikgruppen som team - samspilsprocesser, vejledningens indhold og form samt bedømmelse og bedømmelseskriterier
 • Praktikvejleder til pædagoguddannelsen (10 ECTS), som giver redskaber til at håndtere praktikvejlederfunktionens fire studieområder: tilrettelæggelse af praktik som uddannelseselement i pædagoguddannelsen, pædagogisk arbejde som profession, iagttagelse og vurdering af læreprocesser samt vejledning og bedømmelse, herunder af egen praksis

Du afslutter den pædagogiske diplomuddannelse uden uddannelsesretning med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Uddannelsen koster typisk 5.500 - 14.500 kr. pr. modul.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. september 2019
31. december 2019
Undersøgelse af pædagogisk praksis., VOR, ID 7151 Dagundervisning 4180 Sorø
*
6. januar 2020
24. april 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, ID 7333 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
13. januar 2020
19. juni 2020
PD afgangsprojekt foråret 2020 - deltid Dagundervisning 6100 Haderslev
*
13. januar 2020
15. april 2020
PD afgangsprojekt foråret 2020 - fuldtid Dagundervisning 6100 Haderslev
*
14. januar 2020
1. maj 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, ID 7335 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
20. januar 2020
12. juni 2020
Afgangsprojekt - pædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Afgangsprojekt - pædagogik - online Fjernundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Faglig vejledning i skolen Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Faglig vejledning i skolen Dagundervisning 7400 Herning
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Forældresamarbejde i dagtilbud og skole Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
3. april 2020
Forældresamarbejde i skole og dagtilbud Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Konflikthåndtering Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Konflikthåndtering Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Praktikvejleder til læreruddannelsen Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Praktikvejleder til læreruddannesen Dagundervisning 7800 Skive
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 7400 Herning
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
3. april 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 7400 Herning
*
23. januar 2020
12. juni 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Aabenraa Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. januar 2020
12. juni 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Esbjerg Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. januar 2020
12. juni 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Haderslev Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. januar 2020
12. juni 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Kolding Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Afgangsprojekt - Fleksibel (Ledelse) Dagundervisning 7400 Herning
*
27. januar 2020
26. juni 2020
Afgangsprojektet Diplom i ledelse - deltid - CC Fleksibel undervisning 1799 København V
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Faglig vejledning i skolen Dagundervisning 5230 Odense M
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Faglig vejledning i skolen Dagundervisning 7100 Vejle
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Kommunikation Dagundervisning 5230 Odense M
*
27. januar 2020
19. juni 2020
PD - Afgangsprojekt Dagundervisning 5230 Odense M
*
27. januar 2020
19. juni 2020
PD - Afgangsprojekt Dagundervisning 5230 Odense M
*
27. januar 2020
19. juni 2020
PD - Afgangsprojekt Dagundervisning 7100 Vejle
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Praktikvejleder til læreruddannelsen Dagundervisning 5230 Odense M
*
27. januar 2020
15. april 2020
Praktikvejleder til pædagogudd, Københavns Kommune Dagundervisning 1799 København V
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Pædagogisk udviklingsarbejde Dagundervisning 5230 Odense M
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Pædagogisk viden og forskning - NET Fjernundervisning 6000 Kolding
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Pædagogisk viden og forskningOF20 Dagundervisning 5230 Odense M
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Pædagogisk viden og forskningVF2020 Dagundervisning 7100 Vejle
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Undersøgelse af pædagogiks praksis Dagundervisning 5230 Odense M
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 5230 Odense M
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 7100 Vejle
*
28. januar 2020
19. juni 2020
Faglig vejledning i skolen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
29. januar 2020
30. juni 2020
Faglig vejledning i skolen tonet mod talent Internat 4180 Sorø
*
29. januar 2020
30. juni 2020
Faglig vejledning i skolen tonet mod talent Internat 4180 Sorø
*
29. januar 2020
15. maj 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, ID 7334 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
30. januar 2020
19. juni 2020
Begynderdidaktik i engelsk, fransk og tysk m. foku Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. januar 2020
20. juni 2020
Faglig vejl. i skolen - Matematikvejleder Dagundervisning 1799 København V
*
30. januar 2020
20. juni 2020
Faglig vejl. i skolen - Matematikvejleder Dagundervisning 1799 København V
*
30. januar 2020
19. juni 2020
Kommunikation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. januar 2020
4. juni 2020
Pædagogisk viden og forskning ID 6951 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
30. januar 2020
4. juni 2020
Pædagogisk viden og forskning ID 6952 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
31. januar 2020
19. juni 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 6100 Haderslev
*
31. januar 2020
19. juni 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis - NET Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. februar 2020
30. juni 2020
Afgangsprojekt - Engelskvejleder Fleksibel undervisning 1799 København V
*
1. februar 2020
30. juni 2020
Afgangsprojekt - Engelskvejleder Fleksibel undervisning 1799 København V
*
1. februar 2020
30. juni 2020
Afgangsprojekt Dansk som andetsprog Dagundervisning 1799 København V
*
1. februar 2020
30. juni 2020
Afgangsprojekt Dansk som andetsprog Dagundervisning 1799 København V
*
1. februar 2020
30. juni 2020
Afgangsprojekt Danskvejleder Fleksibel undervisning 1799 København V
*
1. februar 2020
30. juni 2020
Afgangsprojekt Danskvejleder Fleksibel undervisning 1799 København V
*
1. februar 2020
30. juni 2020
Afgangsprojekt Medier og kommunikation Fleksibel undervisning 1799 København V
*
1. februar 2020
30. juni 2020
Afgangsprojekt Medier og kommunikation Fleksibel undervisning 1799 København V
*
1. februar 2020
30. juni 2020
Afgangsprojekt Naturfagsvejleder Fleksibel undervisning 1799 København V
*
1. februar 2020
30. juni 2020
Afgangsprojekt Naturfagsvejleder Fleksibel undervisning 1799 København V
*
1. februar 2020
30. juni 2020
Afgangsprojekt Psykologi Dagundervisning 1799 København V
*
1. februar 2020
30. juni 2020
Afgangsprojekt Psykologi Dagundervisning 1799 København V
*
1. februar 2020
30. juni 2020
Afgangsprojekt specialpædagogik Dagundervisning 1799 København V
*
1. februar 2020
30. juni 2020
Afgangsprojekt specialpædagogik Dagundervisning 1799 København V
*
3. februar 2020
20. juni 2020
Afgangsprojekt Matematikvejlederuddannelsen Fleksibel undervisning 1799 København V
*
3. februar 2020
20. juni 2020
Afgangsprojekt Matematikvejlederuddannelsen Fleksibel undervisning 1799 København V
*
3. februar 2020
30. juni 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 1799 København V
*
3. februar 2020
30. juni 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 1799 København V
*
3. februar 2020
30. juni 2020
Pæd viden og forskning sp.pæd, psyk. og logopædi Dagundervisning 1799 København V
*
3. februar 2020
30. juni 2020
Pæd viden og forskning sp.pæd, psyk. og logopædi Dagundervisning 1799 København V
*
3. februar 2020
26. juni 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
3. februar 2020
26. juni 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
3. februar 2020
19. juni 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 6000 Kolding
*
3. februar 2020
26. juni 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
3. februar 2020
26. juni 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
3. februar 2020
21. juni 2020
Undersøgelse af pæd. praksis sp. pæd, psyk,logopæd Dagundervisning 1799 København V
*
3. februar 2020
21. juni 2020
Undersøgelse af pæd. praksis sp. pæd, psyk,logopæd Dagundervisning 1799 København V
*
3. februar 2020
26. juni 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 1799 København V
*
3. februar 2020
26. juni 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis 1799 København V
*
3. februar 2020
26. juni 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 1799 København V
*
3. februar 2020
26. juni 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis 1799 København V
*
4. februar 2020
30. juni 2020
Begynderdidaktik i engelsk, fransk og tysk Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2020
19. juni 2020
Forældresamarbejde i dagtilbud og skole Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2020
26. juni 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2020
26. juni 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2020
26. juni 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2020
26. juni 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2020
26. juni 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2020
26. juni 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2020
26. juni 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2020
26. juni 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2020
26. juni 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2020
26. juni 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 1799 København V
*
5. februar 2020
15. maj 2020
Evaluering i organisation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. februar 2020
30. juni 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 3400 Hillerød
*
5. februar 2020
30. juni 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 3400 Hillerød
*
5. februar 2020
30. juni 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 3400 Hillerød
*
5. februar 2020
26. juni 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
5. februar 2020
26. juni 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
5. februar 2020
26. juni 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
5. februar 2020
26. juni 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
5. februar 2020
26. juni 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 1799 København V
*
5. februar 2020
26. juni 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 1799 København V
*
5. februar 2020
26. juni 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 1799 København V
*
5. februar 2020
26. juni 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 1799 København V
*
5. februar 2020
26. juni 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 1799 København V
*
5. februar 2020
26. juni 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 1799 København V
*
6. februar 2020
30. juni 2020
Faglig vejledning i skolen - Bevægelsesvejleder Dagundervisning 1799 København V
*
6. februar 2020
30. juni 2020
Faglig vejledning i skolen - Bevægelsesvejleder Dagundervisning 1799 København V
*
6. februar 2020
30. juni 2020
Faglig vejledning i skolen - Danskvejledere Dagundervisning 1799 København V
*
6. februar 2020
30. juni 2020
Faglig vejledning i skolen - Danskvejledere Dagundervisning 1799 København V
*
6. februar 2020
30. juni 2020
Faglig vejledning i skolen - Engelskvejledere Dagundervisning 1799 København V
*
6. februar 2020
30. juni 2020
Faglig vejledning i skolen - Engelskvejledere Dagundervisning 1799 København V
*
6. februar 2020
30. juni 2020
Faglig vejledning i skolen - Naturfagsvejledere Dagundervisning 1799 København V
*
6. februar 2020
30. juni 2020
Faglig vejledning i skolen - Naturfagsvejledere Dagundervisning 1799 København V
*
17. februar 2020
5. juni 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 7430 Ikast
*
19. februar 2020
17. juni 2020
Praktikvejleder til læreruddannelsen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. februar 2020
17. juni 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. marts 2020
17. april 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
2. marts 2020
17. april 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 7500 Holstebro
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Afgangsprojekt - pædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. april 2020
5. juni 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 5230 Odense M
*
20. april 2020
5. juni 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 7300 Jelling
*
17. august 2020
18. december 2020
Faglig vejledning i skolen Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Faglig vejledning i skolen Dagundervisning 7400 Herning
*
17. august 2020
18. december 2020
Konflikthåndtering 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Praktikvejleder til læreruddannelsen Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
30. oktober 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Kolding Dagundervisning 6100 Haderslev
*
17. august 2020
18. december 2020
Pædagogisk udviklingsarbejde Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 7400 Herning
*
17. august 2020
18. december 2020
Pædagogisk viden og forskning, AFTEN PD Aftenundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 7400 Herning
*
20. august 2020
11. december 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Aabenraa Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. august 2020
11. december 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Esbjerg Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. august 2020
11. december 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Kolding Dagundervisning 6100 Haderslev
*
24. august 2020
22. januar 2021
Afgangsprojekt - pædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
24. august 2020
22. januar 2021
Afgangsprojekt - pædagogik - online Fjernundervisning 8200 Aarhus N
*
24. august 2020
22. januar 2021
Faglig vejledning i skolen 0220 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Faglig vejledning i skolen 0320 Dagundervisning 7100 Vejle
*
24. august 2020
22. januar 2021
Faglig vejledning i skolen 0420 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
15. januar 2021
Fagligvejledning i skolen Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
15. januar 2021
Kommunikation Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
22. januar 2021
Konflikthåndtering 0120 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Lærende partnerskab 0120 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
15. januar 2021
Mobning og sociale in- og eksklusionsprocesser Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
22. januar 2021
PD - Afgangsprojekt 0320 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
PD - Afgangsprojekt 0420 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
PD - Afgangsprojekt 0520 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
18. december 2020
PD Afgangsprojekt efteråret 2020 - deltid Dagundervisning 6100 Haderslev
*
24. august 2020
26. oktober 2020
PD Afgangsprojekt efteråret 2020 - fuldtid Dagundervisning 6100 Haderslev
*
24. august 2020
22. januar 2021
Praktikvejleder til læreruddannelsen 0120 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Praktikvejleder til læreruddannelsen 0220 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Praktikvejleder til læreruddannelsen 0320 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
15. januar 2021
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
2. oktober 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen 0220 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
2. oktober 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen 0320 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Pædagogisk udviklingsarbejde 0220 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
15. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
22. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning 0220 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning 0320 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning 0320 Dagundervisning 7100 Vejle
*
24. august 2020
22. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning 0420 Dagundervisning 7100 Vejle
*
24. august 2020
22. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning 0520 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning 0620 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
30. november 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
22. februar 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis 0320 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis 0420 Dagundervisning 7100 Vejle
*
24. august 2020
22. februar 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis 0520 Dagundervisning 5230 Odense M
*
28. august 2020
22. januar 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 6100 Haderslev
*
28. august 2020
22. januar 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis - NET Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
31. august 2020
9. oktober 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
31. august 2020
9. oktober 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 8800 Viborg
*
31. august 2020
22. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 6000 Kolding
*
31. august 2020
22. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning - NET Fjernundervisning 6000 Kolding
*
1. september 2020
22. januar 2021
Faglig vejledning i skolen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2020
11. januar 2021
Begynderdidaktik i engelsk, fransk og tysk m. foku Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2020
22. januar 2021
Konflikthåndtering Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2020
22. januar 2021
Konflikthåndtering Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2020
22. januar 2021
Konflikthåndtering - NET Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
14. september 2020
30. oktober 2020
Pædagogisk viden og forskning ID 6971 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
14. september 2020
14. december 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis ID 6953 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
14. september 2020
14. december 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis ID 6954 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
26. oktober 2020
22. januar 2021
Afgangsprojekt - pædagogik 8200 Aarhus N
*
24. november 2020
23. april 2021
Praktikvejleder til læreruddannelsen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
24. november 2020
23. april 2021
Praktikvejleder til læreruddannelsen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2021
2. juni 2021
Faglig vejledning i skolen ID 7285 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
9. februar 2021
30. marts 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis ID 7405 Dagundervisning 4000 Roskilde

Uddannelsens veje