Optagelse på videregående uddannelser
Artikel

Optagelse på videregående uddannelser

Skal du søge optagelse på en videregående uddannelse i Danmark, kan du i denne artikel læse om de vigtigste ting, du skal være opmærksom på, inden du går i gang med at ansøge.

Ansøgningen foregår i langt de fleste tilfælde på Optagelse.dk gennem Den koordinerede Tilmelding (KOT), som er det fælles digitale optagelsessystem.

Du kan søge op til 8 forskellige uddannelser i prioriteret rækkefølge. Det kan både være kvote 1- og kvote 2-ansøgninger. Men du kan højst blive optaget på én uddannelse ét sted.

Fold alle afsnit ud

Regler for optagelse

Der gælder nogle generelle regler, når du søger videregående uddannelse via det fælles optagelsessystem på www.optagelse.dk. Det er regler, der afgør, hvordan din ansøgning bliver behandlet.

De fleste uddannelsesinstitutioner benytter et kvotesystem, hvor ansøgerne kan optages gennem to kvoter.

I kvote 1 bliver du alene vurderet på baggrund af eksamensgennemsnittet fra din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

I kvote 2 bliver du også vurderet på andre faglige kriterier end en adgangsgivende eksamen. Hvis du har et andet adgangsgrundlag end en hel gymnasial eksamen (erhvervsuddannelse eller hf-enkeltfag), så skal du søge i kvote 2.

Hvis du har en adgangsgivende gymnasial eksamen og søger kvote 2, så bliver du automatisk prøvet i kvote 1. Så du skal ikke søge samme uddannelse i både kvote 1 og kvote 2.

Der er uddannelser, som du ikke kan søge i kvote 1. Det er primært uddannelser, hvor beståelse af optagelsesprøveog/eller optagelsessamtale er et adgangskrav. Her skal du søge inden 15. marts kl. 12.

Alle ansøgninger skal være digitale.

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside ufm.dk kan man få information om reglerne for optagelse på grundlag af en udenlandsk eksamen. Udenlandske ansøgere med behov for opholdstilladelse til uddannelsen optages gennem en særlig kvote 3 til engelsksprogede uddannelser.

Du må ikke være indskrevet ved mere end én videregående uddannelse ad gangen. Du må dog godt være indskrevet på en ordinær og en åben uddannelse samtidig, hvis det ikke er den samme uddannelse.

Der gælder ikke særlige regler for voksne ved optagelse på en videregående uddannelse. Voksne skal opfylde de samme adgangskrav og bliver vurderet efter de samme kriterier som alle andre ansøgere.

Kandidatreglen

Hvis du tidligere har afsluttet en kandidatuddannelse, gælder den såkaldte kandidatregel. Denne regel siger, at du kan kun blive optaget på en videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser, eller hvis du har fået dispensation af uddannelsesstedet.

Ansøgningsfrister

De almindelige ansøgningsfrister er den 15. marts kl. 12.00, hvis du søger gennem kvote 2, og den 5. juli kl. 12.00, hvis du søger gennem kvote 1.

Søg inden den 15. marts, når du:

 • har brug for at blive vurderet på kvalifikationer ud over dit gymnasiale eksamensgennemsnit
 • søger en uddannelse med beståelse af optagelsesprøve og/eller optagelsessamtale som adgangskrav
 • har en udenlandsk adgangsgivende gymnasial eksamen, herunder også en International Baccalauteate (IB) fra enten Danmark eller udlandet
 • har et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen, fx en erhvervsuddannelse eller enkelte hf-fag

Søg inden den 5. juli, når du:

 • har en dansk gymnasial eksamen og alene skal vurderes på baggrund af dit eksamensgennemsnit

Bemærk: Hvis du har en international/udenlandsk gymnasial eksamen, der kan omregnes til den danske karakterskala, skal du stadig søge senest 15. marts, kl. 12.00, men vil blive vurderet i kvote 1. Det gælder fx for IB-ansøgere fra Danmark. Ansøgere med en adgangsgivende gymnasial eksamen fra Grønland, Færøerne samt Duborg-skolen og A.P. Møller skolen i Sydslesvig kan søge kvote 1 frem til 5. juli, kl. 12.00.

Det er vigtigt at overholde ansøgningsfristerne. Ellers kommer du ikke i betragtning. Søg derfor i god tid.

Digital ansøgning

Det er obligatorisk for alle ansøgere at søge optagelse digitalt via www.optagelse.dk. Hvis du er dansk ansøger, skal du bruge NemID til at søge. Med NemID, kan du logge dig ind, udfylde, godkende og underskrive din ansøgning. Du skal godkende og underskrive hver af dine ansøgninger.

Denne fremgangsmåde vil give dig mulighed for:

 • at tilføje nye ønsker frem til 5. juli kl. 12.00
 • at ændre i prioriteringsrækkefølgen frem til 5. juli kl. 12.00
 • at fortryde afsendelse af ansøgning frem til 5. juli kl. 12.00
 • at oploade og tilknytte bilag til din ansøgning
 • at trække eksamensbeviser fra Eksamensdatabasen (hvis din adgangsgivende gymnasiale eksamen er fra 2004 eller nyere)

Hvis du ikke har NemID, kan du gratis bestille den på www.nemid.nu. Læs mere på www.optagelse.dk.

Hvis du ikke kan nå at anskaffe NemID inden ansøgningsfristens udløb, kan du benytte Optagelse.dk ved at oprette dig og logge ind uden NemID. Du skal selv levere alle oplysninger, og du skal selv uploade al dokumentation i PDF-format. Du skal være særligt opmærksom på, at en ansøgning uden NemID skal afsluttes ved at printe en følgeskrivelse, som skal underskrives og indsendes eller afleveres på det søgte uddannelsessted inden ansøgningsfristens udløb. Du skal underskrive og fremsende en underskriftside for hver af de søgte uddannelser.

De samme forhold gælder for ansøgere, der ikke har et dansk CPR-nummer og derfor ikke kan få NemID.

Optagelse.dk har en engelsksproget ansøgningsdel. Både ansøgere med eksamen fra Danmark eller udlandet kan søge via den engelsksprogede del, men kun til uddannelser, hvor undervisningssproget er engelsk.

www.optagelse.dk kan du finde brugervejledninger til, hvordan du søger på den digitale selvbetjeningsløsning.

Eneste mulighed for ikke at søge digitalt er at søge de enkelte uddannelsesinstitutioner om en særlig tilladelse til at søge på papir. Men det er kun muligt, hvis institutionen vurderer, at du ikke kan forventes at kunne benytte den digitale selvbetjeningsløsning.

Adgangsgrundlag og adgangskrav

Det er din uddannelsesbaggrund, der bestemmer, hvilke videregående uddannelser du kan søge ind på, og hvordan du kan søge. De krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund, kaldes adgangsgrundlag. Mange videregående uddannelser kræver, at du har en hel gymnasial eksamen, kaldet adgangsgivende gymnasial eksamen.

Der findes også videregående uddannelser, der godkender andre typer af uddannelse eller kvalifikationer som adgangsgrundlag. Her kan bestemte erhvervsuddannelser eller hf-enkeltfag være et adgangsgrundlag.

Det er kun, hvis du har en hel gymnasial eksamen, at du kan søge både i kvote 1 og kvote 2. Hvis du ikke har en hel gymnasial eksamen, kan du kun søge gennem kvote 2 på de uddannelser, hvor din uddannelsesbaggrund er godkendt som adgangsgrundlag.

Mange uddannelser har også andre adgangskrav. Det kan være krav om:

 • Fag bestået på et vist gymnasialt niveau (A, B eller C)
 • Fag bestået med en vis minimumskarakter, der er højere end karakteren 2,0
 • Den samlede adgangsgivende eksamen bestået med et mindste gennemsnit
 • Bestået optagelsesprøve og/eller optagelsessamtale

Du kan finde de specifikke adgangskrav i uddannelsesartiklerne her på UddannelsesGuiden eller på uddannelsesstedernes egne hjemmesider under de enkelte uddannelser. Vær opmærksom på, at adgangskravene kan ændre sig over tid. Hvis kravene skærpes, skal det skal dog som udgangspunkt varsles mindst 2 år før, de træder i kraft.

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne søge uddannelsen. Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav om beståelse af et bestemt fagniveau eller ikke opfylder et eventuelt karakterkrav i et bestemt fag, så skal du supplere din eksamen. Men suppleringskurserne kan aldrig ændre ved gennemsnittet i den adgangsgivende gymnasiale eksamen. Læs mere i artiklen om gymnasial supplering.

Særligt for adgangsgivende gymnasial eksamen

Der er mulighed for justering af gennemsnittet ved tidlig studiestart. Læs om dette i artiklen Bonus for tidlig studiestart.

Har du et eksamensgennemsnit udregnet efter 13-skalaen, bliver det omregnet til 7-trins-skalaen. Omregningen foregår på de uddannelsesinstitutioner, der modtager ansøgningerne. Du skal ikke selv foretage dig noget.

En gymnasial eksamen kan aldrig forældes som adgangsgrundlag for at søge en videregående uddannelse. Hvis du har to gymnasiale eksaminer, så er det den første, der gælder.

Standby-plads

Ud over at søge en studieplads har du mulighed for at søge en standby-plads. Standby er en prioriteret og begrænset venteliste. Hvis uddannelsesstedet får plads på uddannelsen, vil de tilbyde pladserne til dem på standby-listen.

Der er ingen garanti for, at du bliver optaget det år, du har søgt, hvis du har fået en standby-plads. Hvis uddannelsesstedet ikke får plads på uddannelsen det år, vil de tilbyde dig et tilsagn om en studieplads det næste år. Det prioriteringsnummer, du giver en uddannelse, gælder både for selve optagelsesønsket og for standby-ønsket.

Får du en standby-plads, er dine lavere prioriterede uddannelsesønsker ikke længere relevante. Læs mere om standby.

Sommer- og vinterstart

En del af uddannelserne under Den Koordinerede Tilmelding (KOT) på Optagelse.dk har studiestart både om sommeren og om vinteren, dvs. i august/september og i januar/februar.

Uddannelsesstederne kan selv vælge, om uddannelser med både sommer- og vinterstart enten skal søges én gang eller op til to gange.

Hvis uddannelsen kun skal søges én gang, så søger du som udgangspunkt både sommer- og vinterstart. Du skal i din ansøgning forholde dig til, om du foretrækker vinterstart.

Selvom du siger nej til at foretrække vinterstart, er du stadig i spil til en vinterplads. Du kan altså ikke kun søge optagelse til sommerpladser. Adgangskvotienten er den samme, uanset om du optages sommer eller vinter. Det er uddannelsesstedet, der i sidste ende afgør, hvem af de optagne, der starter henholdsvis sommer og vinter. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider om deres principper for fordeling.

Hvis uddannelsen kan søges op til flere gange, er det fordi, uddannelsesstedet har valgt at oprette et sommerstartshold og et vinterstartshold hver for sig. Her kan du derfor vælge at søge kun det ene eller det andet starttidspunkt. Du kan også vælge at søge begge studiestarter med to ansøgninger. Hver studiestart har sin egen adgangskvotient.

Prioritering og ændring

Hvis du søger mere end én uddannelse, skal du prioritere dine uddannelsesansøgninger, dvs. oplyse hvilken rækkefølge du ønsker at søge i. Dit valg af uddannelse ligger i høj grad i din prioritering af disse. Du vil først blive prøvet på den højest prioriterede uddannelse, dernæst på nummer to, så nummer tre og så videre. Du får højst tilbudt én studieplads eller én standbyplads d. 30. juli.

Din ansøgning til en uddannelse bliver behandlet på lige fod med andre ansøgere, uanset hvilken prioritet du har givet den. Når du søger, sættes den automatisk ind i en prioriteringsrækkefølge. Du kan ændre i rækkefølgen, så ofte du vil, inden den 5. juli kl. 12.00.

Læs mere om prioritering.

Ændring

Hvis du ønsker at ændre i indholdet i en allerede afsendt ansøgning - særligt i forhold til standby og studiestart - skal du kontakte uddannelsesstedet/-erne.

Dokumentation og fuldmagt

Det er vigtigt, at du sikrer, at din ansøgning har den relevante og krævede dokumentation. Det skal ske i form af eksamensbeviser. Hvis du har en gymnasial eksamen fra 2004 og frem, vil du kunne se denne på Optagelse.dk, når du har logget dig ind med NemID.

Hvis du har bestået suppleringsfag, kan eksamensbeviser for disse måske også være tilgængelig på Optagelse.dk. Ellers skal du uploade det som digitalt bilag og tilknytte det din ansøgning. Læs mere i brugervejledningen på www.optagelse.dk.

Hvis du søger i kvote 2, så kræves der dokumentation for de relevante aktiviteter, som du nævner i ansøgningen. Læs om kvote 2-kriterier og dokumentationskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider. Husk at undersøge, om de kræver en motiveret ansøgning som en del af kvote 2-ansøgningen.

Al dokumentation skal uploades på www.optagelse.dk. Det er muligt at tilføje bilag til en allerede underskrevet ansøgning, men det skal ske inden for de frister, som uddannelsesstedet har fastsat.

Fuldmagt

Hvis du ikke har mulighed for selv at udfylde din ansøgning, kan du give fx dine forældre fuldmagt til at udfylde og indsende din ansøgning. Det skal dog stadig være en digital ansøgning. Ansøgningsproceduren er langt mere kompliceret.

Det skal fremgå af fuldmagten, hvilke uddannelser du søger ind på, hvordan du har prioriteret dem, og om du søger standby-plads på en eller flere af uddannelserne. Fuldmagten skal vedlægges den underskriftside, der skal indsendes til hver uddannelse ved denne ansøgningsprocedure. Du kan læse mere om ansøgningsproceduren med fuldmagt på www.optagelse.dk.

Tidligere optagelse og merit

Det er et krav, at man som ansøger til en videregående uddannelse i sin ansøgning på www.optagelse.dk skal oplyse, om man tidligere har været optaget på andre videregående uddannelser, og hvilke uddannelseselementer man eventuelt har bestået.

Der skal vedlægges dokumentation for alle beståede uddannelseselementer og angives, hvor meget det eller de tæller i ECTS-point (meritgivende standardpoint). Læs mere om ECTS.

Uddannelsesstedet, man søger ind på, skal benytte oplysningerne til at vurdere, om der kan gives startmerit i den nye uddannelse, så du eventuelt kan gennemføre på kortere tid.

Hvis du er i gang med en uddannelse på ansøgningstidpunktet for den nye uddannelse, skal du efterfølgende - inden 5. juli - vedlægge dokumentation for beståede uddannelseselementer.

Uddannelsesstedet, du søger ind på, benytter oplysningerne til at vurdere, om du kan få merit i den nye uddannelse. Hvis du får merit, kan du gennemføre uddannelsen på kortere tid.

Der er ingen fælles regler for selve godkendelsen af merit på de videregående uddannelser. Det er det enkelte uddannelsessted, som træffer beslutningen.

Samme uddannelse

Søger du optagelse på en uddannelse, du tidligere har været optaget på, skal der gå mindst 5 måneder, før du kan optages på uddannelsen igen. Dette gælder, hvis du selv har meldt dig ud af uddannelsen.

Hvis uddannelsesstedet har meldt dig ud, skal du søge om dispensation for at blive optaget igen. Læs mere i Dispensation til videregående uddannelse.

Klagemuligheder

Du kan klage, hvis du er utilfreds med uddannelsesstedets afgørelse. Du skal stile din klage til Kvalifikationsnævnet og sende den til uddannelsesstedet. Klagen skal være fremme senest 4 uger efter, at du har fået afgørelsen. Læs om Kvalifikationsnævnet og klagemuligheder.

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Som følge af en ny politisk aftale vil du fra og med sommeroptagelsen 2017 generelt ikke længere have mulighed for at tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har gennemført.

Det betyder, at hvis du fx allerede har bestået en professionsbacheloruddannelse, kan du som udgangspunkt ikke optages på en ny professionsbacheloruddannelse, på en erhvervsakademiuddannelse eller på en bacheloruddannelse på et universitet.

Læs mere om de nye regler i Begrænsning af dobbeltuddannelse.

Svar på ansøgningen

Den 30. juli får du svar. Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Et afslagsbrev betyder, at du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt. Hvis du får et optagelsestilbud, så er det fra den prioritet, hvorpå du er blevet optaget. Hvis det er fx er din 3. prioritet, så betyder det, at du ikke kunne blive optaget på henholdsvis din 1. og 2. prioritet. Du hører ikke fra højere eller lavere prioriterede uddannelser.

Om optagelsestilbuddet bliver sendt digitalt eller pr. post kan uddannelsesstederne selv bestemme. Har du fået afslag på optagelse, vil du blive henvist til en liste over årets ledige pladser på andre uddannelser og uddannelsessteder.

Bekræft studieplads

Du skal bekræfte, at du ønsker at bruge uddannelsespladsen - ellers mister du den. Uddannelsesstederne skal have at vide, hvor mange der vil benytte sig af tilbuddet om en uddannelsesplads, så de kan tilbyde de ledige pladser til ansøgere, der står standby. På den måde bliver alle pladser udnyttet.

Du skal sende dit ja tak til uddannelsen tidligt i august. Den nøjagtige frist og svarprocedure får du oplyst i svaret. Du kan give fuldmagt til en anden, der kan svare for dig, hvis du ikke selv er hjemme.

Dispensation

Der kan være flere grunde til at søge dispensation, fx manglende opfyldelse af adgangsgivende eksamen eller manglende opfyldelse af specifikke adgangskrav, begge dele på grund af særlige omstændigheder.

Hvis du vil søge dispensation, skal du i god tid inden ansøgningsfristernes udløb - og helst inden den 15. marts - kontakte det eller de uddannelsessteder, du ønsker at søge optagelse på, og forhøre dig om deres praksis.

Hvis du får dispensation på et uddannelsessted, så gælder den kun der.

Læs mere om dispensation.

Klagemulighed

Der kan ske fejl, når uddannelsesstederne behandler det ofte meget store antal ansøgninger. Hvis du ikke er blevet optaget ved en uddannelse, og du mener, at det skyldes en fejl, skal du hurtigst muligt - og inden 2 uger - sende en skriftlig klage til uddannelsesstedet.

Vejledning

Du kan få vejledning om uddannelsesvalg og ansøgning til de videregående uddannelser hos vejlederne ved Studievalg og eVejledning. Vejlederne kan hjælpe dig med at få overblik og idéer til dit uddannelsesvalg.

Studievalg findes som 7 regionale studievalgscentre, hvor du kan få personlig vejledning i åbningstiden.

eVejledning giver personlig vejledning via chat, mail eller telefon dag, aften og weekend.