Foto af en stak bøger
Gymnasial uddannelse

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Du kan benytte gymnasial supplering, hvis du mangler fag og niveauer på din adgangsgivende eksamen for at opfylde specifikke adgangskrav på en ønsket videregående uddannelse.

Fakta

Navn:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)
Varighed:
Typisk 3-12 uger
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse (med eller uden eux-bevis eller bevis for eux 1. del)
Økonomi:
Mulighed for SU ved korte intensive forløb

Gymnasiale suppleringskurser (GSK) udbydes overvejende som komprimerede forløb og omfatter kun de fag fra den gymnasiale fagrække, som optræder som specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser.

Du kan starte på GSK forår, sommer eller efterår.

OBS: Fra 2022 kan gymnasial supplering trække gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned. Læs mere om Nedjustering af karaktergennemsnit.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Gymnasiale suppleringskurser (GSK) er rettet mod alle med en gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx, eux) eller en erhvervsuddannelse uden eux-bevis eller bevis for eux 1. del.

På GSK kan man tage et eller flere fag med henblik på at opfylde specifikke adgangskrav til en given videregående uddannelse.

Holdundervisning

GSK tilrettelægges oftest som komprimerede kurser af 3-12 ugers varighed. De fleste GSK udbydes som dagundervisning, men nogle af kurserne udbydes også som aftenundervisning. Der er mødepligt til undervisningen og krav om en aktiv studieindsats.

Gymnasiale suppleringskurser online

Enkelte GSK udbydes som internetbaseret undervisning (online), hvor du arbejder individuelt efter en fastlagt studieplan. Du skal deltage aktivt og aflevere de opgaver, der er fastlagt i studieplanen. En del af undervisningen kan desuden kræve, at du fysisk er til stede.

Du kan ikke regne med at kunne søge SU. GSK online tilrettelægges typisk som forløb, der varer mindst et semester, og SU gives kun til korte, intensive GSK-forløb.

Eksamen

Alle fag afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve. Der er ikke mulighed for at aflægge eksamen online. Du skal møde op på uddannelsesstedet.

Hvis du afslutter din gymnasiale eksamen efter den 1. maj 2022 og efterfølgende supplerer, skal du være opmærksom på, at den opnåede karakter kan trække gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned. Læs mere i afsnittet Nedjustering af karaktergennemsnit nedenfor.

Hvis du har afsluttet din gymnasiale eksamen før den 1. maj 2022, er du ikke omfattet af den nye regel om nedjustering.

Bemærk: Du kan kun følge et GSK-fag på et GSK-hold. Andre suppleringsmuligheder hører ikke under GSK og er omfattet af andre regler.

Uddannelsessteder

Udbuddet af gymnasiale suppleringskurser koordineres af 5 GSK-koordinatorskoler, som har ansvaret for, at der udbydes gymnasiale suppleringskurser i hver deres region.

Skolerne er

GSK-koordinatorskolerne sørger for, at GSK-fagene udbydes på flere skoler i deres region – det kan være VUC, almene gymnasier, hf-kurser, studenterkurser, handelsgymnasier og tekniske gymnasier.

GSK-fagene

GSK-fag omfatter de fag fra den gymnasiale fagrække, der optræder som specifikke adgangskrav til videregående uddannelser med en dansk uddannelsesbekendtgørelse. Det drejer sig om følgende:

 • Arabisk A
 • Biologi A, B og C
 • Dansk A
 • Engelsk A, B og C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Fransk A, B og C
 • Fysik A og B
 • Græsk A
 • Historie A og B
 • Idræt B
 • International økonomi B
 • Italiensk A, B og C
 • Japansk A og B
 • Kemi A, B og C
 • Kinesisk A og B
 • Latin A
 • Matematik A, B og C
 • Naturfag/matematik C, fysik C og kemi C
 • Russisk A og B
 • Samfundsfag B og C
 • Samtidshistorie B
 • Spansk A, B og C
 • Tysk A og B
 • Virksomhedsøkonomi B

Fagene udbydes normalt som komprimerede forløb af 3-12 ugers varighed.

Bemærk: Ikke alle fag udbydes hvert år på alle skoler. Se det aktuelle udbud på GSK-koordinatorskolernes hjemmesider.

Der udbydes også sommersuppleringskurser i juli-august måned. De omfatter typisk ét fag på ét niveau, fra 0 til C, fra C til B eller fra B til A.

Du kan normalt kun supplere ét fag eller niveau i sommerferien, da kurserne ligger parallelt og er fuldtidskurser. Læs mere i artiklen om sommersupplering.

GSK online (fjernundervisning)

GSK kan tilrettelægges som internetbaseret undervisning, hvor du arbejder individuelt efter en fastlagt studieplan. Du skal deltage aktivt og aflevere de opgaver, der er fastlagt i studieplanen. Der kan i forløbene indgå undervisning, som kræver, at du er til stede. I naturvidenskabelige fag er der fx mødepligt i forbindelse med forsøg og laboratoriearbejde.

GSK online tilrettelægges typisk som et forløb, der strækker sig over mindst et semester. Du afslutter forløbet med prøve, hvor du skal møde op på uddannelsesstedet. Det er ikke muligt at aflægge prøve online.

Du kan ikke regne med at kunne søge SU til GSK online, da SU kun gives til korte, intensive GSK-forløb.

Optagelse og adgang

Optagelse på GSK kræver, at du har en af følgende uddannelser:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx, eux)
 • En afsluttet erhvervsuddannelse uden eux-bevis eller bevis for eux 1. del
 • En udenlandsk eksamen, der kan sidestilles med en af ovenstående eksamener

For at blive optaget på GSK skal du - foruden at opfylde ovenstående - være i en situation, hvor du ikke opfylder de specifikke adgangskrav til en videregående uddannelse, som du ønsker at søge optagelse på.

Der er tre situationer, hvor du kan søge om optagelse på GSK:

 1. Hvis du mangler et fag og/eller et niveau i et fag, der er et specifikt adgangskrav
 2. Hvis du skal tage et fag om, som er et specifikt adgangskrav, og som du tidligere har gennemført i din gymnasiale uddannelse, men som du ikke samlet set har bestået.
 3. Hvis du skal opfylde et specifikt adgangskrav i form af et karakterkrav i et fag, og du ikke tidligere har opnået den krævede karakter

Du kan ikke benytte GSK, hvis formålet er at øge dine chancer for optagelse i kvote 2 ved karakterforbedring i allerede beståede fag. I stedet kan du læse faget som hf-enkeltfag. Du vil ikke være SU-berettiget, og der er deltagerbetaling.

Bemærk: Du kan kun tage det samme fag på samme niveau en gang  på GSK-vilkår. Hvis du ikke består faget, kan du altså ikke tage det om på GSK-vilkår. Det samme gælder, hvis du udebliver fra kursusstart, selv udmelder dig eller bliver udmeldt efter kursusstart. Alle tilfælde gælder som et engangsforsøg.

I særlige tilfælde kan der dog være mulighed for dispensation.

Tilmelding

Du skal tilmelde dig hos en af de fem GS-koordinatorskoler:

Ansøgningsfristerne er:

 • Forårskurser: 1. december
 • Sommerkurser: 5. juli
 • Efterårskurser: 15. august

Der vil ofte være mulighed for løbende tilmelding. Se mere på den enkelte koordinatorskoles hjemmeside.

Framelding

Hvis du af en eller anden grund er forhindret i at starte på suppleringskurset, skal du melde fra inden studiestart. Ellers mister du muligheden for at tage faget på GSK-vilkår på et senere tidspunkt. Der kan dog være mulighed for dispensation, hvis du har en særlig grund.

Sommersupplering

Sommersupplering er en særlig form for GSK med meget komprimerede forløb (sommerkurser), der afsluttes inden studiestart.

Undervisningen foregår på fuldtid, typisk med undervisning 37 timer om ugen. Der er mødepligt og krav om aktiv studieindsats.

Bemærk: Nogle uddannelsessteder kræver, at supplering er gennemført senest 5. juli. Undersøg derfor om den videregående uddannelse, som du vil søge ind på, accepterer sommersupplering. Læs mere om reglerne for sommersupplering og betinget optagelse i artiklen Sommersupplering og betinget optagelse.

Andre suppleringsmuligheder

Ud over suppleringsmuligheden på et GSK-hold er det også, afhængigt af din situation, muligt at supplere med et hf-enkeltfag, et gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere eller et enkeltfag under adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Økonomi

GSK-undervisningen er gratis, hvis du begynder senest 1. oktober to år efter, at du har afsluttet den adgangsgivende eksamen. Hvis du starter senere, skal du betale for undervisningen. Deltagerbetalingen er 550 kr. pr. fag. Du har dog mulighed for at søge SU uanset starttidspunkt.

Du kan søge om SU til GSK, hvis kurset/kurserne er tilrettelagt som korte og intensive forløb. Du skal i alt have mindst 16 klokketimers undervisning om ugen.

Du kan kun få SU i undervisningsperioden, ikke i eksamensperioden. Dit forbrug af SU har ingen betydning for antallet af SU-klip til din videregående uddannelse.

Kontakt et uddannelsessted, der udbyder GSK, for at få mere information og vejledning om dine muligheder for SU til supplering.

Nedjustering af karaktergennemsnit

Hvis du afslutter din stx, htx, hhx, hf, højere forberedelseseksamen (sammensat af hf-enkeltfag) eller eux efter den 1. maj 2022 og efterfølgende supplerer, vil gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen blive nedjusteret, hvis karaktererne fra dine suppleringsfag trækker gennemsnittet ned. Nedjustering gælder kun på de uddannelser, hvor du skal supplere for at opfylde adgangskravene.

Hvis du har afsluttet din gymnasiale eksamen før den 1. maj 2022, er du ikke omfattet af den nye regel om nedjustering.

Sådan sker nedjusteringen

Når du har færdiggjort din supplering, vil karakteren herfra indgå i en genberegning af dit samlede karaktergennemsnit. Hvis det genberegnede karaktergennemsnit er lavere end det oprindelige, vil det være det nye, der gælder. Hvis det genberegnede karaktergennemsnit er højere end det oprindelige, ændres dit karaktergennemsnit ikke. Det er således ikke muligt at forbedre karaktergennemsnittet ved supplering.

Genberegning af det samlede karaktergennemsnit sker kun i forbindelse med ansøgning til en videregående uddannelse, hvor du har brug for at supplere. Hvis du søger ind på en uddannelse, hvor du opfylder adgangskravene uden supplering, sker der ikke en genberegning. Genberegningen er kun relevant for vurdering i kvote 1.

Læs mere om Nedjustering af karaktergennemsnit.

Kvalifikationsniveau

Fagene er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Spørgsmål og svar om GSK

Få svar på de mest almindelige generelle spørgsmål om gymnasiale suppleringskurser - eller på spørgsmål om økonomi.

Få vejledning

Hvis du har brug for vejledning om gymnasial supplering, er der flere muligheder for hjælp.

eVejledning og Studievalg

Kontakt eVejledning og Studievalg, hvis du har spørgsmål til de generelle regler for gymnasial supplering. Du kan også få en snak om bl.a. ansøgning, kvote 1 og kvote 2.

 • eVejledning tilbyder vejledning via chat, telefon og e-mail – dag, aften og weekend
 • Studievalg giver dig mulighed for at få vejledning ansigt til ansigt

Koordinatorskoler

På de 5 koordinatorskoler nedenfor kan du få hjælp til planlægning af dit GSK-forløb og vejledning om, hvor og hvornår du skal/kan supplere. Du kan også få hjælp til selve ansøgningen og få oplyst, hvor du finder den nærmeste skole, der tilbyder relevante fag for dig.

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Gymnasieelever
Gymnasieelever

Se hvilke betingelser, du skal opfylde, for at blive optaget på en gymnasial uddannelse