Pædagogisk diplomuddannelse, PD, uden uddannelsesretning
Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse, PD, uden uddannelsesretning

En pædagogisk diplomuddannelse, PD, giver mange muligheder for at specialisere sig. På uddannelsens obligatoriske moduler får du basiskompetencer inden for pædagogisk viden, forskning og praksis.

Fakta

Navn:
Pædagogisk diplomuddannelse, PD, uden retning
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 5.500 - 14.500 kr. pr. modul. SVU kun i særlige tilfælde

Derefter kan du vælge uddannelsesretning inden for en række faglige, pædagogiske og fagdidaktiske områder, eller du kan sammensætte en pædagogisk diplomuddannelse uden retning. Fx kan du vælge blandt en række fælles moduler inden for tværfaglige emner som evaluering, konflikthåndtering og forældresamarbejde.

Den pædagogiske diplomuddannelse henvender sig til lærere og pædagoger m.fl., som vil have yderligere kvalifikationer inden for pædagogiske eller fagdidaktiske emner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelserne

Den pædagogiske diplomuddannelse, PD, rummer næsten 30 uddannelsesretninger. Du kan specialisere dig inden for områder som kommunikation, ledelse og organisation og inden for pædagogik, didaktik og social inklusion. Endelig finder du retninger, hvor du kan fordybe dig i undervisning og læring inden for de humanistiske, de naturvidenskabelige og de æstetiske fag.

Læs mere om de enkelte PD-retninger og find udbud af retningsspecifikke moduler og afgangsmoduler i de enkelte artikler under Diplomuddannelse i pædagogik.

En pædagogisk diplomuddannelse, PD, består af:

 • 2 obligatoriske moduler, som er fælles for alle PD-retninger, i alt 15 ECTS
 • Valgmoduler, herunder retningsspecifikke, svarende til et omfang af 30 ECTS
 • Afgangsprojekt på 15 ECTS

Hvis du følger valgmoduler i et omfang af mindst 20 ECTS fra én uddannelsesretning og skriver afgangsprojekt inden for retningen, får du en pædagogisk diplomuddannelse med retningsbetegnelse.

Du kan godt vælge moduler fra forskellige uddannelsesretninger. Vælger du moduler fra forskellige retninger i et mindre omfang end 20 ECTS og/eller fælles valgmoduler, får du en pædagogisk diplomuddannelse uden uddannelsesretning. Tal med uddannelsesstedet om, hvordan du bedst kombinerer modulerne efter dit eget behov.

I denne artikel om den pædagogiske diplomuddannelse uden retning finder du omtale og udbud af de elementer, der er fælles for PD-retningerne: De obligatoriske moduler, det fælles retningsspecifikke modul for vejlederuddannelserne og de fælles valgmoduler for alle uddannelsesretningerne.

Blandt de fælles valgfrie moduler finder du desuden de moduler, du skal vælge, hvis du vil være praktikvejleder til pædagoguddannelsen eller til læreruddannelsen.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Diplomuddannelserne foregår ved professionshøjskoler rundt omkring i landet og ved Den frie Lærerskole i Ollerup.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler for alle pædagogiske diplomuddannelser med eller uden retning er:

 • Pædagogisk viden og forskning (10 ECTS), der sætter pædagogisk viden ind i en professionskontekst og relaterer forestillinger om videnudvikling til praktisk pædagogisk arbejde og undervisning; redskaber til metodologiske overvejelser er sammen med professionsidentitet og evaluering og validering af professionsviden centrale emner
 • Undersøgelse af pædagogisk praksis (5 ECTS) med emner som kvalitative og kvantitative metodetilgange, undersøgelsesintention og -metode, metodeovervejelser og -stringens, fortolkning og vurdering af data samt inddragelse af empiri

Selv om du ikke sigter efter en pædagogisk diplomuddannelse med retningsbetegnelse, kan du godt vælge retningsspecifikke moduler fra forskellige PD-retninger. Læs mere om de enkelte PD-retninger, og find udbud af retningsspecifikke moduler i de enkelte artikler under Diplomuddannelse i pædagogik.

Vejlederuddannelserne under den pædagogiske diplomuddannelse: danskvejleder, engelskvejleder, matematikvejleder og naturfagsvejleder har et fælles retningsspecifikt modul, som er obligatorisk for alle fire vejlederuddannelser:

 • Faglig vejledning i skolen med emner som praksislæring og institutionskultur, procesledelse, vejlednings- og evalueringsteori og -metode

De fælles valgfrie moduler på den pædagogiske diplomuddannelse, PD, er:

 • Begynderdidaktik i engelsk, fransk og tysk med fokus på flersprogethed (10 ECTS), hvor det bl.a. handler om at tilrettelægge og udvikle en differentieret begynderundervisning, der bidrager til at udvikle elevernes interkulturelle kommunikative kompetencer 
 • Didaktik for undervisning i filmproduktion (10 ECTS), der giver kompetencer til at undervise og udvikle nye undervisningskoncepter inden for filmproduktion med særligt fokus på vækstlag og talentudvikling
 • Evaluering i organisationer (10 ECTS) med emner som evalueringskultur, -modeller og design af evaluering; evalueringers betydning for didaktiske overvejelser og interessenternes betydning for evalueringsarbejdet indgår også
 • Forældresamarbejde i dagtilbud og skole (5 ECTS), der bl.a. giver kompetencer til at lede samarbejdet med forældre med forskellig social og kulturel baggrund, livsmønster og ønsker; blandt emnerne er kommunikationsteori, målgruppeviden og interkulturel pædagogik og didaktik
 • Kommunikation (10 ECTS), der giver redskaber til den kommunikation, der finder sted i den professionelles sampil med borgere og brugere, samarbejdspartnere og kolleger, studerende, elever og børn
 • Konfliktforståelse - en kulturkompetence (10 ECTS), der giver redskaber til at åbne, håndtere og opløse konflikter; emner er fx menneske- og samfundssyn, konfliktforståelse, kommunikation, aktiv lytning, værdsættende dialog og dilemmaer i metoder til konfliktløsning
 • Konflikthåndtering (10 ECTS), der giver kompetencer til at håndtere og forstå konflikter i professionelle sammenhænge; emner er fx konfliktmønstre, konfliktkultur og psykisk arbejdsmiljø, social kompetence, metoder til samarbejde og gruppeprocesser i et konfliktperspektiv
 • Lærende partnerskab - dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse og museum (10 ECTS), hvor du får forudsætninger for at udvikle og gennemføre oplevelses- og læringsforløb for børn og unge og arbejde med partnerskaber mellem dagtilbud, grundskoler, gymnasier og museer eller andre kulturinstitutioner
 • Mobning og sociale in- og eksklusionsprocesser (10 ECTS), der giver forudsætninger for at identificere, forebygge og håndtere mobbesituationer i sociale og institutionelle sammenhænge
 • Pædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS), der giver indsigt i faser, processer og handlemuligheder i udviklingsarbejdet; emner er fx formulering af mål og gennemførelse af handleplaner og evaluering mhp. implementering samt samarbejde såvel inden for som uden for eget fagområde
 • Skriftlig fremstilling og formidling (5 ECTS) drejer sig om, hvordan man skriver en vellykket faglig tekst; emner er fx teorier om skriveprocesser, kommunikation og skriftlige genrers retorik
 • Åben skole: samarbejde på tværs (10 ECTS) har fokus på aktiviteter, hvor skolen åbner sig mod det omgivende samfund og inddrager lokalsamfundets ressourcer i skoledagen; målet er, at du kan udvikle, planlægge og mestre åben skole-aktiviteter i et tværprofessionelt samarbejde med lærere og pædagoger samt skolens aktører og eksterne partnere

De fælles valgfrie moduler for praktikvejledning er:

 • Praktikvejleder til læreruddannelsen (10 ECTS), som giver redskaber til at udvikle professionalitet inden for studieområder som: læreruddannelsesdidaktik og lærerprofessionalitet, almene og fagdidaktiske problemstillinger i relation til praktik, vurdering af undervisnings- og læreprocesser, praktikgruppen som team - samspilsprocesser, vejledningens indhold og form samt bedømmelse og bedømmelseskriterier
 • Praktikvejleder til pædagoguddannelsen (10 ECTS), som giver redskaber til at håndtere praktikvejlederfunktionens fire studieområder: tilrettelæggelse af praktik som uddannelseselement i pædagoguddannelsen, pædagogisk arbejde som profession, iagttagelse og vurdering af læreprocesser samt vejledning og bedømmelse, herunder af egen praksis

Du afslutter den pædagogiske diplomuddannelse uden uddannelsesretning med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster typisk 5.500 - 14.500 kr. pr. modul.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
13. august 2018
23. november 2018
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, ID 6076 Dagundervisning 4180 Sorø
*
20. august 2018
11. januar 2019
Kommunikation Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. august 2018
10. januar 2019
Mobning og sociale in- og eksklusionsprocesser Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. august 2018
11. januar 2019
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
27. august 2018
25. januar 2019
Afgangsprojekt - Synspædagogik mv. Fleksibel undervisning 9210 Aalborg SØ
*
27. august 2018
25. januar 2019
Afgangsprojekt - U/retning Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
29. august 2018
7. december 2018
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, ID 6077 Dagundervisning 4180 Sorø
*
10. september 2018
10. december 2018
Kommunikation (med fokus på selvledelse) ID 6297 Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
10. september 2018
21. december 2018
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, ID 6080 Dagundervisning 4180 Sorø
*
22. oktober 2018
7. december 2018
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, ID 6352 Dagundervisning 4700 Næstved
*
23. oktober 2018
7. december 2018
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, ID 6197 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
2. januar 2019
25. juni 2019
Praktikvejleder til pædagogudd, Københavns Kommune Dagundervisning 1799 København V
*
2. januar 2019
25. juni 2019
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, BORNHOLM Dagundervisning 3700 Rønne
*
2. januar 2019
30. juni 2019
Skriftlig fremstilling og formidling Dagundervisning 1799 København V
*
7. januar 2019
10. maj 2019
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, ID 6545 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
7. januar 2019
29. april 2019
Pæd. viden og forskning, miljøterapi, Dag/døgn Dagundervisning 1799 København V
*
21. januar 2019
14. juni 2019
Afgangsprojekt - pædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
17. maj 2019
Begynderdidaktik i sprogfag med fokus på flers. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Faglig vejledning i skolen Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Faglig vejledning i skolen Dagundervisning 7400 Herning
*
21. januar 2019
5. april 2019
Forældresamarbejde i dagtilbud og skole Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. januar 2019
17. maj 2019
Konflikthåndtering Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Konflikthåndtering Aftenundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
21. juni 2019
PD afgangsprojekt foråret 2019 - deltid Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
12. april 2019
PD afgangsprojekt foråret 2019 - Fuldtid Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Praktikvejleder til læreruddannelsen Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Praktikvejleder til læreruddannelsen Dagundervisning 7500 Holstebro
*
21. januar 2019
1. marts 2019
Praktikvejleder til Pædagogudd. - Fuldtid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 7500 Holstebro
*
21. januar 2019
17. maj 2019
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen - Deltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 7400 Herning
*
21. januar 2019
17. maj 2019
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 7400 Herning
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Afgangsprojekt Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Afgangsprojekt Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Afgangsprojekt Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Faglig vejledning i skolen Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Faglig vejledning i skolen Fleksibel undervisning 7100 Vejle
*
28. januar 2019
30. juni 2019
Faglig vejledning i skolen tonet mod talent Internat 4180 Sorø
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Kommunikation Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Praktikvejleder til læreruddannelsen Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2019
22. marts 2019
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Aabenraa Dagundervisning 6100 Haderslev
*
28. januar 2019
22. marts 2019
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Esbjerg Dagundervisning 6100 Haderslev
*
28. januar 2019
22. marts 2019
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Kolding Dagundervisning 6100 Haderslev
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Pædagogisk udviklingsarbejde Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Pædagogisk viden og forskning Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Pædagogisk viden og forskning Fleksibel undervisning 7100 Vejle
*
28. januar 2019
15. maj 2019
Pædagogisk viden og forskning Fjernundervisning 6000 Kolding
*
28. januar 2019
15. maj 2019
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 6000 Kolding
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Undersøgelse af pædagogisk praksis Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Undersøgelse af pædagogisk praksis Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Undersøgelse af pædagogisk praksis Fleksibel undervisning 7100 Vejle
*
29. januar 2019
3. juni 2019
Afgangsprojektet DELTID - Campus Carlsberg Fleksibel undervisning 1799 København V
*
29. januar 2019
15. maj 2019
Faglig vejledning i skolen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
29. januar 2019
21. juni 2019
Kommunikation Dagundervisning 1799 København V
*
30. januar 2019
10. maj 2019
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, ID 6394 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
31. januar 2019
15. juni 2019
Kommunikation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. februar 2019
21. juni 2019
Afg. projekt-PD i Projektledelse og org.udvikling Fleksibel undervisning 1799 København V
*
1. februar 2019
30. juni 2019
Afgangsprojekt PD i læsevejledning i grundskolen Fleksibel undervisning 1799 København V
*
1. februar 2019
29. juni 2019
Afgangsprojekt specialpædagogik Dagundervisning 1799 København V
*
1. februar 2019
21. juni 2019
Faglig vejledning i skolen - Bevægelsesvejleder Dagundervisning 1799 København V
*
1. februar 2019
15. maj 2019
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. februar 2019
15. maj 2019
Undersøgelse af pædagogisk praksis Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2019
21. juni 2019
Afgangsprojekt Dansk som andetsprog Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2019
21. juni 2019
Afgangsprojekt Dansk som andetsprog Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2019
21. juni 2019
Afgangsprojekt Dansk som andetsprog Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2019
21. juni 2019
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2019
21. juni 2019
Pæd viden og forskning sp.pæd, psyk. og logopædi Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2019
21. juni 2019
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2019
21. juni 2019
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2019
21. juni 2019
Undersøgelse af pæd. praksis sp. pæd, psyk,logopæd Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2019
21. juni 2019
Undersøgelse af pædagogisk praksis 1799 København V
*
4. februar 2019
21. juni 2019
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 1799 København V
*
5. februar 2019
21. juni 2019
Afgangsprojekt - Engelskvejleder Fleksibel undervisning 1799 København V
*
5. februar 2019
21. juni 2019
Afgangsprojekt Billedkunst og æstetik Fleksibel undervisning 1799 København V
*
5. februar 2019
21. juni 2019
Afgangsprojekt Danskvejleder Fleksibel undervisning 1799 København V
*
5. februar 2019
21. juni 2019
Afgangsprojekt Matematikvejlederuddannelsen Fleksibel undervisning 1799 København V
*
5. februar 2019
21. juni 2019
Afgangsprojekt Medier og kommunikation Fleksibel undervisning 1799 København V
*
5. februar 2019
21. juni 2019
Afgangsprojekt Naturfagsvejleder Fleksibel undervisning 1799 København V
*
5. februar 2019
21. juni 2019
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
5. februar 2019
21. juni 2019
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
6. februar 2019
21. juni 2019
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 3400 Hillerød
*
6. februar 2019
21. juni 2019
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
6. februar 2019
21. juni 2019
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
7. februar 2019
21. juni 2019
Faglig vejl. i skolen - Matematikvejleder Dagundervisning 1799 København V
*
7. februar 2019
21. juni 2019
Faglig vejledning i skolen - Danskvejledere Dagundervisning 1799 København V
*
7. februar 2019
21. juni 2019
Faglig vejledning i skolen - Engelskvejledere Dagundervisning 1799 København V
*
7. februar 2019
21. juni 2019
Faglig vejledning i skolen - Naturfagsvejledere Dagundervisning 1799 København V
*
27. februar 2019
7. juni 2019
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, ID 6598 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
4. marts 2019
12. april 2019
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
6. marts 2019
15. maj 2019
Skriftlig fremstilling og formidling ID 6638 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
1. april 2019
14. juni 2019
Afgangsprojekt - pædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
8. april 2019
14. juni 2019
Pædagogisk viden og forskning Fleksibel undervisning 5762 Vester Skerninge
*
23. april 2019
8. juni 2019
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Fleksibel undervisning 7300 Jelling
*
23. april 2019
8. juni 2019
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
23. april 2019
7. juni 2019
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Fredericia Dagundervisning 7000 Fredericia
*
19. august 2019
10. januar 2020
Faglig vejledning i skolen Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
19. august 2019
10. januar 2020
Kommunikation Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
19. august 2019
10. januar 2020
Mobning og sociale ind- og eksklusionsprocesser Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
19. august 2019
10. januar 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen - deltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
19. august 2019
25. oktober 2019
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Aabenraa Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
25. oktober 2019
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Esbjerg Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
25. oktober 2019
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Kolding Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
13. december 2019
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Kolding Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2019
10. januar 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
26. august 2019
21. januar 2020
Faglig vejledning i skolen, videremedPLS Fleksibel undervisning 5500 Middelfart
*
30. august 2019
15. december 2019
Undersøgelse af pædagogisk praksis Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
30. august 2019
15. december 2019
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. september 2019
30. december 2019
Afgangsprojekt PD i læsevejledning i grundskolen Fleksibel undervisning 1799 København V
*
2. september 2019
15. december 2019
Pædagogisk viden og forskning Fjernundervisning 6000 Kolding
*
2. september 2019
15. december 2019
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 6000 Kolding
*
3. september 2019
15. december 2019
Faglig vejledning i skolen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
12. januar 2020
Kommunikation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
12. januar 2020
Konflikthåndtering Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
12. januar 2020
Konflikthåndtering Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
12. januar 2020
Konflikthåndtering Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
12. december 2019
Pædagogisk viden og forskning ID 6168 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
5. september 2019
12. december 2019
Pædagogisk viden og forskning ID 6170 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
11. september 2019
20. november 2019
Skriftlig fremstilling og formidling ID 6639 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. november 2019
21. april 2020
Praktiklærer til læreruddannelsen Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
7. november 2019
21. april 2020
Praktiklærer til læreruddannelsen Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø

Uddannelsens veje

Inspiration

hvad er voksenuddannelse?
hvad er voksenuddannelse?

Læs mere om, hvad voksenuddannelser er, og hvad de kan bruges til.

Foto af projektarbejde
Foto af projektarbejde

Diplomuddannelserne er videreuddannelse for voksne. Læs mere om niveau, struktur mv.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.