Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage opgaver inden for offentlig administration og forvaltning, fx sagsbehandling.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 40 - 60.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at forstå centrale teorier og metoder inden for det samfundsfaglige og juridiske område, så du kan servicere dine medborgere.

Uddannelsen henvender sig til administrative medarbejdere, som er ansat i offentlige forvaltninger og institutioner i kommuner, regioner og i staten.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet for administration og forvaltning.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • to obligatoriske moduler
 • tre valgfrie moduler
 • et afgangsprojekt

Du lærer at foretage selvstændig sagsbehandling på et fagligt og retligt korrekt grundlag, og uddannelsen udvikler dine evner til analyse og problemløsning.

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt med én undervisningsdag om ugen. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration havde frem til 2012 navnet statonom-uddannelsen.

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Fagoversigt

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, tre valgmoduler og et afgangsprojekt. Hvert modul vægter 10 ECTS.

De valgfrie moduler svarer til 30 ECTS. Heraf skal du have mindst 20 ECTS inden for fagområdet for administration og forvaltning og højst 10 ECTS fra et andet fagområde.


Obligatoriske moduler

Analyse og metoder (10 ECTS)
På modulet lærer du om forskellige samfundsvidenskabelige metoder, som gør dig i stand til at indsamle, bearbejde og analysere praksisnære problemstillinger.

 • Du beskæftiger dig bl.a. med:
 • Problemformulering og valg af analysemetode
 • Interviews og udformning af spørgeskemaer
 • Dataanalyse, afrapportering og formidling af projektet


Sagsbehandling (10 ECTS)
Modulet tager  udgangspunkt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven, og du lærer at:

 • Varetage en forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling
 • Identificere, hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages
 • Sætte forvaltningsretlige emner og regler i forhold til dit eget arbejde


Valgfri moduler

De valgfri moduler skal udgøre i alt 30 ECTS-point. Du kan desuden vælge relevante moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS-point.

Borgerkommunikation (10 ECTS)
Modulet tager udgangspunkt i effektiv kommunikation med borgere/brugere, og du lærer at:

 • Kommunikere målrettet og effektivt - både skriftligt og mundtligt
 • Vejlede om de offentlige informations- og videnssystemer
 • Understøtte borgernes og brugernes digitale kompetencer.

Digital service og innovation (10 ECTS)
Modulet fokuserer på innovation og optimering af administrative processer bl.a. digitalisering og dens konsekvenser. Du lærer:

 • Hvordan digitalisering kan anvendes kreativt og innovativt til at skabe nye forretningsområder samt nye arbejdsmetoder og servicemuligheder
 • At arbejde med en række metodeværktøjer inden for servicedesign og innovation.

Organisation og psykologi (10 ECTS)
Modulet giver dig viden om den offentlige sektors struktur og særlige vilkår, og du lærer at:

 • Analysere og forstå dine egne reaktioner i en arbejdskontekst, og være i stand til at korrigere dine egne handlinger inden for rammerne af en offentlig organisation
 • Bidrage til et løsningsfokus på problemstillinger mellem individer og grupper
 • Indgå konstruktivt i løsningen af organisatoriske problemstillinger
 • Reflektere over din nuværende arbejdspraksis og forholde dig åbent til videre udvikling

Personalejura og arbejdsmiljø (10 ECTS)
Undervisningen tager udgangspunkt i praksis på det personaleadministrative område i en offentlig myndighed. Du beskæftiger dig med retsregler og retspraksis inden for det det offentlige område, fx rekruttering, afskedigelse, sygefravær og barsel.

Du lærer at:

 • anvende relevante retskilder til løsning af personalejuridiske problemstillinger
 • vurdere praksisnære personalejuridiske problemstillinger og at reflektere over relevante løsningsmuligheder
 • formidle løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere

Projektkoordinering (10 ECTS)
Modulet giver dig viden om offentlig projektstyring og organisering. På modulet lærer du at anvende væsentlige projektstyringsværktøjer og at varetage forskellige kommunikationsopgaver, og du deltager i:

 • Udformning af projekts kommunikationsplan
 • Formidling af problemstillinger og løsningsmuligheder til projektets interessenter
 • Dokumentation og afrapportering af projektets resultater

Servicedesign (10 ECTS)
Som deltager på modulet får du indsigt i hvordan servicedesign anvendes i den moderne offentlige organisation.  Du lærer at:

 • anvende væsentlige metoder og redskaber til at udvikle og forbedre offentlig organisationsservice
 • vurdere egen servicekommunikation med henblik på at forbedre borgere og brugeres serviceoplevelse  
 • indgå i en dialog med ledelse og kollegaer omkring udvikling af en fælles serviceforståelse og -kultur

Statsret og EU-ret (10 ECTS)
Modulet tager udgangspunkt hvordan lovgivningsarbejdet foregår, bl.a. grundlovens bestemmelser, regeringens arbejde og ansvar, lovgivningsarbejdet og domstolenes organisering. Centrale temaer i EU-retten indgår også i undervisningen, og du lærer at:

 • analysere samspillet mellem folketing, regering og domstole og at kende til forskelle og ligheder mellem EU-institutioner og danske statsorganer
 • identificere grundlæggende statsretlige og EU-retlige problemstillinger
 • sætte statsretlige og EU-retlige emner i forhold til eget arbejde og at identificere hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages

Økonomi og styring (10 ECTS)
Modulet tager udgangspunkt i den offentlige sektors opgaver, organisering og finansiering, og du får overblik over den offentlige sektors økonomi. Du lærer at:

 • Bidrage målrettet til rapportering og budgetopfølgning
 • Foretage praksisrelevante økonomiske analyser of sammenligninger
 • Vurdere og formidle økonomiske problemstillinger og talmateriale

Afgangsprojekt (10 ECTS)
Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Afgangsprojektet skal omhandle centrale problemstillinger i uddannelsen. Emnet skal have relevans for den statslige administration. Formålet med projektet er at træne din evne til systematisk og metodisk at beskrive, analysere og vurdere en kompleks problemstilling inden for den offentlige sektor. Der lægges vægt på projektets faglige og teoretiske indhold.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal have afsluttet uddannelsen senest 6 år efter studiestart.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 40 - 60.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til relevante diplomuddannelser.

Læs om mulige arbejdsområder og typer af job inden for kontor, administration, regnskab og finans og administrativt arbejde.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. november 2021
10. december 2021
Analyse og metode Fleksibel undervisning 8800 Viborg
*
1. november 2021
10. december 2021
Personalejura og arbejdsmiljø Fleksibel undervisning 8960 Randers SØ
*
1. november 2021
10. december 2021
Projektkoordinering Fleksibel undervisning 8960 Randers SØ
*
1. november 2021
10. december 2021
Sagsbehandling Fleksibel undervisning 8800 Viborg
*
24. januar 2022
11. marts 2022
Analyse og metode Fleksibel undervisning 8800 Viborg
*
24. januar 2022
11. marts 2022
Borgerkommunikation Fleksibel undervisning 8960 Randers SØ
*
24. januar 2022
11. marts 2022
Organisation og psykologi Fleksibel undervisning 8960 Randers SØ
*
24. januar 2022
11. marts 2022
Sagsbehandling Fleksibel undervisning 8800 Viborg
*
24. januar 2022
11. marts 2022
Økonomi og styring Fleksibel undervisning 8960 Randers SØ
*
31. januar 2022
9. september 2022
Afgangsprojekt - AOFA Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Analyse og metoder Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Borgerkommunikation Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Digital service og innovation Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Organisation og psykologi Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Personalejura og arbejdsmiljø Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Projektkoordinering Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Sagsbehandling Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Servicedesign Dagundervisning 2200 København N
*
31. januar 2022
1. juni 2022
Økonomi og styring Dagundervisning 2200 København N
*
7. marts 2022
1. juli 2022
Afsl. eks. projekt i Off. forvaltning og administ Fleksibel undervisning 8800 Viborg
*
4. oktober 2022
7. december 2022
Ledelse i praksis BLU HOLD 12 Dagundervisning 2900 Hellerup