Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Uddannelsen giver alsidig viden om opgaver og funktioner inden for offentlig administration og forvaltning, og du får en konkret forståelse af sagsbehandling, organisationspsykologi og økonomi.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 40 - 60.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at forstå centrale teorier og metoder inden for det samfundsfaglige og juridiske område, så du kan servicere dine medborgere.

Uddannelsen henvender sig til administrative medarbejdere, som er ansat i offentlige forvaltninger og institutioner i kommuner, regioner og i staten.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen har en både praktisk og teoretisk tilgang til offentlig administration og forvaltning både nationalt og internationalt. Du lærer bl.a. at foretage selvstændig sagsbehandling på et fagligt og retligt korrekt grundlag, og uddannelsen udvikler dine evner til analyse og problemløsning.

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet for administration og forvaltning.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler samt tre valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Undervisningen er tilrettelagt med én undervisningsdag om ugen. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration havde frem til 2012 navnet statonom-uddannelsen.

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Fagoversigt

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, tre valgmoduler og et afgangsprojekt. Hvert modul vægter 10 ECTS.

De valgfrie moduler svarer til 30 ECTS. Heraf skal du have mindst 20 ECTS inden for fagområdet for administration og forvaltning og højst 10 ECTS fra et andet fagområde.


Obligatoriske moduler

Analyse og metoder (10 ECTS)
På modulet lærer du om forskellige samfundsvidenskabelige metoder, som gør dig i stand til at indsamle, bearbejde og analysere praksisnære problemstillinger.

 • Du beskæftiger dig bl.a. med:
 • Problemformulering og valg af analysemetode
 • Interviews og udformning af spørgeskemaer
 • Dataanalyse, afrapportering og formidling af projektet


Sagsbehandling (10 ECTS)
Modulet tager  udgangspunkt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven, og du lærer at:

 • Varetage en forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling
 • Identificere, hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages
 • Sætte forvaltningsretlige emner og regler i forhold til dit eget arbejde


Valgfri moduler

De valgfri moduler skal udgøre i alt 30 ECTS-point. Du kan desuden vælge relevante moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS-point.

Borgerkommunikation (10 ECTS)
Modulet tager udgangspunkt i effektiv kommunikation med borgere/brugere, og du lærer at:

 • Kommunikere målrettet og effektivt - både skriftligt og mundtligt
 • Vejlede om de offentlige informations- og videnssystemer
 • Understøtte borgernes og brugernes digitale kompetencer.

Digital service og innovation (10 ECTS)
Modulet fokuserer på innovation og optimering af administrative processer bl.a. digitalisering og dens konsekvenser. Du lærer:

 • Hvordan digitalisering kan anvendes kreativt og innovativt til at skabe nye forretningsområder samt nye arbejdsmetoder og servicemuligheder
 • At arbejde med en række metodeværktøjer inden for servicedesign og innovation.

Organisation og psykologi (10 ECTS)
Modulet giver dig viden om den offentlige sektors struktur og særlige vilkår, og du lærer at:

 • Analysere og forstå dine egne reaktioner i en arbejdskontekst, og være i stand til at korrigere dine egne handlinger inden for rammerne af en offentlig organisation
 • Bidrage til et løsningsfokus på problemstillinger mellem individer og grupper
 • Indgå konstruktivt i løsningen af organisatoriske problemstillinger
 • Reflektere over din nuværende arbejdspraksis og forholde dig åbent til videre udvikling

Personalejura og arbejdsmiljø (10 ECTS)
Undervisningen tager udgangspunkt i praksis på det personaleadministrative område i en offentlig myndighed. Du beskæftiger dig med retsregler og retspraksis inden for det det offentlige område, fx rekruttering, afskedigelse, sygefravær og barsel.

Du lærer at:

 • anvende relevante retskilder til løsning af personalejuridiske problemstillinger
 • vurdere praksisnære personalejuridiske problemstillinger og at reflektere over relevante løsningsmuligheder
 • formidle løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere

Projektkoordinering (10 ECTS)
Modulet giver dig viden om offentlig projektstyring og organisering. På modulet lærer du at anvende væsentlige projektstyringsværktøjer og at varetage forskellige kommunikationsopgaver, og du deltager i:

 • Udformning af projekts kommunikationsplan
 • Formidling af problemstillinger og løsningsmuligheder til projektets interessenter
 • Dokumentation og afrapportering af projektets resultater

Servicedesign (10 ECTS)
Som deltager på modulet får du indsigt i hvordan servicedesign anvendes i den moderne offentlige organisation.  Du lærer at:

 • anvende væsentlige metoder og redskaber til at udvikle og forbedre offentlig organisationsservice
 • vurdere egen servicekommunikation med henblik på at forbedre borgere og brugeres serviceoplevelse  
 • indgå i en dialog med ledelse og kollegaer omkring udvikling af en fælles serviceforståelse og -kultur

Statsret og EU-ret (10 ECTS)
Modulet tager udgangspunkt hvordan lovgivningsarbejdet foregår, bl.a. grundlovens bestemmelser, regeringens arbejde og ansvar, lovgivningsarbejdet og domstolenes organisering. Centrale temaer i EU-retten indgår også i undervisningen, og du lærer at:

 • analysere samspillet mellem folketing, regering og domstole og at kende til forskelle og ligheder mellem EU-institutioner og danske statsorganer
 • identificere grundlæggende statsretlige og EU-retlige problemstillinger
 • sætte statsretlige og EU-retlige emner i forhold til eget arbejde og at identificere hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages

Økonomi og styring (10 ECTS)
Modulet tager udgangspunkt i den offentlige sektors opgaver, organisering og finansiering, og du får overblik over den offentlige sektors økonomi. Du lærer at:

 • Bidrage målrettet til rapportering og budgetopfølgning
 • Foretage praksisrelevante økonomiske analyser of sammenligninger
 • Vurdere og formidle økonomiske problemstillinger og talmateriale

Afgangsprojekt (10 ECTS)
Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Afgangsprojektet skal omhandle centrale problemstillinger i uddannelsen. Emnet skal have relevans for den statslige administration. Formålet med projektet er at træne din evne til systematisk og metodisk at beskrive, analysere og vurdere en kompleks problemstilling inden for den offentlige sektor. Der lægges vægt på projektets faglige og teoretiske indhold.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal have afsluttet uddannelsen senest 6 år efter studiestart.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 40 - 60.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til relevante diplomuddannelser.

Læs om mulige arbejdsområder og typer af job inden for kontor, administration, regnskab og finans og administrativt arbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Uddannelsen tages primært af personer, der enten havde eller har fået beskæftigelse i det offentlige eller inden for undervisningssektoren. Over halvdelen af de nyuddannede er beskæftiget på videregående uddannelsesinstitutioner (universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier) eller inden for det offentlige, herunder Forsvaret, Politiet og retsvæsnet.

Andre ansættelsesområder omfatter 43 forskellige brancher, herunder biblioteker, voksenundervisning og hospitaler.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
6. januar 2020
12. juni 2020
Borgerkommunikation F2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2020
12. juni 2020
Borgerkommunikation F2020 Dagundervisning 7100 Vejle
*
6. januar 2020
12. juni 2020
Sagsbehandling F2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2020
12. juni 2020
Sagsbehandling F2020 Dagundervisning 7100 Vejle
*
7. januar 2020
12. juni 2020
Analyse og metoder F2020 Dagundervisning 7100 Vejle
*
7. januar 2020
12. juni 2020
Analyse og metoder F2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2020
27. maj 2020
Organisation og psykologi F2020 Dagundervisning 7100 Vejle
*
7. januar 2020
27. maj 2020
Organisation og psykologi F2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2020
12. juni 2020
Personalejura og arbejdsmiljø E2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2020
12. juni 2020
Personalejura og arbejdsmiljø F2020 Dagundervisning 7100 Vejle
*
9. januar 2020
12. juni 2020
Projektkoordinering E2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2020
12. juni 2020
Projektkoordinering F2020 Dagundervisning 7100 Vejle
*
9. januar 2020
12. juni 2020
Projektkoordinering F2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2020
12. juni 2020
Økonomi og styring F2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2020
12. juni 2020
Økonomi og styring F2020 Dagundervisning 7100 Vejle
*
10. januar 2020
12. juni 2020
Digital service og innovation F2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. januar 2020
12. juni 2020
Digital service og innovation F2020 Dagundervisning 7100 Vejle
*
13. januar 2020
28. februar 2020
Sagsbehandling Dagundervisning 8800 Viborg
*
13. januar 2020
28. februar 2020
Sagsbehandling Dagundervisning 8960 Randers SØ
*
17. januar 2020
12. juni 2020
Afgangsprojekt F2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
17. januar 2020
12. juni 2020
Afgangsprojekt F2020 Dagundervisning 7100 Vejle
*
27. januar 2020
30. juni 2020
Personalejura og arbejdsmiljø Dagundervisning 2200 København N
*
27. januar 2020
30. juni 2020
Økonomi og styring Dagundervisning 2200 København N
*
28. januar 2020
30. juni 2020
Digital service og innovation Dagundervisning 2200 København N
*
28. januar 2020
30. juni 2020
Projektkoordinering Dagundervisning 2200 København N
*
29. januar 2020
30. juni 2020
Analyse og metoder Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2020
30. juni 2020
Afgangsprojekt - AOFA Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2020
30. juni 2020
Organisation og psykologi Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2020
30. juni 2020
Sagsbehandling Dagundervisning 2200 København N
*
4. februar 2020
9. juni 2020
Analyse og metode, ID 7048 Dagundervisning 4700 Næstved
*
5. februar 2020
10. juni 2020
Økonomi og styring, ID 7046 Dagundervisning 4700 Næstved
*
6. februar 2020
11. juni 2020
Projektkoordinering, ID 7047 Dagundervisning 4700 Næstved
*
24. februar 2020
3. april 2020
Organisation og psykologi Dagundervisning 8800 Viborg
*
24. februar 2020
3. april 2020
Personalejura og arbejdsmiljø Dagundervisning 8800 Viborg
*
24. februar 2020
3. april 2020
Personalejura og arbejdsmiljø Dagundervisning 8960 Randers SØ
*
24. februar 2020
8. juni 2020
Sagsbehandling Dagundervisning 7500 Holstebro
*
24. februar 2020
8. juni 2020
Sagsbehandling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
24. februar 2020
3. april 2020
Økonomi og styring Dagundervisning 8960 Randers SØ
*
25. februar 2020
9. juni 2020
Analyse og metoder Dagundervisning 7500 Holstebro
*
25. februar 2020
9. juni 2020
Analyse og metoder Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. februar 2020
21. april 2020
Digital service og innovation Dagundervisning 7800 Skive
*
25. februar 2020
9. juni 2020
Organisation og psykologi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. februar 2020
9. juni 2020
Projektkoordinering Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
26. februar 2020
10. juni 2020
Økonomi og styring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
27. februar 2020
11. juni 2020
Borgerkommunikation Dagundervisning 7500 Holstebro
*
28. februar 2020
19. juni 2020
Afgangsprojekt forvaltning og administration - AU Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
2. marts 2020
30. juni 2020
Afsl. eks. projekt i Off. forvaltning og administ Dagundervisning 2
*
3. marts 2020
28. april 2020
Digital service og innovation Dagundervisning 8960 Randers SØ
*
4. marts 2020
1. april 2020
servicedesign med adfærdsdesign Dagundervisning 2840 Holte
*
25. august 2020
8. december 2020
Sagsbehandling, ID 7049 Dagundervisning 4700 Næstved
*
26. august 2020
9. december 2020
Organisation og psykologi, ID 7050 Dagundervisning 4700 Næstved
*
27. august 2020
10. december 2020
Borgerkommunikation, ID 7051 Dagundervisning 4700 Næstved
*
1. september 2020
12. januar 2021
Borgerkommunikation Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
2. september 2020
13. januar 2021
Analyse og metoder Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
3. september 2020
14. januar 2021
Økonomi og styring Dagundervisning 7500 Holstebro
*
4. september 2020
15. januar 2021
Afgangsprojekt forvaltning og administration - AU Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
22. februar 2021
7. juni 2021
Sagsbehandling Dagundervisning 7500 Holstebro
*
23. februar 2021
8. juni 2021
Organisation og psykologi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
24. februar 2021
9. juni 2021
Økonomi og styring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
26. februar 2021
18. juni 2021
Afgangsprojekt forvaltning og administration - AU Dagundervisning 8200 Aarhus N