Foto af en stak bøger
Gymnasial uddannelse

Gymnasial supplering (GSK)

Du kan benytte gymnasial supplering, hvis du mangler fag og niveauer på din adgangsgivende eksamen for at opfylde specifikke adgangskrav på en ønsket videregående uddannelse.

Fakta

Navn:
Gymnasial supplering (GSK)
Varighed:
Typisk 3-12 uger
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse, eux eller eud med mindst et enkeltfag på C-niveau
Økonomi:
Mulighed for SU ved korte intensive forløb

GSK-fag udbydes overvejende som komprimerede forløb og omfatter kun de fag fra den gymnasiale fagrække, som optræder som specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser.

Du kan starte på et GSK-fag forår, sommer eller efterår.

Bemærk: GSK-reglerne ændres formentlig med gymnasiereformen, hvorefter denne artikel redigeres i henhold til endelig lovgivning. Læs mere om de forventede ændringer i artiklen Gymnasiereformen peger på nye GSK-regler.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Gymnasiale suppleringskurser (GSK) er rettet mod alle med en gymnasial eksamen, en eux eller en erhvervsuddannelse med mindst et studierettet enkeltfag på minimum C-niveau.

På GSK kan man tage et eller flere fag med henblik på at opfylde specifikke adgangskrav til en given videregående uddannelse.

GSK–fag tilrettelægges oftest som komprimerede kurser af 3-12 ugers varighed. De fleste GSK-fag udbydes som dagundervisning, men nogle af kurserne udbydes også uden for normal arbejdstid eller over en længere periode end 12 uger. Enkelte fag og niveauer udbydes også som e-learning (fjernundervisning).

Der er mødepligt til undervisningen og krav om en aktiv studieindsats.

Alle fag afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve. Den opnåede karakter fra prøven vil ikke påvirke eksamensresultatet fra din gymnasiale uddannelse.

Vær opmærksom på, at du kun kan følge et GSK-fag på et GSK-hold. Andre suppleringsmuligheder hører ikke under GSK og har andre forhold.

Uddannelsessteder

Udbuddet af gymnasiale suppleringskurser koordineres af 5 GSK-koordinatorskoler, som har ansvaret for, at der udbydes gymnasiale suppleringskurser i hver deres region. Skolerne er Københavns VUC, Niels Brock (København), Odense Katedralskole, VUC Aarhus og Nørresundby Gymnasium og HF.

GSK-koordinatorskolerne sørger for, at GSK-kurserne udbydes på flere skoler i deres region – det kan være VUC, almene gymnasier, hf-kurser, studenterkurser, handelsgymnasier og tekniske gymnasier. Se www.gsdanmark.dk.

GSK-fagene

GSK-fag omfatter de fag fra den gymnasiale fagrække, der optræder som specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser. Det drejer sig om følgende:

 • Arabisk A
 • Biologi A, B og C
 • Dansk A
 • Engelsk A, B og C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Fransk A, B og C
 • Fysik A og B
 • Græsk A
 • Historie A og B
 • Idræt B
 • International økonomi B
 • Italiensk A, B og C
 • Japansk A og B
 • Kemi A, B og C
 • Kinesisk A og B
 • Latin A
 • Matematik A, B og C
 • Naturfag/matematik C, fysik C og kemi C
 • Russisk A og B
 • Samfundsfag B og C
 • Samtidshistorie B
 • Spansk A, B og C
 • Tysk A og B
 • Virksomhedsøkonomi B

Fagene udbydes normalt som komprimerede forløb af 3-12 ugers varighed.

Bemærk: Ikke alle fag udbydes hvert år på alle skoler. Se det aktuelle udbud på GSK-koordinatorskolernes hjemmesider.

Der udbydes også sommersuppleringskurser i juli-august måned. De omfatter typisk ét fag på ét niveau, fra 0 til C, fra C til B eller fra B til A.

Du kan normalt kun supplere ét fag eller niveau i sommerferien, da kurserne ligger parallelt og er fuldtidskurser. Læs mere i artiklen om sommersupplering.

Optagelse og adgang

Optagelse på GSK kræver, at du har en gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx), en eux, en afsluttet erhvervsuddannelse kombineret med mindst et studierettet enkeltfag på minimum C-niveau eller en udenlandsk eksamen, der kan sidestilles med en af disse eksamener.

Derudover skal du være i en situation, hvor du ikke opfylder de specifikke adgangskrav til en videregående uddannelse, som du ønsker at søge optagelse på.

Der er tre situationer, hvor du kan søge om optagelse på GSK:

 1. Hvis du mangler et fag og/eller et niveau i et fag, der er et specifikt adgangskrav
 2. Hvis du skal tage et fag om, som er et specifikt adgangskrav, og som du tidligere har gennemført i din gymnasiale uddannelse, men som du ikke samlet set har bestået.
 3. Hvis du skal opfylde et specifikt adgangskrav i form af et karakterkrav i et fag, og du ikke tidligere har opnået den krævede karakter

Du kan ikke benytte GSK, hvis formålet er at øge dine chancer for optagelse i kvote 2 ved karakterforbedring i allerede beståede fag. I stedet kan du læse faget som hf-enkeltfag. Du vil ikke være SU-berettiget, og der er deltagerbetaling.

Bemærk: Du kan kun tage det samme fag på samme niveau en gang  på GSK-vilkår. Hvis du ikke består faget, kan du altså ikke tage det om på GSK-vilkår. Der er dog mulighed for dispensation i særlige tilfælde.

Tilmelding

Du skal tilmelde dig hos en af de fem GSK-koordinatorskoler:

Ansøgningsfristerne er:

 • Forårskurser: 1. december
 • Sommerkurser: 5. juli
 • Efterårskurser: 15. august

Der vil ofte være mulighed for løbende tilmelding. Se mere på den enkelte koordinatorskoles hjemmeside.

Framelding

Hvis du af en eller anden grund er forhindret i at starte på suppleringskurset, skal du melde fra inden studiestart. Ellers mister du muligheden for at tage faget på GSK-vilkår på et senere tidspunkt. Der kan dog være mulighed for dispensation, hvis du har en særlig grund.

Andre suppleringsmuligheder

Ud over suppleringsmuligheden på et GSK-hold er det også, afhængigt af din situation, muligt at supplere med et hf-enkeltfag, et gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere eller et enkeltfag under adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Læs mere i artiklen Faglige suppleringsmuligheder.

Økonomi

Du kan søge om SU til GSK, hvis kurset/kurserne er tilrettelagt som korte og intensive forløb. Du skal i alt have mindst 16 klokketimers undervisning om ugen.

Du kan kun få SU i undervisningsperioden, ikke i eksamensperioden. Dit forbrug af SU har ingen betydning for antallet af SU-klip til din videregående uddannelse.

Kontakt et uddannelsessted, der udbyder GSK, for at få mere information og vejledning om dine muligheder for SU til supplering.

GSK-undervisningen er gratis, hvis du begynder senest 1. oktober to år efter, at du har afsluttet den adgangsgivende eksamen. Hvis du starter senere, skal du betale for undervisningen. Deltagerbetalingen er 450 kr. pr. fag. Du har dog mulighed for at søge SU uanset starttidspunkt.

Kurser, der er tilrettelagt som fjernundervisning, er ikke SU-berettiget.

Kvalifikationsniveau

Fagene er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Få mere at vide

GS-koordinatorernes fælles hjemmeside
www.gsdanmark.dk

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Gymnasieelever
Gymnasieelever

Se hvilke betingelser, du skal opfylde, for at blive optaget på en gymnasial uddannelse