Foto af Radiograf
Job

Radiograf

Radiografer arbejder med teknikken på sygehusenes røntgenafdelinger.

Fakta

Arbejdssteder:
Sygehuse, Røntgenklinikker, Røntgen-, Film- og kontraststoffirmaer
Stillingsbetegnelser:
Radiograf

Mange sygdomme og lidelser kan ikke bestemmes og behandles uden et røntgenbillede eller en anden form for billedgengivelse. Radiografen tager billedet, og diagnosen bliver stillet af radiologer, dvs. speciallæger i diagnostisk radiologi.

Arbejdet indebærer mange forskellige typer af opgaver. Både tekniske opgaver, plejeopgaver, opgaver med uddannelse og udvikling samt administrative opgaver i forbindelse med fx røntgenundersøgelser og ultralydsskanninger. Som radiograf kommer du til at samarbejde tæt med andre faggrupper, blandt andet læger, sygeplejersker, fotografer, portører og sekretærer.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af radiograf
Gennemlysning - Radiografen betjener røngtenapparatet.

Radiograferne planlægger og tilrettelægger billedoptagelserne og tager sig af patienterne under opholdet på afdelingen. De fortæller, hvordan undersøgelsen skal foregå, sørger for at patienten ligger korrekt, og for at den pågældende føler sig tryg.

Under undersøgelsen skal radiografen være opmærksom på patientens tilstand. Man skal især holde øje med tegn på komplikationer i forbindelse med brugen af kontraststoffer og katetre.

Radiografen betjener apparaturet og optager billederne af kroppens indre fra forskellige vinkler. Billederne skal tages fra de vinkler, hvor sygdomstegnene træder tydeligst frem. Radiografen skal kunne vurdere, om et billede er tilstrækkeligt tydeligt til, at lægen kan stille en diagnose.

Radiograferne er også med ved de større specialundersøgelser, som radiologerne udfører. Det kan være operative indgreb, som fx urinvejsundersøgelser, undersøgelser af centralnervesystemet, mave- og tarmundersøgelser samt computertomografi-skanning (CT) og magnetisk resonans-skanning (MR). De kan også arbejde med strålebehandling.

Der er skiftende arbejdstider, fordelt på dag-, aften- og nattevagter.

Radiografer er autoriserede. Det betyder, at du skal have bestået en uddannelse som radiograf og have fået autorisation af Sundhedsstyrelsen for at få ret til at arbejde som radiograf.

Ledende radiografer arbejder med budget- og regnskabsstyring, forskning og faglig udvikling samt personaleledelse, vagtplanlægning og undervisning.

Radiografer kan arbejde med speciale inden for nuklearmedicinsk og radiologsik billeddiagnostik eller med stråleterapi.

Arbejdsplads

De fleste radiografer arbejder på sygehusenes billeddiagnostiske afdelinger. Nogle er ansat på andre sygehusafdelinger, fx ultralydsafdelinger og klinisk-fysiologiske afdelinger, hvor man foretager undersøgelser ved hjælp af radioaktive isotoper.

Strålebehandlingsafdelingerne på radiumstationerne er et andet arbejdsområde for radiografer. Dette speciale indgår kun i mindre omfang i uddannelsen, og derfor bliver man oplært og efteruddannet efter ansættelsen.

Der findes også stillinger på private hospitaler og i røntgenklinikker.

Nogle få radiografer ansættes i røntgen-, film- og kontraststoffirmaer, der fremstiller og sælger bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr.

I udlandet er der gode muligheder for at få arbejde på sygehuse.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2017), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Radiograf, Røntgenfotograf, Scanneroperatør,
Ultralydstekniker
35.145 kr.31.057 kr.-
Røntgenoperatør-29.727 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

På det private arbejdsmarked er radiografer som regel ansat på individuelle kontrakter.

Fremtidsmuligheder

Radiografer kan avancere til overradiograf, afdelingsradiograf og radiograflærer. Herudover findes der andre specialprægede stillinger.

Hvis man vil undervise som radiograflærer, skal man have taget relevant videreuddannelse; se om dette i uddannelsesartiklen.

Jobmulighederne er gode, da der er mangel på radiografer.

Mere uddannelse

Radiograf Rådet tilbyder efteruddannelseskurser, konferencer, temadage osv. Oplysninger om kursustilbud bringes i det faglige medlemsblad Radiografen eller på foreningens hjemmeside.

De enkelte sygehuse arrangerer kurser i de forskellige teknikker inden for radiografernes arbejdsområde. Det kan fx være MR, CT og ultralyd.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Kirsten Brewster ville bare gerne arbejde med mennesker.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.