Pædagogisk diplomuddannelse, PD, uden uddannelsesretning
Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse, PD, uden uddannelsesretning

En pædagogisk diplomuddannelse, PD, giver mange muligheder for at specialisere sig. På uddannelsens obligatoriske moduler får du basiskompetencer inden for pædagogisk viden, forskning og praksis.

Fakta

Navn:
Pædagogisk diplomuddannelse, PD, uden retning
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 5.500 - 14.500 kr. pr. modul. SVU kun i særlige tilfælde

Derefter kan du vælge uddannelsesretning inden for en række faglige, pædagogiske og fagdidaktiske områder, eller du kan sammensætte en pædagogisk diplomuddannelse uden retning. Fx kan du vælge blandt en række fælles moduler inden for tværfaglige emner som evaluering, konflikthåndtering og forældresamarbejde.

Den pædagogiske diplomuddannelse henvender sig til lærere og pædagoger m.fl., som vil have yderligere kvalifikationer inden for pædagogiske eller fagdidaktiske emner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelserne

Den pædagogiske diplomuddannelse, PD, rummer næsten 30 uddannelsesretninger. Du kan specialisere dig inden for områder som kommunikation, ledelse og organisation og inden for pædagogik, didaktik og social inklusion. Endelig finder du retninger, hvor du kan fordybe dig i undervisning og læring inden for de humanistiske, de naturvidenskabelige og de æstetiske fag.

Læs mere om de enkelte PD-retninger, og find udbud af retningsspecifikke moduler og afgangsmoduler i de enkelte artikler under Diplomuddannelse i pædagogik.

En pædagogisk diplomuddannelse, PD, består af:

 • 2 obligatoriske moduler, som er fælles for alle PD-retninger, i alt 15 ECTS
 • Valgmoduler, herunder retningsspecifikke, svarende til et omfang af 30 ECTS
 • Afgangsprojekt på 15 ECTS

Hvis du følger valgmoduler i et omfang af mindst 20 ECTS fra én uddannelsesretning og skriver afgangsprojekt inden for retningen, får du en pædagogisk diplomuddannelse med retningsbetegnelse.

Du kan godt vælge moduler fra forskellige uddannelsesretninger. Vælger du moduler fra forskellige retninger i et mindre omfang end 20 ECTS og/eller fælles valgmoduler, får du en pædagogisk diplomuddannelse uden uddannelsesretning. Tal med uddannelsesstedet om, hvordan du bedst kombinerer modulerne efter dit eget behov.

I denne artikel om den pædagogiske diplomuddannelse uden retning finder du omtale og udbud af de elementer, der er fælles for PD-retningerne: De obligatoriske moduler, det fælles retningsspecifikke modul for vejlederuddannelserne og de fælles valgmoduler for alle uddannelsesretningerne.

Blandt de fælles valgfrie moduler finder du desuden de moduler, du skal vælge, hvis du vil være praktikvejleder til pædagoguddannelsen eller til læreruddannelsen.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Diplomuddannelserne foregår ved professionshøjskoler i hele landet:

Desuden ved Den frie Lærerskole i Ollerup.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler for alle pædagogiske diplomuddannelser med eller uden retning er:

 • Pædagogisk viden og forskning (10 ECTS).  Modulet sætter pædagogisk viden ind i en professionskontekst og relaterer forestillinger om videnudvikling til praktisk pædagogisk arbejde og undervisning; centrale emner er fx redskaber til metodologiske overvejelser, professionsidentitet samt evaluering og validering af professionsviden
 • Undersøgelse af pædagogisk praksis (5 ECTS). Modulet indeholder emner som kvalitative og kvantitative metodetilgange, undersøgelsesintention og -metode, metodeovervejelser og -stringens, fortolkning og vurdering af data samt inddragelse af empiri

Selv om du ikke sigter efter en pædagogisk diplomuddannelse med retningsbetegnelse, kan du godt vælge retningsspecifikke moduler fra forskellige PD-retninger. Læs mere om de enkelte PD-retninger, og find udbud af retningsspecifikke moduler i de enkelte artikler under Diplomuddannelse i pædagogik.

Vejlederuddannelserne under den pædagogiske diplomuddannelse: danskvejleder, engelskvejleder, matematikvejleder og naturfagsvejleder har et fælles retningsspecifikt modul, som er obligatorisk for alle fire vejlederuddannelser:

 • Faglig vejledning i skolen (10 ECTS). Modulet indeholder emner som praksislæring og institutionskultur, procesledelse, vejlednings- og evalueringsteori og -metode

Fælles valgfrie moduler

De fælles valgfrie moduler på den pædagogiske diplomuddannelse, PD, er:

 • Begynderdidaktik i engelsk, fransk og tysk med fokus på flersprogethed (10 ECTS). Modulet handler bl.a. om at tilrettelægge og udvikle en differentieret begynderundervisning, der bidrager til at udvikle elevernes interkulturelle kommunikative kompetencer 
 • Didaktik for undervisning i filmproduktion (10 ECTS). Modulet giver kompetencer til at undervise og udvikle nye undervisningskoncepter inden for filmproduktion med særligt fokus på vækstlag og talentudvikling
 • Evaluering i organisationer (10 ECTS). Modulet indeholder emner som evalueringskultur, -modeller og design af evaluering; evalueringers betydning for didaktiske overvejelser og interessenternes betydning for evalueringsarbejdet indgår også
 • Forældresamarbejde i dagtilbud og skole (5 ECTS). Modulet giver bl.a. kompetencer til at lede samarbejdet med forældre med forskellig social og kulturel baggrund, livsmønster og ønsker; blandt emnerne er kommunikationsteori, målgruppeviden og interkulturel pædagogik og didaktik
 • Kommunikation (10 ECTS). Modulet giver redskaber til den kommunikation, der finder sted i den professionelles sampil med borgere og brugere, samarbejdspartnere og kolleger, studerende, elever og børn
 • Konflikthåndtering (10 ECTS). Modulet giver kompetencer til at håndtere og forstå konflikter i professionelle sammenhænge; emner er fx konfliktmønstre, konfliktkultur og psykisk arbejdsmiljø, social kompetence, metoder til samarbejde og gruppeprocesser i et konfliktperspektiv
 • Lærende partnerskab - dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse og museum (10 ECTS). Modulet giver forudsætninger for at udvikle og gennemføre oplevelses- og læringsforløb for børn og unge og arbejde med partnerskaber mellem dagtilbud, grundskoler, gymnasier og museer eller andre kulturinstitutioner
 • Mobning og sociale in- og eksklusionsprocesser (10 ECTS). Modulet giver forudsætninger for at identificere, forebygge og håndtere mobbesituationer i sociale og institutionelle sammenhænge
 • Nyere fremmedsprogspædagogik og -didaktik (10 ECTS). Modulet giver fremmedsprogslærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne faglig opdatering til at udvikle fremmedsprogsundervisningen og styrke elevernes sprogtilegnelse
 • Pædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS). Modulet giver indsigt i faser, processer og handlemuligheder i udviklingsarbejdet; emner er fx formulering af mål og gennemførelse af handleplaner og evaluering mhp. implementering samt samarbejde såvel inden for som uden for eget fagområde
 • Skriftlig fremstilling og formidling (5 ECTS). Modulet handler om, hvordan man skriver en vellykket faglig tekst; emner er fx teorier om skriveprocesser, kommunikation og skriftlige genrers retorik
 • Åben skole: samarbejde på tværs (10 ECTS). Modulet har fokus på aktiviteter, hvor skolen åbner sig mod det omgivende samfund og inddrager lokalsamfundets ressourcer i skoledagen; målet er, at du kan udvikle, planlægge og mestre åben skole-aktiviteter i et tværprofessionelt samarbejde med lærere og pædagoger samt skolens aktører og eksterne partnere

De fælles valgfrie moduler for praktikvejledning er:

 • Praktikvejleder til læreruddannelsen (10 ECTS). Modulet giver kompetencer til at vejlede og bedømme lærerstuderende i praktik, støtte de lærerstuderendes læring i praksis samt udvikle og understøtte skolens uddannelseskultur, herunder kollegers vejledningspraksis
 • Praktikvejleder til pædagoguddannelsen (10 ECTS). Modulet giver redskaber til at håndtere praktikvejlederfunktionens fire studieområder: tilrettelæggelse af praktik som uddannelseselement i pædagoguddannelsen, pædagogisk arbejde som profession, iagttagelse og vurdering af læreprocesser samt vejledning og bedømmelse, herunder af egen praksis

Afgangsprojekt

Du afslutter den pædagogiske diplomuddannelse uden uddannelsesretning med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Uddannelsen koster typisk 5.500 - 14.500 kr. pr. modul.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
17. august 2020
18. december 2020
Faglig vejledning i skolen Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Faglig vejledning i skolen Dagundervisning 7400 Herning
*
17. august 2020
18. december 2020
Konflikthåndtering 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Praktikvejleder til læreruddannelsen Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
30. oktober 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Kolding Dagundervisning 6100 Haderslev
*
17. august 2020
18. december 2020
Pædagogisk udviklingsarbejde Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 7400 Herning
*
17. august 2020
18. december 2020
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Pædagogisk viden og forskning, AFTEN PD Aftenundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 7400 Herning
*
20. august 2020
29. januar 2021
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 3700 Rønne
*
20. august 2020
11. december 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Aabenraa Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. august 2020
11. december 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Esbjerg Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. august 2020
11. december 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Kolding Dagundervisning 6100 Haderslev
*
24. august 2020
22. januar 2021
Afgangsprojekt - pædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
24. august 2020
22. januar 2021
Afgangsprojekt - pædagogik - online Fjernundervisning 8200 Aarhus N
*
24. august 2020
22. januar 2021
Faglig vejledning i skolen 0220 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Faglig vejledning i skolen 0320 Dagundervisning 7100 Vejle
*
24. august 2020
22. januar 2021
Faglig vejledning i skolen 0420 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
15. januar 2021
Fagligvejledning i skolen Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
15. januar 2021
Kommunikation Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
22. januar 2021
Konflikthåndtering 0120 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Lærende partnerskab 0120 Dagundervisning 7100 Vejle
*
24. august 2020
15. januar 2021
Mobning og sociale in- og eksklusionsprocesser Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
22. januar 2021
PD - Afgangsprojekt 0320 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
PD - Afgangsprojekt 0420 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
PD - Afgangsprojekt 0520 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
18. december 2020
PD Afgangsprojekt efteråret 2020 - deltid Dagundervisning 6100 Haderslev
*
24. august 2020
26. oktober 2020
PD Afgangsprojekt efteråret 2020 - fuldtid Dagundervisning 6100 Haderslev
*
24. august 2020
18. december 2020
Praktikvejleder til læreruddannelsen - online 8200 Aarhus N
*
24. august 2020
22. januar 2021
Praktikvejleder til læreruddannelsen 0120 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Praktikvejleder til læreruddannelsen 0220 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Praktikvejleder til læreruddannelsen 0320 Dagundervisning 7300 Jelling
*
24. august 2020
15. januar 2021
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
2. oktober 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen 0220 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
2. oktober 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen 0320 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
4. december 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, ID 7492 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
24. august 2020
22. januar 2021
Pædagogisk udviklingsarbejde 0220 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
15. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
22. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning 0220 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning 0320 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning 0320 Dagundervisning 7100 Vejle
*
24. august 2020
22. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning 0420 Dagundervisning 7100 Vejle
*
24. august 2020
22. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning 0520 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning 0620 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
30. november 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
18. december 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis - online 8200 Aarhus N
*
24. august 2020
22. februar 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis 0320 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis 0420 Dagundervisning 7100 Vejle
*
24. august 2020
22. januar 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis 0520 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. august 2020
4. december 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, ID 7494 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
25. august 2020
11. december 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, ID 7679 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
27. august 2020
10. december 2020
Pædagogisk viden og forskning ID 7488 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
27. august 2020
10. december 2020
Pædagogisk viden og forskning ID 7647 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
27. august 2020
10. december 2020
Pædagogisk viden og forskning ID 7648 Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
28. august 2020
9. oktober 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. august 2020
18. december 2020
Pædagogisk viden og forskning - online 8200 Aarhus N
*
28. august 2020
22. januar 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 6100 Haderslev
*
28. august 2020
22. januar 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis - NET Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
31. august 2020
9. oktober 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 8800 Viborg
*
31. august 2020
9. oktober 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen - online 8200 Aarhus N
*
31. august 2020
29. januar 2021
Pæd viden og forskning sp.pæd, psyk. og logopædi Aftenundervisning 2200 København N
*
31. august 2020
29. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
31. august 2020
22. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 6000 Kolding
*
31. august 2020
29. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
31. august 2020
22. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning - NET Fjernundervisning 6000 Kolding
*
31. august 2020
29. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning, miljøterapi dag/døg Dagundervisning 1799 København V
*
31. august 2020
29. januar 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis 1799 København V
*
31. august 2020
29. januar 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis 2200 København N
*
1. september 2020
15. januar 2021
Afgangsprojektet Diplom i ledelse - CC - hold 1 Fleksibel undervisning 1799 København V
*
1. september 2020
22. januar 2021
Faglig vejledning i skolen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. september 2020
29. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
1. september 2020
29. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
1. september 2020
29. januar 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis 1799 København V
*
1. september 2020
29. januar 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis 1799 København V
*
2. september 2020
29. januar 2021
Forældresamarbejde i dagtilbud og skole 1799 København V
*
2. september 2020
29. januar 2021
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 3400 Hillerød
*
2. september 2020
29. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
2. september 2020
29. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
2. september 2020
29. januar 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis 1799 København V
*
2. september 2020
29. januar 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis 1799 København V
*
2. september 2020
29. januar 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis - online Fjernundervisning 1799 København V
*
2. september 2020
27. januar 2021
Åben skole: samarbejde på tværs Dagundervisning 1799 København V
*
3. september 2020
11. januar 2021
Begynderdidaktik i engelsk, fransk og tysk m. foku Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2020
22. januar 2021
Konflikthåndtering Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2020
22. januar 2021
Konflikthåndtering Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2020
22. januar 2021
Konflikthåndtering - NET Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2020
29. januar 2021
Pædagogisk viden og forskning - online Fjernundervisning 1799 København V
*
4. september 2020
30. juni 2021
Praktikvejleder til læreruddannelsen Dagundervisning 1799 København V
*
4. september 2020
15. maj 2021
Praktikvejleder til læreruddannelsen - Halsnæs Dagundervisning 3400 Hillerød
*
4. september 2020
15. maj 2021
Praktikvejleder til læreruddannelsen - Halsnæs Dagundervisning 3400 Hillerød
*
4. september 2020
29. januar 2021
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 1799 København V
*
7. september 2020
29. januar 2021
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 1799 København V
*
7. september 2020
16. januar 2021
Undersøgelse af pæd. praksis sp.pæd, psyk, logopæd Dagundervisning 2200 København N
*
14. september 2020
30. oktober 2020
Pædagogisk viden og forskning ID 6971 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
14. september 2020
14. december 2020
Undersøgelse af pæd. praksis ID 7649 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
14. september 2020
14. december 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis ID 6953 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
14. september 2020
14. december 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis ID 6954 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
14. september 2020
14. december 2020
Undersøgelse af pædagogisk praksis ID 7650 Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
17. september 2020
16. december 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen - Ballerup Dagundervisning 2750 Ballerup
*
19. oktober 2020
30. november 2020
Faglig vejledning i skolen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. oktober 2020
27. november 2020
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, ID 7536 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
26. oktober 2020
22. januar 2021
Afgangsprojekt - pædagogik 8200 Aarhus N
*
28. oktober 2020
10. marts 2021
Praktikvejleder til læreruddannelsen ID 7575 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
24. november 2020
23. april 2021
Praktikvejleder til læreruddannelsen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
24. november 2020
23. april 2021
Praktikvejleder til læreruddannelsen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. januar 2021
28. juni 2021
Afgangsprojektet Diplom i ledelse - onsdage Fleksibel undervisning 1799 København V
*
20. januar 2021
11. juni 2021
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 7400 Herning
*
21. januar 2021
21. juni 2021
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Aabenraa Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2021
21. juni 2021
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Esbjerg Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2021
21. juni 2021
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Kolding Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Afgangsprojekt - pædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Afgangsprojekt - pædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
21. maj 2021
Faglig udvikling i skolen Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Faglig vejledning i skolen Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Faglig vejledning i skolen Dagundervisning 7400 Herning
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Faglig vejledning i skolen 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Faglig vejledning i skolen 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Faglig vejledning i skolen 0221 Dagundervisning 7100 Vejle
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Forældresamarbejde i dagtilbud og skole Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
21. maj 2021
Forældresamarbejde i skole og dagtilbud Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Kommunikation (PD) 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
21. maj 2021
Konflikthåndtering Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Konflikthåndtering Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
21. maj 2021
Mobning og social in- og eksklusionsprocesser Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
25. januar 2021
18. juni 2021
PD Afgangsprojekt Forår21 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
18. juni 2021
PD Afgangsprojekt Forår21 0221 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
18. juni 2021
PD Afgangsprojekt Forår21 0321 Dagundervisning 7100 Vejle
*
25. januar 2021
30. juni 2021
PD afgangsprojekt foråret 2021 - deltid Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Praktikvejleder til læreruddannelsen Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Praktikvejleder til læreruddannelsen 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Praktikvejleder til læreruddannelsen 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
21. maj 2021
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 7500 Holstebro
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
21. maj 2021
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, ID 7715 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Pædagogisk udviklingsarbejde 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
21. maj 2021
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
21. maj 2021
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Pædagogosk viden og forskning 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Pædagogosk viden og forskning 0221 Dagundervisning 7100 Vejle
*
25. januar 2021
21. maj 2021
Undersøgelse af pædagogisk prakis Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 7400 Herning
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis - online 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis 0121 Dagundervisning 5000 Odense C
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis 0221 Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. januar 2021
21. maj 2021
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, ID 7717 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
27. januar 2021
2. juni 2021
Faglig vejledning i skolen ID 7285 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
27. januar 2021
21. maj 2021
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, ID 7716 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Faglig vejledning i skolen tonet mod talent Internat 4180 Sorø
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 1799 København V
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Pæd viden og forskning sp.pæd, psyk. og logopædi Aftenundervisning 1799 København V
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
1. februar 2021
18. juni 2021
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. februar 2021
18. juni 2021
Pædagogisk viden og forskning - NET Fjernundervisning 6000 Kolding
*
1. februar 2021
16. juni 2021
Undersøgelse af pæd. praksis sp.pæd, psyk, logopæd Dagundervisning 1799 København V
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis 1799 København V
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis 1799 København V
*
2. februar 2021
30. juni 2021
Begynderdidaktik i engelsk, fransk og tysk Dagundervisning 1799 København V
*
2. februar 2021
18. juni 2021
Evaluering i organisation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. februar 2021
18. juni 2021
Faglig vejledning i skolen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. februar 2021
30. juni 2021
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
2. februar 2021
30. juni 2021
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
2. februar 2021
30. juni 2021
Pædagogisk viden og forskning, miljøterapi børn/un Dagundervisning 1799 København V
*
2. februar 2021
30. juni 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis 1799 København V
*
2. februar 2021
30. juni 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis 1799 København V
*
3. februar 2021
23. juni 2021
Forældresamarbejde i dagtilbud og skole 1799 København V
*
3. februar 2021
30. juni 2021
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 1799 København V
*
3. februar 2021
30. juni 2021
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
3. februar 2021
30. juni 2021
Pædagogisk viden og forskning Dagundervisning 1799 København V
*
3. februar 2021
30. juni 2021
Pædagogisk viden og forskning - online Fjernundervisning 1799 København V
*
3. februar 2021
30. juni 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis 1799 København V
*
3. februar 2021
30. juni 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis 1799 København V
*
3. februar 2021
30. juni 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis - online Fjernundervisning 1799 København V
*
4. februar 2021
18. juni 2021
Begynderdidaktik i engelsk, fransk og tysk m. foku Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2021
30. juni 2021
Faglig vejledning i skolen - Bevægelsesvejl online Fjernundervisning 1799 København V
*
4. februar 2021
30. juni 2021
Faglig vejledning i skolen - Bevægelsesvejledere Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2021
30. juni 2021
Faglig vejledning i skolen - Danskvejl. online Fjernundervisning 1799 København V
*
4. februar 2021
30. juni 2021
Faglig vejledning i skolen - Danskvejledere Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2021
30. juni 2021
Faglig vejledning i skolen - Engelskvejl. online Fjernundervisning 1799 København V
*
4. februar 2021
30. juni 2021
Faglig vejledning i skolen - Engelskvejledere Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2021
30. juni 2021
Faglig vejledning i skolen - Matematikvejl. online Fjernundervisning 1799 København V
*
4. februar 2021
30. juni 2021
Faglig vejledning i skolen - Matematikvejledere Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2021
30. juni 2021
Faglig vejledning i skolen - Naturfagsvejl. online Fjernundervisning 1799 København V
*
4. februar 2021
30. juni 2021
Faglig vejledning i skolen - Naturfagsvejledere Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2021
18. juni 2021
Kommunikation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. februar 2021
18. juni 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
5. februar 2021
18. juni 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis Dagundervisning 6100 Haderslev
*
9. februar 2021
30. marts 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis ID 7405 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
9. februar 2021
30. marts 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis ID 7658 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
9. februar 2021
30. marts 2021
Undersøgelse af pædagogisk praksis ID 7659 Fjernundervisning 4760 Vordingborg
*
9. februar 2021
30. marts 2021
UPP, Flex. diplom Dagundervisning 4000 Roskilde
*
11. februar 2021
1. april 2021
Pædagogisk viden og forskning ID 7661 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
11. februar 2021
1. april 2021
Pædagogisk viden og forskning ID 7662 Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
8. marts 2021
23. april 2021
Praktikveleder til pædagoguddannelsen Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
6. april 2021
18. juni 2021
Afgangsprojekt - pædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
12. april 2021
28. maj 2021
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
12. april 2021
28. maj 2021
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen 0221 Dagundervisning 7300 Jelling
*
19. august 2021
18. december 2021
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Aabenraa Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2021
18. december 2021
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Esbjerg Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2021
18. december 2021
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Kolding Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. august 2021
4. december 2021
Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Kolding Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. august 2021
20. december 2021
PD afgangsprojekt efterår 2021 - deltid Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. november 2021
22. april 2022
Praktikvejleder til læreruddannelsen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. november 2021
22. april 2022
Praktikvejleder til læreruddannelsen Dagundervisning 6100 Haderslev

Uddannelsens veje