Markering med én finger
Artikel

KOT - optagelsesregler i kvote 1

Ved optagelse på en videregående uddannelse bliver de fleste optaget gennem kvote 1, hvor optagelsen alene sker på baggrund af en adgangsgivende gymnasial eksamen.

Kvote 1 er for ansøgere, der har en gymnasial eksamen og opfylder eventuelle specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse. Kravene skal være opfyldt enten som en del af den gymnasiale uddannelse eller ved efterfølgende supplering.

I kvote 1 bliver ansøgerne optaget efter deres gennemsnit fra den gymnasiale eksamen.

Fold alle afsnit ud

Hvem kan søge?

For at kunne søge en studieplads gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Studentereksamen (stx)
  • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)
  • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • Udenlandske og internationale eksamener (herunder også den danske IB), der kan omregnes til den danske karakterskala

Du skal have en fuld gymnasial uddannelse med et samlet eksamensresultat. Desuden skal du opfylde de eventuelle specifikke adgangskrav til uddannelsen. Det er typisk krav om fag bestået på et vist niveau.

I nogle tilfælde har en uddannelse på et givent uddannelsessted et særligt adgangskrav i form af en bestemt karakter i et bestemt fag, eller krav om et bestemt samlet gennemsnit i den gymnasiale eksamen.

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, skal du undersøge muligheder for supplering. De fleste videregående uddannelser accepterer sommersupplering, hvor suppleringskurset tages efter kvote 1-fristen og afsluttes inden studiestart.

Bemærk: Du kan ikke bruge supplering til at forbedre dit eksamensresultat i din gymnasiale eksamen.

Særlige kriterier

Hvis det kræver særlige forudsætninger at gennemføre en uddannelse (fx at kunne spille på klaver, som er et krav på musikstudiet), kan den enkelte institution bruge optagelsesprøver, interview mv.

Ansøgningsfrist

Du søger om optagelse på www.optagelse.dk. Har du dansk cpr-nummer, skal du bruge NemID.

Fristen for at søge optagelse gennem kvote 1 er den 5. juli, kl. 12.00, hvis du har en dansk gymnasial eksamen.

Ansøgere med en adgangsgivende gymnasial eksamen fra Grønland, Færøerne samt Duborg-skolen og A.P. Møller skolen i Sydslesvig kan søge i kvote 1 frem til 5. juli, kl. 12.00, men har du en international eller udenlandsk gymnasial eksamen (herunder også IB taget i Danmark) er fristen den 15. marts, kl. 12.00. Det gælder også ansøgere fra Island, Norge, Sverige og Finland.

Uddannelser, der udover en gymnasial eksamen kræver en bestået optagelsesprøve, kan også have 15. marts, kl. 12.00 som eneste ansøgningsfrist. Undersøg på uddannelsesstedet.

Vurdering i kvote 1

Er der flere ansøgere end kvote 1-pladser, sorterer/vælger uddannelsestedet efter eksamensgennemsnittet på den gymnasiale eksamen. Udvælgelsen sker altså alene på bagrund af ansøgernes eksamensgennemsnit. Ikke andre forhold kommer i betragtning. Ansøgere med et højere gennemsnit bliver optaget før ansøgere med et lavere gennemsnit.

Hvis du har bestået flere gymnasiale eksamener, vil du i kvote 1 kun kunne blive vurderet på baggrund af eksamensresultatet fra den første.

Bonus for tidlig studiestart

Du har mulighed for at få dit samlede eksamensresultat på din gymnasiale eksamen justeret med 1,08, når du søger uddannelsen i kvote 1 senest to år efter afslutningen på den gymnasiale eksamen. Læs mere om Bonus for tidlig studiestart.

Fri adgang

Nogle uddannelser garanterer inden årets optagelse, at de vil optage alle ansøgere, der har en adgangsgivende eksamen og opfylder eventuelle uddannelsesspecifikke adgangskrav. Derfor er der ingen grund til at søge lavere prioriteter, hvis man søger en uddannelse med fri adgang.

Søgt i kvote 2?

Hvis du har en gymnasial eksamen og har søgt en bestemt uddannelse i kvote 2, skal du ikke søge den igen i kvote 1. Optagelsessystemet fungerer sådan, at du altid først vil blive vurderet i kvote 1. Hvis dit gennemsnit ikke er højt nok til optagelse i kvote 1, vil du blive vurderet i kvote 2.

Adgangskvotient

Når der er flere ansøgere end kvote 1-pladser, bliver der fastsat en adgangskvotient for den enkelte uddannelse. Adgangskvotienten er den sidst optagnes eksamensgennemsnit.

Hvis der er flere ansøgere til en uddannelse med samme gennemsnit, end der er plads til, optager man efter lodtrækning.

Adgangskvotienten er det gennemsnit, der skulle til for at blive optaget på en given uddannelse det pågældende år. En adgangskvotient kan stige og falde i forhold til året før og må derfor ikke forveksles med et adgangskrav. Du kan læse mere i Hvad er en adgangskvotient?

Svar

Du får svar på din ansøgning til videregående uddannelse den 30. juli.

Du får kun ét svar, uanset hvor mange uddannelser/uddannelsessteder du har søgt.

Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads på en af dine prioriterede uddannelser, eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding.