Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Uddannelsen giver alsidig viden om opgaver og funktioner inden for offentlig administration og forvaltning, og konkret forståelse af sagsbehandling, organisationspsykologi og økonomi.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 40 - 60.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at forstå centrale teorier og metoder inden for det samfundsfaglige og juridiske område, så du kan servicere dine medborgere.

Uddannelsen henvender sig til administrative medarbejdere, som er ansat i offentlige forvaltninger og institutioner i kommuner, regioner og i staten.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen har en både praktisk og teoretisk tilgang til offentlig administration og forvaltning både nationalt og internationalt. Du lærer bl.a. at foretage selvstændig sagsbehandling på et fagligt og retligt korrekt grundlag, og uddannelsen udvikler dine evner til analyse og problemløsning.

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet for administration og forvaltning.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler samt tre valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Undervisningen er tilrettelagt med én undervisningsdag om ugen. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration havde frem til 2012 navnet statonom-uddannelsen.

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Fagoversigt

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, tre valgmoduler og et afgangsprojekt. Hvert modul vægter 10 ECTS.

De valgfrie moduler svarer til 30 ECTS. Heraf skal du have mindst 20 ECTS inden for fagområdet for administration og forvaltning og højst 10 ECTS fra et andet fagområde.


Obligatoriske moduler

Analyse og metoder (10 ECTS)
På modulet lærer du om forskellige samfundsvidenskabelige metoder, som gør dig i stand til at indsamle, bearbejde og analysere praksisnære problemstillinger.

 • Du beskæftiger dig bl.a. med:
 • Problemformulering og valg af analysemetode
 • Interviews og udformning af spørgeskemaer
 • Dataanalyse, afrapportering og formidling af projektet


Sagsbehandling (10 ECTS)
Modulet tager  udgangspunkt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven, og du lærer at:

 • Varetage en forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling
 • Identificere, hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages
 • Sætte forvaltningsretlige emner og regler i forhold til dit eget arbejde


Valgfri moduler

De valgfri moduler skal udgøre i alt 30 ECTS-point. Du kan desuden vælge relevante moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS-point.

Borgerkommunikation (10 ECTS)
Modulet tager udgangspunkt i effektiv kommunikation med borgere/brugere, og du lærer at:

 • Kommunikere målrettet og effektivt - både skriftligt og mundtligt
 • Vejlede om de offentlige informations- og videnssystemer
 • Understøtte borgernes og brugernes digitale kompetencer.

 

Controlling i den offentlige sektor (5 ECTS)
Modulet kvalificerer dig til at varetage økonomistyringsopgaver inden for den offentlige sektor. Du arbejder systematisk med budgetlægning og økonomistyring, og du får kendskab til de budgetmodeller, som anvendes i den offentlige sektor.

På modulet lærer du bl.a. at:

 • anvende budgetteringsmodeller og agere inden for fastsatte krav til regnskaber.
 • bearbejde aktivitets- og økonomidata systematisk i forbindelse med økonomi- og ressourcestyringsopgaver i den offentlige sektor.
 • formidle økonomiske problemstillinger på baggrund af registrerede data for aktiviteter og økonomi til den politiske og administrative ledelse.


Digital service og innovation (10 ECTS)
Modulet fokuserer på innovation og optimering af administrative processer bl.a. digitalisering og dens konsekvenser.

Du lærer at:

 • Hvordan digitalisering kan anvendes kreativt og innovativt til at skabe nye forretningsområder samt nye arbejdsmetoder og servicemuligheder
 • At arbejde med en række metodeværktøjer inden for servicedesign og innovation.
   

Organisation og psykologi (10 ECTS)
Modulet giver dig viden om den offentlige sektors struktur og særlige vilkår, og du lærer at:

 • Analysere og forstå dine egne reaktioner i en arbejdskontekst, og være i stand til at korrigere dine egne handlinger inden for rammerne af en offentlig organisation
 • Bidrage til et løsningsfokus på problemstillinger mellem individer og grupper
 • Indgå konstruktivt i løsningen af organisatoriske problemstillinger
 • Reflektere over din nuværende arbejdspraksis og forholde dig åbent til videre udvikling

Personalejura og arbejdsmiljø (10 ECTS)
Undervisningen tager udgangspunkt i praksis på det personaleadministrative område i en offentlig myndighed. Du beskæftiger dig med retsregler og retspraksis inden for det det offentlige område, fx rekruttering, afskedigelse, sygefravær og barsel.

Du lærer at:

 • anvende relevante retskilder til løsning af personalejuridiske problemstillinger
 • vurdere praksisnære personalejuridiske problemstillinger og at reflektere over relevante løsningsmuligheder
 • formidle løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere

 

Projektkoordinering (10 ECTS)
Modulet giver dig viden om offentlig projektstyring og organisering. På modulet lærer du at anvende væsentlige projektstyringsværktøjer og at varetage forskellige kommunikationsopgaver, og du deltager i:

 • Udformning af projekts kommunikationsplan
 • Formidling af problemstillinger og løsningsmuligheder til projektets interessenter
 • Dokumentation og afrapportering af projektets resultater

 

Servicedesign (10 ECTS)
Som deltager på modulet får du indsigt i hvordan servicedesign anvendes i den moderne offentlige organisation.  Du lærer at:

 • anvende væsentlige metoder og redskaber til at udvikle og forbedre offentlig organisationsservice
 • vurdere egen servicekommunikation med henblik på at forbedre borgere og brugeres serviceoplevelse  
 • indgå i en dialog med ledelse og kollegaer omkring udvikling af en fælles serviceforståelse og -kultur
   

Statsret og EU-ret (10 ECTS)
Modulet tager udgangspunkt hvordan lovgivningsarbejdet foregår, bl.a. grundlovens bestemmelser, regeringens arbejde og ansvar, lovgivningsarbejdet og domstolenes organisering. Centrale temaer i EU-retten indgår også i undervisningen, og du lærer at:

 • analysere samspillet mellem folketing, regering og domstole og at kende til forskelle og ligheder mellem EU-institutioner og danske statsorganer
 • identificere grundlæggende statsretlige og EU-retlige problemstillinger
 • sætte statsretlige og EU-retlige emner i forhold til eget arbejde og at identificere hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages
   

Økonomi og styring (10 ECTS)
Modulet tager udgangspunkt i den offentlige sektors opgaver, organisering og finansiering, og du får overblik over den offentlige sektors økonomi. Du lærer at:

 • Bidrage målrettet til rapportering og budgetopfølgning
 • Foretage praksisrelevante økonomiske analyser of sammenligninger
 • Vurdere og formidle økonomiske problemstillinger og talmateriale


Afgangsprojekt (obligatorisk)
Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Afgangsprojektet skal omhandle centrale problemstillinger i uddannelsen. Emnet skal have relevans for den statslige administration. Formålet med projektet er at træne din evne til systematisk og metodisk at beskrive, analysere og vurdere en kompleks problemstilling inden for den offentlige sektor. Der lægges vægt på projektets faglige og teoretiske indhold.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal have afsluttet uddannelsen senest 6 år efter studiestart.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 40 - 60.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til relevante diplomuddannelser.

Læs om mulige arbejdsområder og typer af job inden for kontor, administration, regnskab og finans og administrativt arbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Uddannelsen tages primært af personer, der enten havde eller har fået beskæftigelse i det offentlige eller inden for undervisningssektoren. Over halvdelen af de nyuddannede er beskæftiget på videregående uddannelsesinstitutioner (universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier) eller inden for det offentlige, herunder Forsvaret, Politiet og retsvæsnet.

Andre ansættelsesområder omfatter 43 forskellige brancher, herunder biblioteker, voksenundervisning og hospitaler.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. august 2014
8. december 2014
Økonomi og styring, AOFA, V, E14 5000 Odense C
*
13. august 2014
10. december 2014
Sagsbehandling AOFA, O, E14 5000 Odense C
*
13. august 2014
10. december 2014
Sagsbehandling AOFA, V, E14 5000 Odense C
*
18. august 2014
31. januar 2015
Borgerkommunikation Dagundervisning 2200 København N
*
18. august 2014
31. januar 2015
Digital service og innovation Dagundervisning 2200 København N
*
18. august 2014
31. januar 2015
Digital service og innovation Dagundervisning 2200 København N
*
18. august 2014
31. januar 2015
Organisation og psykologi Dagundervisning 8260 Viby J
*
18. august 2014
31. januar 2015
Organisation og psykologi Dagundervisning 2200 København N
*
18. august 2014
31. januar 2015
Organisation og psykologi Dagundervisning 2200 København N
*
18. august 2014
31. januar 2015
Projekter og metoder Dagundervisning 2200 København N
*
18. august 2014
31. januar 2015
Sagsbehandling Dagundervisning 2200 København N
*
18. august 2014
31. januar 2015
Sagsbehandling Dagundervisning 9000 Aalborg
*
18. august 2014
31. januar 2015
Sagsbehandling Dagundervisning 2200 København N
*
18. august 2014
31. januar 2015
Sagsbehandling Dagundervisning 7000 Fredericia
*
18. august 2014
31. januar 2015
Økonomi og styring Dagundervisning 2200 København N
*
22. august 2014
31. december 2014
Afgangsprojekt - AOFA Dagundervisning 2200 København N
*
25. august 2014
28. november 2014
Projekter og metoder Dagundervisning 8700 Horsens
*
2. september 2014
31. januar 2015
Digital service og innovation Dagundervisning 2200 København N
*
6. januar 2015
28. april 2015
Sagsbehandling AOFA, O, F15 5000 Odense C
*
6. januar 2015
28. april 2015
Sagsbehandling AOFA, V, F15 5000 Odense C
*
14. januar 2015
27. maj 2015
Projekter og metode, AOFA, O, F15 Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. januar 2015
16. juni 2015
Afgangsprojekt AOFA, V, F15 5000 Odense C
*
19. januar 2015
16. juni 2015
Afgangsprojekt AOFA, V, F15 5000 Odense C
*
26. januar 2015
30. juni 2015
Borgerkommunikation Dagundervisning 2200 København N
*
26. januar 2015
30. juni 2015
Borgerkommunikation Dagundervisning 7000 Fredericia
*
26. januar 2015
30. juni 2015
Borgerkommunikation Dagundervisning 9000 Aalborg
*
26. januar 2015
30. juni 2015
Digital service og innovation Dagundervisning 8260 Viby J
*
26. januar 2015
30. juni 2015
Digital service og innovation Dagundervisning 2200 København N
*
26. januar 2015
30. juni 2015
Organisation og psykologi Dagundervisning 2200 København N
*
26. januar 2015
30. juni 2015
Organisation og psykologi Dagundervisning 7000 Fredericia
*
26. januar 2015
30. juni 2015
Organisation og psykologi Dagundervisning 9000 Aalborg
*
26. januar 2015
30. juni 2015
Projekter og metoder Dagundervisning 2200 København N
*
26. januar 2015
30. juni 2015
Projekter og metoder Dagundervisning 7000 Fredericia
*
26. januar 2015
30. juni 2015
Projekter og metoder Dagundervisning 2200 København N
*
26. januar 2015
30. juni 2015
Projekter og metoder Dagundervisning 8260 Viby J
*
26. januar 2015
30. juni 2015
Projekter og metoder Dagundervisning 9000 Aalborg
*
26. januar 2015
30. juni 2015
Sagsbehandling Dagundervisning 2200 København N
*
26. januar 2015
30. juni 2015
Sagsbehandling Dagundervisning 2200 København N
*
26. januar 2015
30. juni 2015
Økonomi og styring Dagundervisning 2200 København N
*
26. januar 2015
30. juni 2015
Økonomi og styring Dagundervisning 8260 Viby J
*
28. januar 2015
30. juni 2015
Afgangsprojekt - AOFA Dagundervisning 8260 Viby J
*
29. januar 2015
30. juni 2015
Afgangsprojekt - AOFA Dagundervisning 2200 København N
*
1. august 2015
31. december 2015
Afgangsprojekt AOFA, V, E15 5000 Odense C
*
1. august 2015
31. december 2015
Afgangsprojekt, Odense efterår 2015 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
10. august 2015
30. november 2015
Digital service og innovation, Odense efterår 2015 5000 Odense C
*
13. august 2015
10. december 2015
Projekter og metoder, Odense efterår 2015 5000 Odense C
*
17. august 2015
18. december 2015
Afgangsprojekt - AOFA Dagundervisning 2200 København N
*
17. august 2015
18. december 2015
Afgangsprojekt - AOFA Dagundervisning 8260 Viby J
*
17. august 2015
29. januar 2016
Analyse og metoder Dagundervisning 2200 København N
*
17. august 2015
29. januar 2016
Analyse og metoder Dagundervisning 2200 København N
*
17. august 2015
29. januar 2016
Borgerkommunikation Dagundervisning 8260 Viby J
*
17. august 2015
29. januar 2016
Borgerkommunikation Dagundervisning 2200 København N
*
17. august 2015
29. januar 2016
Digital service og innovation Dagundervisning 2200 København N
*
17. august 2015
29. januar 2016
Digital service og innovation Dagundervisning 7000 Fredericia
*
17. august 2015
29. januar 2016
Digital service og innovation Dagundervisning 9000 Aalborg
*
17. august 2015
29. januar 2016
Organisation og psykologi Dagundervisning 2200 København N
*
17. august 2015
29. januar 2016
Organisation og psykologi Dagundervisning 8260 Viby J
*
17. august 2015
29. januar 2016
Sagsbehandling Dagundervisning 2200 København N
*
17. august 2015
29. januar 2016
Sagsbehandling Dagundervisning 2200 København N
*
17. august 2015
29. januar 2016
Sagsbehandling Dagundervisning 7000 Fredericia
*
17. august 2015
29. januar 2016
Sagsbehandling Dagundervisning 8260 Viby J
*
17. august 2015
29. januar 2016
Sagsbehandling Dagundervisning 9000 Aalborg
*
17. august 2015
29. januar 2016
Økonomi og styring Dagundervisning 2200 København N
*
17. august 2015
29. januar 2016
Økonomi og styring Dagundervisning 7000 Fredericia
*
17. august 2015
29. januar 2016
Økonomi og styring Dagundervisning 9000 Aalborg
*
1. september 2015
7. januar 2016
Borgerkommunikation Dagundervisning 8700 Horsens
*
8. september 2015
4. november 2015
Borgerkommunikation, ID 4263 Dagundervisning 4700 Næstved
*
19. oktober 2015
16. december 2015
Sagsbehandling, ID 4264 Dagundervisning 4700 Næstved
*
3. november 2015
9. marts 2016
Økonomi og styring Dagundervisning 8700 Horsens
*
5. januar 2016
17. maj 2016
Sagsbehandling AOFA, O, F16 5000 Odense C
*
5. januar 2016
17. maj 2016
Sagsbehandling AOFA, V, F16 5000 Odense C
*
6. januar 2016
25. maj 2016
Analyse og metoder, AOFA, O, F16 5000 Odense C
*
6. januar 2016
25. maj 2016
Analyse og metoder, AOFA, V, F16 5000 Odense C
*
7. januar 2016
26. maj 2016
Organisation og psykologi, AOFA, O, F16 5000 Odense C
*
7. januar 2016
26. maj 2016
Organisation og psykologi, AOFA, V, F16 5000 Odense C
*
8. januar 2016
13. maj 2016
Statsret og EU-ret, O, Foråret 2016 5000 Odense C
*
8. januar 2016
13. maj 2016
Statsret og EU-ret, V, Foråret 2016 5000 Odense C
*
11. januar 2016
17. maj 2016
Økonomi og styring, AOFA, O, F16 5000 Odense C
*
11. januar 2016
17. maj 2016
Økonomi og styring, AOFA, V, F16 5000 Odense C
*
12. januar 2016
10. marts 2016
Organisation og psykologi, ID 4285 Dagundervisning 4700 Næstved
*
13. januar 2016
18. maj 2016
Digital service og innovation, AOFA, O, F16 5000 Odense C
*
13. januar 2016
18. maj 2016
Digital service og innovation, AOFA, V, F16 5000 Odense C
*
14. januar 2016
12. maj 2016
Sagsbehandling AOFA, Intern, F16 Dagundervisning 7100 Vejle
*
18. januar 2016
23. maj 2016
Borgerkommunikation, AOFA, O, F16 5000 Odense C
*
18. januar 2016
23. maj 2016
Borgerkommunikation, AOFA, V, F16 5000 Odense C
*
19. januar 2016
15. juni 2016
Afgangsprojekt AOFA, V, F16 5000 Odense C
*
19. januar 2016
15. juni 2016
Afgangsprojekt AOFA, V, F16 5000 Odense C
*
26. januar 2016
30. juni 2016
Organisation og psykologi Dagundervisning 2200 København N
*
27. januar 2016
30. juni 2016
Analyse og metoder Dagundervisning 9000 Aalborg
*
27. januar 2016
30. juni 2016
Borgerkommunikation Dagundervisning 2200 København N
*
27. januar 2016
30. juni 2016
Sagsbehandling Dagundervisning 2200 København N
*
28. januar 2016
30. juni 2016
Analyse og metoder Dagundervisning 2200 København N
*
28. januar 2016
30. juni 2016
Økonomi og styring Dagundervisning 2200 København N
*
29. januar 2016
30. juni 2016
Afgangsprojekt - AOFA Dagundervisning 2200 København N
*
1. februar 2016
30. juni 2016
Afgangsprojekt - AOFA Dagundervisning 8260 Viby J
*
1. februar 2016
30. juni 2016
Analyse og metoder Dagundervisning 2200 København N
*
1. februar 2016
30. juni 2016
Analyse og metoder Dagundervisning 7000 Fredericia
*
1. februar 2016
30. juni 2016
Analyse og metoder Dagundervisning 8260 Viby J
*
1. februar 2016
30. juni 2016
Analyse og metoder Dagundervisning 7000 Fredericia
*
1. februar 2016
30. juni 2016
Analyse og metoder Dagundervisning 8260 Viby J
*
1. februar 2016
30. juni 2016
Analyse og metoder Dagundervisning 2200 København N
*
1. februar 2016
30. juni 2016
Analyse og metoder Dagundervisning 7000 Fredericia
*
1. februar 2016
30. juni 2016
Analyse og metoder Dagundervisning 8260 Viby J
*
1. februar 2016
30. juni 2016
Analyse og metoder Dagundervisning 9000 Aalborg
*
1. februar 2016
30. juni 2016
Analyse og metoder Dagundervisning 9000 Aalborg
*
1. februar 2016
30. juni 2016
Borgerkommunikation Dagundervisning 7000 Fredericia
*
1. februar 2016
30. juni 2016
Borgerkommunikation Dagundervisning 9000 Aalborg
*
1. februar 2016
30. juni 2016
Digital service og innovation Dagundervisning 2200 København N
*
1. februar 2016
30. juni 2016
Digital service og innovation Dagundervisning 8260 Viby J
*
1. februar 2016
30. juni 2016
Organisation og psykologi Dagundervisning 7000 Fredericia
*
1. februar 2016
30. juni 2016
Organisation og psykologi Dagundervisning 9000 Aalborg
*
1. februar 2016
30. juni 2016
Projektkoordinering Dagundervisning 9000 Aalborg
*
1. februar 2016
30. juni 2016
Projektkoordinering Dagundervisning 7000 Fredericia
*
1. februar 2016
30. juni 2016
Økonomi og styring Dagundervisning 8260 Viby J
*
11. februar 2016
30. juni 2016
Projektkoordinering Dagundervisning 2200 København N
*
11. februar 2016
2. juni 2016
Sagsbehandling AOFA, I, F16 5000 Odense C
*
30. marts 2016
30. september 2016
Projektkoordinering Dagundervisning 7000 Fredericia
*
12. april 2016
8. juni 2016
Analyse og metoder, ID 4286 Dagundervisning 4700 Næstved
*
10. august 2016
7. december 2016
Projektkoordinering, Odense Efterår 2016 5000 Odense C
*
10. august 2016
7. december 2016
Projektkoordinering, Vejle Efterår 2016 7100 Vejle
*
11. august 2016
1. december 2016
Digital service og innovation, AOFA, O, E16 5000 Odense C
*
11. august 2016
1. december 2016
Digital service og innovation, AOFA, V, E16 7100 Vejle
*
11. august 2016
8. december 2016
Sagsbehandling AOFA, O, E16 5000 Odense C
*
11. august 2016
8. december 2016
Sagsbehandling AOFA, V, E16 7100 Vejle
*
12. august 2016
9. december 2016
Organisation og psykologi, AOFA, O, E16 5000 Odense C
*
12. august 2016
9. december 2016
Organisation og psykologi, AOFA, V, E16 7100 Vejle
*
12. august 2016
9. december 2016
Statsret og EU-ret, O, efteråret 2016 5000 Odense C
*
12. august 2016
9. december 2016
Statsret og EU-ret, V, Efteråret 2016 7100 Vejle
*
15. august 2016
5. december 2016
Økonomi og styring, AOFA, O, E16 5000 Odense C
*
15. august 2016
5. december 2016
Økonomi og styring, AOFA, V, E16 7100 Vejle
*
16. august 2016
6. december 2016
Borgerkommunikation, AOFA, O, E16 5000 Odense C
*
16. august 2016
6. december 2016
Borgerkommunikation, AOFA, V, E16 7100 Vejle
*
17. august 2016
14. december 2016
Analyse og metoder, AOFA, O, E16 5000 Odense C
*
17. august 2016
14. december 2016
Analyse og metoder, AOFA, V, E16 7100 Vejle
*
18. august 2016
15. december 2016
Kommunikation, AOFA, Intern, E16 5000 Odense C
*
22. august 2016
13. december 2016
Afgangsprojekt - AOFA Dagundervisning 2200 København N
*
22. august 2016
19. december 2016
Afgangsprojekt AOFA, V, E16 7100 Vejle
*
22. august 2016
19. december 2016
Afgangsprojekt AOFA, V, E16 5000 Odense C
*
22. august 2016
31. januar 2017
Analyse og metoder Dagundervisning 2200 København N
*
22. august 2016
31. januar 2017
Analyse og metoder Dagundervisning 2200 København N
*
22. august 2016
31. januar 2017
Analyse og metoder Dagundervisning 2200 København N
*
22. august 2016
31. januar 2017
Analyse og metoder Dagundervisning 3700 Rønne
*
22. august 2016
31. januar 2017
Borgerkommunikation Dagundervisning 8260 Viby J
*
22. august 2016
31. januar 2017
Borgerkommunikation Dagundervisning 2200 København N
*
22. august 2016
31. januar 2017
Digital service og innovation Dagundervisning 9000 Aalborg
*
22. august 2016
31. januar 2017
Digital service og innovation Dagundervisning 2200 København N
*
22. august 2016
31. januar 2017
Digital service og innovation Dagundervisning 7000 Fredericia
*
22. august 2016
31. januar 2017
Organisation og psykologi Dagundervisning 8260 Viby J
*
22. august 2016
31. januar 2017
Organisation og psykologi Dagundervisning 2200 København N
*
22. august 2016
31. januar 2017
Projektkoordinering Dagundervisning 2200 København N
*
22. august 2016
31. januar 2017
Projektkoordinering Dagundervisning 8260 Viby J
*
22. august 2016
31. januar 2017
Sagsbehandling Dagundervisning 8260 Viby J
*
22. august 2016
31. januar 2017
Sagsbehandling Dagundervisning 2200 København N
*
22. august 2016
31. januar 2017
Sagsbehandling Dagundervisning 7000 Fredericia
*
22. august 2016
31. januar 2017
Sagsbehandling Dagundervisning 9000 Aalborg
*
22. august 2016
31. januar 2017
Økonomi og styring Dagundervisning 7000 Fredericia
*
22. august 2016
31. januar 2017
Økonomi og styring Dagundervisning 9000 Aalborg
*
22. august 2016
31. januar 2017
Økonomi og styring Dagundervisning 2200 København N
*
24. august 2016
15. december 2016
Afgangsprojekt - AOFA Dagundervisning 8260 Viby J
*
31. august 2016
14. december 2016
Sagsbehandling AOFA, Intern, E16 5000 Odense C
*
5. september 2016
20. januar 2017
Afgangsprojekt - Offentlig forvaltning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
13. september 2016
9. november 2016
Digital service og innovation, ID 4287 Dagundervisning 4700 Næstved
*
19. september 2016
28. oktober 2016
Borgerkommunikation Dagundervisning 8800 Viborg
*
19. september 2016
28. oktober 2016
Borgerkommunikation Dagundervisning 8800 Viborg
*
19. september 2016
28. oktober 2016
Organisation og psykologi (OFA) Dagundervisning 8800 Viborg
*
19. september 2016
28. oktober 2016
Organisation og psykologi (OFA) Dagundervisning 8800 Viborg
*
19. september 2016
28. oktober 2016
Sagsbehandling Dagundervisning 8800 Viborg
*
19. september 2016
28. oktober 2016
Sagsbehandling Dagundervisning 8800 Viborg
*
24. oktober 2016
21. december 2016
Afgangsprojekt, ID 4288 Dagundervisning 4700 Næstved
*
26. oktober 2016
21. december 2016
Sagsbehandling, ID 4289 Dagundervisning 4700 Næstved
*
31. oktober 2016
7. december 2016
Sagsbehandling Dagundervisning 7620 Lemvig
*
1. januar 2017
15. juni 2017
Afgangsprojekt AOFA, O forår 2017 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
1. januar 2017
15. juni 2017
Afgangsprojekt AOFA, V, foråret 2017 Dagundervisning 7100 Vejle
*
4. januar 2017
17. maj 2017
Digital service og innovation, AOFA, O, F17 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
4. januar 2017
17. maj 2017
Digital service og innovation, AOFA, V, F17 Dagundervisning 7100 Vejle
*
6. januar 2017
19. maj 2017
Økonomi og styring, AOFA, O, F17 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
6. januar 2017
19. maj 2017
Økonomi og styring, AOFA, V, F17 Dagundervisning 7100 Vejle
*
9. januar 2017
6. juni 2017
Borgerkommunikation, AOFA, O, F17 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
9. januar 2017
6. juni 2017
Borgerkommunikation, AOFA, V, F17 Dagundervisning 7100 Vejle
*
10. januar 2017
8. marts 2017
Organisation og psykologi, ID 4290 Dagundervisning 4700 Næstved
*
10. januar 2017
16. maj 2017
Sagsbehandling AOFA, O, F17 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
10. januar 2017
16. maj 2017
Sagsbehandling AOFA, V, F17 Dagundervisning 7100 Vejle
*
11. januar 2017
24. maj 2017
Analyse og metoder, AOFA, O, F17 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
11. januar 2017
24. maj 2017
Analyse og metoder, AOFA, V, F17 Dagundervisning 7100 Vejle
*
12. januar 2017
24. maj 2017
Organisation og psykologi, AOFA, O, F17 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
12. januar 2017
24. maj 2017
Organisation og psykologi, AOFA, V, F17 Dagundervisning 7100 Vejle
*
12. januar 2017
22. februar 2017
Sagsbehandling Dagundervisning 7620 Lemvig
*
13. januar 2017
2. juni 2017
Statsret og EU-ret, O, foråret 2017 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
13. januar 2017
2. juni 2017
Statsret og EU-ret, V, F17 Dagundervisning 7100 Vejle
*
16. januar 2017
24. februar 2017
Projektkoordinering Dagundervisning 8700 Horsens
*
17. januar 2017
13. juni 2017
Projektkoordinering, Odense Forår 2017 5000 Odense C
*
17. januar 2017
13. juni 2017
Projektkoordinering, Odense Forår 2017 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
17. januar 2017
13. juni 2017
Projektkoordinering, Vejle Forår 2017 Dagundervisning 7100 Vejle
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Afgangsprojekt - AOFA Dagundervisning 2200 København N
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Afgangsprojekt - AOFA Dagundervisning 8260 Viby J
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Afgangsprojekt - AOFA Dagundervisning 2200 København N
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Afgangsprojekt - AOFA Dagundervisning 8260 Viby J
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Analyse og metoder Dagundervisning 2200 København N
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Analyse og metoder Dagundervisning 7000 Fredericia
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Analyse og metoder Dagundervisning 9000 Aalborg
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Analyse og metoder Dagundervisning 8260 Viby J
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Analyse og metoder Dagundervisning 2200 København N
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Analyse og metoder Dagundervisning 7000 Fredericia
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Analyse og metoder Dagundervisning 8260 Viby J
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Analyse og metoder Dagundervisning 9000 Aalborg
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Borgerkommunikation Dagundervisning 2200 København N
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Borgerkommunikation Dagundervisning 7000 Fredericia
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Borgerkommunikation Dagundervisning 9000 Aalborg
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Borgerkommunikation Dagundervisning 9000 Aalborg
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Borgerkommunikation Dagundervisning 2200 København N
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Borgerkommunikation Dagundervisning 7000 Fredericia
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Digital service og innovation Dagundervisning 8260 Viby J
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Digital service og innovation Dagundervisning 2200 København N
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Digital service og innovation Dagundervisning 2200 København N
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Digital service og innovation Dagundervisning 8260 Viby J
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Organisation og psykologi Dagundervisning 2200 København N
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Organisation og psykologi Dagundervisning 7000 Fredericia
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Organisation og psykologi Dagundervisning 9000 Aalborg
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Organisation og psykologi Dagundervisning 2200 København N
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Organisation og psykologi Dagundervisning 7000 Fredericia
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Organisation og psykologi Dagundervisning 9000 Aalborg
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Personalejura og arbejdsmiljø Dagundervisning 2200 København N
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Personalejura og arbejdsmiljø Dagundervisning 2200 København N
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Projektkoordinering Dagundervisning 9000 Aalborg
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Projektkoordinering Dagundervisning 7000 Fredericia
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Projektkoordinering Dagundervisning 2200 København N
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Projektkoordinering Dagundervisning 2200 København N
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Projektkoordinering Dagundervisning 7000 Fredericia
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Projektkoordinering Dagundervisning 9000 Aalborg
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Sagsbehandling Dagundervisning 2200 København N
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Sagsbehandling Dagundervisning 2200 København N
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Økonomi og styring Dagundervisning 8260 Viby J
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Økonomi og styring Dagundervisning 2200 København N
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Økonomi og styring Dagundervisning 2200 København N
*
23. januar 2017
30. juni 2017
Økonomi og styring Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. januar 2017
27. marts 2017
Servicedesign Dagundervisning 6900 Skjern
*
2. februar 2017
30. marts 2017
Servicedesign Dagundervisning 7000 Fredericia
*
6. februar 2017
19. juni 2017
Borgerkommunikation, AOFA, intern, F17 5000 Odense C
*
6. februar 2017
3. april 2017
Servicedesign Dagundervisning 7000 Fredericia
*
9. februar 2017
6. april 2017
Servicedesign Dagundervisning 2200 København N
*
27. februar 2017
7. april 2017
Borgerkommunikation Dagundervisning 8800 Viborg
*
2. marts 2017
7. april 2017
Analyse og metoder Dagundervisning 8800 Viborg
*
4. april 2017
31. maj 2017
Økonomi og styring, ID 4291 Dagundervisning 4700 Næstved
*
18. april 2017
30. juni 2017
Projektkoordinering, ID 5435 Dagundervisning 4700 Næstved
*
18. april 2017
30. juni 2017
Økonomi og styring, ID 5434 Dagundervisning 4700 Næstved
*
24. april 2017
7. juni 2017
Sagsbehandling Dagundervisning 8800 Viborg
*
24. april 2017
19. juni 2017
Servicedesign Dagundervisning 2200 København N
*
27. april 2017
20. juni 2017
Servicedesign Dagundervisning 7000 Fredericia
*
1. maj 2017
21. juni 2017
Servicedesign Dagundervisning 7000 Fredericia
*
4. maj 2017
22. juni 2017
Servicedesign Dagundervisning 7000 Fredericia
*
8. august 2017
19. december 2017
Statsret og EU-ret, O Efterår 2017 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
8. august 2017
19. december 2017
Statsret og EU-ret, V E17 Dagundervisning 7100 Vejle
*
9. august 2017
13. december 2017
Organisation og psykologi, AOFA, O, E17 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
9. august 2017
13. december 2017
Organisation og psykologi, AOFA, V, E17 Dagundervisning 7100 Vejle
*
10. august 2017
7. december 2017
Analyse og metoder, AOFA, O, E17 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
10. august 2017
7. december 2017
Analyse og metoder, AOFA, V, E17 Dagundervisning 7100 Vejle
*
11. august 2017
18. december 2017
Projektkoordinering, Odense efterår 2017 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
11. august 2017
18. december 2017
Projektkoordinering, Vejle Efterår 2017 Dagundervisning 7100 Vejle
*
11. august 2017
15. december 2017
Økonomi og styring, AOFA, O, E17 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
11. august 2017
15. december 2017
Økonomi og styring, AOFA, V, E17 Dagundervisning 7100 Vejle
*
14. august 2017
18. december 2017
Afgangsprojekt AOFA, O efterår 2017 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
14. august 2017
18. december 2017
Afgangsprojekt AOFA, V, efteråret 2017 Dagundervisning 7100 Vejle
*
14. august 2017
4. december 2017
Digital service og innovation, AOFA, O, E17 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
14. august 2017
4. december 2017
Digital service og innovation, AOFA, V, E17 Dagundervisning 7100 Vejle
*
15. august 2017
19. december 2017
Borgerkommunikation, AOFA, O, E17 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
15. august 2017
19. december 2017
Borgerkommunikation, AOFA, V, E17 Dagundervisning 7100 Vejle
*
16. august 2017
7. december 2017
Sagsbehandling AOFA, O, E17 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
16. august 2017
7. december 2017
Sagsbehandling AOFA, V, E17 Dagundervisning 7100 Vejle
*
21. august 2017
8. december 2017
Afgangsprojekt - AOFA Dagundervisning 2200 København N
*
21. august 2017
31. januar 2018
Analyse og metoder Dagundervisning 2200 København N
*
21. august 2017
31. januar 2018
Analyse og metoder Dagundervisning 9000 Aalborg
*
21. august 2017
31. januar 2018
Borgerkommunikation Dagundervisning 2200 København N
*
21. august 2017
31. januar 2018
Digital service og innovation Dagundervisning 2200 København N
*
21. august 2017
31. januar 2018
Organisation og psykologi Dagundervisning 2200 København N
*
21. august 2017
31. januar 2018
Personalejura og arbejdsmiljø Dagundervisning 2200 København N
*
21. august 2017
31. januar 2018
Projektkoordinering Dagundervisning 2200 København N
*
21. august 2017
31. januar 2018
Projektkoordinering Dagundervisning 9000 Aalborg
*
21. august 2017
31. januar 2018
Sagsbehandling Dagundervisning 2200 København N
*
21. august 2017
31. januar 2018
Økonomi og styring Dagundervisning 2200 København N
*
29. august 2017
28. november 2017
Økonomi og styring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
4. september 2017
25. januar 2018
Afgangsprojekt Forvaltning og administration Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
4. september 2017
15. januar 2018
Borgerkommunikation Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
4. september 2017
15. januar 2018
Borgerkommunikation Dagundervisning 7500 Holstebro
*
4. september 2017
2. november 2017
Sagsbehandling Dagundervisning 7500 Holstebro
*
4. september 2017
2. november 2017
Sagsbehandling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
5. september 2017
16. januar 2018
Økonomi og styring Dagundervisning 7500 Holstebro
*
5. september 2017
16. januar 2018
Økonomi og styring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
6. september 2017
17. januar 2018
Sagsbehandling Dagundervisning 7500 Holstebro
*
6. september 2017
17. januar 2018
Sagsbehandling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
8. september 2017
31. december 2017
Afsl. eks.projekt i Off. forvaltning og administra Dagundervisning 2
*
8. september 2017
31. december 2017
Afsl. eks.projekt i Off. forvaltning og administra Dagundervisning 8800 Viborg
*
19. september 2017
20. december 2017
Projektkoordinering, ID 5437 Dagundervisning 4700 Næstved
*
19. september 2017
26. oktober 2017
Sagsbehandling Dagundervisning 8800 Viborg
*
20. september 2017
21. december 2017
Sagsbehandling, ID 5436 Dagundervisning 4700 Næstved
*
6. november 2017
15. december 2017
Analyse og metoder Dagundervisning 8800 Viborg
*
6. november 2017
15. december 2017
Borgerkommunikation Dagundervisning 8800 Viborg
*
6. november 2017
15. december 2017
Borgerkommunikation Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
6. november 2017
15. december 2017
Borgerkommunikation Dagundervisning 8960 Randers SØ
*
6. november 2017
15. december 2017
Sagsbehandling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
6. november 2017
15. december 2017
Sagsbehandling Dagundervisning 8960 Randers SØ